Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 11/11/2016

  • Número de control 16316087

  • Organisme emissor Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16316087-2016

Dades del DOGC
  • Número 7248

  • Data 16/11/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2016, per la qual s’amplia l’import màxim destinat al finançament dels programes de formació previstos a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


El 30 d'agost de 2016 es va publicar la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 7194, de 30.8.2016), i l'1 de setembre de 2016 una correcció d'errada de l'esmentada Resolució de 26 d'agost de 2016 (DOCG núm. 7196, d'1.9.2016).

Atesa l'oferta existent a Catalunya de formació professional per a l'ocupació adreçada a persones treballadores ocupades, en la qual també poden participar persones aturades, i la disponibilitat pressupostaria del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, es considera adient incrementar en 14.000.000,00 d'euros el pressupost per al finançament per a l'any 2016 dels programes de formació per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Atès que l'article 3.3 de la Resolució de 26 d'agost de 2016, disposa que l'import inicialment convocat es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya;

Atès el que disposen l'article 92.4.b) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, d'acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'ampliació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

Vistos l'Acord del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i l'informe previ del Servei Jurídic, i en virtut de les facultats que em són atribuïdes;

 

Resolc:

 

Article 1

Ampliar en 14.000.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries D/460.0001/3310, D/461.0001/3310, D/469.0001/3310, D/470.0001/3310, D/480.0008/3310,D/481.0001/3310, D/482.0001/3310, D/482.0014/3310, D/482.0022/3310, D/482.0023/3310, D/482.0024/3310, D/482.0030/3310, D/482.0031/3310, D/482.0032/3310 del pressupost del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a l'any 2016, l'import de 18.000.000,00 euros previst a l'article 2 de la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el qual queda establert en 32.000.000,00 euros, d'acord amb la distribució prevista a l'article 2 d'aquesta Resolució.

 

Article 2

1. Ampliar en 7.980.000,00 euros l'import destinat a la concessió de subvencions de programes de formació de caràcter transversal, previst a l'article 2.1 de la Resolució de 26 d'agost de 2016, amb la distribució següent:

a) Accions formatives de caràcter transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores:

Idiomes: 2.092.230,70 euros.

Tecnologies de la Informació i la Comunicació: 1.018.521,70 euros.

Seguretat i salut laboral: 542.355,10 euros.

Habilitats interpersonals o directives: 1.346.739,10 euros.

Gestió empresarial, econòmica-financera i recursos humans: 675.222,10 euros.

Accions formatives específiques del treball autònom: 122.500,00 euros.

Accions formatives específiques de l'economia social: 122.500,00 euros.

Altres accions formatives de caràcter transversal: 1.218.181,30 euros.

Accions formatives per a l'adquisició de competències clau: 43.750,00 euros.

b) Certificats de professionalitat de caràcter transversal: 798.000,00 euros.

2. Ampliar en 6.020.000,00 euros l'import destinat a la concessió de subvencions de programes de formació de caràcter sectorial, previst a l'article 2.2 de la Resolució de 26 d'agost de 2016, amb la distribució següent:

a) Accions formatives de caràcter sectorial adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores:

Agroalimentària: 170.304,10 euros.

Comerç: 652.392,92 euros.

Construcció: 249.803,42 euros.

Educació i formació: 210.613,61 euros.

Metall: 298.890,01 euros.

Química: 101.207,23 euros.

Sanitat: 218.451,57 euros.

Serveis a col·lectius i a les persones: 528.321,96 euros.

Serveis financers, administratius i assegurances: 525.612,98 euros.

Tèxtil, calçat i pell: 42.548,93 euros.

Transports, comunicacions i mar: 215.706,49 euros.

Turisme, hostaleria i joc: 306.150,06 euros.

Altres serveis i indústries afins: 91.996,72 euros.

b) Certificats de professionalitat de caràcter sectorial: 2.408.000,00 euros.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 11 de novembre de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Presidenta del Comitè Executiu

 

Amunt