Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/05/2017

  • Número de control 17125120

  • Organisme emissor Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17125120-2017

Dades del DOGC
  • Número 7368

  • Data 12/05/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2017, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, durant l’any 2016.


D'acord amb el que estableixen l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els ens concedents han de donar publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la normativa aplicable en matèria de transparència.

La base 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, disposa que cada entitat que concedeixi les subvencions en farà la publicitat si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000,00 euros, i les publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

Atès el precepte legal esmentat es publiquen les subvencions per dur a terme els programes de formació professional per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i atorgades durant l'any 2016.

En compliment d'aquest precepte legal,

 

Resolc:

 

—1 Donar publicitat a les subvencions concedides pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya durant l'any 2016 fetes públiques per les disposicions següents:

Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Resolució d'11 de novembre de 2016, per la qual s'amplia l'import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a la Resolució de 26 d'agost de 2016.

 

—2 La relació nominal de perceptors, les quantitats individuals concedides i les partides pressupostàries a les quals s'han imputat, així com les diferents finalitats corresponents a les convocatòries anteriorment esmentades, figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 3 de maig de 2017

 

Mercè Garau i Blanes

Presidenta del Comitè Executiu

 

 

Annex

Subvencions atorgades durant l'any 2016 pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per dur a terme els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, d'acord amb la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 i la Resolució d'11 de novembre de 2016, per la qual s'amplia l'import màxim.

 

Programes de formació transversals:

Finalitat: Oferir accions formatives de caràcter transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores.

 

 

Aplicació pressupostària: D/460.0001/3310

Quantia total: 51.569,09 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

P0803100G

AJUNTAMENT DE CALAF

39.448,30 €

P0811100G

AJUNTAMENT DE MANLLEU

12.120,79 €

 

 

 

Aplicació pressupostària: D/470.0001/3310

Quantia total: 9.994.928,53 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

V09409749

ACCIÓN LABORAL, PLATAFORMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL EN COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

262.551,72 €

B65307183

ACTIBYTI PROJECT, SL

712.346,26 €

B64443021

ACTIUHUMÀ, SL

18.695,60 €

B65703555

ACTIVIDADES FORMATIVAS EMPRESARIALES DEL VALLÈS, SL

38.327,48 €

B61420824

ACTIVIDADES FORMATIVAS EMPRESARIALES, SL

1.634.732,01 €

B64064223

AULA ACTIVA, FORMACIÓ I SERVEIS, SL

392.141,84 €

F61078168

AULA LLUCH, SCCL

12.555,57 €

B60838802

BIT'S CENTRE DE FORMACIÓ, SL

28.190,46 €

B43491257

BRM PREVIFORM, SL

119.838,82 €

F08766131

C.E. JAIME BALMES, SCCL

34.468,07 €

B58684747

CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS, SL

89.321,54 €

B25026428

CENTRE INTEGRAL DE FP ILERNA, SL

151.036,93 €

B62040803

CENTRE INTERNACIONAL DE FORMACIÓ EMPRESARIAL I TECNOLÒGICA, SL

71.409,61 €

A08741530

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS BARCELONA, SA

360.280,46 €

B61877247

CONSORCI DE SERVEIS EMPRESARIALS DEL GRAN PENEDÈS, SL

62.398,65 €

B62278783

CRITERIA RECURSOS HUMANOS, SL

407.155,12 €

B59873760

DISSENY EDUCATIU,SL

66.544,24 €

A17117003

ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, SA

116.903,62 €

F08735714

ESCOLA SANT GERVASI, SCCL

95.649,28 €

B61247060

ESQUEMES INFORMÀTICS, SL

49.039,57 €

B25663915

ESTUDIS BALAFIA, SLU

12.308,33 €

F59197996

FEMAREC, SCCL

293.162,85 €

B36338051

FEMXA FORMACIÓN, SL

752.660,97 €

B66672510

FUN ENGLISH SCHOOL, SL

12.258,33 €

B25038035

INLINGUA LLEIDA, SL

106.030,50 €

B62729439

INSTITUT DE SERVEIS DE FORMACIÓ TADEL, SL

277.160,12 €

B59103754

INTAC VIC, SL

228.248,82 €

B61134870

ITEM FORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÁTICOS, SL

14.396,65 €

B60643004

MORDERED, SL

20.156,65 €

B65187569

NASCOR FORMACIÓN, SLU

74.039,50 €

B25074410

NEW SCHOOL II, SL

32.733,05 €

B62765201

PIME CONEIXEMENT, SL

2.867.810,67 €

B63351068

PITAGORA ADVANCED, SL

17.481,37 €

B61730453

PROYECTO UNIVERSIDAD EMPRESA, SL

425.612,50 €

B61406997

SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, SLU

94.695,65 €

F65247470

TAU FOR&MAR, SCCL

42.585,72 €

 

 

Aplicació pressupostària: D/481.0001/3310

Quantia total: 6.898.804,77 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

G08877649

CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI

127.791,45 €

G08408817

CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

13.354,51 €

G60958246

FUNDACIÓ PRIVADA PER EL DESENVOLUPAMENT SOCIAL

300.554,95 €

G64388705

FUNDACIÓ CATALANA DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL

27.661,17 €

G61097952

FUNDACIÓ CECOT FORMACIÓ

603.815,01 €

G66210345

FUNDACIÓ EURECAT

117.150,95 €

G60374022

FUNDACIÓ JOVIAT

31.564,36 €

G61676128

FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L'ESTUDI PACO PUERTO

1.841.832,00 €

R5800395E

FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI

229.983,63 €

G61508834

FUNDACIO PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTOOCUPACIÓ DE CATALUNYA CPAC

302.901,36 €

G80468416

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

63.465,93 €

G60189057

INSTITUT PER EL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ (IDFO)

3.124.387,17 €

G25383928

ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA, FUNDACIÓ PRIVADA

114.342,28 €

 

 

 

Aplicació pressupostària: D/482.0001/3310

Quantia total: 1.179.983,64 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

G59046193

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT

38.607,68 €

G08508301

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PUBLICIDAD

20.503,77 €

G58825811

ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS

163.072,38 €

G43516087

ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ I SERVEIS SOCIALS

54.522,57 €

G43093889

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

258.931,98 €

G58822289

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS I GREMIS EMPRESARIALS DEL MARESME

12.150,18 €

G08531253

GREMI DE CONSTRUCTORS D'OBRES DE BARCELONA I COMARQUES

14.617,86 €

G08510190

GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

40.175,83 €

G08553695

GREMI D'EDITORS DE CATALUNYA

43.206,85 €

G96525548

INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS)

16.950,94 €

G63127708

ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ

414.526,82 €

G08687642

UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA

30.177,03 €

G08484032

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA

72.539,75 €

 

 

 

Aplicació pressupostària: D/482.0023/3310

Quantia total: 305.688,20 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

V08859449

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA

305.688,20 €

 

 

 

Programes de formació sectorials:

Finalitat: Oferir accions formatives de caràcter sectorial adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores.

 

Aplicació pressupostària: D/469.0001/3310

Quantia total: 12.291,87 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

P0800233I

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

12.291,87 €

 

 

 

Aplicació pressupostària: D/470.0001/3310

Quantia total: 7.276.282,77 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

V09409749

ACCIÓN LABORAL (PLATAFORMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL EN COLECTIVOS DESFAVORECIDOS)

139.288,47 €

B64443021

ACTIUHUMÀ, SL

15.164,89 €

B61420824

ACTIVIDADES FORMATIVAS EMPRESARIALES, SL

758.720,87 €

B62780424

APEC GRANOLLERS SL

21.325,19 €

B65471252

APTIBUS SL

32.340,00 €

B64064223

AULA ACTIVA, FORMACIÓ I SERVEIS, SL

503.203,90 €

B58490897

AULA DE FORMACIÓ DEL PENEDÈS, SL

66.431,50 €

B60751328

AUTOESCUELA ZONA FRANCA, SL

25.377,00 €

B60838802

BIT'S CENTRE DE FORMACIÓ, SL

21.488,40 €

B43491257

BRM PREVIFORM, SL

171.435,29 €

F08766131

C.E. JAIME BALMES SCCL

26.931,09 €

A08147555

CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC, SA

63.429,62 €

B58684747

CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS, SL

72.709,08 €

B25026428

CENTRE INTEGRAL DE FP ILERNA, SL

293.308,25 €

A08741530

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS BARCELONA, SA

246.118,95 €

A79221651

CESI IBERIA, SA

94.137,05 €

B62278783

CRITERIA RECURSOS HUMANOS, SL

315.297,54 €

B59873760

DISSENY EDUCATIU, SL

51.833,00 €

F08954059

DRECERA, SCCL

12.908,27 €

A58216755

ENSEÑANZA ORTHOS, SA

33.481,58 €

A17117003

ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, SA

32.398,62 €

B25397340

ESCOLA D'OFICIS INDUSTRIALS PLA D'URGELL, SL

19.317,74 €

F08735714

ESCOLA SANT GERVASI, SCCL

115.433,83 €

B63073472

ESPACIO TÉCNICO DE INNOVACION Y FORMACIÓN, SL

126.379,06 €

B61247060

ESQUEMES INFORMÀTICS, SL

30.799,19 €

F59197996

FEMAREC, SCCL

683.993,37 €

B36338051

FEMXA FORMACIÓN, SL

265.274,67 €

B43949254

FORMACIÓ TERRES DE L'EBRE, SL

17.194,62 €

B61266615

GERIATRIA DEL VALLÈS, SL

15.671,82 €

B25038035

INLINGUA LLEIDA SL

32.842,51 €

B08897290

INSTITUCIÓ ESCOLAR BALMES, SL

24.689,20 €

B62729439

INSTITUT DE SERVEIS DE FORMACIÓ TADEL, SL

171.083,24 €

03048994E

JULIO LUCÍA LUCÍA

18.674,30 €

A50715366

MASTER DISTANCIA, SA

27.000,00 €

B60643004

MORDERED, SL

13.906,84 €

B65187569

NASCOR FORMACIÓN, SLU

113.402,89 €

B25074410

NEW SCHOOL II, SL

39.465,54 €

B62765201

PIME CONEIXEMENT, SL

2.150.953,45 €

F17138736

SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, SCCL

14.951,52 €

B61406997

SERVEIS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL EGARA, SLU

136.633,90 €

B43960830

SERVEIS PER L'EDUCACIO L'ESPORT I EL LLEURE SL

42.303,96 €

B58382805

STAF SERVICIOS TECNICOS DE APOYOS FORMATIVOS, SL

112.127,56 €

B64719883

UNIÓ CONSORCI FORMACIÓ SL

106.855,00 €

 

 

 

Aplicació pressupostària: D/481.0001/3310

Quantia total: 4.352.830,78 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

G60958246

FUNDACIÓ PRIVADA PER EL DESENVOLUPAMENT SOCIAL

108.527,86 €

G08444671

FUNDACIÓ AMPANS

13.813,45 €

G64388705

FUNDACIÓ CATALANA DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL

31.117,04 €

G61097952

FUNDACIÓ CECOT FORMACIÓ

159.596,32 €

G66210345

FUNDACIÓ EURECAT

170.457,93 €

G60374022

FUNDACIÓ JOVIAT

277.362,97 €

G61676128

FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L'ESTUDI PACO PUERTO

1.320.748,71 €

R5800395E

FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI

485.985,26 €

G61552998

FUNDACIÓ PRIVADA D'INDÚSTRIES DE LA CARN

14.268,43 €

G60007903

FUNDACIÓ PRIVADA INDÚSTRIES GRÀFIQUES

83.853,76 €

G61508834

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTOOCUPACIÓ DE CATALUNYA CP'AC

81.514,73 €

G80468416

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

212.873,04 €

G66111576

GREMIBAIX FUNDACIÓ

167.477,27 €

G60189057

INSTITUT PER EL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ (IDFO)

1.180.551,84 €

G25383928

ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA, FUNDACIÓ PRIVADA

44.682,17 €

 

 

 

Aplicació pressupostària: D/482.0001/3310

Quantia total: 1.694.742,50 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

G08508301

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PUBLICIDAD

23.588,13 €

G58825811

ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS ASSISTENCIALS

188.569,57 €

G43516087

ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ I SERVEIS SOCIALS

61.449,18 €

G17501792

ASSOCIACIÓ RECREATIVA PER L'ESPORT I LA CULTURA

68.903,11 €

G58452210

CAE, FORMACIÓ I SERVEIS SÒCIOCULTURALS

12.221,16 €

G08877649

CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI

147.595,02 €

G61021671

CENTRES SOCIO-SANITARIS CATÒLICS DE CATALUNYA

23.862,44 €

G65454134

CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL - TEXFOR

16.700,94 €

G43093889

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

42.806,61 €

G25027608

FEDERACIÓ PROVINCIAL D´HOSTALERIA DE LLEIDA

13.101,30 €

G17258864

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE LA PROVINCIA DE GERONA

14.404,51 €

G08531253

GREMI DE CONSTRUCTORS D'OBRES DE BARCELONA I COMARQUES

78.016,00 €

G08510190

GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

166.780,02 €

G08553695

GREMI D'EDITORS DE CATALUNYA

43.409,89 €

G08504664

GREMIO DE RESTAURACIÓN DE BARCELONA

74.521,89 €

G63127708

ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ

331.686,25 €

G08687642

UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA

79.593,75 €

G17047002

UNIÓ D'EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE GIRONA

112.972,71 €

G08484032

UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA

194.560,02 €

 

 

 

Aplicació pressupostària: D/482.0023/3310

Quantia total: 232.877,85 €

NIF

Entitat beneficiària

Quantia

V08859449

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA

232.877,85 €

 

 

Amunt