Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/08/2017

  • Número de control 17243051

  • Organisme emissor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17243051-2017

Dades del DOGC
  • Número 7449

  • Data 06/09/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2017 (ref. BDNS 360775).


Atesa la Resolució de 19 de juliol de 2017, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2017.

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels arts. 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Atesa la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;

Atès el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Resolc:

 

1. Objecte

Obrir la convocatòria per la concessió de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

 

2. Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 19 de juliol de 2017, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda (DOGC núm. 7419, de 25.07.2017).

 

3. Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.500.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/770.0001/641 i D/470.0001/641 del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2017.

Els ajuts previstos en aquesta ordre tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament general d'exempció per categories o en una decisió de la Comissió.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

L'efectivitat d'aquesta quantia addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de subvenció. En qualsevol cas, caldrà publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la declaració dels crèdits efectivament disponibles prèviament a la resolució de la concessió.

 

4. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença el dia 18 de setembre de 2017 i acaba el dia 18 d'octubre de 2017.

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 6.2.

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 6.1.

 

5. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals es poden interposar, els estableixen les bases 8 i 9.

 

6. Termini d'execució

El període d'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2017.

 

7. Justificació

Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base14. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, d'acord amb el que disposa l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 d'agost de 2017

 

Montserrat Vilalta Cambra

Directora

Amunt