Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/10/2017

  • Número del document TSF/2493/2017

  • Número de control 17297050

  • Organisme emissor Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

    CVE CVE-DOGC-A-17297050-2017

Dades del DOGC
  • Número 7482

  • Data 26/10/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2493/2017, de 24 d'octubre, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió d'acreditacions com a entitats col·laboradores amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'adopció internacional a les Filipines, Colòmbia, Bolívia, la Xina, Sèrbia i Bulgària.


Atesa la Resolució TSF/1297/2017, de 6 de juny, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria pública per a la concessió d'acreditacions com a entitats col·laboradores amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'adopció internacional a les Filipines, Colòmbia, Bolívia, la Xina, Sèrbia i Bulgària (DOGC núm. 7386, de 8.6.2017);

Atès que, seguida la tramitació oportuna, en data 19 d'octubre de 2017 l'òrgan tècnic de valoració de la convocatòria va formular Proposta definitiva de resolució de la convocatòria, que va elevar a la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA);

Vist el que estableixen les bases que regeixen la convocatòria;

Vist el que regula l'article 235-46 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família;

Vist el que estableix l'article 7 del Decret 97/2001, de 3 d'abril, sobre l'acreditació i el funcionament de les entitats col·laboradores d'adopció internacional;

Vist el que disposen els articles 1, 3 i 9 de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció;

Vist l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, aprovat per la Resolució de 12 de maig de 2016 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local;

Vist el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de la Generalitat de Catalunya, així com la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques,

 

Resolc:

 

–1 Acreditar l'entitat Associació d'Ajuda a la Infància del Món (AAIM) com a entitat col·laboradora d'adopció internacional per realitzar funcions de mediació en matèria d'adopció internacional a les Filipines i la Xina.

 

–2 Acreditar l'entitat Associació d'Iniciativa Pro Infància (IPI) com a entitat col·laboradora d'adopció internacional per realitzar funcions de mediació en matèria d'adopció internacional a Colòmbia, Bolívia i Bulgària.

 

–3 Acreditar l'entitat Associació Créixer Junts com a entitat col·laboradora d'adopció internacional per realitzar funcions de mediació en matèria d'adopció internacional a Sèrbia.

 

–4 Comunicar que, d'acord amb el que disposa l'article 9 del Decret 97/2001, de 3 d'abril, sobre l'acreditació i el funcionament de les entitats col·laboradores d'adopció internacional, les acreditacions tenen una durada de dos anys i es prorroguen tàcitament per períodes anuals, si no hi ha denúncia per part de l'ICAA o renúncia de la pròrroga per l'entitat, formulades amb una antelació mínima de quatre mesos respecte a la data de venciment. En els casos de denúncia o renúncia a la pròrroga, l'entitat col·laboradora ha de finalitzar la tramitació de tots els expedients iniciats amb anterioritat a la comunicació de denegació o de renúncia i ha de lliurar a l'ICAA tots els expedients finalitzats.

 

–5 Notificar aquesta Resolució a les entitats interessades.

 

–6 Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin oportú.

 

Barcelona, 24 d'octubre de 2017

 

Agnès Russiñol i Amat

Directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Amunt