Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/07/2017

  • Número del document EMC/1865/2017

  • Número de control 17209073

  • Organisme emissor Institut Català d'Energia

    CVE CVE-DOGC-A-17209073-2017

Dades del DOGC
  • Número 7424

  • Data 01/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.


El Govern, a instàncies del Parlament de Catalunya, treballa en la definició d'un nou model energètic basat en l'eficiència i les energies renovables on l'accés a l'energia esdevé un dret fonamental per a la qualitat de vida dels ciutadans i la competitivitat de les empreses, i on s'assumeix la necessitat d'afrontar amb valentia les externalitats ambientals i la salut del model energètic actual.

Catalunya és un país ric en el recurs energètic solar, que es presenta de forma distribuïda a tot el seu territori. Les tecnologies solars per a la producció d'energia elèctrica han experimentat una evolució tecnològica que ha permès reduir el seu preu en els últims cinc anys en més del 80%, alhora que n'ha millorat l'eficiència.

La generació elèctrica a Catalunya el dia d'avui es fonamenta en un model centralitzat de grans instal·lacions de generació i de línies de transport de llarga distància que empren, en un 83%, combustibles fòssils i urani. Catalunya no disposa d'activitats extractives i mineres que proporcionin aquests recursos energètics, alhora que el baix percentatge en renovables ens fa deu punts més dependents de l'exterior que la mitjana de països europeus, amb els conseqüents riscos socioeconòmics que això suposa.

Aprofitar el recurs abundant d'energia solar que disposa Catalunya ens permetria reduir la dependència de l'exterior i també reduir, alhora, les emissions contaminants a l'atmosfera, tant de gasos i partícules nocives per a la salut com de gasos d'efecte hivernacle.

La baixada de preus de la tecnologia fotovoltaica, així com el recurs solar abundant distribuït per tot el territori català, fan viable que l'energia es generi més a prop dels punts de consum, o fins i tot en aquests mateixos punts, i es redueixin així les pèrdues per transport i distribució.

El document de Bases del pacte nacional per a la transició energètica a Catalunya, aprovat pel Govern en la sessió del dia 31 de gener de 2017, incideix en el camí d'avançar cap a un model energètic renovable però també en la necessitat que l'energia es democratitzi, raó per la qual el document de Bases atribueix un pes molt important a les estratègies, les línies de finançament i les mesures de fiscalitat i els ajuts per tal d'impulsar les tecnologies que permetran els ciutadans i els consumidors generar, consumir, compartir, emmagatzemar i vendre l'energia que ells mateixos generin.

L'energia solar fotovoltaica, sens dubte, és una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d'aquest nou model, tant en termes d'incrementar l'eficiència energètica i facilitar la integració d'energies renovables en el sistema elèctric, com de reduir les emissions contaminants, de reduir l'alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, de democratitzar el model energètic.

La reducció dràstica del cost dels mòduls fotovoltaics als darrers anys ha provocat que la producció de l'energia elèctrica d'origen solar sigui completament competitiva i que l'autoconsum fotovoltaic esdevingui una alternativa viable i eficaç en tots aquells casos que es disposa del recurs solar. Tant és així que, en aquests moments, es fa absolutament innecessari subvencionar aquest sector. Tanmateix, els costos per taxes i els impostos de les diferents administracions, així com els impediments administratius dels punts i els contractes de connexió per part de les companyies distribuïdores -fins i tot per a instal·lacions que no abocaran energia a la xarxa- en dificulta molt que els ciutadans ho vegin com a una tecnologia atractiva i, en molts casos, fins i tot els mitjans de comunicació, mal informats, s'han encarregat de difondre que les instal·lacions d'autoconsum elèctric connectades a la xarxa interior d'un consumidor són il·legals.

Aquest despropòsit legal i de comunicació per permetre que els ciutadans de Catalunya aprofitin l'energia solar per generar electricitat té origen, en part, en la legislació vigent a l'Estat espanyol i d'aplicació a Catalunya: el Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i producció amb autoconsum (BOE núm. 243, de 10.10.2015).

El Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, esmentat, tot i suposar un fre per a l'autoconsum fotovoltaic i negar les bondats que aquest aporta al sistema elèctric en eficiència, en recurs renovable i autòcton, i en preu, sí que orienta aquells aspectes en els quals es podrà treballar des de les administracions favorables a l'autoconsum fotovoltaic per permetre que aquest avanci.

En aquest sentit la penalització econòmica a l'emmagatzematge elèctric en bateries i l'anomenat “impost al sol” esdevenen limitacions reguladores pensades en clau de garantia de sostenibilitat econòmica d'un model energètic centralitzat i liberalitzat des de l'any 1997.

Malgrat aquest marc legal desfavorable a l'ús i l'aprofitament de l'energia solar per part dels consumidors, s'ha de posar en coneixement de les persones interessades que existeixen moltes possibilitats per al seu desenvolupament, especialment pel que fa al seu ús en l'àmbit domèstic, on no s'aplica l'”impost al sol”.

Des del Govern de la Generalitat es vol donar un missatge clar i inequívoc de suport i compromís ferm amb l'autoconsum elèctric, i en especial a la necessitat d'aprofitar el recurs energètic més abundant de Catalunya, el Sol. Aquesta és una posició alineada amb la política europea i amb el paquet recent de mesures presentat per la Comissió Europea el passat mes de novembre (Clean Energy for all Europeans), que té com a objectius fonamentals donar prioritat a l'eficiència energètica, convertir la Unió Europea en líder mundial d'energies renovables i oferir un tracte just als consumidors.

És en aquest marc que el Govern ha publicat l'Acord GOV/11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova la Taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya (DOGC núm. 7305, de 9.2.2017), per facilitar l'actuació conjunta i la coordinació dels diferents actors implicats en l'autoconsum (administracions públiques, empreses i associacions professionals del sector fotovoltaic i de l'emmagatzematge, distribuïdores i comercialitzadores d'electricitat, col·legis professionals i associacions de consumidors) amb la finalitat d'assolir una millor i més ràpida introducció de l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya per avançar cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb una major participació ciutadana.

Si bé la tecnologia fotovoltaica a dia d'avui no requereix ajuts per a la seva viabilitat econòmica, les limitacions reguladores del Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, esmentat, com la fiscalitat que penalitza l'emmagatzematge elèctric en bateries per tal de poder consumir l'energia que es genera en hores de sol a les hores en què el ciutadà ho desitja, en limita molt la seva viabilitat real a aquells habitatges que fan la major part del consum en l'horari de producció. A aquesta limitació se li afegeix la impossibilitat, de nou reguladora, de poder utilitzar la xarxa com a magatzem de l'energia aplicant el que es coneix com a “balanç net”.

Tot aquest seguit de prohibicions i penalitzacions econòmiques i legals -que no tècniques - fan que en molts casos aprofitar l'energia del sol, el recurs energètic més distribuït i més abundant a Catalunya, sigui inviable.

En aquest sentit, i davant la dificultat de compartir l'energia generada i de realitzar el balanç net, l'ús de bateries esdevé imprescindible per donar viabilitat tècnica i econòmica a les instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d'autoconsum. Tanmateix, el cost d'aquests sistemes d'emmagatzematge en moltes ocasions és un factor que limita la viabilitat econòmica d'aquestes instal·lacions.

El Govern de la Generalitat té clar que apostar per un model renovable i distribuït requereix disposar d'un emmagatzematge d'energia elèctrica per tot territori que garanteixi disposar d'electricitat quan el recurs renovable no sigui suficient.

Les inversions privades per part dels consumidors que disposin d'instal·lacions fotovoltaiques i bateries contribuiran a l'objectiu del Govern d'assolir un model energètic eficient, renovable, distribuït i democràtic i amb menys costos d'importació de recursos energètics fòssils i nuclears.

La Llei 9/1991, de 3 de maig, de creació de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) (DOGC núm. 1440, de 8.5.1991), disposa que l'Institut pot exercir qualsevol altra funció que, en l'àmbit energètic, vagi destinada al foment de la seva eficiència i possible abaratiment, la utilització racional de l'energia, l'estudi en el camp de la seguretat i la introducció de tecnologies innovadores, incloses les renovables i les netes, dins el marc de respecte al medi ambient; i també fomentar la implantació de sistemes de producció d'energia renovable i de cogeneració a escala local i comarcal. La Llei esmentada també disposa que per exercir les seves funcions l'ICAEN pot realitzar qualsevol activitat que l'ajudi a assolir els seus objectius.

Vist que aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006); l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016); l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015); i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Vist el que disposa l'article 93.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), que preveu els òrgans competents per atorgar subvencions;

Vistes la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015); la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010); i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2.10.2015);

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017);

A proposta de la persona titular de la direcció de l'Institut Català d'Energia i en ús de les facultats conferides;

Per tot això exposat,

 

Resolc,

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, que es publiquen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició única

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 de juliol de 2017

 

Santiago Vila i Vicente

President del Consell d'Administració

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum ubicades en edificis d'us residencial domèstic que s'instal·lin dintre del territori català.

 

Base 2

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques que no desenvolupin una activitat econòmica.

b) Les comunitats de propietaris.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Les persones sol·licitants que no desenvolupin una activitat econòmica han de complir els requisits següents:

a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

c) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

d) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar detall de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

e) D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 29.12.2014), adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta que estableix el codi ètic inclòs a l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016).

Cal tenir en compte que, en cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta, és d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions de l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que prevegi la legislació vigent en matèria de subvencions.

f) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

g) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor abans de la finalització del termini d'execució, el qual valorarà la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

h) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

i) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

3.2 Les comunitats de propietaris hauran de complir els requisits de l'apartat 3.1 anterior, així com el següent:

Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals (BOE, núm. 269 de 10/11/1995); amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31/01/1997); així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13/12/2003).

3.3 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6 d'aquest annex 1.

 

Base 4

Quantia

4.1 L'import de la subvenció serà, com a màxim, del 70% del cost total de les despeses del sistema d'emmagatzematge amb bateries de la tecnologia ió-liti, amb un límit de 5.000,00 euros per sistema.

Les despeses subvencionables les defineix la base 5.2.

4.2 La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost de les despeses subvencionables del sistema d'emmagatzematge amb bateries de la tecnologia ió-liti associat a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum a les quals fa referència la base 5.

4.3 Si el cost final justificat de l'activitat és inferior al cost inicialment sol·licitat, aquest fet comportarà la reducció de la quantia de l'ajut.

4.4 Els criteris que es tindran en compte per determinar l'import de la quantia de les subvencions són: el cost de les despeses subvencionables que defineix la base 5, els altres ajuts rebuts, i les disponibilitats pressupostàries.

En cap cas l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1 Es consideraran subvencionables aquells sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries de la tecnologia ió-liti que formin part d'una instal·lació fotovoltaica que estigui connectada a l'interior d'una xarxa acollida a qualsevol de les modalitats d'autoconsum d'energia elèctrica que defineix l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE núm. 310 de 27/11/2013), i que la seva instal·lació estigui dintre del territori català. No seran subvencionables els sistemes d'emmagatzematge per instal·lacions aïllades.

Així mateix, seran actuacions i despeses subvencionables les instal·lacions ubicades en edificis d'ús residencial domèstic on no es desenvolupi una activitat econòmica.

S'admeten sistemes d'emmagatzematge amb bateries que s'executin en instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum prèviament existents, sempre que compleixin tots els requisits tècnics que estableix aquesta Resolució.

5.2 Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i en les condicions que estableixen aquestes bases i la convocatòria corresponent.

A tal efecte, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Es considera efectivament pagada la despesa, a efectes de la seva consideració com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d'un efecte mercantil garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

a) Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran despeses subvencionables les següents:

Bateria/es d'emmagatzematge d'energia elèctrica que tinguin les característiques següents: tecnologia ió-liti; capacitat nominal d'emmagatzematge igual o superior a 2 kWh; capacitat nominal d'emmagatzematge igual o inferior 50 kWh; i garantia mínima per part del fabricant de 5 anys.

Inversor/s o convertidor/s de corrent continu (DC) procedent/s del generador fotovoltaic a corrent altern (AC), associat a la instal·lació d'emmagatzematge.

Regulador/s de càrrega.

Sistema de control i monitoratge, associat a la instal·lació d'emmagatzematge.

Cablejat associat a la instal·lació d'emmagatzematge.

b) Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran despeses no subvencionables les següents:

Costos de mà d'obra per a la instal·lació dels equips i els sistemes detallats anteriorment.

Els equips i els sistemes esmentats anteriorment que s'hagin adquirit mitjançant contractes o fórmules de lísing o rènting.

Interessos deutors de comptes bancaris.

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

Despeses de procediments legals i judicials.

Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, i els impostos personals sobre la renda.

Despeses de transaccions financeres.

Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

5.3 El període d'execució de les despeses i les actuacions subvencionables es determinarà en cada convocatòria.

D'acord amb l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), l'òrgan concedent podrà acordar, d'ofici o a petició del beneficiari, una ampliació del termini establert que no excedeixi de la meitat del termini d'execució, si les circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers.

Tant la petició dels interessats com la decisió expressa sobre l'ampliació han de tenir lloc abans que finalitzi el termini esmentat al paràgraf anterior per executar les infraestructures.

 

Base 6

Sol·licituds i documentació

6.1 Per a aquells beneficiaris que siguin comunitats de propietaris:

La presentació ha de ser telemàtica i la sol·licitud s'haurà de signar amb certificat digital.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través de Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà per mitjà dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

6.2 Per a aquells beneficiaris que siguin persones físiques:

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat), i presencialment a les oficines de l'ICAEN, carrer de Pamplona, núm. 113, de Barcelona, en l'horari de registre de l'ICAEN (que es pot consultar a la seva pàgina web icaen.gencat.cat).

Les persones interessades presentaran les sol·licituds preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través de Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat) o presencialment a les oficines de l'ICAEN, carrer de Pamplona, núm. 113, de Barcelona, i en l'horari de registre de l'ICAEN que es pot consultar a la seva pàgina web (icaen.gencat.cat).

En el cas que les persones físiques presentin la sol·licitud per mitjans telemàtics, la identificació de la persona sol·licitant es farà per mitjà dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

La presentació de les sol·licituds també es pot fer d'acord amb els supòsits i pels mitjans que preveuen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015).

6.3 En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà en seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta del termini no vençut.

6.4 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 3, si escau.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Que el sistema d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries formi part d'una instal·lació fotovoltaica no aïllada que estigui connectada a l'interior d'una xarxa acollida en qualsevol de les modalitats d'autoconsum d'energia elèctrica definides a l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, esmentada.

d) Que la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum es troba o es trobarà ubicada en un edifici d'ús residencial domèstic a Catalunya.

e) Que les bateries d'emmagatzematge compleixin tots els requisits tècnics que especifica la base 5.2 d'aquest annex 1.

6.5 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en les quals s'hagi pogut incórrer.

6.6 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Institut Català d'Energia per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents. 

6.7 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:

a) Pressupost complet i detallat del projecte on figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament, segons les pautes del model, si n'hi ha. En el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per actuacions i conceptes de despesa.

b) En el cas de comunitats de propietaris, el certificat del secretari de la comunitat o còpia de l'/les acta/es on s'acorda adquirir i instal·lar el sistema d'emmagatzematge subvencionat i sol·licitar la subvenció prevista en aquestes bases. En cas de no disposar de la documentació d'aquest apartat en el moment de la sol·licitud, s'haurà d'aportar en el moment de la justificació, d'acord amb la base 14.2.c).

c) Declaració sobre l'import de l'IVA efectivament suportat o assegurant que la persona sol·licitant està exempta de l'IVA, en cas que la persona beneficiària gaudeixi d'un règim de prorrata general o especial.

En cas d'estar subjecte al règim de prorrata general l'entitat haurà d'aportar un certificat de l'Agència Tributària i/o còpia de les declaracions anuals segons els models corresponents.

En cas d'estar subjecte al règim de prorrata especial l'entitat haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i la llista de factures vinculades al projecte, això com còpia del llibre d'IVA on figurin comptabilitzades.

Així mateix, en cas de Comunitats de Propietaris també haurà d'acreditar la documentació següent:

d) Còpia de l'acta de l'acord de la comunitat on es delega la representació per sol·licitar l'ajut.

e) Llista de totes les persones que integren la comunitat de propietaris amb indicació del número de document nacional d'identitat, el nom i els cognoms.

6.8 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà d'haver rebut la notificació, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia de l'òrgan instructor, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015).

Aquest requeriment de documentació es notificarà a la persona sol·licitant de forma individual. Es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), ja esmentada. La presentació de la documentació es farà als llocs i pels mitjans que especifica la base 6.2.

6.9 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant assegurant que no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació.

En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

6.10 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

6.11 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

 

Base 7

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria.

 

Base 8

Procediment de concessió

8.1 El procediment de concessió de les subvencions que regulen aquestes bases és el de concurrència no competitiva.

El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de la convocatòria.

8.2 La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon a la persona que ocupa el càrrec de cap de Divisió de Gestió Energètica de l'ICAEN.

 

Base 9

Resolució i notificació

9.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la direcció de l'Institut Català d'Energia, a proposta de l'òrgan instructor.

9.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 2 mesos, a comptar des de

la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds que estableixi la convocatòria.

9.3 La resolució ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat.

9.4 Aquesta resolució es notificarà a la persona interessada de manera individual.

Per a persones físiques es podran utilitzar mitjans electrònics quan així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43 de l'esmentada Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La notificació electrònica es realitzarà per mitjà de les plataformes o els serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat, d'acord amb l'article 57 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

Per a les comunitats de propietaris, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), abans citada, s'utilitzarà l'eNotum, mitjà electrònic de notificació de la Generalitat de Catalunya. La notificació electrònica s'entén practicada quan es compareix a la Seu electrònica de la Generalitat, entenent-se com a tal l'accés per la persona interessada, o pel seu representant degudament identificat, al contingut de la notificació. La notificació s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la seva posada a disposició sense que s'hagi accedit al seu contingut, entenent-se que s'ha complert així l'obligació de notificació i possibilitant la continuació del procediment.

9.5 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució expressa en el termini de dos mesos esmentat anteriorment, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat per silenci administratiu, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

9.6 Un cop transcorregut un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de la notificació de la resolució, s'entendrà que la persona proposada com a beneficiària ha acceptat la subvenció.

9.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant del conseller d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, abans esmentades.

 

Base 10

Publicitat de la resolució

D'acord amb l'article 18 i 20 de la Llei general de subvencions, i l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS) operarà com a mitjà electrònic per complir les obligacions de publicitat de les subvencions concedides, el qual haurà d'incloure les dades a les quals es refereix l'article 20.8.b).

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la Seu electrònica i al Portal de la transparència del lloc web de l'ICAEN.

La informació relativa a les subvencions i els ajuts públics que els subjectes obligats han de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d'incloure:

a) Una llista actualitzada de les subvencions i altres ajuts que els subjectes obligats tinguin previst fer públics durant l'exercici pressupostari, amb la indicació de l'objecte o finalitat i la descripció de les condicions per a ser-ne beneficiari.

b) Els objectius, a efectes d'utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció o l'ajut, i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat, si escau.

c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris.

d) La informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats.

e) La justificació o el retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

 

Base 11

Subcontractació

11.1 S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en les quals hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.

11.2 D'acord amb el punt anterior, i a efectes d'aquesta Resolució, no són susceptibles de subcontractació cap de les actuacions subvencionables.

 

Base 12

Pagament

12.1 El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries d'acord amb les bases d'aquesta Resolució.

12.2 En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció que preveu la base 4.1 es tramitarà el pagament de la subvenció per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària entre el cost final justificat de l'activitat subvencionada i el cost inicialment pressupostat.

12.3 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En el supòsit de què algun dels membres de la comunitat de propietaris no reuneixi els requisits o incorri en alguna de les prohibicions que estableixen aquestes bases, no s'atribuirà al propietari esmentat la part proporcional que li correspondria de l'ajut. La part que correspongui al propietari exclòs es prorratejarà entre la resta de membres de la comunitat.

Si la persona beneficiària no té la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat emès per les autoritats competents del país de residència.

 

Base 13

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

13.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

13.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, esmentada, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes que estableixi la normativa reguladora de la subvenció.

13.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 14

Justificació

14.1 Les persones beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

14.2 Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar el compte justificatiu que inclou la memòria econòmica, que regula el punt 3 d'aquesta base, i la documentació següent:

a) Document acreditatiu conforme la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic amb bateries objecte de l'ajut està inscrita en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) d'una instal·lació de baixa tensió.

b) Fotografia de les bateries d'emmagatzematge d'energia elèctrica instal·lades amb el logotip de l'ICAEN, en color i en suport digital.

c) En cas que no s'hagi adjuntat a la sol·licitud i adquirit el compromís d'aportar-lo en la justificació, l'acord dels propietaris esmentat a la base 6.6.b).

14.3. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades amb:

a) Una llista classificada de totes les despeses subvencionables amb el desenvolupament de l'actuació subvencionada, identificació del creditor o la creditora, i el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió, i la data i la forma de pagament.

b) Liquidació del pressupost on s'indiqui i, si s'escau, es motivin, les desviacions respecte del pressupost inicial.

c) Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Una declaració de la persona beneficiària segons la qual els pagaments corresponen a actuacions realitzades correctament i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

e) Declaració sobre l'import de l'IVA efectivament suportat, en cas que la persona beneficiària estigui sota règim de prorrata general o especial.

En cas d'estar sota règim de prorrata general l'entitat haurà d'aportar un certificat de l'Agència Tributària i/o una còpia de les declaracions anuals segons els models corresponents.

En cas d'estar sota règim de prorrata especial l'entitat haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària i la llista de factures vinculades al projecte, i còpia del llibre de l'IVA on figurin comptabilitzades.

f) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament (transferència bancaria o, en cas de pagament en efectiu, el rebut de la percepció de l'import per part del creditor o creditora).

g) Si s'escau, els pressupostos que en aplicació de l'article 31.3 de l'esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha de sol·licitar la persona beneficiària.

14.4 Les persones beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació en el termini de set dies hàbils a comptar des de l'endemà de la finalització del termini d'execució.

La persona titular de la direcció de l'ICAEN podrà atorgar, excepcionalment, una ampliació del termini establert per a la justificació, a petició del beneficiari, d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015). Aquesta ampliació no pot excedir de la meitat del termini de justificació esmentat al paràgraf anterior, sempre que les circumstàncies ho aconsellin i no es perjudiquin drets de tercers. La petició i la decisió s'hauran de produir abans del venciment del termini establert per justificar.

14.5 Les factures, siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE 289, d'1/12/2012). La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa segons la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j) del Reglament abans esmentat.

14.6. Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot el que estableix el Reglament pel qual es regulen, les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte pel qual s'ordena el pagament i la remissió al número o números de factura a la qual correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acrediti el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de pagament que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE núm. 261 de 30/12/2012).

Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a la qual correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha d'incloure com a mínim el nom i el NIF.

14.7 Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta s'hagi presentat davant l'òrgan instructor, aquest ha de requerir la persona beneficiària que la presenti en el termini improrrogable de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació. El requeriment es notifica individualment a les persones beneficiàries. La falta de presentació de la justificació en el termini que estableix aquest apartat comporta la revocació i, si escau, l'exigència de reintegrament i altres responsabilitats que estableixi la legislació aplicable en matèria de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d'acord amb l'esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, corresponguin.

 

Base 15

Verificació de les accions subvencionables

15.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

15.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 16

Control de les accions subvencionables

L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 17

Revocació

17.1 Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i les de l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, abans esmentades.

 

Base 18

Renúncia

18.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades mitjançant un escrit dirigit a l'òrgan competent per resoldre.

18.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament.

18.3 En els dos supòsits anteriors, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent i els/les beneficiaris/àries hauran de retornar la quantitat a la qual es renuncia més els interessos de demora corresponents.

 

Base 19

Règim de compatibilitat dels ajuts

19.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre ajut, subvenció o ingrés per a la realització de la mateixa activitat o finalitat procedents d'administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

19.2 L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

 

Base 20

Infraccions i sancions

20.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

20.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, abans esmentades.

 

Base 21

Publicitat de les subvencions per part de la persona beneficiària

21.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció, segons el que estableix la base que regula les obligacions de les persones beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de l'esmentada Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les persones beneficiàries de les subvencions són les següents:

Incloure el logotip de l'Institut Català d'Energia i l'expressió “Amb el suport de l'Institut Català d'Energia”, utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web http://icaen.gencat.cat/ca/inici/, en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció.

 

Base 22

Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant l'Institut Català d'Energia en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada en relació amb l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que indiqui la resolució corresponent.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

j) Les entitats privades a les quals es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

k) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

l) Adherir-se als principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries d'acord amb l'annex 2.

m) Si el pressupost del sistema d'emmagatzematge amb bateries supera la quantia de 18.000,00 euros, d'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en concordança amb l'article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació de l'adquisició i el lliurament dels béns que formen part del sistema d'emmagatzematge amb bateries definits a la base 5, excepte si no existeix en el mercat un nombre suficient de proveïdors, o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

 

Base 23

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen al fitxer de dades Subvencions, regulat a l'Anunci sobre disposició general de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 5082, de 3.3.2008), i el seu responsable és l'Institut Català d'Energia. Aquest fitxer té per finalitat la gestió i el control de les sol·licituds de finançament emeses pels particulars a l'ICAEN.

Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant escrit dirigit a l'Institut Català d'Energia, carrer de Pamplona, núm. 113, 3a planta, 08018 Barcelona, o mitjançant l'adreça icaen@gencat.cat.

Les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i adoptar i implementar les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999), i la seva normativa de desenvolupament.

Les persones beneficiàries establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquesta Resolució. En especial, adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzat a les dades personals esmentades.

 

 

Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

 

-1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta, i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

-2 Amb caràcter general les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar a les convocatòries de subvencions o ajuts o als processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

-3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de la subvenció o l'ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixin les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions sobre transparència que els pertoquin de forma directa, per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que prevegi la legislació vigent en matèria de subvencions.

Amunt