Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/02/2017

  • Número de control 17038056

  • Organisme emissor Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-17038056-2017

Dades del DOGC
  • Número 7308

  • Data 14/02/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2017, per la qual es designa l'òrgan del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que assumeix les funcions corresponents a les unitats d'informació als efectes de transparència i accés a la informació pública.


La disposició addicional del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, estableix a l'apartat 2 que els organismes, les entitats de dret públic, les societats amb participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic i consorcis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya han de designar, entre els òrgans amb què compten en el moment de l'entrada en vigor del dit Decret, l'òrgan que ha d'assumir les funcions corresponents a les unitats d'informació, tret que s'acordi que sigui el departament respectiu el que les assumeixi.

Atès que el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya està adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tal com estableix l'article 1.2. f) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, modificat pel Decret 323/2016, de 29 de novembre, cal que designi l'òrgan que assumeix les funcions corresponents a les unitats d'informació, a l'efecte de la legislació en matèria de transparència i accés a la informació pública.

Per tot això, i d'acord amb les facultats que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

—1 Designar la secretaria del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya com l'òrgan que assumeix les funcions corresponents a les unitats d'informació als efectes de transparència i accés a la informació pública.

 

—2 Aquesta Resolució té efectes a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i es publicarà també a la web del Consorci.

 

Barcelona, 6 de febrer de 2017

 

Mercè Garau i Blanes

Presidenta

 

Amunt