Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/06/2017

  • Número del document EMC/1615/2017

  • Número de control 17188065

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-17188065-2017

Dades del DOGC
  • Número 7409

  • Data 11/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1615/2017, de 30 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIO), emmarcades en el Programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIO (ref. BDNS 354383).


Vista la RESOLUCIÓ EMC/1504/2017, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIO), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIO.

Vist el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Reglament general d'exempció per categories).

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

A aquesta convocatòria li és aplicable el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot l'exposat,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2017 de la la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIO), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIO.

 

Article 2

Recurs

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

 

Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/1504/2017, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional (Nuclis internacionals d'ACCIO), emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIO (DOGC núm. 7402 de 30 de juny de 2017).

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import

4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional, emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovación de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe, és de 850.000 euros aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574 i cofinançats pel Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horizon 2020, que es distribueixen de la manera següent:

500.000,00 euros es destinen a projectes de recerca i desenvolupament que s'hagin considerat com a elegibles en les convocatòries internacionals ERA-Net del programa europeu ERA-Net MANUNET III (projectes d'R+D en el sector de la fabricació i la indústria manufacturera).

350.000 euros es destinen a projectes de recerca i desenvolupament que s'hagin considerat com a elegibles en les convocatòries internacionals ERA-Net del programa europeu ERA-Net Electric Mobility Europe (projectes d'R+D en l'àmbit de la mobilitat elèctrica: sistemes integrats de transport, càrrega i logistica urbana, mobilitat intel·ligent i aplicació de les TIC, transport públic i el comportament del consumidor i les tendències socials en aquet sector).

Aquesta partida pressupostària pot ser incrementada a criteri de la Comissió Europea  mitjançant un fons addicional que està regulat en l'acord de consorci del programa ERANET corresponent.

En el cas d'existència de sobrant una vegada resoltes les sol·licituds presentades es podrà traspassar el pressupost entre les dues línies ERA-net; si, tot i sixí, hi continua havent un sobrant, aquest es podrà traspassar a les línies d'ajut a projectes de R+D de Nuclis internacionals bilaterals i unilaterals.

4.2. La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional en els programes bilaterals i unilaterals d'ACCIO és de 400.000 euros aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574, que es distribueixen de la manera següent:

200.000 euros es destinen a projectes de R+D de Nuclis internacionals bilaterals

200.000 euros es destinen a projectes de R+D de Nuclis unilaterals

En el cas d'existència de sobrant una vegada resoltes les sol·licituds presentades es podrà traspassar el pressupost entre les línies d'ajut a projectes de R+D de Nuclis internacionals bilaterals i unilaterals.

4.3. Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

4.4. L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.5. La pèrdua de finançament d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1. Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

 

Línia

Terminis presentació sol·licituds

Inici

Finalització

ERANet MANUNET III

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC

25 de juliol de 2017

ERANet ELETRIC MOBILITY

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC

25 de juliol de 2017

BILATERALS

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC

23 d'octubre de 2017

UNILATERALS

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC

23 de novembre de 2017

 

5.2. Les sol·licituds han d'anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ i s'han de cumplimentar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts). A l'imprès s'hi haurà d'adjuntar la memòria tècnica del projecte en un document PDF, segons el model que està disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts). Per tal de facilitar la valoració del projecte, és recomanable que la memòria (sense tenir en compte els annexos) tingui una dimensió màxima de 50 pàgines, així com un cos de lletra mínim de 10. La memòria haurà d'incloure els següents apartats:

1. Descripció del/s sol.licitant/s i de l'agrupació.

2. Descripció del projecte. Qualitat científica i tecnològica.

3. Estructura de gestió del projecte i de l'agrupació.

4. Recursos i despeses proposades per al projecte.

5. Impacte del projecte.

Com annexos a la memòria s'hauran d'adjuntar els següents documents:

En el cas de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional, emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovación de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net Electric Mobility Europe i en el programa bilateral amb Alemanya:

1. Fitxa del resum executiu del projecte (segons model que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts).

2. Memòria internacional del projecte (en els programes ERANet, caldrà aportar la documentació presentada a la call internacional 2017).

En el cas de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional, Programes bilaterals amb Xile i Israel:

1. Fitxa del resum executiu del projecte (segons model que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts).

2. Document “Eureka Aplication Form” signat per cadascun dels membres de l'agrupació internacional. El document esta disponible a http://www.eurekanetwork.org/project-application.

3. Acord de Consorci provisional.

En el cas de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional, emmarcades en el Programa Marc de Recerca i Innovación de la Unió Europea Horizon 2020, Programes unilaterals d'ACCIO:

1. Fitxa del resum executiu del projecte, segons model que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts).

2. Memòria internacional del projecte.

3. Versió definitiva i signada de l'acord d'agrupació internacional dels participants. Aquest acord d'agrupació es podrà presentar en anglès o castellà i haurà d'incloure necessàriament:

   - L'obligació de donar accés al personal d'ACCIÓ a les instal·lacions del/s soci/s internacionals

   - Contemplar la compartició dels drets de propietat industrial generada com a resultat del projecte.

   - Designar a un dels participants catalans com a empresa líder del projecte.

5.3 Un cop complimentat l'imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria en un document PDF, s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, per formalitzar la sol.licitud, cal registrar l'imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document PDF, en el termini indicat en l'article 5.1 i juntament amb la documentació que preveu l'article 5.7, a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, a la xarxa d'oficines de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. Si la sol·licitud es presenta mitjançant correu administratiu, en la primera pàgina s'hi haurà de fer constar, amb claredat, el nom de l'oficina i la data, el lloc, l'hora i el minut d'admissió.

La informació inclosa en el document PDF de la memòria tècnica i adjuntada a l'imprès, serà la utilitzada per realitzar la valoració de la sol·licitud presentada. En cas de divergència entre el contingut d'ambdós documents, l'imprès de sol·licitud prevaldrà a l'hora de realitzar la valoració tècnica del projecte.

ACCIÓ ofereix als possibles sol·licitants la possibilitat de rebre un servei d'assessorament (Servei d'assessorament en innovació i financer), previ a la realització de la sol·licitud, sobre l'adequació del projecte a les característiques de les línies d'ajut que estableixen les bases. Aquest servei té un caràcter únicament consultiu i en cap cas comporta que el projecte sobre el que es realitza la consulta sigui necessàriament beneficiari d'un ajut.

5.4. La signatura de la sol·licitud inclou l'autorització a ACCIÓ per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics, en concret, per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment per part del sol·licitant de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzar-ho, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents. 

5.5. La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 2.3 de l'annex 1 de les bases reguladores.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

d) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i aqüicultura, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

e) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil o al registre corresponent.

f) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

g) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció d'un import superior a 10.000,00 euros han de presentar una declaració responsable que inclogui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració amb la finalitat que preveu l'apartat l) de la base 22 de les bases reguladores.

h) En projectes ens els que hi participi més d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, declaració de no existència de vinculació entre les empreses que participen en el mateix projecte.

i) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model de tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

5.6. La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

5.7. Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:

a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat que sol.licita l'ajut, en cas que aquests no estiguin inscrits al Registre Mercantil. En el cas de projectes en els que hi participi més d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya cal la presentació dels poders tant de l'entitat líder del projecte com de les entitats participants. En el cas que algun d'aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s'especifiqui aquest document, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua essent vigent.

b) Per aquells beneficiaris amb una despesa subvencionable prevista igual o superior a 200.000,00 euros.

      - Resultat de l'autoavaluació financera que s'estableix a la base 2.5 de les bases reguladores d'aquests ajuts, rebuda per correu electrònic a l'adreça indicada al formulari.

      - Comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l'últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d'Auditoria si l'empresa està auditada, segons el disposat a la base 2.5 de les bases reguladores.

      - En el cas que el resultat de l'autoavaluació financera sigui no apte i el sol·licitant es vulgui acollir a les excepcions detallades a la base 2.5., caldrà presentar, segons l'excepció a la qual s'acull, la documentació següent:

      - En el cas de sol.licitants no aptes que pertanyin a un grup empresarial, un escrit de una de les empreses del grup (de la qual el sol.licitant en sigui dependent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte), signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que el sol.licitant no pugui dur-lo a terme.

      - Documentació relativa a ampliacions de capital realitzades amb posterioritat a l'exercici avaluat i registrades al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol.licitud de la subvenció.

5.8. Esmenes i millora de les sol·licituds

Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si aquestes no compleixen els requisits establerts en aquesta convocatòria i en les seves bases reguladores, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de las administracions públiques.

Aquest requeriment es farà, previ consentiment de la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut i la seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

5.9. Els sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti la concessió d'aquesta prerrogativa especial.

5.10. L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

 

Article 6

Òrgans competents per la tramitació

La Unitat d'Innovació d'ACCIÓ és l'òrgan instructor encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració detallats a la base 7. La puntuació total assolida per cada projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun dels criteris de valoració per la puntuació que es doni a cada criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5). Només seran elegibles els projectes que obtinguin una puntuació mínima de 250 punts i que hagin estat avaluats de forma favorable a nivell internacional en el programa ERA-Net corresponent o en el programa bilateral corresponent (segons s'escaigui). Pels projectes del programa unilateral no caldrà l'avaluació internacional.

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració amb les puntuacions de totes les sol·licituds presentades. Per a l'elaboració d'aquest informe l'òrgan instructor podrà realitzar les visites oportunes als sol·licitants de l'ajut per al projecte.

ACCIÓ realitza l'avaluació definitiva de les sol·licituds per mitjà d'un òrgan col·legiat de valoració integrat per el/la Director/a de la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ, el/la Gerent de l'Àrea de Desenvolupament del Programa d'Innovació d'ACCIÓ i el/la Cap de Cooperació Tecnològica Internacional CTI-Mercats d'ACCIÓ.

A les reunions de l'òrgan col·legiat de valoració hi assistirà un representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels treballs, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat de valoració, així com experts externs d'ACCIÓ.

 

Article 7

Òrgan competent per la resolució, resolució dels ajuts i recursos

7.1. L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2. Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7.4. La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de/de les empreses sol·licitant i, si s'escau, participant, a les quals es concedeix la subvenció, l'import, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut, i, si s'escau, de les despeses no acceptades.

7.5. Aquesta resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant, previ el seu consentiment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut, informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

7.6. En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7. Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

7.8. Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 30 de juny de 2017

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

Amunt