Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/11/2017

  • Número del document TSF/2805/2017

  • Número de control 17335042

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17335042-2017

Dades del DOGC
  • Número 7510

  • Data 04/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2805/2017, de 24 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció per a persones en situació d'atur de llarga durada (ref. BDNS 373388).


El Pla General d'Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l'Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre altres eixos estratègics, “augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l'atur” i “promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball”.

D'acord amb el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) pel període 2017-2018 un dels seus principals objectius és fomentar la participació en polítiques actives d'ocupació de les persones més desfavorides. En aquest mateix Pla, s'estableix que un dels criteris que han d'orientar les línies d'actuació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant aquest període és l'adequació de les actuacions a les necessitats dels diferents col·lectius de persones en situació d'atur.

L'atur de llarga durada és un dels factors que dificulta més la inserció laboral de les persones que no tenen feina. Per aquest motiu, cal posar en marxa mesures que facilitin la creació de llocs de treball i que promoguin la inserció directa i immediata d'aquestes persones en el mercat laboral.

Amb l'objectiu de millorar les possibilitat de trobar feina a les persones en situació d'atur de llarga durada, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya posa en marxa aquest nou Programa ENFEINA'T. Aquest programa fa possible que les persones en situació d'atur de llarga durada puguin ser contractades en períodes de 6,9 o 12 mesos, adquirint experiència professional i millorant la seva ocupabilitat.

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya, modificat pel Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Vista l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en atur de llarga durada.

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni;

Vist el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, l'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vista l'Ordre ESS/1119/2017, de 16 de novembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2017, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions addicionals de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, inclouen aquelles destinades a l'execució del Programa d'Acció Conjunta per a la Millora de l'Atenció a les Persones Aturades de Llarga Duració. I tenint en compte que aquesta normativa ha estat publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat en data 21 de novembre, la qual cosa dificulta la tramitació d'aquesta convocatòria per manca de temps suficient.

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes previs del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Resolució obre la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions previstes en l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada.

1.2 El procediment de concessió de subvencions és un procediment reglat previst a la base 18 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre.

 

Article 2

Persones destinatàries del programa.

D'acord amb la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre, el col·lectiu destinatari del Programa seran les persones en situació d'atur de llarga durada i per poder participar al programa hauran de complir els requisits previstos que s'indiquen en aquesta base.

La persona participant s'haurà d'inscriure a l'oficina de treball com a demandant d'ocupació.

 

Article 3

Entitats beneficiàries

D'acord amb la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre, podran ser entitats beneficiàries d'aquesta convocatòria les següents:

1. Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona; de més de 25.000 habitants en les demarcacions de Girona; de més de 30.000 habitants a Tarragona, de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida i de més de 20.000 habitants en la demarcació de Terres de l'Ebre.

2. Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació, promoció de l'ocupació i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

3. Excepcionalment , podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb els anteriors, que abastin un territori d'intervenció supralocal de 30.000 habitants a les demarcacions de Barcelona, Girona, i Tarragona, i de més de 20.000 habitants a les demarcacions de Lleida i Terres de l'Ebre i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

Per determinar el nombre d'habitants dels municipis es tindrà en compte el Padró municipal d'habitants segons dades Idescat a data 1 de gener de 2017.

 

Article 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició de d'entitat beneficiària estan recollits en la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

 

Article 5

Aplicació pressupostària i import convocat

5.1 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s'estableixen als apartats a) i b) de la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre, és de 11.600.000 euros.

Atès que aquesta convocatòria està finançada pel pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal, d'acord amb els programes aprovats anualment a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, es procedirà de la següent manera:

a) Si les resolucions d'atorgament es formalitzen en l'exercici 2017, els imports corresponents aniran a càrrec de les següents partides del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del 2017, per un import màxim d'11.600.000,00 euros:D/460000106/331E/006,D/461000106/331E/0062,D/469000106/331E/0062 o qualsevol altre concepte pressupostari que l'aplicació corporativa GECAT consideri més adequat.

Amb aquesta finalitat s'ha procedit a efectuar la reserva de crèdit del 2017 número 4780025234 per un import d'11.600.000,00 euros.

En aquest cas la despesa es certificarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal a càrrec del seu pressupost del 2017.

b) Si les resolucions d'atorgament es formalitzen en l'exercici 2018, atès el retard en la publicació de l'Ordre ESS/1119/2017, de 16 de novembre, els imports corresponents aniran a càrrec de les següents partides del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del 2018, per un import màxim d'11.600.000,00 euros:

D/460000106/331E/0000,D/461000106/331E/0000,D/469000106/331E/0000 o qualsevol altre concepte pressupostari que l'aplicatiu corporatiu GECAT consideri més adequat.

Amb aquesta finalitat s'ha procedit a efectuar la reserva de crèdit del 2018 número 4780025233 per un import d'11.600.000,00 euros.

En aquest cas la despesa es certificarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal a càrrec del seu pressupost del 2018.

En cap cas les resolucions d'atorgament podran anar amb càrrec de 2 exercicis pressupostaris.

Si s'escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la naturalesa econòmica de la despesa i a l'estructura econòmica del pressupost del SOC.

5.2 La concessió de les subvencions està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

5.3 Si la convocatòria té identificats els imports pressupostàriament per cada actuació o línia, aquestes quantitats seran flexibles entre elles, per tant, la distribució inicial d'imports de cada partida pressupostària podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre sense superar l'import de la convocatòria.

5.4 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5.5 La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per aquesta finalitat, d'acord amb l'Ordre ESS/1119/2017, de 16 de novembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2017, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, incloent aquelles destinades a l'execució del Programa d'Acció Conjunt per a la Millora de l'Atenció a les Persones Aturades de Llarga Durada.

5.6 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats del Programa.

5.7 Els imports màxims destinats a la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria es podran ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària, mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5.8 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds per a les entitats beneficiàries per a la realització de les actuacions previstes als apartats a) i b) de la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre de bases serà de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i a través dels mitjans als quals fa referència la base 16 de l'annex 1 de l'Ordre de bases.

 

Article 7

Termini d'execució

D'acord amb la base 8 de l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre, el programa s'iniciarà l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció a les entitats beneficiàries del Programa previstes a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre de bases. El programa finalitzarà en el termini de 14 mesos a comptar des d'aquesta data.

 

Article 8

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 18 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/247/2017, de 27 d'octubre.

 

Article 9

Quanties

9.1 Per a l'actuació d'experiència laboral la quantia de la subvenció es correspondrà amb la despesa elegible del cost salarial dels contractes laborals subscrits, amb la limitació de 32.669,92 euros per a contractes de durada de 12 mesos, de 28.127,60 euros per a contractes de 9 mesos i de 16.334,96 euros per a contractes de 6 mesos.

9.2 Per a l'actuació d'acompanyament a la contractació la quantia de la subvenció serà un import màxim de 900 euros per persona participant contractada per un període de 12 mesos, de 675 euros per contractes de 9 mesos i de 450 euros per contractes de 6 mesos.

 

Article 10

Retribució mínima de les persones destinatàries

Per a l'actuació d'experiència laboral s'estableix per a la persona participant una retribució mínima anual de 14.000 euros en el cas de contractes de 12 mesos o la part proporcional en el cas de contractes 6 o 9 mesos.

 

Article 11

Mòdul de despeses de desplaçament del personal tècnic

Per a totes les demarcacions i d'acord amb la zonificació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat corresponent es fixen els següents mòduls per a les visites de seguiment i supervisió de l'experiència laboral:

Fins a una zona: Mòdul de 3,00 euros per visita d'acompanyament

Per a 2 zones o més: Mòdul de 4,50 euros per visita d'acompanyament.

 

 

Disposició final

 

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 de novembre de 2017

 

Mercè Garau i Blanes

Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Amunt