Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 23/05/2017

  • Número del document GOV/0070/2017

  • Número de control 17143122

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17143122-2017

Dades del DOGC
  • Número 7377

  • Data 25/05/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/70/2017, de 23 de maig, de ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.


D'acord amb el que estableix l'article 171 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en relació amb la disposició transitòria primera de la mateixa norma, correspon al Govern el nomenament dels membres del Consell Escolar de Catalunya, a proposta de la consellera d'Ensenyament i amb la sol·licitud prèvia dels sectors representats.

Vista la sol·licitud de la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT),

A proposta de la consellera d'Ensenyament, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Ratificar com a membres del Consell Escolar de Catalunya en representació dels sectors que s'hi esmenten, amb efectes fins al 23 de maig de 2021, les persones següents:

- Senyora Laia Martí Vilavella, en representació del sector Professorat de nivells educatius de l'àmbit no universitari.

- Senyora Ángela Rodríguez Albertos, en representació del sector Personal d'administració i serveis.

- Senyora Josefa García Lorenzo, en representació del sector Centrals i organitzacions sindicals.

 

-2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 23 de maig de 2017

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt