Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/06/2017

  • Número del document ENS/1567/2017

  • Número de control 17185027

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17185027-2017

Dades del DOGC
  • Número 7406

  • Data 06/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1567/2017, de 28 de juny, per la qual es resol la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE).


La Resolució ENS/686/2017, de 27 de març, va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) i l'annex en va establir les bases reguladores.

D'acord amb l'apartat 1 de la Resolució, l'objecte de la convocatòria és seleccionar 4 centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) a partir del curs 2017-2018.

Comprovats els requisits dels centres participants que determina l'apartat 2 de les bases reguladores de la convocatòria esmentada i un cop vista la proposta formulada per la comissió d'avaluació,

 

Resolc:

 

-1 Seleccionar els 4 centres educatius privats concertats d'educació especial que han de formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) a partir del curs 2017-2018 i que consten a l'annex 1.

 

-2 Donar publicitat, a l'annex 2, als centres educatius privats concertats d'educació especial no seleccionats i exclosos per formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) a partir del curs 2017-2018.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 28 de juny de 2017

 

Carme Ortoll i Grífols

Directora general d'Educació Infantil i Primària

 

 

Annex 1

Centres educatius seleccionats per formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) a partir del curs 2017-2018

 

Denominació: Vida Montserrat

Municipi: Barcelona

Codi: 08059226

 

Denominació: Jeroni de Moragas

Municipi: Santpedor

Codi: 08036305

 

Denominació: Joan XXIII

Municipi: Olot

Codi: 17004441

 

Denominació: Centre Xamfrà-Taller Sant Miquel

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

Codi: 08041490

 

 

Annex 2

Centres educatius no seleccionats

 

Denominació: La Sagrera

Municipi: Barcelona

Codi: 08013585

 

Denominació: Santa Maria de l'Alba

Municipi: Tàrrega

Codi: 25004516

 

Causa: La puntuació atorgada per la comissió d'avaluació és inferior a l'obtinguda pels quatre centres seleccionats.

 

Centre educatiu exclòs

Denominació: Joan XIII

Municipi: Tarragona

Codi: 43003151

 

Causa: No compleix el requisit establert a l'apartat 2.a) de les bases reguladores.

Amunt