Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/02/2017

  • Número del document VEH/0180/2017

  • Número de control 17040041

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

    CVE CVE-DOGC-A-17040041-2017

Dades del DOGC
  • Número 7307

  • Data 13/02/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ VEH/180/2017, de 2 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda durant l'exercici 2016.


Atès el que disposen l'article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els ens concedents publicaran al DOGC les subvencions concedides, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al que s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat;

En compliment d'aquests preceptes,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a les subvencions concedides pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda durant l'any 2016, que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 2 de febrer de 2017

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

 

Annex

 

Beneficiari: Consorci titular de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA).

Crèdit pressupostari: EC0101 D/442705500/5840/0000.

Import: 560.000,00 euros.

Crèdit pressupostari: EC0101 D/8727055/5840/0000.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: finançar les despeses de funcionament i les despeses de capital corresponents a l'any 2016.

Formalització: conveni de 26.5.2016. Codi 2016/9/036.

 

Beneficiari: Fundació i2Cat.

Crèdit pressupostari: EC0101 D/448000100/6610/0000.

Import: 64.000,00 euros.

Finalitat: col·laborar en el desenvolupament del projecte de dinamització de la xarxa d'agents d'innovació social digital i col·laborativa en el marc del programa CatLabs. Formalització: conveni de 21.11.2016.

 

Beneficiari: Fundació Privada Bioregió de Catalunya.

Crèdit pressupostari: EC0101 D/448001400/5730/0000.

Import: 235.125,00 euros.

Finalitat de la subvenció: col·laborar en el finançament de les despeses corrents durant l'any 2016.

Formalització: conveni de 22.11.2016.

 

Beneficiari: Fundació Privada Institut d'Estudis Financers.

Crèdit pressupostari: EC0103 D/481000100/6710/0000.

Import: 60.000,00 euros.

Finalitat de la subvenció: finançar la IV Edició del Projecte d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya-EFEC 2016.

Formalització: conveni de 23.11.2016.

 

Beneficiari: Institut Català de Finances.

Crèdit pressupostari: EC0101 D/440633000/6720/0000.

Import: 936.029,14 euros.

Finalitat: regular les relacions jurídiques i econòmiques resultants de línies de préstec gestionades per l'Institut Català de Finances, corresponent a l'any 2016.

Formalització: 6a addenda al conveni marc de 19.12.2016.

 

Amunt