Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/01/2017

  • Número del document TSF/0113/2017

  • Número de control 17033064

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-17033064-2017

Dades del DOGC
  • Número 7302

  • Data 06/02/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/113/2017, de 16 de gener, de cessament i nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


Vista la Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de juliol de 2003, pel qual es constitueix el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i se n'aproven els Estatuts;

Atès que l'article 6 preveu la composició del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, els quals seran nomenats i separats lliurement per les entitats a qui representen, per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que puguin ser reelegits per altres períodes successius;

Vista la Resolució de 27 d'octubre de 2015, per la qual es fa públic el Text refós dels Estatuts del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya;

Vista la Resolució de 12 de juny de 2015, de reelecció de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya;

 

En ús de les facultats que em són atorgades,

 

Resolc:

 

Article 1

Nomenar la senyora Susana Díaz Martínez com a vocal del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en substitució de la senyora Montserrat Mirabent Baqués.

 

Barcelona, 16 de gener de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Amunt