Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 06/07/2017

  • Número del document TSF/0147/2017

  • Número de control 17188064

  • Organisme emissor Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

    CVE CVE-DOGC-A-17188064-2017

Dades del DOGC
  • Número 7409

  • Data 11/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/147/2017, de 6 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països.


Els programes de subvencions han esdevingut un instrument essencial per assolir, en tots els àmbits de l'activitat administrativa, les finalitats i els objectius de les polítiques públiques que la legislació estableix i que es concreten mitjançant l'acció de govern. En aquest sentit, la subvenció no solament orienta en un determinat sentit l'activitat d'altres ens públics i entitats privades d'acord amb els objectius dels plans sectorials corresponents, sinó que l'activitat de foment també permet una gestió més coordinada i participativa dels recursos públics segons criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i especialització tècnica, sense necessitat de duplicar xarxes existents o de crear nous serveis públics.

Atès l'article 76 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, que preveu que l'Administració de la Generalitat pot atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar al compliment de les seves activitats de serveis socials;

Atès el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el qual atribueix al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les competències en matèria d'acolliment i adopció;

Atès l'article 1.2.a) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que disposa que l'ICAA resta adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Secretaria d'Afers Socials i Famílies;

Atesa la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atès l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atesa la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, que preveu, en la regulació de les seves funcions, que aquest Institut fomenta el dret dels infants i adolescents a tenir una família, i, per tant, promou les mesures d'acolliment familiar en família aliena i l'acolliment preadoptiu, amb la finalitat d'atendre adequadament l'infant o adolescent en situació de desemparament, procurar el seu desenvolupament integral i, sempre que sigui possible, afavorir el seu retorn al nucli familiar d'origen;

Atès que cal aprofundir en noves línies estratègiques de suport a les associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per l'entitat pública competent de la Generalitat de Catalunya, i de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països;

Atès el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països, que es detallen a l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 6 de juliol de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex

Bases reguladores

 

–1 Objecte i línia subvencionable

La regulació del procediment de concessió de subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països, amb l'objectiu d'enfortir i donar suport a les famílies que formen part d'aquestes associacions.

En cap cas poden ser subvencionables els projectes o activitats que corresponen a serveis que l'Administració gestiona directament o indirectament, ni els projectes o activitats que, si bé tenen relació amb la línia subvencionable, són més propis de les competències específiques d'altres departaments de la Generalitat o d'altres unitats del Departament.

 

–2 Prioritats

Es prioritzen les accions adreçades a:

a) Oferir formació per tal que les famílies amb infants acollits o adoptats disposin de més eines i recursos per afrontar les situacions de crisi que es puguin donar en la convivència diària.

b) Acompanyar el creixement de la relació entre l'infant acollit o adoptat i la família, a través del treball en grup.

 

–3 Especificitats de la línia de subvenció i tipus d'acció o accions

a) Les actuacions objecte del projecte poden tenir diversos formats i metodologies però en tot cas han de tenir coherència entre elles i una continuïtat en el temps.

b) En el cas d'activitats formatives, el o la professional o la persona que imparteixi la formació ha de ser una persona qualificada en la matèria que es tracti. En el moment de la justificació, l'associació ha de declarar sota la seva responsabilitat que s'ha fet la selecció en aquest sentit.

c) En la presentació del projecte s'han de fer constar tots aquells aspectes que ofereixin una visió clara i concreta de l'activitat, jornada o formació que es realitzarà. Així cal detallar, entre altres aspectes, l'espai, que ha de tenir capacitat per al desenvolupament de la matèria, les possibles dates i la periodicitat aproximada en què tindran lloc les jornades, les activitats o la formació, el seu format, la metodologia utilitzada, la durada, els participants i professionals que prendran part en el seu desenvolupament, a qui es dirigeix i el seu impacte.

d) Cal informar a la direcció de l'ICAA sobre la realització de la jornada, activitat o formació.

e) És obligatòria la difusió de la realització de la jornada, activitat o formació així com l'elaboració d'una memòria, que cal presentar en el moment de la justificació.

f) És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l'obtenció d'un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta. El fet d'assolir el mínim del 50% de la puntuació màxima establerta no dona per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

g) L'acció subvencionada (jornada, activitat o formació) s'ha de dur a terme a Catalunya.

 

–4 Procediment de concessió

4.1 El procediment de concessió de la subvenció s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent.

4.2 Atès l'article 17.3.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i a l'efecte de donar compliment a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, el text íntegre de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.3 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per notificar i emetre resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–5 Associacions beneficiàries

5.1 Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i les associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països.

5.2 No poden obtenir la condició de beneficiari de la present subvenció les associacions que, acreditades per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, intervinguin en els processos d'acolliment o adopcions de menors.

5.3 En cap cas poden obtenir la condició de beneficiari de la present subvenció les associacions en les quals les normes d'accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

–6 Requisits de les associacions beneficiàries

6.1 Els requisits que han de complir les associacions sol·licitants per a totes les línies de subvencions són els següents:

a) Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre corresponent en la data de publicació de la convocatòria.

b) Estar majoritàriament integrades per famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, o per famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països.

c) No incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Atendre els usuaris en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als usuaris i consumidors dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

f) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

g) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Generalitat i l'Estat i davant la Seguretat Social.

h) Les associacions amb un nombre de 50 treballadors o més han de complir l'obligació que estableix l'article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l'entitat, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

i) En el cas d'associacions amb una plantilla igual o superior a 25 persones, han de complir l'obligació, d'acord amb els agents socials, d'utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe. S'han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

j) Complir l'obligació que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

k) Haver adaptat els estatuts a la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

l) Haver elaborat els comptes anuals i fer-los accessibles al públic d'acord amb l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

m) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l'activitat objecte de la subvenció, s'ha de tenir en compte la normativa a l'hora d'utilitzar qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

n) Respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

6.2 L'associació sol·licitant ha de complir els requisits d'aquestes bases reguladores, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

6.3 S'estableix una fase de revisió en la qual l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció ha de verificar el compliment dels requisits que estableix la base 6.1 per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

6.4 En cas de presentació defectuosa de la documentació, cal atenir-se al que preveu la base 16. L'incompliment dels requisits que estableix la base 6.1 o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

6.5 En el cas que l'associació beneficiària estigui integrada per diverses entitats membres i algunes d'aquestes hagin d'executar l'acció sol·licitada, s'han de fer constar a l'annex del formulari de sol·licitud les associacions que portaran a terme l'acció i quin import del pressupost total del projecte executaran cadascuna d'elles, i cal incorporar el pressupost propi que ha d'aportar l'entitat membre de l'associació beneficiària. Les entitats membres han de complir els mateixos requisits que l'associació beneficiària.

 

–7 Execució de l'acció

L'execució de l'acció objecte de la subvenció finalitza l'últim dia hàbil del mes de març de l'any 2018.

 

–8 Despeses subvencionables

8.1 Als efectes d'aquesta Ordre, són despeses subvencionables totes les que aquestes bases reguladores estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents:

a) Que les despeses efectuades responguin a la naturalesa i finalitat de l'acció subvencionada, resultin estrictament necessàries i s'efectuïn en el termini establert per dur-les a terme segons el que estableixen aquestes bases reguladores. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

b) Que siguin verificables. A tal efecte, les associacions beneficiàries han de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

8.2 L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, mitjançant la seva línia de subvenció, pot subvencionar fins a un import màxim del 85% del cost de l'acció, d'acord amb el pressupost presentat. La resta del cost de l'acció subvencionada va a càrrec de l'associació beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament.

8.3 L'associació beneficiària pot subcontractar amb tercers l'activitat subvencionada amb el límit de percentatge màxim del 50%.

 

–9 Tipus de despeses

9.1 Les despeses subvencionables són les següents:

9.1.1 Despeses directes: són totes les que estan directament vinculades al desenvolupament de l'acció subvencionada.

9.1.1.1 Despeses de personal i de serveis professionals independents: queden inclosos els costos salarials i de les assegurances socials del personal i dels professionals adscrits al desenvolupament de l'acció subvencionada.

En el cas de personal assignat al projecte a temps parcial, s'ha d'aplicar la part proporcional corresponent, en funció de la dedicació efectiva.

Les despeses per indemnització d'acomiadament al personal només són subvencionables en el cas d'estar contractat únicament per a la realització de l'activitat o projecte subvencionat i en la part proporcional que correspon a l'any de la subvenció.

9.1.1.2 Despeses de pòlisses d'assegurances i malaltia i responsabilitat civil del personal que participi en les accions objecte de subvenció, inclòs el personal voluntari, en la part proporcional al temps dedicat a l'actuació subvencionada.

9.1.1.3 Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat del personal adscrit al desenvolupament de l'acció subvencionada, inclòs el personal voluntari. Aquestes despeses se sotmeten als límits i les condicions que estableix la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya (Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei).

9.1.1.4 Les despeses de subministrament i serveis generals: aigua, llum, calefacció, missatgeria, neteja, vigilància i similars. Cal tenir en compte el següent:

a) Només poden ser subvencionables les despeses d'instal·lacions on es desenvolupi l'actuació subvencionada.

b) Les despeses han de correspondre al període subvencionable i, per tant, per a la seva imputació s'ha de tenir en compte el període facturat, amb independència de la data de la factura.

9.1.1.5 Les despeses de lloguer, sempre que sigui un lloguer necessari específicament per dur a terme l'objecte de la subvenció.

9.1.1.6 Despeses de béns consumibles i material fungible, sempre que es destinin a l'acció subvencionada.

9.1.1.7 Despeses en compres i consums, adquisicions de productes necessaris per a la realització de l'activitat subvencionada.

9.1.1.8 Despeses de serveis externs, serveis directament vinculats a l'activitat subvencionada, prestats per tercers i que no siguin susceptibles de ser considerats subcontractació.

9.1.1.9 Les despeses d'assegurances específicament relacionades amb l'acció objecte de subvenció.

9.1.2 Despeses indirectes: són les despeses que no es poden vincular directament amb el desenvolupament de les accions del projecte subvencionat però que són necessàries per a la realització d'aquest.

El total de despeses indirectes per a cadascuna de les accions subvencionades que es pot imputar a la subvenció és com a màxim del 20% del pressupost de l'acció subvencionada.

Les despeses indirectes comprenen les categories següents:

a) Els costos del personal directiu i d'administració i gestió de l'entitat beneficiària, no directament vinculats al desenvolupament de les accions.

b) Les despeses en béns consumibles no utilitzats per a la realització de les accions.

c) Les despeses d'administració i gestió.

d) Les despeses de lloguer.

e) Les despeses d'assegurances.

f) Els impostos directes i els tributs abonats efectivament per l'associació beneficiària i que no siguin susceptibles de recuperació o compensació.

g) La despesa derivada de la contractació dels serveis d'auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d'un informe d'auditor que regula la base 19.4 fins a un màxim de 6.000,00 euros. Aquesta despesa es pot realitzar i facturar fins a la data límit de presentació de la justificació.

h) Despeses de compres i consums. Adquisicions de productes necessaris per a la realització de l'activitat subvencionada.

i) Despeses de serveis externs. Serveis directament vinculats a l'activitat subvencionada, prestats per tercers i que no són susceptibles de ser considerats com a subcontractació.

9.2 Despeses no subvencionables.

9.2.1 Despeses no subvencionables però que poden formar part del pressupost de l'acció subvencionada perquè són necessàries per dur a terme l'activitat finançada:

a) Les comissions i pèrdues de canvi.

b) Les despeses d'observatoris, estudis, publicacions, i d'organització i realització de torneigs esportius.

c) Les despeses de reparacions i conservació necessàries per al desenvolupament de l'acció subvencionada, fins a un màxim del 5% del pressupost.

d) Les aportacions en espècie, que han de constar detallades en el pressupost de despeses i d'ingressos.

9.2.2 Despeses no subvencionables i que no poden formar part del pressupost de l'acció subvencionada:

a) Els impostos indirectes i els impostos personals sobre la renda quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

b) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

c) Les sancions administratives i penals, els interessos i els recàrrecs.

d) Les despeses de procediments judicials.

e) Les comissions i indemnitzacions al personal que no ha estat contractat únicament per a la realització de l'activitat o projecte subvencionats.

f) Les despeses en inversió en béns mobles i immobles i les seves amortitzacions, llevat que les bases específiques indiquin el contrari.

 

–10 Sol·licituds

10.1 Sens perjudici del que estableixi la resolució de la convocatòria, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s'han de dur a terme exclusivament per via electrònica mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat), en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir a l'apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d'aquest mateix web.

Cada associació ha de presentar un sol formulari de sol·licitud amb totes les accions que sol·liciti. En el cas que una associació tramiti més d'un formulari, aquests no s'acumulen. Només es considerarà vàlida l'última sol·licitud presentada i les anteriors seran inadmeses.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

10.2 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'associació o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens indicat en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En el cas que les associacions o el seu representant legal no disposin de certificat digital, poden obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons el tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

10.3 Les associacions han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de La meva carpeta de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

10.4 El termini de presentació de sol·licituds l'estableix la convocatòria corresponent.

 

–11 Documentació

11.1 Al formulari de sol·licitud, degudament formalitzat, s'ha d'adjuntar un annex per a cada acció sol·licitada, que ha d'incloure el projecte elaborat per l'associació, el pressupost complet i detallat de cada acció sol·licitada i el pressupost de l'associació.

11.2 Un cop tramitada la documentació de la sol·licitud de subvenció amb els annexos corresponents, l'associació pot presentar la resta de documentació que consideri necessària mitjançant el formulari d'aportació de documentació, disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l'apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

11.3 Les associacions beneficiàries han d'aportar la documentació que se'ls requereixi en el moment de la publicació de la proposta de resolució provisional, que es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

11.4 L'acreditació dels requisits que indica la base 6 es du a terme mitjançant la declaració responsable corresponent, que està incorporada al formulari de sol·licitud.

11.5 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que conté o es declaren.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions, comporta la inadmissió d'aquesta sol·licitud, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, i sens perjudici que pugui ser causa de revocació de la subvenció si es coneix amb posterioritat a la concessió.

11.6 La presentació de la sol·licitud comporta la sol·licitud implícita de la bestreta. En el cas que l'associació no vulgui acceptar la bestreta, ha de presentar, mitjançant el formulari d'aportació de documentació, un escrit de renúncia de la bestreta.

11.7 Si la proposta de l'acció o el pressupost detallat de l'acció presenta defectes o inexactituds, l'òrgan gestor requerirà l'associació interessada perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, s'entén que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb la base 16.10.

11.8 Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l'òrgan competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu, es fan per mitjans electrònics, d'acord amb el que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

 

–12 Declaracions responsables

Per sol·licitar la subvenció, la persona interessada ha de subscriure unes declaracions responsables incloses al formulari de sol·licitud, en què declari, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits de la base 6 d'aquesta Resolució i els requisits que estableix la normativa per accedir a la subvenció sol·licitada, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció a verificar la conformitat de les dades que contenen d'acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost. Les declaracions responsables a presentar són les següents:

12.1 Declaració responsable que la persona signant de la sol·licitud té poder suficient en dret per actuar en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant i que assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta sol·licitud.

12.2 Declaració responsable conforme l'associació està legalment constituïda i inscrita en el registre que li correspon en la data de publicació de la convocatòria.

12.3 Declaració responsable de tenir la residència fiscal al territori espanyol. En cas de no tenir-la, l'associació beneficiària ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència un cop requerida en la notificació de la proposta de resolució de concessió provisional de la subvenció.

12.4 Declaració responsable de concurrència, en el cas de rebre aportacions d'altres administracions o entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat, o bé declaració responsable de no haver demanat o obtingut, ni l'associació ni cap òrgan que en depengui, subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de cap organisme de les administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.

12.5 Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Generalitat i l'Estat i davant la Seguretat Social. Aquesta obligació del sol·licitant es comprova en el moment previ a la tramitació de les obligacions reconegudes per part de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

Es considera que els deutes que estiguin ajornats compleixen el requisit d'estar al corrent de les obligacions.

En el cas que l'entitat beneficiària integri diverses associacions membres per a les quals sol·licita la subvenció, ha de declarar que les associacions membres integrades en l'entitat que representen que rebin una part de la subvenció estan al corrent de les seves obligacions tributàries davant la Generalitat i l'Estat i davant la Seguretat Social.

12.6 Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que els siguin exigibles.

12.7 Declaració responsable de donar compliment als requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

12.8 Declaració responsable de complir la normativa sobre la propietat intel·lectual.

12.9 En el cas d'entitats amb un nombre de 50 treballadors o més, declaració responsable de complir l'obligació que estableix l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l'entitat, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

12.10 En el cas d'associacions amb un nombre de 25 treballadors o més, declaració responsable d'indicar quins són els mitjans de prevenció, detecció i intervenció en casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe en els centres de treball.

12.11 Declaració responsable de no ser deutor per a reintegrament de subvencions. Es considera que estan al corrent d'aquestes obligacions si no tenen deutes amb l'administració concedent per a reintegrament de subvencions en període executiu, o bé si els deutes estan ajornats, fraccionats o suspesos per presentació d'impugnacions i recursos.

En el cas que l'entitat beneficiària integri diverses associacions membres per a les quals sol·licita la subvenció, ha de declarar que les associacions membres integrades en l'entitat que representen que rebin una part de la subvenció estan al corrent del pagament de les seves obligacions per al reintegrament de subvencions.

12.12 Declaració responsable de no haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

12.13 Declaració responsable pel que fa a l'impost sobre el valor afegit (IVA). L'entitat ha de comunicar si n'està exempta, si hi està subjecta o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge corresponent.

12.14 Declaració responsable d'elaborar els comptes anuals i fer-los accessibles al públic d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

12.15 Declaració responsable d'haver adaptat els estatuts a la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

12.16 Declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

12.17 Declaració responsable de no haver estat sancionada en resolució ferma per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

12.18 Declaració responsable conforme es disposa dels certificats establerts legalment, o d'haver-los sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta provisional, per acreditar que el personal de les associacions les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

12.19 Declaració responsable conforme es respecta tot el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

12.20 Declaració responsable conforme l'associació s'adhereix als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat els beneficiaris, que consten a les bases reguladores d'aquestes subvencions en compliment de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

12.21 Declaració responsable, en el cas d'associacions que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, conforme es compleixen les obligacions aplicables del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

12.22 Declaració responsable, en el cas d'associacions vinculades amb partits polítics, conforme no fan donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a l'acabament de l'activitat subvencionada.

12.23 Declaració responsable conforme es disposa de l'autorització per facilitar les dades de les persones que consten en l'annex del formulari.

12.24 Declaració responsable conforme la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que també ho és la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria i que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

12.25 Declaració responsable conforme els membres de l'associació són majoritàriament famílies amb infants acollits en família aliena o famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països.

12.26 Declaració responsable en què els beneficiaris de les subvencions manifestin el seu compliment al que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 

–13 Obligacions de les associacions beneficiàries

a) Difondre la realització de la jornada, activitat o formació, així com s'ha d'elaborar una memòria que caldrà presentar en el moment de la justificació.

b) Complir l'objectiu, executar el projecte, exercir l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

c) Dur a terme la jornada, activitat o formació subvencionades d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentats s'ha de comunicar a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció abans de la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

d) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

e) Justificar, davant l'òrgan gestor, el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

Si la subvenció és una part proporcional del cost, s'haurà d'acreditar el cost total de l'acció.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan instructor i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

g) No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat de manera que, amb les quantitats atorgades, se superi el 100% del cost de l'acció que ha de complir l'entitat beneficiària.

h) Comunicar la percepció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les accions subvencionades. En qualsevol cas, aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui, i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'associació beneficiària en cada cas, així com tots els estats comptables i els registres específics que exigeixin les bases reguladores de la subvenció, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de comprovació i control.

k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (causes de reintegrament de les subvencions).

l) Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l'actuació subvencionada l'expressió “Amb el suport de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció”, i el senyal de la Generalitat de Catalunya. Els senyals oficials es poden obtenir al web http://identitatcorporativa.gencat.cat.

m) Facilitar tota la informació que li requereixi la Intervenció Delegada de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

n) Presentar a l'òrgan gestor les propostes de qualsevol canvi que es pugui produir en l'acció subvencionada mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). La proposta es considerarà desestimada si no s'ha notificat per resolució expressa l'aprovació en el termini de dos mesos des de l'endemà de la data de presentació de la proposta de canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats explícitament poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

o) Sol·licitar, quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de divuit mil euros (18.000,00) sense incloure l'IVA, en el cas de subministrament d'equipaments o prestació de serveis, tres ofertes de diferents proveïdors com a mínim i amb caràcter previ a la contracció del compromís de despesa, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'ha d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Així mateix, s'ha de comunicar la contractació amb una entitat vinculada amb l'entitat subvencionada o els seus càrrecs directius.

p) Un cop publicada la proposta de resolució provisional, les persones jurídiques que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-la pública, d'acord amb els criteris corporatius que s'adoptin, tal com estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

q) Estar adherida als principis ètics i regles de conducta que estableix l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, d'acord amb el que es detalla als apartats següents:

q.1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, segons el seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

q.2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

q.3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs públics o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

f) Complir el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

g) Incloure el logotip de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció i l'expressió corresponent en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de subvenció, segons el Programa d'identificació visual (PIV). Aquest logotip es pot trobar a l'apartat de descàrregues del web d'identitat corporativa http://identitatcorporativa.gencat.cat.

h) Les associacions que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o en què almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, han de complir amb les obligacions aplicables del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

–14 Criteris de valoració

Per poder atorgar la subvenció, caldrà que l'actuació obtingui un mínim de 50 punts de la puntuació màxima establerta.

S'estableixen els criteris de valoració següents:

a) Viabilitat tècnica del projecte: coherència entre objectius, activitats i resultats: fins a 25 punts.

b) Viabilitat econòmica del projecte: coherència entre les accions proposades i el resum econòmic (pressupost) de cada activitat: fins a 10 punts.

c) Impacte social de l'associació en el seu àmbit: fins a 15 punts.

d) Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació i en l'avaluació d'activitats, projectes i serveis: fins a 5 punts.

e) Clàusules socials. Es valora la trajectòria de l'associació en matèria d'igualtat de dones i homes, especialment pel que fa a la presa de decisions, al tracte del personal, al valor de les feines, a la conciliació laboral i a les mesures que facilitin la participació i el lideratge de les dones en l'associació. Per acreditar aquests aspectes, les sol·licituds que presentin han d'anar acompanyades d'una memòria de responsabilitat social o d'un informe de l'associació on es doni a conèixer el seu compromís social i bones pràctiques en aquest àmbit: fins a 5 punts.

f) Criteri específic de valoració: contingut del projecte (fins a 40 punts):

f.1 Adequació de la jornada, activitat o formació als objectius definits a la base 2 d'aquest annex: fins a 20 punts.

f.2 La possibilitat que es pugui comptar amb l'assistència d'altres associacions o d'altres agents que formin part de la xarxa d'infància i adolescència: fins a 10 punts.

f.3 Estabilitat del projecte, viabilitat i vocació de continuïtat: fins a 10 punts.

La inclusió de la perspectiva de gènere es valora en referència amb les metodologies i indicadors de gènere utilitzats en el projecte que s'especifiquin a l'annex de la sol·licitud, segons escaigui.

La puntuació màxima serà de 100 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l'obtenció d'un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta. El fet d'obtenir la puntuació mínima de 50 punts no dona per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

En cas d'empat en la puntuació final, s'ordenaran les associacions en funció de la puntuació obtinguda en el primer criteri específic de valoració, i en cas de que es repeteixi l'empat, se seguiran ordenant segons els criteris específics següents.

 

–15 Comissió de Valoració

15.1 La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció d'activitats i projectes a subvencionar, així com elaborar l'informe en què es fonamenta la proposta de resolució provisional de l'òrgan instructor.

15.2 En la composició de la Comissió de Valoració es garantirà la presència equilibrada d'homes i dones amb capacitació, competència i preparació adequades, sempre que sigui tècnicament viable.

A aquest efecte, la Comissió de Valoració estarà formada per dones i homes, i s'entén d'acord amb la llei que es respecta una composició equilibrada quan tots dos sexes estiguin representats almenys en un 40%, tot i que es recomana assolir el 50%, d'acord amb l'article 2.i) de la Llei 17/2015, del 21 de juliol.

15.3 La valoració i la proposta de concessió dels programes serà formulada per la Comissió de Valoració, que està formada per les persones següents:

La persona titular de la direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció la presidirà.

Un/a jurista de la Unitat de Tramitació Jurídica, que actuarà com a secretari/ària.

El coordinador o coordinadora territorial de Processos.

El cap o la cap de l'Àrea d'Acolliments Familiars i d'Adopcions.

El cap o la cap de la Unitat d'Informació i Programació.

El responsable o la responsable de la Unitat de Gestió Administrativa.

El cap o la cap de la Unitat de Tramitació de les Adopcions Internacionals.

Els membres de la Comissió de Valoració poden delegar la seva representació en una altra persona.

15.4 S'atribueixen a la Comissió de Valoració les funcions d'aplicar les bases reguladores de la convocatòria; examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritaris establerts, i resoldre incidències, si n'hi ha.

15.5 La persona titular de la presidència de la Comissió de Valoració és responsable de signar l'informe de proposta valorada i trametre'l a l'òrgan instructor, que ha d'emetre la proposta provisional de resolució sobre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que preveu l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

15.6 La Comissió de Valoració té la facultat de convocar personalment els i les representants de les associacions sol·licitants o requerir-los per escrit, amb la finalitat d'aclarir punts dubtosos de l'acció sol·licitada o de la resta de la documentació.

15.7 El règim de funcionament de la Comissió de Valoració, en tot el que no preveuen aquestes bases, s'ajusta a les normes aplicables als òrgans col·legiats.

15.8 La convocatòria podrà establir la incorporació de membres addicionals a aquest òrgan col·legiat.

15.9 La Comissió de Valoració tindrà en compte altres subvencions o ajuts que hagi rebut o pugui rebre l'entitat per a la mateixa activitat, de manera que amb la quantitat a atorgar o atorgada no se superi el 100% del cost de l'activitat subvencionada.

 

–16 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació de la sol·licitud i presentació de documentació addicional

16.1 L'òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la Comissió de Valoració.

16.2 La proposta de resolució provisional de concessió s'ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

16.3 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

16.4 Per a cada tipus d'acció, la proposta de resolució provisional ha de contenir: la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions, i fer referència, si escau, a la documentació que han d'aportar en el termini de 10 dies hàbils; les associacions desestimades i ordenades en funció de la puntuació obtinguda; les associacions inadmeses i les associacions desistides.

16.5 Un cop publicada la proposta de resolució provisional, les associacions disposen de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació de l'acte corresponent per presentar la documentació requerida, per presentar al·legacions o, si escau, per reformular el projecte i adaptar el pressupost presentat a la finalitat de la subvenció. Poden minorar exclusivament l'import de l'activitat per la diferència entre l'import sol·licitat i l'import proposat.

16.6 La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que l'entitat proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació o el seu desistiment dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

16.7 En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

16.8 En el supòsit que s'hagi de presentar algun document acreditatiu, les associacions sol·licitants han de presentar-ne còpies digitalitzades en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica avançada corresponent en el formulari de sol·licitud, que inclou una declaració responsable pel que fa al cas.

16.9 La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost.

16.10 La manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, comporta el desistiment de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

16.11 En el cas que algun sol·licitant proposat desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a les associacions desestimades per manca de pressupost de la llista de reserva, degudament prioritzada per ordre de puntuació, amb la comprovació prèvia de la documentació acreditativa del compliment dels requisits que estableixen aquestes bases, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

 

–17 Resolució i publicació

17.1 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

17.2 La resolució de concessió i de denegació de subvencions es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i contindrà la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–18 Obligacions reconegudes i bestretes

18.1 L'import concedit ha de ser un percentatge o fracció del cost total o una part de l'acció.

18.2 Un cop es publiqui la resolució definitiva de la convocatòria, es tramitarà el document d'obligació de la bestreta, que serà del 95% de la quantitat atorgada, per a la qual no s'exigeixen garanties.

18.3 La tramitació del document d'obligació del 5% restant s'iniciarà un cop justificada correctament la subvenció i s'hagi complert amb la seva finalitat a judici de l'òrgan gestor, i d'acord amb el que estableixen aquestes bases i la normativa aplicable.

18.4 Prèviament al reconeixement de les obligacions, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció ha de comprovar d'ofici si l'associació beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de l'associació beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que l'associació beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

 

–19 Justificació

19.1 La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció s'han de fer, per a cada acció subvencionada, d'acord amb la normativa legal vigent en el moment de la justificació.

Les formes de justificació, depenent de l'import atorgat per tipus d'acció, són les següents:

a) Per a accions fins a 10.000,00 euros.

b) Per a accions concedides per un import superior a 10.000,00 fins a 60.000,00 euros.

c) Per a accions concedides per un import superior a 60.000,00 euros.

19.2 Justificació per a accions de fins a 10.000,00 euros.

Per a la justificació de les accions concedides fins a 10.000,00 euros, cal presentar un compte justificatiu simplificat de despesa que té caràcter de declaració responsable, i ha de contenir la documentació següent:

a) Un compte justificatiu per cada acció subvencionada amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, segons model establert, que estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

També es podrà accedir al formulari de justificació normalitzat des de l'apartat “Formularis i documentació” del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

b) Una liquidació del total del pressupost del projecte que es va presentar amb la sol·licitud, on s'ha d'indicar els ingressos i les despeses del projecte subvencionat i, si escau, s'han de motivar les desviacions respecte al pressupost inicial, segons el model normalitzat, que estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

També es podrà accedir al formulari de justificació normalitzat des de l'apartat “Formularis i documentació” del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

c) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts segons el model normalitzat que estarà disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l'apartat “Formularis i documentació” del web del Departament.

També es podrà accedir al formulari de justificació normalitzat des de l'apartat “Formularis i documentació” del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

d) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que financen l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

19.2.1 L'òrgan gestor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre l'aplicació adequada de la subvenció, ha de comprovar l'aplicació correcta de l'ajut i requerirà la presentació del 100% de la justificació de l'acció subvencionada per a cadascuna de les accions subvencionades fins a 10.000 euros, mitjançant un mostreig aleatori, a un 25% de les associacions beneficiàries de cada tipus d'acció fins a 5.000,00 euros i a un 25% de les associacions beneficiàries de cada tipus d'acció de 5.000,01 euros a 10.000,00 euros.

19.2.2 Les factures i la documentació acreditativa del pagament que es requereixi es presentaran, en format paper, de forma preferent en el Registre de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, situat a l'avinguda Paral·lel, 52, 08001 Barcelona, sens perjudici de presentar‐ho a qualsevol lloc dels que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si les factures i la documentació acreditativa del pagament es presenten a les oficines de correus, s'ha de fer dins d'un sobre obert per tal que l'escrit que els acompanyi sigui datat i segellat pel personal de correus abans de ser certificat, d'acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

19.2.3 Es poden justificar els salaris de les persones subjectes a una relació laboral directament associada al desenvolupament de l'acció subvencionada, amb la dedicació exacta i real al projecte subvencionat (mesos, dies, hores, segons correspongui en cada cas).

En el cas de requeriment de l'òrgan gestor, aquesta justificació es farà mitjançant la presentació de les nòmines imputades a l'acció subvencionada i del corresponent comprovant de transferència bancària individualitzada, o bé una relació de pagaments a les persones assalariades associades al desenvolupament de l'activitat subvencionada. Caldrà aportar, a més, els models RLC i TC2 de Seguretat Social, el model 111 de l'IRPF i el model 190. Les associacions poden presentar un certificat acreditatiu de les obligacions respecte de les nòmines de l'últim trimestre, així com respecte de les obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda del darrer trimestre. Posteriorment, s'haurà d'acreditar l'efectivitat dels pagaments.

L'associació beneficiària ha d'informar el personal que la seva contractació està subjecta al projecte subvencionat i que es faran cessions de les seves dades a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la finalitat de control.

19.2.4 Declaració responsable de no presentar duplicitat de factures.

19.3 Justificació per a accions concedides per un import superior a 10.000,00 i fins a 60.000,00 euros.

Per a la justificació de les accions concedides per un import superior a 10.000,00 euros fins a 60.000,00 euros, cal presentar un compte justificatiu simplificat de despesa que té caràcter de declaració responsable, i ha de contenir la documentació indicada a la base 19.2.

19.3.1 L'òrgan gestor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, ha de comprovar l'aplicació correcta de l'ajut, sol·licitant a cada associació beneficiària determinats justificants de despesa mitjançant la tècnica del mostreig combinat, que han de representar com a mínim el 25% del cost total de l'acció.

L'òrgan gestor requerirà a l'entitat beneficiària l'aportació de la documentació justificativa que resulta del mostreig.

19.3.2 Les associacions beneficiàries d'un import superior a divuit mil euros (18.000) han de sol·licitar les tres ofertes de diferents proveïdors en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en els termes que indica la base 13.o) d'aquest annex.

19.3.3 L'òrgan gestor pot requerir a l'entitat beneficiària la totalitat dels justificants de despesa si ho considera oportú.

19.4 Justificació per a accions concedides per un import superior a 60.000,00 euros.

Per a la justificació de les accions concedides per un import superior a 60.000,00 euros, cal presentar un compte justificatiu amb aportació de l'informe d'un auditor.

Aquest compte justificatiu amb aportació de l'informe d'un auditor ha de contenir els apartats detallats a la base 19.2 i ha d'anar acompanyat de l'informe d'un auditor fet per auditors inscrits com a exercents en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC). L'auditor ha de revisar el compte justificatiu per verificar les despeses i el seu pagament o venciment, així com l'import i la procedència del finançament de l'activitat objecte de l'ajut (fons propis o altres subvencions o recursos).

L'auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de l'entitat beneficiària, si hi està obligada; en cas contrari, l'entitat beneficiària de l'ajut pot designar l'auditor.

L'informe s'ha d'elaborar d'acord amb els procediments i el model que estableix l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, i ha de detallar els procediments de revisió i el seu abast i pot efectuar-se per mostreig estadístic.

També ha d'indicar les comprovacions que s'han fet, i posar de relleu tots aquells fets que puguin suposar un incompliment per part de la persona beneficiària, amb un nivell de detall que permeti a l'òrgan gestor formular conclusions.

L'auditor està subjecte a les obligacions que estableix l'article 8 de l'Ordre esmentada.

19.5 El termini màxim de presentació de la documentació justificativa serà l'últim dia hàbil del mes de maig de l'any 2018.

Tanmateix, l'òrgan concedent podrà atorgar una ampliació del termini establert, que no excedeixi la meitat d'aquest, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

19.6 L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció comprovarà els comptes justificatius corresponents i podrà requerir el beneficiari per a la remissió dels justificants que considerin oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.

19.7 En el moment de la justificació, en el cas que el cost total de l'acció sigui més d'un 20% inferior respecte al pressupost inicial o un 10% per a les accions que hagin reformulat la seva sol·licitud, es minorarà la subvenció aplicant sobre la quantitat subvencionada el percentatge que excedeixi el tant per cent de desviació permès.

19.8 En el cas que el cost final justificat de l'acció subvencionada sigui inferior a l'import inicial concedit, no serà aplicable la base 19.7 i es reduirà l'import subvencionat en el mateix percentatge de subvenció concedit sobre el percentatge del total justificat, sempre que l'òrgan gestor garanteixi que s'ha realitzat l'acció.

19.9 La despesa mínima, realitzada i justificada de l'acció subvencionada, exigible per poder considerar complerts l'objecte i la finalitat de la subvenció és del 50%. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

 

–20 Règim de compatibilitat dels ajuts

Les subvencions que atorga l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció són compatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l'associació sol·licitant per a la realització de la mateixa acció procedent d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, mentre no superi el cost total de l'acció a desenvolupar per l'associació beneficiària.

 

–21 Òrgans competents per a la gestió, instrucció i resolució del procediment

La instrucció de la línia de subvenció correspon a la persona titular de l'Àrea Juridicoadministrativa de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

La resolució de la línia de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

La tramitació d'aquesta subvenció correspon al/la coordinador/a territorial de Processos, a la Unitat de Gestió Administrativa i a la Unitat de Tramitació Jurídica de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

 

–22 Causes de modificació de la resolució

22.1 L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar les resolucions de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

22.2 Les associacions beneficiàries poden sol·licitar l'ampliació del termini d'execució o justificació de la subvenció abans del venciment del termini de què es tracti per raons degudament justificades. L'òrgan concedent ha de resoldre expressament; en cas contrari, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

 

–23 Revocació

23.1 L'òrgan concedent, amb la prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut amb els interessos legals que corresponguin, en els supòsits que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

23.2 Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta hagi estat presentada davant l'òrgan gestor competent, aquest òrgan ha de requerir el beneficiari perquè, en el termini improrrogable de quinze dies hàbils, presenti la justificació. La falta de presentació en el termini establert comporta la revocació i, si s'escau, l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats que estableix la legislació aplicable en matèria de subvencions, en compliment de l'article 16.3 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny.

 

–24 Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Pot comportar, a més del reintegrament de la subvenció, la incoació del procediment sancionador preceptiu, d'acord amb la legislació esmentada.

 

–25 Renúncia

25.1 Les associacions beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades, d'acord amb el que estableix l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i, en cas que sigui procedent, retornar les quanties corresponents al compte restringit d'ingressos de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, amb els interessos legals que corresponguin.

25.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l'associació beneficiària pot renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

 

–26 Nul·litat i anul·labilitat

D'acord amb el que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l'acte de concessió incorri en algun supòsit de nul·litat o anul·labilitat, l'òrgan concedent ha de procedir a la revisió d'ofici o, si escau, a la declaració de levitat i la impugnació ulterior, de conformitat amb el que estableixen els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

–27 Procediment de reintegrament

27.1 L'òrgan concedent ha d'iniciar un procediment de reintegrament quan hi concorri alguna de les causes que preveuen l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya o l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

27.2 El procediment de reintegrament tindrà una durada màxima de sis mesos a comptar de la data de l'acord d'inici, d'acord amb l'article 21.3.a) de la Llei 39/2015, i es tramitarà d'acord amb els apartats vigents de l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

–28 Règim jurídic

En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores presents, s'hi ha d'aplicar:

a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions de les associacions beneficiàries, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, així com la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

 

–29 Publicitat de les subvencions atorgades

29.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la base 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin del mateix import o d'un import superior a 3.000,00 euros, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies donarà publicitat dels atorgaments d'aquestes subvencions mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida, la/les finalitat/s de la subvenció i la seva formalització.

29.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions sigui inferior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l'exposició a la secció “Ajuts i subvencions atorgats” del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al Tauler electrònic (http://tauler.gencat.cat).

29.3 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de la Transparència.

 

–30 Control

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció pot comprovar el desenvolupament del programa i l'actuació subvencionada per tal de controlar el compliment de l'objecte de la subvenció.

 

–31 Caràcter de les subvencions

31.1 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a les disponibilitats pressupostàries, i a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

31.2 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

31.3 Les subvencions concedides se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 

–32 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria regulada per aquestes bases, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

Amunt