Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 28/11/2017

  • Número del document TSF/0253/2017

  • Número de control 17333113

  • Organisme emissor Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

    CVE CVE-DOGC-A-17333113-2017

Dades del DOGC
  • Número 7509

  • Data 01/12/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/253/2017, de 28 de novembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017 (Ordre de 28 de novembre, publicada en el BOE núm. 292, d'1 de desembre).


Vista la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dijous dia 21 de desembre de 2017, d'acord amb el Reial decret 946/2017, de 27 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució, publicat al BOE núm.261, de 28.10.2017;

Vist el Reial decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 (BOE núm.261, de 28.10.2017);

Vist el que disposa l'article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm.92, de 17.4.1999), i als efectes de l'article 37.3.d) del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (BOE núm.255, 24.10.2015), i dels articles 28.1, 72, 76.4 i 78.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm.147, de 20.06.1985);

Vist el que disposen l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

D'acord amb l'article 6 del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució (BOE núm.261 de 28.10.2017), d'acord amb la Delegació del Govern, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i el Consell de Relacions Laborals de Catalunya i en virtut de les atribucions que em són conferides,

 

Disposo:

 

Article 1. Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.

1.1 El dijous dia 21 de desembre de 2017 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya.

1.2 El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

1.3 No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.

1.4 S'ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.

1.5 Les persones treballadores que tinguin una jornada l'horari del qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.

 

Article 2. Determinació del moment d'utilització de les hores.

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.

 

Article 3. Justificants de votació.

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

 

Article 4. Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.

4.1 A les persones treballadores, que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors, se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

4.2 Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s'han de retribuir per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.

 

Article 5. Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal.

El permís de les cinc primeres hores que estableix l'article anterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de taula o interventor, en les mateixes condicions que estableix l'article 4.

 

Article 6. Permís dels apoderats que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del dijous 21 de desembre de 2017 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats.

 

Article 7. Possibilitat de canvi de torn.

Si alguna de les persones treballadores incloses en els articles 4, 5 i 6 d'aquesta Ordre hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, té que canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

 

Article 8. Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s'ha de calcular d'acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

 

Article 9. Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.

9.1 S'ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre de 2017, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

9.2 Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre de 2017. En aquest cas és aplicable el que disposen els articles 1.2,1.3, 1.4,1.5, 2, 3 i 7 d'aquesta Ordre, i s'entenen substituïdes totes les referències als col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

 

Article 10. Personal al servei de l'Administració.

De conformitat amb allò establert a l'article 25 del Reial decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya, el personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en el seus organisme autònoms, o en l'Administració General de l'Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, tenen dret als mateixos permisos retribuïts en les mateixes circumstàncies idèntiques a les citades en els articles anteriors.

 

 

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en els diaris oficials que corresponguin.

 

Madrid, 28 de novembre de 2017

 

Fátima Báñez García

Ministra d'Ocupació i Seguretat Social

Amunt