Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 27/12/2016

  • Número del document GOV/0164/2016

  • Número de control 16362084

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16362084-2016

Dades del DOGC
  • Número 7276

  • Data 29/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/164/2016, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el primer Pla d'acreditació i qualificació professionals 2016-2018.


La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix a l'apartat 3 de la disposició final sisena, que el Govern ha de desplegar reglamentàriament el Pla d'acreditació i qualificació professionals, el qual ha de fixar anualment els objectius que cal assolir i els indicadors de seguiment, així com les actuacions que s'han de dur a terme per a aquesta finalitat. D'altra banda, preveu que les persones amb mancances de qualificació professional han de poder accedir de manera regular i estable a un procediment per acreditar llur experiència professional que els permeti qualificar-se per poder obtenir un lloc de treball o accedir a un itinerari personalitzat de formació.

En aquest marc normatiu, mitjançant l'Acord GOV/49/2016, de 26 d'abril, es van aprovar les Directrius del Pla d'acreditació i qualificació professionals, que constitueixen el marc de referència del contingut d'aquest Pla, així com del seu procediment d'elaboració i aprovació.

En aquest sentit i quant al contingut, aquest Pla dóna compliment al que estableixen les Directrius, en el benentès que concreta la seva durada, finalitat i estructura, la qual inclou la diagnosi, els objectius generals, els objectius específics, les actuacions i els indicadors de seguiment, les persones destinatàries, els recursos humans i materials, el calendari de desplegament, el finançament, el seguiment i l'avaluació, i el marc legal en què s'encabeix.

Finalment, respecte de l'elaboració i aprovació del Pla d'acreditació i qualificació professionals, i d'acord també amb les Directrius, correspon al Govern aprovar-lo, a proposta de les persones titulars de les conselleries competents en matèria de formació professional, prèvia consulta al Consell Català de la Formació Professional.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, i de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Aprovar el primer Pla d'acreditació i qualificació professionals 2016-2018, que consta a l'annex.

 

-2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del seu annex, que es podrà consultar al web del Consell Català de Formació Professional: http://consellfp.gencat.cat

 

Barcelona, 27 de desembre de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

 

Annex

 

Amunt