Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/12/2016

  • Número del document TSF/2835/2016

  • Número de control 16350042

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16350042-2016

Dades del DOGC
  • Número 7269

  • Data 19/12/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2835/2016, d'1 de desembre, per la qual s'adapten diversos nomenaments a la nova estructura del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


El Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7196, d'1.9.2016), determina l'estructura del Departament i les funcions de les unitats.

La Comissió Tècnica de la Funció Pública, en la sessió del dia 29 de novembre de 2016, ha aprovat les modificacions de la relació de llocs de treball derivades de la reestructuració esmentada, amb efectes del dia 1 de desembre de 2016.

Atès que diversos llocs de treball de l'estructura vigent fins ara del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han experimentat canvis en la seva denominació, en la seva adscripció orgànica o en les funcions, i que les funcions a exercir en els nous llocs estan incloses essencialment en les dels llocs modificats, que impliquen una mateixa competència i capacitat per desenvolupar-les, i que no han variat substancialment les seves característiques ni els requisits de provisió dels llocs;

Vist que aquests llocs de treball estan ocupats per funcionaris/àries que van superar en el seu moment el procediment de provisió reglamentari que corresponia a cada cas;

Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

Adaptar el nomenament de les persones funcionàries que figuren a l'annex d'aquesta Resolució als nous llocs que s'hi especifiquen, amb efectes de l'1 de desembre de 2016.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb el que estableixen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex

 

Secretaria General

 

Cognoms i nom: Redondo Avilés, Manuela.

Denominació del lloc anterior: Servei d'Anàlisi, Estudis i Prospectiva del Departament d'Empresa i Coneixement.

Denominació del lloc nou: Servei d'Anàlisi, Estudis i Prospectiva del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Serveis Territorials a Barcelona

 

Cognoms i nom: Oriol Pages, Eliseu.

Denominació del lloc anterior: Director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Coneixement.

Denominació del lloc nou: Director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Cognoms i nom: Ruiz Fernandez, Gemma.

Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió Territorial dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Denominació del lloc nou: Servei de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Serveis Territorial a Lleida

 

Cognoms i nom: Fort Castells, Enric Xavier.

Denominació del lloc anterior: Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Empresa i Coneixement.

Denominació del lloc nou: Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Cognoms i nom: Reinoso Gil, Antoni.

Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió Territorial dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Denominació del lloc nou: Servei de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Serveis Territorials a Girona

 

Cognoms i nom: Casacuberta Sola, Marta.

Denominació del lloc anterior: Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a Girona del Departament d'Empresa i Coneixement.

Denominació del lloc nou: Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Cognoms i nom: Soler Casals, Carles.

Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió Territorial dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Denominació del lloc nou: Servei de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Cognoms i nom: Ferran Roig, Eva.

Denominació del lloc anterior: Servei de Gestió Territorial dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Denominació del lloc nou: Servei de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Direcció de Serveis

 

Cognoms i nom: Purgimon Cardona, Josep.

Denominació del lloc anterior: Servei de Suport a la Gestió d'Ocupació.

Denominació del lloc nou: Servei de Suport a la Gestió del Treball.

Unitat orgànica anterior: Secretaria General.

Unitat orgànica nova: Direcció de Serveis.

 

Cognoms i nom: Bernal Mateos, Francesc.

Denominació del lloc anterior: Responsable de Règim Interior.

Denominació del lloc nou: Responsable de Règim Interior de l'Edifici Sepúlveda.

Unitat orgànica anterior: Secretaria General.

Unitat orgànica nova: Direcció de Serveis.

 

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

 

Cognoms i nom: Martos Tovar, Miguel José

Denominació del lloc anterior: Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de les Comarques de Barcelona dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Denominació del lloc nou: Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Cognoms i nom: Ardevol Aragonés, Núria.

Denominació del lloc anterior: Secció d'Atenció a Menors de l'Àrea Metropolitana dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Denominació del lloc nou: Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Cognoms i nom: Sarró Català, Mercè.

Denominació del lloc anterior: Secció d'Atenció a Menors de Comarques dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Denominació del lloc nou: Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Comarques de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Cognoms i nom: Pujana Fernández, Maria Begoña.

Denominació del lloc anterior: Secció d'Atenció a Menors de Barcelona Ciutat de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència.

Denominació del lloc nou: Secció de Protecció a la Infància i l'Adolescència de Barcelona Ciutat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Cognoms i nom: Bescos Urbina, Maria Araceli.

Denominació del lloc anterior: Secció d'Atenció a Menors sense Referents Familiars de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència.

Denominació del lloc nou: Responsable de Suport Tècnic de Centres Residencials de Barcelona de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Cognoms i nom: Bastida Escrich, Ramon

Denominació del lloc: Coordinador/a Equip Funcional d'Infància 5.

Unitat orgànica anterior: Serveis Territorials a Barcelona.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Cognoms i nom: Mirabent Ojeda, Vinyet

Denominació del lloc: Coordinador/a Equip Funcional d'Infància 6.

Unitat orgànica anterior: Serveis Territorials a Barcelona.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Cognoms i nom: Liao Vidal, Olga

Denominació del lloc: Coordinador/a Equip Funcional d'Infància 7.

Unitat orgànica anterior: Serveis Territorials a Barcelona.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Cognoms i nom: Guinart Serarols, Maria Dolors

Denominació del lloc: Coordinador/a Equip Funcional d'Infància 8.

Unitat orgànica anterior: Serveis Territorials a Barcelona.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Cognoms i nom: Peñalver Castillo, Silvia

Denominació del lloc: Coordinador/a Equip Funcional d'Infància 9.

Unitat orgànica anterior: Serveis Territorials a Barcelona.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

 

Direcció General d'Igualtat

 

Cognoms i nom: Pifarre Matas, M. Gemma

Denominació del lloc: Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres.

Unitat orgànica anterior: Secretaria General.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Igualtat.

 

Cognoms i nom: Oliva Prim, Jordi.

Denominació del lloc: Responsable Tècnic/a d'Accessibilitat adscrit a la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Unitat orgànica anterior: Secretaria General.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Igualtat.

 

Cognoms i nom: Pons del Mazo, Núria.

Denominació del lloc: Coordinador/a en Matèria d'Accessibilitat adscrit a la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Unitat orgànica anterior: Secretaria General.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Igualtat.

 

Cognoms i nom: Jiménez Gusi, Maria Lluïsa.

Denominació del lloc anterior: Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGTB.

Denominació del lloc nou: Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGBTI.

Unitat orgànica anterior: Direcció General de Famílies.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Igualtat.

 

Cognoms i nom: Saco Coya, Raquel.

Denominació del lloc anterior: Àrea de Qualitat en el Treball.

Denominació del lloc nou: Àrea d'Igualtat d'Oportunitats.

Unitat orgànica anterior: Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Igualtat.

 

Cognoms i nom: Codina Casas, Rosa.

Denominació del lloc anterior: Secció de Programes de Foment de la Igualtat.

Unitat orgànica anterior: Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Igualtat.

 

Cognoms i nom: Parrilla Sánchez, Manuela.

Denominació del lloc: Responsable de Tramitació d'Expedients

Unitat orgànica anterior: Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

Unitat orgànica nova: Direcció General d'Igualtat.

 

Amunt