Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/07/2017

  • Número del document ENS/1688/2017

  • Número de control 17194051

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17194051-2017

Dades del DOGC
  • Número 7413

  • Data 17/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1688/2017, d'11 de juliol, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, disposa a l'article 10 que l'adscripció de centres es pot establir entre centres que imparteixen segon cicle d'educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent, i d'acord amb la proposta formulada per la directora dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques,

 

Resolc:

 

Aprovar l'adscripció entre l'educació secundària obligatòria del centre privat concertat Cultural, codi 08000864, i el batxillerat del centre privat concertat Cultural, codi 08000918, ambdós de Badalona, a partir de l'inici del curs escolar 2018-2019.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 11 de juliol de 2017

 

Miquel García i Casaponsa

Director general de Centres Concertats i Centres Privats

Amunt