Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/06/2017

  • Número del document EMC/1577/2017

  • Número de control 17186042

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-17186042-2017

Dades del DOGC
  • Número 7407

  • Data 07/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1577/2017, de 30 de juny, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu de l'any 2017 (ref. BDNS 353901).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) en data de 5 de desembre de 2002.

En data 28 de juny de 2017 s'ha publicat la Resolució EMC/1464/2017, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, per a la concessió d'ajuts per al finançament del 75% de l'import de la matrícula i del 75% de les despeses de l'estada a estudiants del sistema universitari de Catalunya o de la Xarxa Vives d'Universitats, d'edats compreses entre els 18 i els 30 anys, que es matriculin per a tota l'edició a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de l'any 2017.

El preu de l'estada inclou la pernoctació al Liceu Renouvier i la manutenció (esmorzar, dinar i sopar).

En el supòsit que l'import de les ajudes sol·licitades superi l'import previst a l'article 2, s'adjudicaran les ajudes per ordre de presentació de sol·licituds.

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General d'Universitats (DGU) del Departament d'Empresa i Coneixement (EMC). L'import global és de 12.000,00 (dotze mil) euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2017.

2.2 La concessió dels ajuts resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 Aquesta dotació màxima es pot ampliar en un percentatge aproximat d'un 20% abans de la resolució d'adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.

2.4 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva com a conseqüència de les restriccions que deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.5 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat en aquest article, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu, sempre que aquests projectes es puguin dur a terme en els terminis que estableixen les bases reguladores.

 

Article 3

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

b) La Resolució EMC/1464/2017, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu.

c) La normativa general de subvencions.

 

Article 4

Poden beneficiar-se d'aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits següents:

- Estar matriculat o matriculada el curs 2016-2017 en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de la Xarxa Vives d'Universitats, o iniciar els estudis el curs 2017-2018 i haver tramitat ja la matrícula.

- Tenir entre 18 i 30 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

- Matricular-se, per a tota l'edició, a la Universitat Catalana d'Estiu de 2017 (matrícula completa).

- Complir la resta de condicions que preveuen les bases reguladores.

 

Article 5

5.1 El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i fins al dia 31 de juliol de 2017.

5.2 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el que preveu la base 5 de la Resolució EMC/1464/2017, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu.

5.3 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general on es demanen les dades d'identificació i les dades acadèmiques del curs actual de la persona sol·licitant i els documents annexos següents, que s'han d'adjuntar al formulari:

a) Matrícula universitària del curs 2016-2017 o del curs 2017-2018 per als estudiants que inicien estudis universitaris.

b) Matrícula a la Universitat Catalana d'Estiu de l'any 2017, conformada per la UCE.

 

Article 6

El període de gaudi de la beca és del 16 al 23 d'agost de 2017.

 

Article 7

7.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de l'AGAUR.

7.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupa la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

7.3 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci administratiu.

7.4 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es podrà consultar el resultat de la resolució al lloc web de l'AGAUR i al de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

7.5 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 8

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 30 de juny de 2017

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

Amunt