Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/05/2017

  • Número del document EMC/1063/2017

  • Número de control 17137051

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-17137051-2017

Dades del DOGC
  • Número 7373

  • Data 19/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1063/2017, de 10 de maig, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües (ref. BDNS 346661).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol ix del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) en data de 5 de desembre de 2002.

La Resolució EMC/795/2017, d'11 d'abril (DOGC núm. 7352 - 19.4.2017), aprova les bases reguladores dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.

En data 4 de maig de 2017 es publica al DOGC núm. 7362, la Resolució EMC/920/2017, de 27 d'abril, per la qual es modifica la Resolució EMC/795/2017, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que

hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria d'ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües, per al curs 2016-2017.

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General d'Universitats (DGU) del Departament d'Empresa i Coneixement (DEC).

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 330.000,00 euros, que ha d'anar a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2017, i que es distribueix de la manera següent:

Per a la modalitat A, l'import és de 30.000,00 euros.

Per a la modalitat B, l'import és de 150.000,00 euros.

Per a la modalitat C, l'import és de 150.000,00 euros.

En cas que no s'exhaureixi alguna de les dotacions establertes per a una modalitat, l'import corresponent es podrà adjudicar a una altra modalitat.

Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Selecció determinarà l'assignació dels fons per estricte ordre de presentació de sol·licituds.

2.2 La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 Aquesta dotació màxima es pot ampliar en un import aproximat d'un 20% abans de la resolució d'adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una convocatòria nova.

2.4 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva com a conseqüència de les restriccions que deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.5 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat a l'article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment, a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu, o bé a les sol·licituds que hagin quedat en llista de reserva, sempre que aquests projectes es puguin dur a terme en els terminis que estableixen les bases reguladores.

 

Article 3

El curs acadèmic per al qual s'ha d'estar matriculat en estudis de grau en una universitat catalana és el 2016-2017.

 

Article 4

4.1 Termini de presentació de sol·licituds.

Per a la modalitat A: el termini restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al dia 30 de setembre de 2017.

Per a la modalitat B: el termini restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al dia 30 de setembre de 2017.

Per a la modalitat C: el termini restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al dia 31 d'agost de 2017.

 

Article 5

Pel que fa al període per a cada modalitat de l'ajut, les proves d'acreditació i els cursos de formació s'hauran de dur a terme durant els períodes següents:

Modalitat A: les proves d'acreditació s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de juliol de 2017.

Modalitat B: els cursos de formació i superació de nivells de coneixements de terceres llengües s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017.

Modalitat C: els cursos de formació i superació de nivells de coneixements de terceres llengües s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017.

 

Article 6

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin els requisits següents:

a) Atesa la base 2.1.a de cada modalitat de l'ajut de les bases reguladores, s'han d'haver començat per primera vegada estudis de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015, 2015-2016 o 2016-2017, o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya el curs 2014-2015 o 2015-2016 i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l'expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat.

b) Per a la modalitat C, i atesa la base 2.1.e de l'apartat III de les bases reguladores, s'ha de tenir concedida una beca Equitat en un tram 1 o una beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) per al curs 2016-2017.

c) Per a la modalitat C, el termini per a la justificació de l'ajut, segons la base 8 de l'apartat III de les bases reguladores, serà fins al dia 30 d'octubre de 2017.

 

Article 7

7.1 Per a la modalitat A, segons la base 5.2 de l'apartat I de les bases reguladores, la documentació que cal aportar és:

a) El justificant de la matrícula universitària de grau del curs 2016-2017 de la persona sol·licitant de l'ajut.

b) El certificat d'acreditació de la prova CLUC, de les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites) o de les proves per a l'obtenció dels certificats de les escoles oficials d'idiomes de Catalunya, expedit per la universitat o l'escola oficial d'idiomes corresponent durant el curs acadèmic 2016-2017, amb un nivell B2 del MECR.

c) El rebut de pagament de la matrícula de la prova d'acreditació del nivell B2.

d) La prova d'accés a la universitat de fora de Catalunya per a aquells estudiants que van fer un trasllat d'expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs acadèmic 2014-2015.

7.2 Per a la modalitat B, segons la base 5.2 de l'apartat II de les bases reguladores, la documentació que cal aportar és:

a) El justificant de la matrícula universitària de grau del curs acadèmic 2016-2017 de la persona sol·licitant de l'ajut.

b) El certificat acreditatiu del nivell d'idioma cursat i superat, emès pel centre responsable, dut a terme durant el curs 2016-2017.

c) El rebut del pagament del curs sencer o els rebuts del pagament dels diversos mòduls del curs que comprenen els nivells A2 i B1 o subnivells (en el cas del B2.1 i B2.2).

d) La prova d'accés a la universitat de fora de Catalunya per a aquells estudiants que van fer un trasllat d'expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs acadèmic 2014-2015.

7.3 Per a la modalitat C, segons la base 5.2 de l'apartat III de les bases reguladores, la documentació que cal aportar és:

a) El justificant de la matrícula universitària de grau del curs acadèmic 2016-2017 de la persona sol·licitant de l'ajut.

b) El justificant de la matrícula al curs de llengües estrangeres corresponent, emès pel centre responsable, del curs 2016-2017.

c) El rebut del pagament del curs sencer o els rebuts del pagament dels diversos mòduls del curs que comprenen els nivells A2 i B1 o subnivells (en el cas del B2.1 i B2.2).

d) La prova d'accés a la universitat de fora de Catalunya per a aquells estudiants que van fer un trasllat d'expedient a una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs acadèmic 2014-2015.

 

Article 8

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'AGAUR.

b) La Resolució EMC/795/2017, d'11 d'abril (DOGC núm. 7352 - 19.4.2017), per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.

c) La Resolució EMC/920/2017, de 27 d'abril, publicada en el DOGC núm. 7362 el 4 de maig de 2017, que modifica la Resolució EMC/795/2017, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.

d) La normativa general de subvencions.

 

Article 9

9.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de l'AGAUR.

9.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

9.3 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci administratiu.

9.4 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució al web de l'AGAUR i al de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

9.5 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 10

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes des de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 esmentada, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998 esmentada.

 

Barcelona, 10 de maig de 2017

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

Amunt