Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE de 16 de setembre de 1992, per la qual es creen i es fixen les característiques i els requisits mínims de les aules d'entorn rural. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1673, pàg. 6777, de 23.11.1992).


 NOTA. En aquest text s'han introduït les           
 correccions d'errada publicades en el DOGC.         
                               
   Atès que s'està produint una profunda transformació en 
 el sector agrari i donada la importància que aquest té en 
 l'economia catalana, l'Administració es planteja donar el 
 suport necessari per tal d'aconseguir una diversificació de 
 les activitats productives en el camp i complementar així 
 les rendes agràries;                    
                               
   Atès l'interès de disposar dins l'espai rural d'un 
 conjunt de prestacions sòcio-culturals i d'una oferta de 
 serveis agro-culturals i de descobriment de l'entorn es 
 creen les aules d'entorn rural;               
                               
   Per tot això, en ús de les meves atribucions i a 
 proposta  de  la  Direcció  General  de  Promoció  i 
 Desenvolupament,                      
                               
 Ordeno:                           
                               
 Article 1                          
   Als efectes d'aquesta Ordre s'entén per aula d'entorn 
 rural el conjunt d'aplicacions que es realitzen en una 
 explotació agrària en funcionament, amb la finalitat de 
 mostrar als visitants les activitats agrícoles, ramaderes, 
 forestals i/o de transformació dels productes que s'hi 
 porten a terme.
                               
 Article 2                          
  2.1  Les aules d'entorn rural disposaran dels equipaments 
 bàsics següents:                      
  a) Sala amb una capacitat mínima de 30 persones.
  c) Aparells i material necessari per a la prestació del 
 servei.
  d) Àrea de lleure.
  També podran adaptar-se locals per a sales d'exposició, 
 petits museus i altres que es creguin d'interès.
  2.2 La persona encarregada de dirigir les activitats en 
 les aules d'entorn rural haurà de tenir el títol de 
 formació professional agrària de primer grau,  o  bé 
 acreditar  haver  assistit  a  un curs d'aprenentatge 
 desenvolupat o homologat pel Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca.
  2.3 Les aules d'entorn rural hauran de tenir contractada 
 una assegurança de responsabilitat civil relativa a les 
 instal·lacions i riscos i activitats que hi desenvolupi.
                               
 Article 3                          
   Serà  d'aplicació la Llei 3/1988, de 4 març, de 
 protecció dels animals, pel que fa al tracte i la higiene 
 del bestiar.
                               
 Article 4                          
   Es crea el catàleg de les aules d'entorn rural per a 
 aquelles que compleixin tots els requisits esmentats als 
 articles 1 i 2 d'aquesta Ordre.
                               
 Article 5                          
  5.1  L'agricultor  titular de l'explotació agrària o 
 forestal que projecti establir una aula d'entorn rural 
 sol·licitarà  a  la  Direcció  General de Promoció i 
 Desenvolupament la corresponent autorització d'obertura i 
 inscripció al Catàleg mitjançant una instància a la qual 
 s'adjuntarà la documentació següent:            
  a) Documentació acreditativa de la seva condició de 
 titular de l'explotació.
  b) Memòria descriptiva especificant:            
  L'emplaçament i la situació de l'explotació.
  Els  serveis i les mesures de seguretat, higiene i 
 prevenció d'incendis.
  L'orientació tècnico-productiva  de  l'explotació  amb 
 indicació de les hectàrees de conreu i/o forestal i el 
 nombre de caps de cada espècie animal.
  Aparells i material que s'utilitzarà, i els processos de 
 transformació i comercialització que es portin a terme.
  c) Acreditació del títol de formació professional agrària 
 de primer grau o, si s'escau, de l'assistència al curs 
 d'aprenentatge de la persona que s'encarregarà de dirigir 
 les activitats de l'aula d'entorn rural.
  5.2 La Direcció General de Promoció i Desenvolupament, si 
 ho considera necessari, podrà demanar qualsevol altra 
 documentació complementària.
                               
 Article 6                          
   El director general de Promoció i Desenvolupament 
 resoldrà sobre les sol·licituds presentades i procedirà, si 
 s'escau, a la inscripció en el catàleg de les aules 
 d'entorn rural i lliurarà als titulars de les aules 
 inscrites el títol acreditatiu de la condició d'aula 
 d'entorn rural.
                               
 Article 7                          
   La inscripció en el catàleg serà vàlida sempre que es 
 mantinguin les mateixes condicions especificades en la 
 sol·licitud. Tota modificació en l'estructura o en els 
 serveis, o bé qualsevol canvi en la seva titularitat, es 
 notificarà a  la  Direcció  General  de  Promoció  i 
 Desenvolupament  per  al  seu  coneixement i la seva 
 autorització.
                               
 Article 8                          
   Les explotacions que vulguin constituir una  aula 
 d'entorn rural es podran acollir als ajuts que estableix 
 l'Ordre d'1 de juny de 1992 per a les inversions que hagin 
 de realitzar per adaptar la seva explotació a la millor 
 prestació dels serveis propis de l'aula.
                               
 Disposició final                      
   Es  faculta  el  director  general de Promoció i 
 Desenvolupament per dictar les normes que calguin per al 
 desplegament i l'execució d'aquesta Ordre.
                               
 Barcelona, 16 de setembre de 1992              
                               
 Joan Vallvé i Ribera                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca                      
                               
Amunt