Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 18/04/2017

  • Número del document GOV/0052/2017

  • Número de control 17108137

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17108137-2017

Dades del DOGC
  • Número 7353

  • Data 20/04/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/52/2017, de 18 d'abril, pel qual es creen complements i es fixen nous imports complementaris a la prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat que regula l'article 22 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.


La secció primera del capítol quart de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, estableix sis prestacions de dret subjectiu. La quarta es destina a atendre les despeses de manteniment de menors tutelats per la Generalitat. L'article 22.2 de la Llei 13/2006 estableix que tenen dret a la prestació que regula aquest article, entre d'altres, els menors d'edat tutelats per la Generalitat que es troben en situació d'acolliment familiar simple o permanent en família aliena, d'acolliment familiar en unitat convivencial d'acció educativa i d'acolliment preadoptiu de menors amb discapacitat.

L'article 22.3 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, estableix que l'import de la prestació consisteix en una quantitat per menor d'edat acollit, que estableix la Llei de pressupostos, i disposa a l'article 22.4 que el Govern pot establir imports complementaris a la prestació per raó de discapacitat del menor o de la menor d'edat, pel nombre de menors acollits o per qualsevol altra circumstància que requereixi una dedicació especial.

L'Acord GOV/32/2012, de 3 d'abril, fixava, fins ara, els imports complementaris a la prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat que regula l'article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, organisme autònom administratiu adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Secretaria d'Afers Socials i Famílies, d'acord amb el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, és l'organisme competent en matèria d'acolliments familiars en família aliena.

L'acolliment familiar és una de les formes d'ajut i protecció als infants i adolescents que es troben en una situació familiar que fa que hagin de viure fora de la seva família i, per tant, l'acolliment els ofereix una alternativa. Aquest Acord té la finalitat d'incentivar l'acolliment de menors en família aliena i de facilitar l'ajut atenent, principalment, la diversitat de necessitats i dedicació que requereixen els infants i adolescents tutelats per la Generalitat.

Atesa, per tant, la necessitat de crear nous complements i de fixar nous imports en alguns dels complements;

Per tot això, a proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Fixar els conceptes i els imports pels quals es paguen els complements següents:

A. Per raó de discapacitat del menor o la menor acollits sota mesura d'acolliment simple o permanent en família aliena:

A.1. Complement per dificultats de comportament no limitadores de l'autonomia personal i discapacitats fins al 44%: 195 euros al mes.

A.2. Complement per discapacitats del 45% al 64%: 300 euros al mes.

A.3. Complement per discapacitats a partir del 65%: 545 euros al mes.

Als efectes d'aquest complement, el grau de discapacitat reconeguda és el que certifiqui l'organisme competent de conformitat amb el barem de valoració de la situació de dependència que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, publicat mitjançant el Reial decret 174/2011, d'11 de febrer.

B. Per raó de discapacitat del menor o la menor acollits sota mesura d'acolliment preadoptiu de menors amb discapacitat:

B.1. Complement per discapacitats superiors al 65%: 545 euros al mes.

Als efectes d'aquest complement, el grau de discapacitat reconeguda és el que certifiqui l'organisme competent de conformitat amb el barem de valoració de la situació de dependència que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, publicat mitjançant el Reial decret 174/2011, d'11 de febrer.

C. Pel nombre de menors acollits sota mesura protectora d'acolliment simple o permanent en família aliena:

C.1. Complement per acolliments de 2 a 5 menors.

a) Acolliment de 2 menors: 350 euros al mes per família o 175 euros al mes per menor.

b) Acolliment de 3 menors: 525 euros al mes per família o 175 euros al mes per menor.

c) Acolliment de 4 menors: 800 euros al mes per família o 200 euros al mes per menor.

d) Acolliment de 5 menors: 1.000 euros al mes per família o 200 euros al mes per menor.

C.2. Complement per acolliments de 6 o més menors.

Quan s'acullin 6 o més menors, s'atorgarà un complement per acollir cada un d'aquests menors: 520 euros al mes per menor.

Aquest complement per acolliments de 6 o més menors és incompatible amb qualsevol dels altres complements que preveu aquest Acord.

D. Altres complements que requereixen una dedicació especial:

D.1. Complements per als menors sota mesura protectora d'acolliment simple o permanent en família aliena:

a) Complement pel desplaçament per visites amb la família biològica: 97 euros al mes.

Aquest complement es dona quan la persona o persones a qui ha estat delegada la guarda acompanya el menor a les visites amb la seva família biològica o és el menor qui es desplaça.

b) Complement per acoblament: 97 euros una sola vegada a l'inici de l'acolliment.

Aquest complement es dona a les persones a qui ha estat delegada la guarda, per l'acoblament familiar.

c) Complement per urgència i diagnòstic: 700 euros al mes.

Aquest complement s'atorga per compensar la disponibilitat de la persona o persones a qui ha estat delegada la guarda i la col·laboració en la situació de diagnòstic. És incompatible amb qualsevol dels altres complements que preveu aquest Acord.

L'atenció immediata i transitòria en famílies acollidores d'urgència substitueix l'ingrés de l'infant en un centre d'acolliment. Durant el temps que dura l'estudi de les circumstàncies socials, familiars i psicològiques de l'infant per l'equip tècnic competent i es proposa de manera definitiva la mesura més adequada per a aquest infant, la persona o persones a qui ha estat delegada la guarda, que rep informació i formació específica per a aquest acolliment, tindrà acollit l'infant donant-li atenció i protecció de manera individualitzada.

L'inici del cobrament d'aquest complement el determina la resolució de constitució d'aquest recurs i finalitza quan es deixi sense efectes aquest recurs.

d) Suport a la reintegració familiar en acolliments simples de curta durada: 320 euros al mes.

Aquest complement, que s'abona a les famílies acollidores, s'aplica en els casos en què s'estableix un retorn del menor amb la seva família biològica, en un període màxim de dos anys, a partir de la data de la constitució de l'acolliment familiar.

D.2. Complement pels menors acollits en unitat convivencial d'acció educativa.

Complement per l'acolliment de menors que es trobin en famílies d'unitat convivencial d'acció educativa: 1.200 euros al mes per família.

Aquest complement s'abona a les famílies acollidores prèviament seleccionades i qualificades per raó de la seva titulació, formació i experiència en l'àmbit de la infància i l'adolescència, per acollir infants o adolescents amb diversitat funcional, grups de germans i altres en dificultats especials o amb necessitats educatives especials.

Aquest complement no s'abonarà a les famílies d'unitat convivencial d'acció educativa que, un cop aprovat el present Acord, tinguin reconegut el dret a la prestació per menor acollit i optin per mantenir la relació contractual corresponent.

Aquest complement és compatible amb el complement per discapacitats a partir del 65% que estableix el punt 1.A.3 d'aquest Acord, i amb el complement per l'acolliment de 3, 4 o 5 menors que estableix el punt 1.C.1, apartats b), c) i d) d'aquest Acord, i amb el complement respir recollit al punt 1.D.3. És incompatible amb la resta de complements.

D.3. Complement respir.

Aquest complement s'abona a les famílies que acullin menors sota la mesura d'acolliment simple en família aliena, acolliment permanent en família aliena o bé acolliment en unitat convivencial d'acció educativa. El complement consisteix en 60 euros al mes per menor acollit.

Aquest complement persegueix, d'una banda, que el menor pugui gaudir d'activitats de lleure i, d'altra banda, alleugerir la família acollidora de la gran dedicació i de l'esforç que representa la cura i l'atenció dels infants i adolescents acollits sota les mesures esmentades.

Aquest complement és incompatible amb el complement per urgència i diagnòstic i amb el complement per acolliments de 6 o més menors.

 

–2 Els imports d'aquest Acord poden ser objecte de modificació d'acord amb l'índex de preus al consum que es determini anualment.

 

–3 Es deixa sense efecte l'Acord GOV/32/2012, de 3 d'abril, pel qual es fixen els imports complementaris a la prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat que regula l'article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

 

–4 Aquest Acord serà aplicable a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

–5 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 d'abril de 2017

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt