Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/11/2016

  • Número del document JUS/2580/2016

  • Número de control 16321094

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-16321094-2016

Dades del DOGC
  • Número 7253

  • Data 23/11/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2580/2016, de 15 de novembre, de declaració d'utilitat pública de diverses associacions.


 

D'acord amb la normativa vigent, poden ser declarades d'utilitat pública, a iniciativa pròpia, les associacions que compleixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Atès que s'han instruït els expedients corresponents a les sol·licituds de declaració d'utilitat pública de diverses associacions competència de la Generalitat de Catalunya, en els quals consten els informes proposta favorables preceptius;

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades;

En virtut de la competència que m'atribueix l'article 15.1.e) de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública,

 

Resolc:

 

Declarar d'utilitat pública les associacions inscrites en el Registre d'associacions del Departament de Justícia següents:

Associació Amics del Moviment Quart Món Catalunya, núm. d'inscripció 20726, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Associació Socioeducativa Joventut i Vida, núm. d'inscripció 36938, secció 1a, de la demarcació de Tarragona.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant l'òrgan damunt esmentat.

 

 

Barcelona, 15 de novembre de 2016

 

 

Per delegació (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

Amunt