Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/12/2016

  • Número del document TES/2774/2016

  • Número de control 16340033

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-16340033-2016

Dades del DOGC
  • Número 7263

  • Data 09/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2774/2016, d'1 de desembre, de convocatòria de subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2017.


La concentració de població, d'activitat econòmica i de mobilitat, i la presència de grans infraestructures logístiques, a més de determinants condicionants orogràfics, climàtics i d'estructura urbana, fan que a la conurbació de Barcelona els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió (PM10) superin habitualment algun dels llindars legislats per la UE. El transport terrestre genera pràcticament la meitat de les emissions tant d'òxids de nitrogen com de PM10. Per aquests motius, el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat per l'Acord GOV/127/2014, de 24 de setembre, inclou moltes mesures dirigides als sistemes de mobilitat.

En el marc del Pla, el passat 2015 el Departament de Territori i Sostenibilitat va convocar i concedir subvencions a l'adquisició de vehicles de baixes emissions per al servei de taxi a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric a un total de 90 vehicles, sense poder atendre totes les sol·licituds rebudes. Per aquest motiu, es convoquen noves ajudes per a la compra d'aquest tipus de vehicles, les quals contribueixen a la renovació de la flota que circula per les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric cap a un parc més net.

A més de continuar promovent la compra de vehicles de baixes emissions per al servei de taxi, l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març, preveu que també es puguin subvencionar els vehicles amb usos comercials i de serveis per tal d'incrementar aquesta renovació de la flota a més sectors i aconseguir així una major contribució a la millora de la qualitat de l'aire que respirem.

Atès el que disposen el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D'acord amb l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric,

 

Resolc:

 

—1 Convocar les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2017.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març (DOGC núm. 7083, de 21.3.2016).

 

—3 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 300.000 euros, i la seva concessió s'imputa amb càrrec a la posició pressupostària D/7700001/5540/0000 del centre gestor PO13, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

De la dotació pressupostària prevista es destinaran 200.000 euros a les actuacions de compra de vehicles elèctrics purs, elèctrics d'autonomia estesa o híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km, i 100.000 euros a les actuacions de compra de les altres categories de vehicles previstes a la base 2.1 de l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març. En cas de no esgotar la dotació esmentada per a la compra de vehicles elèctrics, l'import sobrant es podrà destinar a les actuacions de compra de vehicles de les altres categories previstes.

La dotació establerta a la posició pressupostària esmentada pot ser modificada d'acord amb la normativa vigent.

La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

 

—4 De les categories de vehicles l'adquisició dels quals és subvencionable d'acord amb la base 2 de l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març, poden optar a aquesta convocatòria les adquisicions dels vehicles següents:

Vehicles de categoria M1 (vehicles de vuit places com a màxim, exclosa la del conductor, dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin:

Vehicles elèctrics purs.

Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.

Vehicles híbrids endollables amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km.

Vehicles híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior).

Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

Vehicles de categoria N1 (vehicles la massa màxima dels quals no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies, segons la Directiva 2001/116/CE de la Comissió, de 20 de desembre) que siguin:

Vehicles elèctrics purs.

Vehicles elèctrics d'autonomia estesa.

Vehicles híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 km.

Vehicles que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

 

—5 L'import de les subvencions a atorgar en aquesta convocatòria es fixa en les quantitats següents:

Per la compra d'un vehicle de categoria M1 que sigui elèctric pur, un elèctric d'autonomia estesa o un híbrid endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km: 4.000 €.

Per la compra d'un vehicle de categoria M1 que sigui híbrid de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (Euro 5 o superior) o que empri com a font d'energia GLP, gas natural, o bifuel amb motor de benzina: 1.000 €.

Per la compra d'un vehicle de categoria N1 que sigui elèctric pur, un elèctric d'autonomia estesa o un híbrid endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km: 4.500 €.

Per la compra d'un vehicle de categoria N1 que empri com a font d'energia GLP, gas natural, o bifuel amb motor de benzina: 1.200 €.

 

—6 El termini per executar la compra subvencionada és des del 5 abril de 2015 fins al darrer dia de presentació de les sol·licituds segons el punt 8 d'aquesta Resolució.

 

—7 La subvenció es limita a la compra d'un màxim de 5 vehicles per cada beneficiari.

 

—8 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de dos mesos des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—9 D'acord amb el que preveu la base 7 de l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març, les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida es presentaran preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i mitjançant el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: http://tramits.gencat.cat.

En el cas de presentació presencial, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es poden presentar a les dependències que consten a l'annex d'aquesta Resolució, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

—10 El procediment de concessió de les subvencions es tramita per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i es resol per la persona titular de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat d'acord amb la proposta de resolució definitiva de concessió.

La resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>, sens perjudici d'utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, dins del termini màxim de sis mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el cas que la tramitació sigui presencial, la resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, es notifica individualment a les persones interessades, dins del termini de sis mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria.

La notificació es pot tramitar electrònicament a través del sistema corporatiu de notificació electrònica de la Generalitat de Catalunya, si així ho sol·liciten o bé ho autoritzen les persones interessades a través del formulari de sol·licitud normalitzat.

Contra la resolució dictada es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveu l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de rebre la notificació, davant l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat o davant l'òrgan competent per resoldre el recurs.

 

—11 D'acord amb el que preveu la base 14 de l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març, es dóna publicitat de les subvencions concedides en el termini d'un mes des de la data de resolució que posa fi al procediment, mitjançant l'exposició en el tauler d'anuncis de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

A més, s'ha de donar publicitat de les subvencions d'acord amb el que preveuen les bases 14.2, 14.3 i 14.4 de l'Ordre TES/53/2016, de 10 de març.

 

—12 El pagament de la subvenció es tramita a partir de la seva concessió.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el que preveuen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri escaient.

 

Barcelona, 1 de desembre de 2016

 

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex

 

Dependències on es poden presentar les sol·licituds:

   - Departament de Territori i Sostenibilitat (avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029, Barcelona).

   - Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (avinguda Diagonal, 523-525, 08029, Barcelona).

   - Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).

 

Amunt