Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 08/05/2017

  • Número del document ENS/1004/2017

  • Número de control 17131030

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17131030-2017

Dades del DOGC
  • Número 7369

  • Data 15/05/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.


L'article 122.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que la selecció de personal funcionari interí docent es fa per mitjà de convocatòries públiques, que han de respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, regula la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

El Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, estableix la tipologia dels llocs de treball dels centres docents i els procediments de nomenament dels substituts docents.

En conseqüència, d'acord amb la normativa esmentada,

 

Resolc:

 

Establir les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018, que consten a l'annex.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 8 de maig de 2017

 

José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

 

 

Annex

Bases

 

Borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018

 

1. Confecció d'una llista única a Catalunya.

El Departament d'Ensenyament confecciona per al curs 2017-2018 una llista única de personal candidat a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en centres educatius de titularitat del Departament, formada, per ordre de prelació, per:

a) El personal que hagi prestat serveis com a interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquest personal s'ordena en funció del temps de serveis prestats, sota qualsevol règim contractual, que comporti docència o atenció directa a l'alumnat en el context de les activitats pròpies de l'aula, en centres educatius no universitaris de la Generalitat de Catalunya o titularitat d'altres administracions amb plenes competències educatives.

Els serveis prestats es computen fins al 31 d'agost de 2017.

En el cas d'haver estat baixa de la borsa, per tal de poder ser inclòs en aquest primer apartat preferent, s'hi ha d'haver ingressat novament mitjançant una convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés en la borsa.

b) A continuació, s'hi afegiran les persones que hagin superat la fase d'oposició prevista a la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, però que no hagin estat seleccionats i que no hagin prestat serveis com a personal interí o substitut docent. Aquest col.lectiu s'ordena en funció de la puntuació global obtinguda en el procés selectiu i a continuació de les persones que han superat la fase d'oposició de convocatòries de concurs-oposició d'anys anteriors.

c) Les persones que hagin format part de la llista d'admesos d'alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el Departament d'Ensenyament des del mes de setembre de 1996, per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés a les llistes de candidats.

Aquestes persones s'ordenen segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i, dintre d'aquest, segons el número d'ordre assignat d'acord amb el barem establert en cada convocatòria.

Les persones que formen part d'aquest bloc de la borsa de treball de personal docent, excepte les que han accedit a la borsa mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, han de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2017-2018, en el termini comprès entre el dia 16 i el 29 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Per manifestar aquesta opció cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent de la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament.

Les persones que no manifestin la seva opció continuen formant part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2017-2018, però no podran ser nomenades fins que no donin aquesta conformitat.

Les persones que durant el curs 2016-2017 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 30 de maig de 2017 deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2017-2018.

Les persones que no ho hagin fet amb anterioritat, han d'acreditar no haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Per acreditar aquest requisit, cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent de la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament. Les persones que no presentin aquesta declaració han de presentar, abans del 30 de juny de 2017, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

d) Finalment, les persones que hagin estat admeses en les convocatòries que s'obrin durant el curs 2017-2018, ordenades segons el barem establert a les convocatòries.

 

2. Publicació de la llista.

2.1 El dia 16 de maig de 2017 estarà a disposició dels interessats als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona, la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs 2017-2018, ordenada alfabèticament i per barem, d'acord amb l'apartat 1.1.

A la llista esmentada hi figuraran el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d'ordre que correspon a cada persona candidata. El càlcul del temps de serveis prestats es farà d'acord amb la informació que hi consti al registre informàtic el dia 10 de maig de 2017.

La consulta individual d'aquestes dades es pot fer a la pàgina d'internet, ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà des del 16 al 29 de maig de 2017, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació que es troba a l'adreça d'internet esmentada anteriorment.

2.2 Durant la primera quinzena del mes de juliol estarà a disposició dels interessats als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona la llista única a què fa referència l'apartat 1, amb la mateixa informació prevista per a la llista provisional. El càlcul del temps de serveis prestats es farà d'acord amb la informació que hi consti al registre informàtic el dia 30 de juny de 2017.

La consulta individual d'aquestes dades es pot fer a la pàgina d'internet ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

 

3. Distribució territorial de la borsa de treball.

La llista se subdividirà funcionalment segons els àmbits territorials sol·licitats com a preferents a finals de juliol, una vegada realitzada l'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d'interinitat, per tal de possibilitar que els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona gestionin simultàniament aquesta borsa, per evitar que una mateixa persona candidata sigui proposada per a dos llocs de treball el mateix dia.

 

4. Procediment de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí docent.

4.1 Des del dia 16 al 29 de maig de 2017, ambdós inclosos, el personal que forma part de la borsa de treball docent, mitjançant l'aplicació que té a la seva disposició en la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades, pot consultar i modificar algunes dades personals registrades a la borsa de treball, així com les dades referents a les especialitats, els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes, així com la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També pot consultar i demanar prestar serveis en llocs de treball específics i actualitzar les peticions dels llocs de treball i centres amb característiques especials. En acabar aquest termini, el personal que forma part de la borsa no podrà modificar les seves dades, a excepció de les personals, fins que s'obri un nou termini de modificació.

Al llarg del curs 2017-2018 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 14 de setembre, la darrera setmana del mes d'octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

4.2 Quant a les peticions dels àmbits territorials, tot el personal les pot actualitzar, tenint en compte que s'han de sol·licitar almenys dues àrees territorials, en el cas d'optar a fer substitucions a les comarques de Barcelona (inclosa l'àrea territorial demanada com a preferent), els dos serveis territorials a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, en el cas d'optar a les comarques de Tarragona, i un únic servei territorial, en cas d'escollir les comarques de Girona o Lleida.

Una vegada escollida l'àrea territorial preferent, es poden demanar per ordre de preferència municipis (en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona districtes), comarques o l'àrea territorial, sense que sigui necessari completar tot el territori.

Finalment, s'ha de sol·licitar el segon servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona, si escau, i es pot manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques o en altres àrees territorials diferents de l'àrea territorial demanada com a preferent.

Si no es fa així, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona poden, per necessitats de provisió, modificar l'àmbit territorial preferent d'una persona candidata disponible per tal d'oferir-li una substitució o vacant no coberta, amb les limitacions següents: les persones que hagin sol·licitat com a servei territorial preferent un servei corresponent a les comarques de Barcelona poden ser adscrites a un altre servei territorial de les comarques de Barcelona, malgrat el fet que no l'hagi demanat; les persones candidates dels serveis territorials a Tarragona o a les Terres de l'Ebre poden ser adscrites, d'ofici, a qualsevol d'aquests dos serveis territorials. Les que hagin sol·licitat com a preferents els serveis territorials a Girona o Lleida no seran adscrites d'ofici a cap altre servei territorial diferent si no l'han demanat explícitament.

4.3 Només pot sol·licitar que es tingui en compte la disponibilitat per treballar en centres d'educació infantil i primària el professorat interí o substitut que està inscrit en la borsa de treball docent i té reconegudes una o més de les especialitats de secundària següents: anglès, francès, alemany, filosofia, geografia i història, cultura clàssica, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, biologia i geologia, física i química, matemàtiques, orientació educativa, música, educació física i dibuix.

4.4 Les peticions dels llocs de treball específics i dels llocs o centres amb característiques especials es poden actualitzar en el sentit següent:

Llocs de treball específics:

Lloc específic amb perfil lingüístic en llengua estrangera, AICLE (anglès, francès, italià, alemany).

Lloc específic de competència digital docent.

Lloc específic d'atenció a la diversitat de l'alumnat.

Lloc específic de gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.

Lloc específic de lectura i biblioteca escolar.

Lloc específic d'immersió i suport lingüístic.

Lloc específic d'educació visual i plàstica.

Lloc específic de metodologies amb enfocament globalitzat.

Llocs o centres amb característiques especials:

Aula d'acollida.

Audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes.

Aula hospitalària.

Atenció domiciliària.

Llocs que comporten itinerància en zones escolars rurals i agrupaments rurals.

Centres de recursos per a deficients auditius.

Centres de recursos per a deficients visuals.

Equips d'assessorament psicopedagògic.

Centres penitenciaris del Departament de Justícia.

Centres de protecció de menors.

Centres i aules de formació de persones adultes.

Les persones que sol.licitin ser destinades a llocs de treball específics han de reunir els requisits establerts a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Les persones que sol.licitin ser destinades a centres i aules de formació de persones adultes han de tenir els següents requisits i condicions preferents, a més dels requisits generals i específics que preveuen els articles 2 i 3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, i el que estableix l'Acord de Govern GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya per a cada cos docent:

Cos de mestres:

A més de la titulació de mestre, les persones candidates a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions d'educació de persones adultes de manera preferent, han d'acreditar algun dels requisits següents:

Experiència docent mínima d'un curs en un centre o aula d'educació de persones adultes.

Haver realitzat el pràcticum en un centre o aula d'educació de persones adultes dependent del Departament.

Postgrau de formació d'adults.

Postgrau en formació de professors de català per a adults.

Diplomatura d'educació social.

Esgotada la llista dels mestres que compleixin algun d'aquests requisits, es nomenaran altres mestres que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments.

Cos de professors d'ensenyament secundari:

A més de les titulacions específiques per a cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, les persones candidates a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions d'educació de persones adultes de manera preferent, han d'acreditar algun dels requisits següents:

Experiència docent mínima d'un curs en un centre o aula d'educació de persones adultes.

Haver realitzat les pràctiques del CAP/CQP en un centre o aula d'educació de persones adultes dependent del Departament.

Postgrau de formació d'adults.

Postgrau en formació de professors de català per a adults.

Diplomatura d'educació social.

Experiència, almenys, d'un curs en una escola oficial d'idiomes.

Esgotada la llista del professorat que compleixi algun d'aquests requisits, es nomenaran altres professors que hagin sol·licitat impartir aquests ensenyaments de secundària.

Per a cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, les persones candidates a cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions d'educació de persones adultes hauran d'acreditar les titulacions idònies corresponents, d'acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions publicades a la pàgina web del Departament d'Ensenyament d'acord amb l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s'actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament.

El professorat destinat a centres de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cada una de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat.

 

5. Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat.

El personal que a data 31 d'agost de 2008 havia prestat 4 anys o més de serveis, i a data 31 d'agost de 2012 tenia complerts 55 anys, en el cas que a 31 d'agost de 2017 no tingui nomenament per al curs 2017-2018, pot demanar durant el mes de setembre, com a màxim el dia abans de cada acte de nomenament, els canvis d'àmbit territorial, amb la finalitat d'obtenir un nomenament.

Per poder acollir-se a aquesta mesura, el personal ha d'haver participat a l'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d'interinitat que es resol el mes de juliol de 2017, sol·licitant destinació en un mínim de 20 comarques.

 

6. Sol·licituds de no nomenament per al curs 2017-2018 per causes justificades.

Cada curs les persones sense nomenament vigent poden demanar, amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, no ser nomenades per alguna de les causes que s'especifiquen al final d'aquest apartat, durant el període de durada de la circumstància al·legada. La causa s'ha de justificar documentalment.

Després que els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o, si escau, el Consorci d'Educació de Barcelona analitzin i valorin positivament aquesta petició de no nomenament, es mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

Amb caràcter excepcional, que han de valorar els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona, es pot demanar la interrupció del nomenament vigent segons els mateixos criteris i efectes abans esmentats.

Causes:

1.- Realització d'estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.

2.- Col·laboració amb una ONG a l'estranger o en altres programes d'actuació a l'estranger.

3.- Nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya i com a personal eventual en la relació de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració de l'Estat i les entitats locals.

4.- Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.

5.- Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.

6.- Altres causes greus degudament justificades.

Les persones que vulguin no ser nomenades per a tot el curs 2017-2018 ho han de sol.licitar abans del 23 de juny de 2017 al servei territorial demanat com a preferent o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona.

 

Amunt