Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/04/2017

  • Número de control 17100101

  • Organisme emissor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17100101-2017

Dades del DOGC
  • Número 7350

  • Data 13/04/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases per a la participació al Saló The CraftRoom dins el marc de la VI edició de la Setmana d'Artesania de Catalunya, que se celebra a Barcelona el juny de 2017, i se n'obre la convocatòria corresponent.


L'Administració catalana porta 30 anys treballant i marcant línies d'actuació per a la promoció i difusió de l'activitat artesanal. Les necessitats reals i actuals del sector requereixen que aquesta doni un impuls que permeti assolir un producte artesà de qualitat i rendible que mantingui la seva identitat i el seu valor patrimonial.

En aquesta línia, el Pla estratègic del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) 2016-2018 estableix com a eix d'actuació l'augment de la capacitat empresarial i la millora de la comercialització i, en aquest sentit, proposa desenvolupar un seguit d'actuacions per donar més força venedora al sector artesà i un increment del seu prestigi i reconeixement.

Per aquest motiu, l'any 2012 es va dur a terme la primera edició de la Setmana d'Artesania de Catalunya com a actuació vertebradora de diferents accions de difusió, reconeixement i prestigi del sector, i alhora promoure la comercialització dels productes artesans catalans. Enguany es celebrarà la sisena edició i és en aquest marc que es desenvolupa el saló The CraftRoom, el qual té els següents objectius:

Fomentar la presència i el coneixement, tant a Catalunya com a l'exterior, del sector de l'artesania catalana.

Promoure la comercialització dels productes i serveis artesans catalans entre consumidors, compradors i prescriptors.

Fer de The CraftRoom el gran esdeveniment de l'artesania a Catalunya i un saló de referència pel sector artesà estatal i internacional.

L'edició d'enguany es durà a terme els dies 8, 9, 10 i 11 de juny a les instal·lacions del Born Centre de Cultura i Memòria.

L'article 18.2 del decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, preveu que mitjançant una convocatòria pública anual del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, les persones artesanes, empreses i entitats interessades en participar en les activitats que el Consorci desenvolupi en el curs de la Setmana d'Artesania de Catalunya poden sol·licitar la seva participació. Aquesta convocatòria pública ha d'establir el procediment i concretar el contingut dels requisits necessaris.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Article 1

Es dóna publicitat a les bases reguladores per a la participació al Saló The CraftRoom de la VI edició de la Setmana d'Artesania de Catalunya del mes de juny de 2017, les quals es publiquen a l'Annex d'aquesta resolució, i s'obre la convocatòria corresponent.

 

Article 2

El termini per presentar les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria finalitza el dia 2 de maig de 2017. Una vegada finalitzat aquest termini sense que s'hagin cobert totes les places que es disposin, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya podrà admetre més sol·licituds fins arribar a cobrir-les en la seva totalitat.

 

 

Disposició final

Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 d'abril de 2017

 

Montserrat Vilalta Cambra

Directora

 

 

Annex

Bases de la convocatòria per a la participació al Saló The CraftRoom de la VI edició de la Setmana d'Artesania de Catalunya que se celebra el mes de juny de 2017.

 

1. Objectiu

La convocatòria té com objectiu convocar les persones artesanes, els tallers i les empreses artesans/es, les entitats i institucions artesanes, així com proveïdors de serveis i de matèries primeres vinculats a l'artesania que vulguin participar al Saló The CraftRoom, que se celebra a Barcelona el juny de 2017, i donar a conèixer les condicions per a aquesta participació.

 

2. Persones beneficiàries

Poden ser beneficiaris/àries d'aquesta convocatòria:

2.1 La persona artesana que exerceixi professionalment una activitat artesanal i que realitzi una o varies activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans contingut a l'annex del Decret 182/2014 (o de l'administració territorial que correspongui).

2.2 Els tallers i les empreses artesans/es legalment constituïts que realitzin una o diverses activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans contingut a l'annex del decret 182/2014 (o de l'administració territorial que correspongui).

2.3 Les entitats i institucions vinculades a l'artesania. Escoles, museus, associacions, proveïdors de serveis i de matèries primeres vinculats a l'artesania, etc.

2.4 El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya es reserva el dret de convidar, sense que hagin de formalitzar la corresponent sol·licitud, a persones, professionals, associacions, institucions i/o entitats del món de l'artesania, tant locals com internacionals, que, per especials mèrits, trajectòria o reconeixement, es considerin adients a la filosofia del Saló The CraftRoom.

 

3. Requisits

Per poder participar al Saló The CraftRoom de la VI edició de la Setmana d'Artesania de Catalunya que se celebra el mes de juny de 2017, les persones interessades han de complir els requisits següents:

- Estar donat d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'administració estatal i de la Generalitat de Catalunya (o de l'administració territorial que correspongui), així com de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Declaració que el producte és de fabricació pròpia i d'un ofici inclòs en el Repertori de famílies d'oficis artesans contingut a l'annex del Decret 182/2014 (o de l'administració territorial que correspongui).

- En el cas de les persones emprenedores, declaració que és una persona artesana amb 3 anys o menys d'exercici professional.

- Que els productes a vendre al saló compleixen amb la normativa reguladora dels drets d'autor i dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya pot requerir la presentació de documentació o informació addicional per tal de comprovar que es compleixen els requisits abans esmentats.

 

4. Modalitats de participació

Només es pot participar en una de les següents modalitats:

4.1 Venda directa

L'espai Venda Directa s'adreça a les persones artesanes, als tallers i les empreses artesans/es, a les persones artesanes emprenedores i a les entitats (que facin venda directa dels productes del seus associats/des) que vulguin vendre els seus productes al públic general i professional.

A efectes d'aquestes bases, es considera emprenedora aquella persona artesana que en el moment de presentar la sol·licitud, la persona sol·licitant tingui 3 anys o menys d'exercici professional en una o diverses activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans contingut a l'annex del Decret 182/2014.

4.2 Divulgació

L'espai divulgació s'adreça a les entitats i institucions vinculades a l'artesania així com als proveïdors de serveis i de matèries primeres vinculats a l'artesania que vulguin mostrar la seva oferta: formativa, firal, expositiva, serveis, etc.

 

5. Presentació de les sol·licituds, documentació i procediment de participació al Saló

5.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat).

5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

En cas que el/la sol·licitant sigui una persona física i no disposi de mecanismes d'autenticació electrònica, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans telemàtics, a través de la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal http://canalempresaweb.gencat.cat, disposa de 10 dies per fer arribar la sol·licitud degudament signada:

. a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar a l'apartat de Tràmits i formularis del Canal Empresa,

. a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (c/ Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona)

· a la seu del Centre d'Artesania de Catalunya (Banys Nous, 11, 08002 Barcelona), o

· a les oficines dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement.

En el cas que no es presenti en el termini esmentat de 10 dies es considera que desisteix de la seva petició i quedarà conclús l'expedient.

5.3 Les persones interessades han de presentar el formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou:

- la declaració responsable conforme compleixen els requisits que s'estableixen a la base 3 (incorporada al formulari).

- l'annex de dades complementàries per a participar.

- una imatge representativa pel grafisme de l'estand (mínim de 50 x 50 cm amb una resolució de 300 dpi, en format .jpg ALTA o tiff).

- La documentació específica que correspongui:

- en el cas d'aquelles persones artesanes que facin venda directa i que no tinguin acreditat per la Generalitat de Catalunya (o per l'administració territorial que correspongui) l'ofici dels productes que presentin al saló, una memòria gràfica (preferentment audiovisual) on s'observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica elevada en aquest/s ofici/s.

- en el cas que la persona sol·licitant estigui acreditada per una altra administració territorial diferent a la Generalitat de Catalunya, còpia del certificat d'acreditació corresponent.

- en el cas de venda directa, de 5 a 10 imatges representatives del producte que presentarà al saló (en format jpg de baixa resolució), amb indicació del seu PVP.

- en el cas de divulgació, un dossier de l'oferta que es presentarà al saló amb text i/o imatges (preferentment digital) i el logotip de l'entitat (traçat o en format png o gif o jpg ALTA)

En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud.

En el cas que s'haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

La presentació del formulari normalitzat de sol·licitud faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.

5.4 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius pels mitjans oportuns, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta resolució de desistiment es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. També es publicarà als taulers d'anuncis físics del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (C. Puig i Xoriguer, 11-13 de Barcelona), a la seu del Centre d'Artesania Catalunya (Banys Nous, 11, 08002 Barcelona) i als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.

5.5 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és d'un mes a comptar des de l'entrada de les sol·licituds en el registre.

Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Es publicarà també als taulers d'anuncis físics del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i de les delegacions territorials del Departament d'Empresa i Coneixement.

5.6 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el conseller competent en matèria de comerç en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.7 La inexactitud o falsedat en les dades aportades és causa d'exclusió del saló, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus que se'n puguin derivar. Per això, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya podrà realitzar comprovacions de no menys del 10% de les sol·licituds presentades.

 

6. Comitè d'experts:

Per garantir la qualitat de l'oferta exposada al saló, el comitè d'experts – formada pel/ per la director/a i/o el/la gerent del Consorci de Comerç d'Artesania i Moda de Catalunya, el/la cap d'Àrea d'Artesania, una persona representant del sector artesà, una del sector del comerç i una del món del disseny–, revisarà la documentació adjunta al formulari de sol·licitud i podrà rebutjar aquelles propostes que consideri que no encaixen amb els criteris de selecció.

 

7. Criteris de selecció:

Es valoraran els següents criteris, segons la ponderació indicada, amb un màxim de 100 punts.

7.1 Venda directa

- Producte singular, amb disseny i funcionalitat, o producte tradicional, elaborat amb la qualitat pròpia de l'ofici artesà (fins a 40 punts).

- Bona relació qualitat / preu (fins a 25 punts).

- Bona presentació i qualitats d'acabats (fins a 25 punts).

- Altres: Originalitat i grau d'innovació; Aportació de nous usos, nous hàbits o noves realitats en la proposta; Incorporació de noves tècniques, tecnologies, matèries naturals o reciclades en l'elaboració dels productes; Grau de respecte vers el medi ambient en la producció (fins a 10 punts).

7.2 Divulgació

- Compromís amb la difusió, promoció i pedagogia de l'artesania (fins a 40 punts).

- Qualitat de l'oferta presentada (fins a 40 punts).

- L'ús i aprofitament de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'entorn 2.0 (web, xarxes socials, etc.) (fins a 20 punts).

 

8. Formalització de la inscripció

8.1 Les persones beneficiàries seleccionades per participar al Saló The CraftRoom, han d'abonar abans del 21 de maig de 2017 la quota de participació. Si la persona beneficiària no efectua el pagament dins el termini establert s'entendrà que renuncia de la seva sol·licitud i es declararà conclús el procediment.

8.2 Quota de participació:

Venda directa: 300,00 € / estand , IVA exclòs (363,00 € IVA inclòs)

Venda directa emprenedors: 200,00 € / estand IVA exclòs(242,00 € IVA inclòs)

Divulgació (sense venda): 200,00 € / estand, IVA exclòs (242,00 € IVA inclòs)

L'abonament del preu es realitzarà amb targeta de crèdit mitjançant una passarel·la de pagament expressament habilitada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

8.3 En la resolució s'indicarà l'import a pagar en concepte de quota de participació, així com les instruccions de pagament.

 

9. Dates, localització i horari

El Saló The CraftRoom se celebrà els dies 8, 9, 10 i 11 de juny de 2017 a les instal·lacions del Born Centre de Cultura i Memòria.

El Saló The CraftRoom estarà obert al públic de les 10 a les 21 hores (l'últim dia fins a les 20 hores).

 

10. Col·locació del producte

Els participants tindran accés a l'espai per col·locar els productes en l'estand el primer dia de l'esdeveniment, de les 7 a les 10 hores.

La retirada dels productes es durà a terme a la cloenda del saló (des de les 20 a les 24 hores). Els participants no podran buidar l'estand abans de la finalització de The CraftRoom.

 

11. Distribució en espais

Els espais per a les persones artesanes, els tallers i les empreses artesans/es, les entitats i institucions vinculades a l'artesania i els proveïdors de serveis i de matèries primeres vinculats a l'artesania, es distribuiran en dues zones diferenciades: Venda Directa i Divulgació.

 

12. Ubicació i decoració de l'estand

12.1 La ubicació de l'estand assignat a cada participant es farà per sorteig públic i no podrà ser modificada sense prèvia notificació i acceptació per part de l'Àrea d'Artesania.

12.2 La decoració general i les instal·lacions de l'espai van a càrrec del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i, en cap cas, excepte autorització prèvia, està permesa cap modificació dels espais per part dels participants.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya posa a disposició de cadascun dels participants el mobiliari següent, segons modalitat de participació:

12.2.1 Venda Directa

Mostrador amb vitrina il·luminada i armari tancat amb clau

Mobiliari per presentar i emmagatzemar producte

2 tamborets.

1 endoll doble

Il·luminació

Grafisme de l'empresa o entitat

Magatzem comunitari (amb una persona de control durant tot el saló)

12.2.2 Divulgació

Mostrador amb vitrina il·luminada i armari tancat amb clau

Displays per a elements de papereria

2 tamborets

1 endoll doble

Il·luminació

Grafisme de l'entitat

Magatzem comunitari (amb una persona de control durant tot el saló)

12.3 La decoració interior de l'estand assignat anirà a càrrec de cada expositor/a amb elements expositius propis que, en cap cas, poden afectar la seguretat i la visibilitat dels altres estands. Es poden portar punts d'il·luminació led (de baix consum) per emfatitzar productes clau.

12.4 L'empresa constructora dels estands disposarà d'un catàleg de mobiliari expositiu en lloguer per muntar l'estand (vitrines, burres, peanyes, prestatgeries...) que l'expositor/a podrà llogar i abonar directament a l'esmentada empresa.

 

13. Condicions per la participació

El/la expositor/a es compromet a respectar els horaris de muntatge, desmuntatge i d'obertura i tancament del Saló. L'expositor/a restarà obligat/da a deixar en perfecte estat l'estand que li hagi estat assignat i serà responsable de qualsevol desperfecte.

Tot el mobiliari pertany a l'empresa adjudicatària i, per tant, no se'n pot sostraure cap element.

La producció exposada ha de ser exclusivament de fabricació de l'/dels ofici/s propi/s. En el cas d'incompliment d'aquest punt, l'organització farà excloure aquests productes.

Cada estand serà atès pel mateix expositor/a o la/les persona/es que aquest/a designi. En cap moment podrà quedar desatès ja que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya no es fa responsable de robatoris o furts que es puguin produir durant la celebració de l'esdeveniment. Cada expositor/a s'ha de responsabilitzar de la col·locació, presentació i seguretat dels productes exposats en el seu estand.

En la modalitat de venda directa, els preus de venda dels productes exposats han de ser visibles i s'hauran de mantenir al llarg de tot el saló. També és imprescindible disposar dels mitjans necessaris per poder atendre transaccions electròniques amb targeta (datàfon o altres mitjans equivalents) i preveure facilitats per a visitants estrangers (tax-free).

 

14. Renúncia

En el cas que un/a expositor/a hagi estat admès/a per participar al Saló The CraftRoom, i renunciï a participar-hi per qualsevol circumstància, sempre que no sigui per causes de força major, es tindrà en compte aquesta circumstància quan es presenti en les dues properes edicions, ja que es donarà prioritat a altres candidats en el cas que el nombre de sol·licituds presentades superi les places disponibles.

 

15. Seguretat

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya és responsable de garantir la seguretat a l'entrada i els espais comuns, mentre que l'expositor és responsable de vetllar per la seguretat del seu espai i dels seus productes.

L'organització no es fa responsable de la desaparició o desperfectes de cap dels productes dels expositors.

 

16. Assegurança

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya contractarà una assegurança de responsabilitat civil i de danys. Així i tot, cada expositor haurà d'assegurar el seu propi material, productes, etc., atès que l'organització no es farà responsable de cap dany més enllà de la cobertura de l'esmentada pòlissa general.

 

17. Acreditacions

Els participants han d'indicar els noms de les persones que integren el seu equip, per tal que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya pugui facilitar-los les corresponents acreditacions, que són d'un màxim de dues per expositor/a.

 

18. Resolució d'incidències

Davant qualsevol aspecte no recollit en aquestes bases l'organització resoldrà, tot vetllant per la major idoneïtat dels/de les participants, de la manera més adequada per al bon desenvolupament del saló.

 

19. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de les persones que se sol·liciten en el formulari normalitzat seran incorporades al fitxer "Expedients Administratius" del qual és responsable la direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya amb la finalitat d'impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l'artesania catalana, promoure l'associacionisme, gestionar programes d'incentius i de finançament, l'organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi. Es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Puig i Xoriguer, 11, 08004 de Barcelona. Adreça electrònica: ccam@gencat.cat. Si en el formulari s'han d'incloure dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de les que comuniquen les dades, cal informar-los dels punts assenyalats anteriorment.

 

20. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les condicions fixades en aquestes bases i de les que específicament es puguin establir en la comunicació del resultat de la comissió de valoració. El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya es reserva el dret d'excloure, en qualsevol moment, aquells participants que no les compleixin.

L'organització es reserva el dret de modificar aquest esdeveniment i les seves normes de participació per causes justificades o de força major.

 

Amunt