Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 23/02/2017

  • Número del document ENS/0030/2017

  • Número de control 17059022

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17059022-2017

Dades del DOGC
  • Número 7320

  • Data 02/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/30/2017, de 23 de febrer, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu.


Mitjançant el Decret 25/2014, de 25 de febrer, es va establir l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

D'altra banda, el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial i s'aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims, va modificar l'estructura dels ensenyaments esportius de grau mitjà, en el sentit que els organitza en dos nivells, el cicle inicial i el cicle final, i cada nivell l'estructura en dos blocs, el comú i l'específic. El bloc específic inclou la formació en centres de treball.

Per això, atès que és necessari crear nous preus públics tenint en compte la diversitat d'especialitats esportives, d'acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació

Es creen els preus públics per la matriculació en centres dependents del Departament d'Ensenyament, en els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu creades a l'empara del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, que tot seguit s'indiquen:

a) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc comú del grau superior, de totes les especialitats.

b) Bloc de Formació pràctica del grau superior, de totes les especialitats.

c) Projecte final del grau superior, de totes les especialitats.

d) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en basquetbol.

e) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en basquetbol.

f) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en esgrima.

g) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en esgrima.

h) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle superior de tècnic esportiu superior en salvament i socorrisme.

 

Article 2

Import

Es fixen, a partir del curs 2016-2017, els següents imports per als preus públics creats:

a) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc comú del grau superior, de totes les especialitats: 20,00 euros.

b) Bloc de Formació pràctica del grau superior, de totes les especialitats: 120,00 euros.

c) Projecte final del grau superior, de totes les especialitats: 100,00 euros.

d) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en basquetbol: 21,00 euros.

e) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en basquetbol: 21,00 euros.

f) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en esgrima: 27,00 euros.

g) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en esgrima: 27,00 euros.

h) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle superior de tècnic esportiu superior en salvament i socorrisme: 35,00 euros.

 

Article 3

Exigibilitat

Els preus públics que crea aquesta Ordre són exigibles abans de la prestació del servei.

 

Article 4

Bonificació i exempcions

A l'alumnat que es matriculi en aquests ensenyaments se li apliquen, amb la justificació documental prèvia, les bonificacions i exempcions següents:

1. Bonificació

Les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50 % del preu públic.

2. Exempcions

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

c) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

 

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d'acord amb aquesta Ordre s'han d'ingressar al compte corrent del centre educatiu i han de ser gestionades en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.

 

Barcelona, 23 de febrer de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt