Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/06/2017

  • Número del document TSF/1297/2017

  • Número de control 17157063

  • Organisme emissor Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

    CVE CVE-DOGC-A-17157063-2017

Dades del DOGC
  • Número 7386

  • Data 08/06/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1297/2017, de 6 de juny, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria pública per a la concessió d'acreditacions com a entitats col·laboradores amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'adopció internacional a les Filipines, Colòmbia, Bolívia, la Xina, Sèrbia i Bulgària.


L'article 235-46 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, determina que només pot intervenir amb funcions d'intermediació per a l'adopció internacional l'entitat pública competent de la Generalitat. No obstant això, la Generalitat pot acreditar entitats col·laboradores per a l'exercici d'aquestes funcions en els termes i amb el compliment dels requisits que s'estableixin per reglament. En tot cas, aquestes entitats no han de tenir ànim de lucre, han d'estar legalment constituïdes, han de tenir com a finalitat la protecció dels menors i han de defensar l'interès primordial del menor per damunt de cap altre, d'acord amb les normes de dret internacional aplicables. A més, s'han de sotmetre a les directrius, la inspecció i el control de l'entitat pública competent.

L'article 3.f de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (en endavant ICAA), modificat per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa, disposa que correspon a l'ICAA la funció de tramitar els processos d'adopció internacional, supervisar aquesta tramitació quan estigui delegada a les entitats acreditades i fer-ne el seguiment posterior d'acord amb la legislació de Catalunya i del país d'origen del menor.

El Decret 97/2001, de 3 d'abril, sobre l'acreditació i el funcionament de les entitats col·laboradores d'adopció internacional, estableix els requisits d'acreditació, el règim de funcionament, les obligacions, el control i la inspecció de les entitats col·laboradores d'adopció internacional (en endavant ECAI) que duen a terme funcions d'intermediació en l'adopció internacional de menors i que actuen al territori de Catalunya.

L'article 7.1 del Decret 97/2001 esmentat regula que el director/a de l'ICAA ha d'efectuar convocatòries públiques per a la concessió d'acreditacions d'entitats col·laboradores d'adopció internacional mitjançant concurs per a aquells països en què s'estimi convenient en funció del nombre de sol·licituds, de la limitació de les ECAI que escaigui en els diferents països i de les garanties que ofereixin els països d'origen dels menors en els termes que estableix l'article 235-45 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, amb aplicació dels principis de concurrència i publicitat.

Atès l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, aprovat per la Resolució de 12 de maig de 2016 de la Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local; atès el contingut d'aquest Acord, en concret l'apartat 1.a), que fa referència a l'article 3 de la Llei 26/2015, on s'estableix que ambdues parts coincideixen a interpretar que les modificacions introduïdes pel precepte citat en la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'adopció internacional, s'han d'aplicar sens perjudici de les competències en aquest àmbit de les comunitats autònomes i de la col·laboració amb aquestes, i sens perjudici del ple respecte de les competències de la Generalitat, del seu dret civil especial i de les competències de la Generalitat en matèria de protecció dels menors (articles 129 i 166 de l'EAC),

 

Resolc:

 

–1 Aprovar les bases i obrir la convocatòria pública per a la concessió d'acreditacions com a entitats col·laboradores amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'adopció internacional als països que es detallen a continuació:

Filipines (una acreditació)

Colòmbia (una acreditació)

Bolívia (una acreditació)

Xina (una acreditació)

Sèrbia (una acreditació)

Bulgària (una acreditació)

La concessió d'acreditacions s'ha de fer d'acord amb les bases que regeixen la convocatòria disponibles a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), a l'apartat Tràmits del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/), a l'apartat d'Acolliments i adopcions del mateix web i a la seu de l'ICAA a Barcelona (av. Paral·lel, 52, 08001).

 

–2 Aprovar el formulari de sol·licitud per participar en aquesta convocatòria, que s'ha de facilitar a la seu de l'ICAA a Barcelona, a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l'apartat Formularis i documentació del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat). El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

 

–3 Ordenar la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació en el DOGC, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs procedent en dret que considerin oportú.

 

Barcelona, 6 de juny de 2017

 

Agnès Russiñol i Amat

Directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció

Amunt