Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/01/2017

  • Número del document ENS/0108/2017

  • Número de control 17031028

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17031028-2017

Dades del DOGC
  • Número 7300

  • Data 02/02/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/108/2017, de 26 de gener, de nomenament de la senyora Anna Jolonch Anglada com a assessora de la consellera d'Ensenyament en matèria de polítiques educatives comparades.


Vist el que preveu el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública;

Vist el que preveu el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

De conformitat amb les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

Nomenar, amb efectes del dia 1 de febrer de 2017, a la senyora Anna Jolonch Anglada assessora de la consellera d'Ensenyament en matèria de polítiques educatives comparades, amb els drets i obligacions inherents al lloc mentre l'ocupi i amb les funcions que s'indiquen tot seguit, establertes a l'Acord de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de 24 de gener de 2017:

a) Establir criteris d'estudi i avaluació dels sistemes i polítiques educatives europees.

b) Elaborar informes comparatius dels sistemes i polítiques educatives europees.

c) Elaborar propostes de nous ítems per tal de millorar els sistemes educatius establerts i llurs polítiques educatives, especialment pel que fa a l'equitat i la qualitat del sistema.

d) Analitzar les dades i la documentació en general de les diferents administracions eductives.

e) Fer el seguiment de la seva implantació en les actuacions del sistema educatiu.

f) Gestionar la interlocució amb la comunitat educativa internacional.

g) Planificar l'aplicació a Catalunya de diferents programes educatius de la Unió Europea.

 

- Retribucions: assimilades a les corresponents al grup A de personal funcionari, nivell de destinació 28, complement específic 29.517,48 € euros anuals.

 

Barcelona, 26 de gener de 2017

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt