Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 29/11/2016

  • Número del document 323/2016

  • Número de control 16334115

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16334115-2016

Dades del DOGC
  • Número 7259

  • Data 01/12/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Afectacions
Afectacions actives (3)
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 323/2016, de 29 de novembre, de modificació del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


 

L'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, i sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

Mitjançant el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s'ha adaptat l'estructura del Departament d'acord amb l'àmbit competencial que estableix el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de completar adequadament aquesta adaptació, es considera necessari modificar el Decret 289/2016, de 30 d'agost, amb la finalitat d'esmenar diverses incorreccions, detallar determinades funcions i suprimir-ne d'altres en relació amb determinades unitats administratives. Així, com a modificacions més significatives, destaca la relativa a l'article 121 del Decret, que si bé defineix l'estructura de la Direcció General de Famílies, no en recull les funcions en els mateixos termes en què es regulen la resta de direccions generals. D'altra banda, destaca la modificació de l'article 80, sobre el Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball, del qual se suprimeixen determinades funcions.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Es modifica l'article 60.1 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“Article 60

”60.1 Al Servei de Relacions Laborals, en el cas dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona, li correspon, a més de les funcions que estableix l'article 53, les funcions següents:”.

 

Article 2

Es modifica l'article 68.1 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“Article 68

”Servei de Coordinació Territorial de les Terres de l'Ebre

”68.1 Al Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre li correspon l'exercici de les funcions en matèria de coordinació, suport a la protecció social, atenció a les persones i atenció a la infància i l'adolescència que estableixen els articles 43, 46, 47 i 67 d'aquest Decret, així com les funcions següents corresponents a l'àmbit sectorial de treball:”.

 

Article 3

Es modifica l'article 70.1.f) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“Article 70

”Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

”70.1 La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball té les funcions següents:

”[...]

”f) Impulsar una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps, la compatibilitat entre la vida personal i laboral, i la responsabilitat social.”.

 

Article 4

Es modifica l'article 72.1.f) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“Article 72

”Subdirecció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

”72.1 La Subdirecció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball té les funcions següents:

”[...]

”f) Promoure programes per al foment de la reorganització del temps, la compatibilitat entre la vida personal i laboral, i la responsabilitat social, en col·laboració amb la resta de departaments de la Generalitat.”.

 

Article 5

Se suprimeix l'article 77.1.f) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'apartat g) passa a ser l'apartat f).

 

Article 6

Es modifica l'article 80.e) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“Article 80

”Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball

”Al Servei de Planificació i Coordinació de les Autoritzacions de Treball li corresponen les funcions següents:

”[...]

”e) Analitzar les dades estadístiques i de gestió de les autoritzacions inicials de treball.”.

 

Article 7

Se suprimeixen els apartats g), h), i), j) i k) de l'article 80 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'apartat l) passa a ser el g).

 

Article 8

Es modifica el fragment de text previ a l'enumeració de les funcions de l'article 112 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“Article 112

”Secció d'Atenció Ciutadana i Serveis

”Corresponen a la Secció d'Atenció Ciutadana i Serveis les funcions següents:”.

 

Article 9

S'afegeixen nous apartats a l'article 121 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“Article 121

”Funcions i estructura de la Direcció General de Famílies

”121.1 La Direcció General de Famílies és la unitat administrativa de direcció, planificació, coordinació i execució de les polítiques familiars de la Generalitat de Catalunya.

”121.2 Corresponen a la Direcció General de Famílies les funcions següents:

”a) Impulsar els plans i els programes per aplicar i desplegar les polítiques de famílies del Departament.

”b) Elaborar les directrius, programar i avaluar les actuacions en matèria de suport a les famílies.

”c) Vetllar per la realització de les iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i protecció a les famílies i, consegüentment, per l'actuació coordinada dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats vinculades en l'àmbit familiar.

”d) Impulsar i coordinar el Pla integral de suport a les famílies i fer-ne el seguiment.

”e) Impulsar i coordinar actuacions de suport a les famílies i programes de suport a la criança i d'orientació a les famílies des d'una orientació integral i preventiva.

”f) Promoure l'associacionisme de suport a l'àmbit familiar i el suport a les entitats creades amb aquesta finalitat.

”g) Col·laborar amb l'Administració local per tal de garantir i fomentar l'actuació coordinada i eficaç en matèria de protecció i suport a les famílies.

”h) Impulsar i coordinar els programes específics i el Pla interdepartamental de la Gent Gran Activa i fer-ne el seguiment.

”i) Programar, prestar i gestionar les polítiques del Departament en matèria de violència masclista.

”j) Donar suport tècnic als òrgans col·legiats adscrits a aquesta Direcció General.

”k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

”121.3 La Direcció General de Famílies s'estructura en:

”a) La Subdirecció General de Famílies.

”b) L'Oficina de Gent Gran Activa.”.

 

Article 10

Es modifica l'article 137.1.g) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“Article 137

”Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat

”137.1 La Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat té les funcions següents:

”[...]

”g) Coordinar i supervisar la programació del Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya.”.

 

Article 11

Es modifica l'article 141.g) del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que queda redactat de la manera següent:

“Article 141

”Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat

”Al Servei de Promoció de l'Associacionisme i el Voluntariat li corresponen les funcions següents:

”[...]

”g) Coordinar i supervisar l'execució del Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya i els serveis de suport a les entitats de voluntariat.”.

 

Article 12

Es modifica la disposició final segona del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pel que fa a l'article 6.1 del Decret 71/2015, de 12 de maig, que queda redactada de la manera següent:

“Disposicions finals

”[...]

”Segona

”Es modifica el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb les addicions següents:

”S'afegeix a l'article 6.1 una nova lletra l) amb la redacció següent:

”«l) Dirigir la gestió dels programes de suport a la mobilitat transnacional que impulsi la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.»

”I l'anterior lletra l) passa a ser la lletra m).”

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 29 de novembre de 2016

 

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Amunt