Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/05/2017

  • Número del document TSF/1352/2017

  • Número de control 17163070

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17163070-2017

Dades del DOGC
  • Número 7390

  • Data 14/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1352/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions destinades a les actuacions del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació-FCC 2017 (ref. BDNS 350508).


En el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, el Programa Formació amb Compromís de Contractació es regula a l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació i s'obre la convocatòria per a l'any 2015, i es situa dins de l'oferta formativa adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Mitjançant aquesta convocatòria, s'obre el període de sol·licituds de subvencions destinades a entitats de formació, per dur a terme accions formatives en la modalitat de formació amb compromís de contractació.

La formació que es pot programar està, per una banda, vinculada al Catàleg d'especialitats formatives, en tant que referent comú de tota l'oferta formativa que es programi per als treballadors ocupats i desocupats, segons recull la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

I, d'altra banda, amb la finalitat de dissenyar una oferta formativa flexible, ajustada a les necessitats de les empreses i dels sectors productius, en el marc d'aquesta convocatòria es poden desenvolupar mòduls formatius associats a les unitats de competència del Catàleg de qualificacions, especialitats d'ús general no adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat, itineraris mixtos que combinin aquests elements i, especialment, accions formatives a mida.

En aquest sentit, aquestes accions a mida poden donar cobertura a una formació molt específica de les empreses com ara la relacionada amb els seus sistemes d'informació, la tecnologia que utilitzen, les aplicacions de gestió, el coneixement del producte amb el que treballen, etc., que requereixen ser cobertes per l'oferta formativa i en el temps adequat. D'acord amb els termes expressats en el Pla General d'Ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020, les accions formatives a mida, alhora que són un guany de competitivitat per a les empreses, reforcen les interrelacions de les empreses amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. A més, la formació a mida amb compromís de contractació per part de les empreses és una mesura d'inserció laboral de les persones treballadores en situació d'atur.

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; i el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017;

Vista la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni;

Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2017, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions formatives amb modalitat de compromís de contractació, dins del programa Formació amb Compromís de Contractació gestionades per entitats de formació, que s'emmarca en la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

1.2 El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el règim de concurrència competitiva, d'acord amb la base 12 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig.

1.3 Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa Formació amb Compromís de Contractació (DOGC núm. 6886, de 05.06.2015).

 

Article 2

Beneficiaris

Podran ser entitats beneficiàries d'una subvenció d'aquesta convocatòria les previstes a la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig.

 

Article 3

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig.

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import convocat

4.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 2.800.000,00 euros, del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2017, amb càrrec a les partides següents:

6204D/460000124/331F/0000

6204D/461000124/331F/0000

6204D/469000124/331F/0000

6204D/470000124/331F/0000

6204D/481000124/331F/0000

6204D/482000124/331F/0000

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries, per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2017.

4.2 Es destina un import de 40.000,00 euros a beques i ajuts per a l'alumnat participant en les accions formatives atorgades, regulades a la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, a càrrec de la partida pressupostària 6204D/480001816/331F/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2018.

4.3 La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria 2017 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

4.4 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

4.5 La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la reunió de la LXIV Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals que va tenir lloc el dia 11 d'abril de 2017, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat.

4.6 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria s'hagin produït renúncies i/o revocacions, o bé el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es podran assignar nous atorgaments d'accions formatives que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria seguint l'ordre de puntuació dels criteris de valoració i l'ordre de la data d'entrada al Registre.

4.7 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5.2 Les sol·licituds s'han d'adreçar a la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig.

5.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig.

 

Article 6

Col·lectius prioritaris

Es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació dels col·lectius següents:

- Dones, amb independència del temps de desocupació.

- Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat, persones majors de 45 anys, aturades de llarga durada) i les persones amb baixa qualificació professional.

- Persones que no cobren prestació de desocupació o que no hi tinguin dret.

- Persones joves menors de 30 anys.

 

Article 7

Criteris de valoració

Els criteris de valoració així com les ponderacions corresponents estan recollits en la base 13 de l'annex 1 l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig.

 

Article 8

Termini d'execució

Les accions subvencionables previstes a la present convocatòria s'hauran d'iniciar com a màxim el 30 de desembre de 2017 i finalitzar com a màxim el 31 d'octubre de 2018.

Per tal que es consideri iniciat el conjunt d'actuacions que corresponen a la subvenció atorgada, cada entitat beneficiària haurà d'iniciar, almenys, alguna de les accions a partir de la data de notificació de l'atorgament de la subvenció i fins el 30 de desembre de 2017.

 

Article 9

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 14 de l'annex 1 l'Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig.

 

Article 10

Imports de l'assegurança

L'entitat beneficiària ha de subscriure una assegurança d'accident, amb caràcter previ a l'inici de l'acció formativa, per a cadascun dels alumnes que cobreixi un capital de 23.432, 25 euros en cas de mort i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats dels risc d'accident durant el desplaçament per qualsevol mitjà, i durant l'assistència als cursos de formació, incloses les pràctiques en empreses, si n'hi ha. S'ha de presentar aquesta pòlissa d'assegurança o certificat d'assegurança d'accidents personals abans de l'inici del curs i, en el moment de la justificació econòmica, presentat obligatòriament el rebut que n'acrediti el pagament. Al catàleg d'impresos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es disposa del model “Certificat d'assegurança d'accidents personals per a les accions de formació per a l'ocupació adreçada prioritàriament a les persones en situació d'atur” (G146NFO-276).

 

Article 11

Termini de justificació

Les entitats beneficiàries de les subvencions han de presentar la justificació econòmica en el termini de 3 mesos comptats des de la finalització de la darrera acció formativa i, en qualsevol cas, no més tard del 31 de desembre de 2018.

 

 

Disposició addicional

S'autoritza a la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 de maig de 2017

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

Amunt