Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/03/2017

  • Número de control 17074066

  • Organisme emissor Consorci d'Educació de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17074066-2017

Dades del DOGC
  • Número 7331

  • Data 17/03/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2017-2018 a la ciutat de Barcelona.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), estableix les garanties i els criteris a què s'ha d'ajustar el procediment d'admissió.

El Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007), modificat pel Decret 10/2012, de 31 de gener (DOGC núm. 6058, de 2.2.2012), estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

La Disposició addicional sisena del Decret 75/2007, de 27 de març, abans esmentat, relativa a les competències del Consorci d'Educació de Barcelona, disposa que l'assignació de funcions que es fa al Departament d'Educació, als seus serveis territorials i als ajuntaments, s'entenen fetes al Consorci d'Educació de Barcelona, d'acord amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució i aprovació dels seus estatuts. Així mateix, estableix que el Consorci d'Educació de Barcelona desenvoluparà normativa específica en matèria d'escolarització, per tal d'adaptar el procés a la realitat i especificitats de la ciutat de Barcelona.

Vista la RESOLUCIÓ ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7324, de 8.3.2017).

De conformitat amb el que disposa la normativa citada i per tal de completar la regulació dels processos d'admissió de l'alumnat als centres de la ciutat de Barcelona per al curs 2017-2018,

 

Resolc:

 

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Resolució s'aplica a l'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional de grau mitjà i de grau superior, de cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i grau superior, d'artístics, esportius, d'idiomes, d'educació d'adults i de programes de formació i inserció, dels cicles formatius d'animació en circ i de tècniques d'actuació teatral (títols propis de la Generalitat) i a les llars d'infants o escoles bressol públiques.

 

Article 2

Àrees d'influència per als centres amb ensenyaments sostinguts amb fons públics

Als efectes d'aplicació del criteri de proximitat del domicili habitual al centre, les àrees d'influència dels centres seran les aprovades pel Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona. Aquestes àrees es poden consultar al web del Consorci d'Educació de Barcelona

http://www.edubcn.cat/preinscripcio

 

Article 3

Adscripcions entre centres amb ensenyaments sostinguts amb fons públics

Als efectes d'aplicació del criteri de prioritat d'accés, les adscripcions entre centres seran les aprovades pel Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona. Aquestes adscripcions es poden consultar al web del Consorci d'Educació de Barcelona

http://www.edubcn.cat/preinscripcio

 

Article 4

Àrees d'influència per a l'accés als programes de formació i inserció

Les àrees d'influència que corresponen als programes de formació i inserció, a l'efecte d'aplicar en l'admissió de l'alumnat el criteri general de prioritat per proximitat del domicili al centre són les següents:

Àrea d'influència 1: Barcelona

Àrea d'influència 2: Catalunya

 

Article 5

Calendari de preinscripció i matricula

El calendari de preinscripció i matricula és el que publica el Departament d'Ensenyament en l'article 3 de l'annex 1 de la Resolució ENS/406/2017, i a la ciutat de Barcelona s'afegeix:

- Publicació de la llista no admesos i vacants: 29 de maig de 2017.

- Termini de lliurament de formulari d'ampliació de sol·licituds de centres de l'alumnat no assignat en el procés de preinscripció: 29 i 30 de maig de 2017.

- Subcomissió de garanties d'admissió i període de reclamacions: 6 a 8 de juny de 2017, ambdós inclosos.

 

Article 6

Oferta places escolars

Per tal d'atendre necessitats d'escolarització derivades de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques, entre les quals també es consideren les derivades de la incorporació tardana, per resolució de la gerència del Consorci, es podrà autoritzar , d'una manera excepcional i motivada, una ampliació de fins al 10% en el numero de places reservades per atendre aquests tipus de necessitats en determinades zones i centres educatius.

 

Article 7

Escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques

7.1. Reserva de places al batxillerat per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

Al batxillerat es reserva una plaça de cada grup per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

7.2. Escolarització d'alumnat amb sordesa

Per tal d'afavorir l'agrupament en centres dotats de recursos addicionals que permetin el seu desenvolupament i integració, l'alumnat amb sordesa podrà ser escolaritzat en els centres ordinaris de referència amb ensenyaments sostinguts amb fons públics a la ciutat de Barcelona que es relacionen a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Article 8

Assignació

En el cas de situacions excepcionals o errors detectats, la família pot presentar una reclamació en el si de la comissió de garanties de Ciutat Vella o de les subcomissions territorials de garanties de admissió d'altres districtes municipals, entre els dies 6 i 8 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Un cop assignades les sol·licituds es publiquen les places que hagin quedat vacants a cada centre.

8.1. Assignació d'ofici

L'alumnat que no se li ha assignat cap de les peticions formulades en la seva sol·licitud de preinscripció, haurà de completar la sol·licitud presentada mitjançant un formulari accessible al web del Consorci d'Educació de Barcelona (www.edubcn.cat/preinscripció) i als centres educatius, on indicarà per ordre de prioritat, una nova relació de centres d'entre aquells que tenen vacants.

La presentació d'aquest document es farà al centre demanat en primera opció de la sol·licitud de preinscripció o a l'oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona, els dies 29 i 30 de maig de 2017. Els formularis seran ordenats tenint en compte la baremació i el número de desempat adjudicat en la sol·licitud de preinscripció. L'assignació es resoldrà per rigorós ordre.

L'assignació d'ofici no dona dret a entrar en llistes d'espera dels nous centres sol·licitats, ni modifica les llistes d'espera ja existents en l'assignació ordinària.

En cas de no presentar el formulari per complementar la sol·licitud en el període indicat, l'assignació es farà d'ofici amb les vacants restants.

La Direcció d'Acció Educativa a través del Servei d'Educació i Territori, actuarà com a agent gestor de les Comissions de Garanties per aquestes situacions.

 

Article 9

Òrgans de garantia en els processos d'admissió d'alumnat

9.1. La Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona disposa, en el seu àmbit territorial, la constitució de les comissions de garanties d'admissió que siguin necessàries. La composició i les funcions de les comissions de garanties d'admissió són les que preveu l'article 46.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

En el marc de l'oferta de places existents, les comissions de garanties d'admissió ofereixen lloc escolar a les sol·licituds per al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria que no hagin pogut atendre els directors dels centres públics o els titulars dels centres privats sufragats amb fons públics.

Les comissions de garanties d'admissió vetllaran en tot el procés d'admissió de l'alumnat per assolir una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, utilitzant les eines que preveu la normativa.

 

9.2. Les funcions de les comissions de garanties d'admissió són, a més de les establertes a l'article 21.3 del Decret 75/2007, de 27 de març, totes les altres que li atribueixi el Consorci d'Educació de Barcelona.

La Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona assumeix les finalitats que l'article 20 del Decret 75/2007, de 27 de març, estableix per a les Oficines municipals d'escolarització.

 

9.3. Nomenament dels membres de les comissions, subcomissions i comissions tècniques

El/la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona nomenarà les persones membres de cadascuna de les comissions, subcomissions territorials i comissions tècniques. Aquestes persones han d'observar el deure de reserva respecte de les dades de caràcter personal de què hagin tingut coneixement en l'exercici de llurs funcions. Un cop constituïdes es mantenen actives fins a la constitució de les corresponents al procés d'admissió del curs següent.

 

9.4. A l'efecte de garantir a la ciutat de Barcelona el compliment de les normes sobre admissió de l'alumnat i la participació dels diferents sectors educatius en el seguiment del procés de gestió de llocs escolars, es constitueixen les quatre comissions de garanties d'admissió següents:

- Comissió de garanties d'admissió del segon cicle de l'educació infantil i de l'educació primària.

- Comissió de garanties d'admissió de l'educació secundària obligatòria.

- Comissió de garanties d'admissió del districte municipal de Ciutat Vella

 

La Composició de les comissions de garanties d'admissió serà la següent:

 

Comissió de garanties d'admissió del segon cicle de l'educació infantil i de l'educació primària:

- Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació

- Vicepresidència, exercida pel/per la director/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Dos directors/es de centres públics, a proposta de la Junta Territorial de Directors i Directores de Primària.

- Dos titulars de centres privats concertats, a proposta de les respectives associacions de titulars de centres privats.

- Dos membres dels Serveis Educatius, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Dos membres de consell escolar representants de mares i pares d'alumnes de centres públics, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector.

- Dos membres de consell escolar representants de mares i pares d'alumnes de centres privats concertats, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector.

- Dos membres dels consells escolars de centres públics, en representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.

- Dos membres dels consells escolars de centres privats concertats, en representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.

- El/la secretari/a del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

- Dos membres de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

Comissió de garanties d'admissió de l'educació secundària obligatòria:

- Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació

- Vicepresidència, exercida pel/per la director/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Dos directors/es de centres públics, a proposta de la Junta Territorial de Directors i Directores de Secundària.

- Dos titulars de centres privats concertats, a proposta de les respectives associacions de titulars de centres privats.

- Dos membres dels Serveis Educatius, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Dos membres de consell escolar representants de mares i pares d'alumnes de centres públics, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector.

- Dos membres de consell escolar representants de mares i pares d'alumnes de centres privats concertats, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector.

- Dos membres dels consells escolars de centres públics, en representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.

- Dos membres dels consells escolars de centres privats concertats, en representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.

- El/la secretari/a del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

- Dos membres de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

Comissió de garanties d'admissió del districte municipal de Ciutat Vella:

Atesa la singularitat del districte municipal, es constitueix una comissió de garanties d'admissió específica del districte municipal de Ciutat Vella, per atendre les sol·licituds d'escolarització del segon cicle de l'educació infantil, de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria.

La seva composició serà la mateixa que la de les subcomissions territorials de garanties d'admissió.

Les seves funcions seran les pròpies de les subcomissions territorials de garanties d'admissió i, a més a més, la gestió de les sol·licituds d'escolarització al segon cicle de l'educació infantil i a l'ensenyament obligatori que es presentin a centres del seu àmbit territorial en haver finalitzat el període de preinscripció, coordinadament amb les comissions de garanties de la ciutat, en el marc de l'oferta de places existent i vetllant per una distribució adequada i equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

 

9.5. Subcomissions territorials de garanties d'admissió.

A l'efecte de garantir la participació des del territori en el procés de gestió de llocs escolars en el segon cicle d'educació infantil i a l'ensenyament obligatori, aquestes comissions podran constituir subcomissions territorials de garanties d'admissió dels districtes municipals de la ciutat de Barcelona, exceptuat el districte de Ciutat Vella.

La seva composició serà la següent:

- Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació.

- Vicepresidència, exercida pel/per la coordinador/a territorial corresponent de l'Àrea de Servei d'Educació i - Territori de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Un/a director/a de Serveis a les Persones del Districte Municipal o persona en qui delegui.

- Un/a director/a de centres públics, a proposta de les respectives Juntes Territorials de Directors i Directores.

- Un/a titular de centres privats concertats, a proposta de les respectives associacions de titulars de centres privats.

- Un membre dels Serveis Educatius, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Un membre de consell escolar representant de mares i pares d'alumnes de centres públics, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector.

- Un membre de consell escolar representant de mares i pares d'alumnes de centres privats concertats, a proposta de les federacions de mares i pares d'alumnes representatives del sector.

- Un membre dels consells escolars de centres públics, en representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.

- Un membre dels consells escolars de centres privats concertats, en representació del professorat, a proposta dels sindicats més representatius del sector.

Actuació i funcions de les subcomissions territorials de garanties d'admissió:

- Crear una subcomissió a cada un dels districtes de Barcelona.

- Assessorar a les famílies en el procediment d'admissió, i atendre les reclamacions del procés de preinscripció.

- Les subcomissions realitzaran les seves funcions en dependències institucionals determinades per la gerència del Consorci.

 

9.6. Comissions tècniques de suport

Es constitueixen les comissions tècniques de suport següents:

 

Comissió tècnica de suport per a l'admissió a les escoles oficials d'idiomes, amb la composició següent:

- Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació.

- Una persona tècnica a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Un/a director/a d'una escola oficial d'idiomes, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

La funció d'aquesta comissió serà la del seguiment del procés d'admissió a les escoles oficials d'idiomes.

 

Comissió tècnica de suport per a l'admissió als ensenyaments d'adults, amb la composició següent:

- Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació.

- Una persona tècnica a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Un/a director/a d'un centre d'educació d'adults, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

La funció d'aquesta comissió serà la del seguiment del procés d'admissió als centres de titularitat pública amb ensenyaments d'educació d'adults.

 

Comissió tècnica de suport a l'educació especial, amb la composició següent:

- Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació.

- Dues persones tècniques de l'Àrea d'Orientació i Educació Inclusiva de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

- Un/a director/a d'un Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la ciutat de Barcelona, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

La funció d'aquesta comissió serà la del seguiment del procés d'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials en els Centres d'Educació Especial i en les Unitats de Suport a l'Educació Especial.

 

Comissió tècnica de suport per a l'admissió als centres integrats, amb la composició següent:

- Presidència, exercida per un/a inspector/a d'Educació.

- Vicepresidència, exercida pel/per la director/a de l'Àrea de Servei d'Educació i Territori de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona o persona en qui delegui.

- El/la director/a de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell o persona en qui delegui.

- El/la director/a de l'IESA Institut del Teatre o persona en qui delegui.

- Un/a director/a d'un Equip d'Assessorament Psicopedagògic de la ciutat de Barcelona, a proposta de la Direcció d'Acció Educativa del Consorci d'Educació de Barcelona.

Les funcions d'aquesta comissió seran les de seguiment del procés d'admissió als centres integrats, l'anàlisi de les situacions específiques de l'alumnat amb necessitats educatives específiques i la gestió de les sol·licituds d'accés que es presentin als centres integrats un cop finalitzat el període de preinscripció.

 

Article 10

Noves sol·licituds d'admissió

Un cop finalitzada la gestió de les sol·licituds de preinscripció (incloses les fora de termini) i abans que s'iniciï el curs, només poden presentar una nova sol·licitud d'admissió aquells que no hagin presentat una sol·licitud de preinscripció o en els casos previstos per a l'admissió al llarg del curs en el punt 9 de l'annex 1 de la Resolució ENS/406/2017 del Departament d'Ensenyament. Aquestes sol·licituds s'atenen a partir del final del curs actual, en el marc de les vacants existents i tenint en compte prèviament les llistes d'espera, si escau.

A partir de la fase d'assignació de sol·licituds del procés de preinscripció, es considera que un centre té places vacants si en té per al curs actual i es preveu que també en tindrà per al curs següent.

 

 

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 14 de març de 2017

 

Maria Jesús Mier i Albert

Presidenta

 

 

Annex 1

Centres ordinaris de referència per a l'escolarització d'alumnat amb sordesa

 

Ciutat Vella i Eixample:

- Escola Auró

- Institut Escola del Treball

- Institut Viladomat

 

Sants – Montjuïc i Les Corts (Sud):

- Escola Tres Pins (1)

- Institut Consell de Cent (1)

- Proa

 

Sarrià - Sant Gervasi, Les Corts (Nord) i Gràcia:

- Escola Tàber

- Súnion

 

Horta – Guinardó i Nou Barris:

- Escola Torrent de Can Carabassa

- Escola Antaviana

- Institut Josep Pla

 

Sant Andreu i Sant Martí:

- Escola El Sagrer

- Institut Joan Fuster

- Escola Casas

- Institut Juan Manuel Zafra

 

(1) Agrupaments en modalitat bilingüe (llengua de signes i llengua oral)

 

Amunt