Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/10/2017

  • Número del document ENS/2480/2017

  • Número de control 17297041

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17297041-2017

Dades del DOGC
  • Número 7482

  • Data 26/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, dels títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.


El Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües (MECR), d'acord amb les recomanacions del Consell d'Europa, estableix uns descriptors comuns per a l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació dels coneixements de llengües arreu d'Europa. La base comuna que proporciona permet comparar proves de llengua elaborades per diferents organismes i establir correspondències entre els certificats de coneixement de llengua i els nivells de competència lingüística que estableix el Marc.

D'acord amb aquesta premissa, els diferents organismes oficials i les associacions europees d'avaluadors de llengües estableixen els certificats i diplomes que consideren equivalents entre si com a acreditatius d'una determinada competència lingüística.

Així, la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny establia els títols, els diplomes i els certificats que acrediten la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.

D'altra banda, per Acord de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya de 13 de juliol de 2016, es va crear un grup de treball d'assessorament per a l'acreditació de nivells de competència en terceres llengües en l'àmbit universitari en el qual participa el Departament d'Ensenyament. Aquest grup de treball té, entre altres funcions, garantir l'existència de criteris comuns i homogenis pel que fa als títols, diplomes i certificats acreditatius de coneixements de llengües estrangeres.

Com a resultat de la feina desenvolupada pel grup de treball esmentat, ha sorgit la necessitat d'actualitzar la relació de certificats, diplomes i títols. A més, pel que fa l'àmbit del Departament d'Ensenyament, es considera pertinent distingir el procediment per acreditar coneixement de llengua a efectes d'ocupar un lloc de treball o accedir a una activitat de formació permanent, i el procediment per accedir a determinats estudis o obtenir determinats títols.

En virtut d'això,

 

Resolc:

 

-1 Pel que fa l'acreditació de la competència en llengua estrangera a efectes d'ocupar un lloc de treball amb caràcter provisional o definitiu, o bé d'accedir a una activitat de formació permanent, es reconeixen com a acreditatius de la competència en llengua anglesa, francesa, alemanya i italiana els certificats, títols i diplomes indicats a l'Annex 1.

Qualsevol altra acreditació s'ha de valorar de forma individualitzada. Per a la resta de llengües estrangeres (xinès, àrab, romanès, rus, grec, etc.) es reconeixen com a acreditatius d'aquesta competència els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes i per institucions que expedeixen certificacions oficials de coneixement de llengua estrangera.

 

-2 A l'efecte exclusiu d'obtenir el Títol Superior dels Ensenyaments Artístics Superiors, i com a acreditació del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d'Europa, a més dels certificats, títols i diplomes esmentats en el punt 1, s'accepten també les titulacions següents:

a. Titulacions universitàries que tenen per objecte l'estudi de terceres llengües, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d'aprenentatge d'una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s'avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

b. Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l'estranger. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d'un ¡ certificat d'estudis que n'indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l'acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s'ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s'han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis és una de les establertes per a l'acreditació del nivell B2.

c. Títols de batxillerat o assimilats expedits per escoles autoritzades d'altres països (Annex 2) o per centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxiller i baccalauréat. La llengua vehicular d'aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l'acreditació del nivell B2.

 

-3 Es deixa sense efecte la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú en les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 20 d'octubre de 2017

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex 1

Taula de certificats i diplomes que acrediten competència en llengua anglesa, francesa, alemanya i italiana de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa

 

ANGLÈS

Institució / Organisme

B1

B2

C1

C2

Escoles Oficials d'Idiomes

Nivell intermedi

Nivell avançat

Nivell C1

 

Universitats de Catalunya

Certificat de nivell B1 propi de cada universitat

CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat

Certificat de nivell C1 propi de cada universitat

Certificat de nivell C2 propi de cada universitat

Universitats espanyoles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Cambridge: General English Exams

PET

(Preliminary English Test)

FCE

(First Certificate in English)

CAE

(Certificate in Advanced English)

CPE

(Certificate of Proficiency in English)

Cambridge: Business English Certificates

BEC Preliminary

BEC Vantage

BEC Higher

 

Cambridge; British Council; IDP Education

IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing system)

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing system)

IELTS de 7 a 8 punts (International English Language Testing system)

IELTS de 8,5 a 9 punts (International English Language Testing system)

Universitat de Michigan

 

ECCE (Certificate of Competency in English)

 

ECPE (Certificate of Proficiency in English)

Trinity College London: Integrated Skills in English (ISE)

ISE I

ISE II

ISE III

ISE IV

Educational Testing Service (ETS)

TOEFL iBT de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)

TOEFL iBT de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)

TOEFL iBT de 95 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)

 

TOEIC de ≥790 punts (Test of English for International Communication)

TOEIC de ≥1095 punts (Test of English for International Communication)

TOEIC de ≥1345 punts (Test of English for International Communication)

 

British Council   

APTIS B1

APTIS B2

APTIS C

 

APTIS for teachers B1

APTIS for teachers B2

APTIS for teachers C

 

APTIS for teens B1

APTIS for teens B2

APTIS for teens C

 

 

 

APTIS Advanced C1

APTIS Advanced C2

Pearson Test of English (PTE)

 

PTE General Level 2

PTE General Level 3

PTE General Level 4

PTE General Level 5

PTE Academic 43 a 58

PTE Academic 59 a 75

PTE Academic 76 a 84

PTE Academic >85

Pearson – London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

 

LCCI English for Tourism 2/LCCI JETSET B1/LCCI ELSA B1

 

 

 

LCCI English for Business 2

LCCI English for Business 3

LCCI English for Business 4

 

The European Language Certificates (TELC)

TELC B1

TELC B2

TELC C1

TELC C2

Business Language Testing Service (BULATS)

BULATS 40-59

BULATS 60-74

BULATS 75-89

BULATS 90-100

UNIcert

UNIcert I

UNIcert II

UNIcert III

UNIcert IV

University of Oxford

81-110 Oxford test of English

111-140 Oxford test of English

 

 

 

 

FRANCÈS

Institució / Organisme

B1

B2

C1

C2

Escoles Oficials d'Idiomes

Nivell intermedi

Nivell avançat

Nivell C1

 

Universitats de Catalunya

Certificat de nivell B1 propi de cada universitat

CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat

Certificat de nivell C1 propi de cada universitat

 

Universitats espanyoles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Ministère de l'éducation nationale français 

DELF B1

(Diplôme d'Études en Langue Française)

DELF B2

(Diplôme d'Études en Langue Française)

DALF C1

(Diplôme Approfondi de Langue Française)

DALF C2

(Diplôme Approfondi de Langue Française)

Centre International d'Études Pédagogiques (CIEP)

TCF NIVEAU 3 (B1):

300 a 399 punts (Test de connaissance du français)

TCF NIVEAU 4 (B2):

400 a 499 punts /TCF-DAP (Test de connaissance du français-Demande d'admission préalable)

TCF NIVEAU 5 (C1):

500 a 599 punts (Test de connaissance du français)

TCF NIVEAU 6 (C2):

600 a 699 punts (Test de connaissance du français)

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

 

DFP B1

(Diplôme de Français Professionnel)

DFP B2

(Diplôme de Français Professionnel)

DFP C1

(Diplôme de Français Professionnel)

DFP C2

(Diplôme de Français Professionnel)

DFP Secrétariat B1/DFP Tourisme B1/ DGP Scientifique B1

DFP Secrétariat B2/DFP Médical B2/ DGP Jurídique B2

 

 

DFP Diplomatie B1

DFP Affaires B2

DFP Affaires C1

 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris: Test d'évaluation de français

TEF 3: 361-540 punts

TEF 4: 541-698 punts

TEF 5: 699-833 punts

TEF 6: 834-900 punts

Universitats franceses

DUEF B1

(Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

DUEF B2

(Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

DUEF C1

(Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

DUEF C2

(Diplôme Universitaire d'Études Françaises)

 

CPLF B2

(Certificat Pratique de Langue Française)

CPLF C1

(Certificat Pratique de Langue Française)

 

 

DEF B2

(Diplôme d'Études Françaises)

DAEF C1

(Diplôme Approfondi d'Études Françaises)

 

 

 

 

DSEF

(Diplôme Supérieur d'Études Françaises)

Alliance Française

CEFP 2

(Certificat d'Études en Français Practique 2)

DLF

(Diplôme de Langue Française)

DS

(Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes)

DHEF

(Diplôme de Hautes Études Françaises)

The European Language Certificates (TELC)

TELC B1

TELC B2

 

 

Centres CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

UNIcert

UNIcert I

UNIcert II

UNIcert III

UNIcert IV

Business Language Testing Service (BULATS)

BULATS 40-59

BULATS 60-74

BULATS 75-89

BULATS 90-100

 

 

ALEMANY

Institució / Organisme

B1

B2

C1

C2

Escoles Oficials d'Idiomes

Nivell intermedi

Nivell avançat

Nivell C1

 

Universitats de Catalunya

Certificat de nivell B1 propi de cada universitat

CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat

Certificat de nivell C1 propi de cada universitat

 

Universitats espanyoles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Goethe-Institut

 

 

 

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2

 

 

 

GDS (Großes Deutsches Sprach-diplom)

Zertifikat Deutsch (ZD)

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) (ZDfB)

PWD (Prüfung Wirtschafts-deutsch International)

KDS (Kleines Deutsches Sprach-diplom)

 

 

 

ZOP (Zentrale Oberstufen-prüfung)

TestDaF

TDN 3

TDN 4

TDN 5

 

The European Language Certificates (TELC)

 

telc Deutsch B1

telc Deutsch B2

telc Deutsch C1

telc Deutsch C2

telc B1 + Beruf

telc B2 + Beruf

 

 

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

ZD (Zertificat Deutsch)

MD (Mittelstufe Deutsch)

OD (Oberstufe Deutsch)

WD (Wirtschafts-sprache Deutsch)

Centres CLES

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

UNIcert

UNIcert I

UNIcert II

UNIcert III

UNIcert IV

Business Language Testing Service (BULATS)

BULATS 40-59

BULATS 60-74

BULATS 75-89

BULATS 90-100

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-zugang (DSH)

 

DSH-1

DSH-2

DSH-3

Deutsches Sprachdiplom der Kultusminister-konferenz (KMK)

DSD I (Deutsches Sprachdiplom Stufe 1)

 

DSD II (Deutsches Sprachdiplom Stufe 2)

 

 

 

ITALIÀ

Institució / Organisme

B1

B2

C1

C2

Escoles Oficials d'Idiomes

Nivell intermedi

Nivell avançat

Nivell C1

 

Universitats de Catalunya

Certificat de nivell B1 propi de cada universitat

CLUC B2 (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) Certificat de nivell B2 propi de cada universitat

Certificat de nivell C1 propi de cada universitat

 

Universitats espanyoles

CertAcles B1

CertAcles B2

CertAcles C1

CertAcles C2

Università per Stranieri de Perugia

 

CELI 2

(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CELI 3

(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CELI 4

(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CELI 5

(Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CIC 1 (Certificato di Italiano Commerciale)

 

CIC A (Certificato Avanzato di Italiano Commerciale)

 

Università per Stranieri di Siena

CILS Uno B1

(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS Due B2

(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS Tre C1

(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS Quattro C2

(Certifica-zione di Italiano come Lingua Straniera)

Università degli Studi di Roma Tre

Cert.it Livello B1

(Certificato di Competenza Elementare in Italiano come Lingua Straniera)

Cert.it Livello B2

(Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera)

 

Cert.it Livello C2

(Certificato di Italiano come Lingua Straniera)

Società Dante Alighieri

PLIDA B1

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B1

PLIDA B2

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2

PLIDA C1

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale C1

PLIDA C2

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

The European Language Certificates (TELC)

telc B1

telc B2

 

 

Centres CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)

CLES 1

CLES 2

CLES 3

 

UNIcert

UNIcert I

UNIcert II

UNIcert III

UNIcert IV

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

 

DILI-B1

(Diploma di lingua italiana di livello intermedio I)

DILI-B2

(Diploma di lingua italiana di livello intermedio II)

DALI-C1

(Diploma di lingua italiana di livello avanzato I)

DALI-C2

(Diploma di lingua italiana di livello avanzato II)

DILC-B1 (Diploma di lingua italiana commerciale – livello intermedio I)

 

DALC-C1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello avanzato I)

 

 

 

Annex 2

Taula d'escoles i centres d'altres països acreditats pel Departament d'Ensenyament

 

Codi

Centre

Municipi

08004432

Istituto Italiano Statale c.sc.el.e.sec. I e II gr

Barcelona

08005357

Collège Ferdinand de Lesseps

Barcelona

08035568

Kensington School

Barcelona

08040126

Lycée Français de Barcelone

Barcelona

08040217

Escuela Suiza

Barcelona

08041829

The Benjamin Franklin International School

Barcelona

08065846

FEDA Formación Empresarial Dual Alemana

Barcelona

08056894

École Française Bel Air

Sant Pere de Ribes

08015892

The British School of Barcelona

Castelldefels

08073983

ES International School

El Prat de Llobregat

08035593

Colegio Alemán de Barcelona

Esplugues de Llobregat

08041738

The American School of Barcelona

Esplugues de Llobregat

08017426

Lycée Français de Gavà - Bon Soleil

Gavà

08041544

Colegio Japonés de Barcelona

Sant Cugat del Vallès

08072051

Terrassa Education Centre

Vacarisses

08068860

The International School of Catalunya

La Garriga

43006991

Collège Français de Reus

Reus

08075402

ESEI International Business School Barcelona

Barcelona

08074884

The British College of Gavà

Gavà

08075581

The Olive Tree School

Sant Pere de Ribes

08075323

Castelldefels School of Social Sciences

Castelldefels

Amunt