Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/10/2016

  • Número del document ENS/2480/2016

  • Número de control 16312025

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16312025-2016

Dades del DOGC
  • Número 7243

  • Data 09/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2480/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.


L'article 84 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, disposa que “El Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, i ha d'afavorir especialment la recerca i els projectes d'innovació amb relació a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'aprenentatge i el coneixement i amb relació a la formació dels alumnes en el plurilingüisme”.

La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals i el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, entre d'altres, destaquen l'adquisició de la competència lingüística instrumental en la llengua o llengües estrangeres adients a l'àmbit professional de treball, el foment de la participació dels centres educatius en programes, projectes i accions, especialment en l'àmbit de la Unió Europea, el foment de la realització d'intercanvis i d'estades de l'alumnat en altres països, així com el procediment de reconeixement dels continguts cursats a l'estranger en relació amb els cicles formatius.

Les conclusions del Consell Europeu, de 12 de maig de 2009, sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació i la formació (ET 2020) DOUE 119, de 28.5.2009, marquen com a un dels objectius comuns a tots els estats membres, fer realitat l'aprenentatge permanent, establir vies d'aprenentatge més flexibles en el marc europeu de qualificacions, i fer extensiva la mobilitat d'acord amb la Carta Europea per a la Mobilitat.

La Recomanació (2009/C 155/02) del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la creació del Sistema Europeu de Crèdit per a la Formació Professional (ECVET), estableix un conjunt de principis i especificacions tècniques per tal de facilitar la transferència i el reconeixement de resultats d'aprenentatge, en el marc d'una acció de mobilitat, encaminat a l'obtenció d'una titulació, quan es tracti de formació professional. D'altra banda, les declaracions de Bolonya i Praga recomanen la implantació del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) en les titulacions oficials de l'ensenyament superior.

El Reglament (UE) núm. 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, crea el nou programa Erasmus+, d'educació, formació, joventut i esport de la Unió, per al període 2014-2020, per tal de contribuir a la mobilitat en l'aprenentatge a través d'una cooperació reforçada entre el món de l'educació i la formació i el mercat laboral. Igualment té com a objectiu fomentar la millora de la qualitat, l'excel·lència, la innovació i la internacionalització en les institucions d'educació i formació.

En aquest context l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, estableix la coordinació i l'impuls de les actuacions que el Departament d'Ensenyament promou en matèria d'innovació pedagògica, entesa com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca i respon a l'evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.

D'acord amb tot l'exposat, el Departament d'Ensenyament ha promocionat, entre els centres públics i privats, la mobilitat formativa, tant de pràctiques com d'estudis, i la cooperació europea i internacional entre els centres que imparteixen ensenyaments de formació professional i de règim especial. Els bons resultats d'aquesta experiència prèvia entre els centres durant el curs 2015-2016 han comportat la voluntat de crear el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea.

Així mateix, per Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol de 2016, s'ha fet pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament, entre els quals s'inclou el programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, i s'estableix també el procediment de certificació per al professorat que durant el curs 2015-16 ha participat en aquests programes.

L'Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 6749, de 13.11.2014), estableix els elements definidors del sistema de promoció docent, entre els quals, a l'apartat 7.1.i), s'hi inclou la participació en activitats d'innovació educativa sempre que siguin promogudes o autoritzades per l'Administració educativa.

 

Per tant,

 

Resolc:

 

-1 Crear el programa d'innovació pedagògica Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial el qual es descriu a l'annex 1.

 

-2 Fer pública la relació de centres que han participat en l'experiència prèvia del programa d'innovació pedagògica Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea durant el curs 2015-2016, a l'annex 2.

 

-3 El procediment de certificació per al professorat que durant el curs 2015-16 ha participat en aquests programes d'innovació en les mateixes condicions que s'estableixen al punt 5 de l'annex 1, és el que s'estableix a l'annex 2 de la Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol de 2016, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que estableix l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 27 d'octubre de 2016


Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim EspecialAnnex 1

Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial


1. Finalitat, objectius específics i actuacions

1.1 Finalitat.

Promoure la mobilitat formativa i la participació en projectes de cooperació europea i internacional de l'alumnat i el professorat dels centres que imparteixen ensenyaments de formació professional i de règim especial, per tal que:

a) L'alumnat realitzi la formació pràctica en centres de treball en empreses d'altres països, realitzi, en centres i entitats formatives estrangeres, formació reconeguda acadèmicament en relació amb el currículum dels cicles formatius.

b) El professorat realitzi estades formatives en empreses i entitats en altres països, imparteixi docència en centres i entitats d'altres països i desenvolupi projectes formatius d'innovació i de qualitat amb professorat d'altres països.

c) Els centres educatius estableixin aliances d'interès mutu que contribueixin a la millora de la formació de l'alumnat i el desenvolupament professional del professorat, i impulsin l'intercanvi d'alumnat i professorat entre centres catalans i centres d'altres països.

1.2 Objectius específics

Els objectius específics del Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments professionals són els següents:

a) Els propis del programa Erasmus+, en l'àmbit de la formació professional (per als estudis de programes de formació i inserció, els cicles de formació professional bàsica i els cicles formatius de grau mitjà) i de l'ensenyament superior (per als estudis de cicles formatius de grau superior i els equivalents a estudis universitaris).

b) Difondre el programa Erasmus+ entre els centres catalans que imparteixen formació professional i ensenyaments de règim especial.

c) Orientar els centres sobre l'anàlisi de les necessitats formatives d'alumnat i el professorat, i sobre les possibilitats d'implementació d'activitats concretes, tant en el marc d'Erasmus+ com en el marc d'altres programes i/o iniciatives de mobilitat i cooperació europea i internacional (finançament regional, finançament propi/privat, POCTEFA, etc.).

d) Fomentar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques entre els centres catalans relacionades amb la internacionalització en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

e) Posar a disposició dels centres projectes i aliances establerts pel Departament d'Ensenyament amb empreses, entitats i administracions d'altres països per facilitar la mobilitat i la cooperació.

f) Donar suport als centres en el disseny i la gestió de projectes de cooperació i de mobilitat.

1.3 Actuacions

Les actuacions que integren el programa són les següents:

a) Estades de mobilitat d'alumnat per a realitzar pràctiques curriculars en empreses o entitats de l'estranger.

b) Estades de mobilitat d'estudi d'alumnat en centres o entitats de l'estranger amb valor curricular en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

c) Estades de mobilitat de professorat en empreses, centres o entitats de l'estranger.

d) Participació en projectes de cooperació europea o internacional relacionats amb els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

 

2. Òrgan gestor

El Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments professionals es gestiona per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

3. Requisits dels centres

Poden formar part del Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments professionals, els centres educatius de Catalunya de titularitat pública o privada que imparteixen qualsevol dels ensenyaments següents: de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, d'ensenyaments esportius, d'ensenyaments artístics superiors, d'ensenyaments professionals de música i d'ensenyaments professionals de dansa.

 

4. Recursos

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial assessorarà els centres per al desenvolupament dels projectes i les activitats de mobilitat i cooperació europea i internacional.

 

5. Certificació de les activitats i reconeixement

5.1 En els centres educatius té la consideració d'activitat d'innovació educativa, sempre que es dugui a terme durant tot un curs acadèmic les persones següents:

La persona designada pel director o la directora com a coordinadora de la mobilitat en el centre, per a les actuacions de mobilitat d'alumnat i professorat,

Les persones designades pel director o directora del centre per a les actuacions relacionades amb la participació en projectes de cooperació europea o internacional.

5.2 Als efectes que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial n'emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu li ha de trametre el nom, cognoms i NIF de la persona coordinadora de la mobilitat en el centre i del professorat que hagi participat en projectes de cooperació. Respecte del professorat, el director o directora del centre ha de trametre també una memòria justificativa que n'acrediti la participació. Aquesta certificació es farà mitjançant l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI).

 

6. Memòria de seguiment i avaluació de les actuacions

Els centres han de trametre anualment a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, un cop finalitzat el curs escolar corresponent, una memòria sobre el desplegament de les actuacions desenvolupades, mitjançant el correu electrònic: mobilitatfp.ensenyament@gencat.cat.Annex 2

Relació de centres participants durant el curs 2015-2016


Codi

Nom del centre

Municipi

Servei Territorial

08054149

ANTONI ALGUERÓ

SANT JUST DESVERN

BAIX LLOBREGAT

08034217

INSTITUT BERNAT EL FERRER

MOLINS DE REI

BAIX LLOBREGAT

08041866

INSTITUT EL CALAMOT

GAVÀ

BAIX LLOBREGAT

08016781

INSTITUT ESTEVE TERRADAS

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

BAIX LLOBREGAT

08026683

INSTITUT FRANCESC FERRER I GUÀRDIA

SANT JOAN DESPÍ

BAIX LLOBREGAT

08053340

INSTITUT GABRIELA MISTRAL

Sant Vicenç dels Horts

BAIX LLOBREGAT

08043681

INSTITUT MARIANAO

SANT BOI DE LLOBREGAT

BAIX LLOBREGAT

08047480

INSTITUT MEDITERRÀNIA

CASTELLDEFELS

BAIX LLOBREGAT

08047492

INSTITUT RIBERA BAIXA

El Prat de Llobregat

BAIX LLOBREGAT

08074631

INSTITUT RIBERA BAIXA II

El Prat de Llobregat

BAIX LLOBREGAT

08017131

INSTITUT SEVERO OCHOA

Esplugues de Llobregat

BAIX LLOBREGAT

08032063

SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS

Sant Vicenç dels Horts

BAIX LLOBREGAT

08000761

BADALONÈS

Badalona

BARCELONA COMARQUES

08038545

EA MUNICIPAL ARSENAL

Vilafranca del Penedès

BARCELONA COMARQUES

08044077

EASD JOSEP SERRA I ABELLA

L'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA COMARQUES

08001480

EASD PAU GARGALLO

Badalona

BARCELONA COMARQUES

08031459

INSTITUT EUGENI D'ORS

Vilafranca del Penedès

BARCELONA COMARQUES

08043981

INSTITUT JOAN RAMON BENAPRÈS

Sitges

BARCELONA COMARQUES

08043693

INSTITUT JOAQUIM MIR

Vilanova i la Geltrú

BARCELONA COMARQUES

08037176

INSTITUT LA BASTIDA

Santa Coloma de Gramenet

BARCELONA COMARQUES

08001421

INSTITUT LA PINEDA

Badalona

BARCELONA COMARQUES

08034643

INSTITUT LES VINYES

Santa Coloma de Gramenet

BARCELONA COMARQUES

08045203

INSTITUT OBERT DE CATALUNYA

BARCELONA

BARCELONA COMARQUES

08019319

INSTITUT PEDRAFORCA

L'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA COMARQUES

08019401

INSTITUT PROVENÇANA

L'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA COMARQUES

08028047

INSTITUT PUIG CASTELLAR

Santa Coloma de Gramenet

BARCELONA COMARQUES

08034916

JOAN MARAGALL

Badalona

BARCELONA COMARQUES

08018871

JOAN XXIII

L'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA COMARQUES

08020486

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA

Manresa

CATALUNYA CENTRAL

25004310

ESCOLA AGRÀRIA DEL SOLSONÈS

Olius

CATALUNYA CENTRAL

08046840

INSTITUT CASTELLET

Sant Vicenç de Castellet

CATALUNYA CENTRAL

08031022

INSTITUT DE VIC

Vic

CATALUNYA CENTRAL

08020462

INSTITUT LACETÀNIA

Manresa

CATALUNYA CENTRAL

08020036

JOVIAT

Manresa

CATALUNYA CENTRAL

08028540

MONTSERRAT

Sant Vicenç de Castellet

CATALUNYA CENTRAL

08032208

CENTRE D'ESTUDIS POLITÈCNICS

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08056456

CETT

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08032211

CEYR-VILLARROEL

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08042354

EA LA INDUSTRIAL

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08038533

EA MASSANA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08044156

EASD DEIA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08071573

EASD ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08013329

EASD LLOTJA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08009260

EL CLOT

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08014279

ESCOLA PROFESSIONAL SALESIANA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08031927

ESCOLA TÈCNICO-PROFESSIONAL XAVIER

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08038119

FRANCESC PEJOAN

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08058970

FUNDACIÓ DE RESTAURACIÓ I HOSTALATGE

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08032233

INSTITUCIÓ CULTURAL DEL C.I.C.

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08013172

INSTITUT AUSIÀS MARCH

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08035039

INSTITUT BONANOVA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08013275

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08044934

INSTITUT ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DE BARCELONA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08057540

INSTITUT JOAN BROSSA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08034205

INSTITUT LA GUINEUETA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08042573

INSTITUT LLUÏSA CURA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08014401

INSTITUT MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08052581

INSTITUT MIQUEL TARRADELL

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08032385

INSTITUT MITJANS AUDIOVISUALS

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08034709

INSTITUT NARCÍS MONTURIOL

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08034138

INSTITUT POBLENOU

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08041933

INSTITUT RUBIÓ I TUDURÍ

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08044053

INSTITUT SALVADOR SEGUÍ

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08014176

ITES-CIAPE

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08007032

LA SALLE DE GRÀCIA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08037395

MONLAU

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08044326

ROCA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08035726

ROGER DE LLÚRIA

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08003658

SANT FRANCESC

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08004067

SANT IGNASI

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

08032361

STUCOM

BARCELONA

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

17005340

EASD D'OLOT

Olot

GIRONA

17004992

ESCOLA AGRÀRIA DE SANTA COLOMA DE FARNERS

SANTA COLOMA DE FARNERS

GIRONA

17005704

INSTITUT ABAT OLIBA

ripoll

GIRONA

17005893

INSTITUT BOSC DE LA COMA

olot

GIRONA

17005649

INSTITUT CENDRASSOS

figueres

GIRONA

17003318

INSTITUT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

SANT FELIU DE GUÍXOLS

GIRONA

17005376

INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

SANTA COLOMA DE FARNERS

GIRONA

17001759

INSTITUT ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DE GIRONA

girona

GIRONA

17000330

INSTITUT JOSEP BRUGULAT

banyoles

GIRONA

17007300

INSTITUT LA BISBAL

LA BISBAL D'EMPORDÀ

GIRONA

17002399

INSTITUT LA GARROTXA

olot

GIRONA

17001735

INSTITUT MONTILIVI

girona

GIRONA

17001221

INSTITUT NARCÍS MONTURIOL

figueres

GIRONA

17004499

INSTITUT NARCÍS XIFRA I MASMITJÀ

girona

GIRONA

17007609

INSTITUT OLIVAR GRAN

figueres

GIRONA

17005741

INSTITUT PERE BORRELL

Puigcerdà

GIRONA

17005662

INSTITUT SERRALLARGA

Blanes

GIRONA

17005388

INSTITUT VALLVERA

Salt

GIRONA

17007725

TREBALL DEL RIPOLLÈS

Ripoll

GIRONA

25006033

EA MUNICIPAL LEANDRE CRISTÒFOL

Lleida

LLEIDA

25002647

EPISCOPAL-MARE DE DÉU DE L'ACADÈMIA

Lleida

LLEIDA

25000845

ESCOLA AGRÀRIA DE VALLFOGONA DE BALAGUER

VALLFOGONA DE BALAGUER

LLEIDA

25004814

ESCOLA AGRÀRIA DEL PALLARS

Talarn

LLEIDA

25005570

ESCOLA AGRÀRIA DEL PIRINEU

Montferrer i Castellbò

LLEIDA

25002775

ILERNA

Lleida

LLEIDA

25006781

INSTITUT ALFONS COSTAFREDA

Tàrrega

LLEIDA

25002799

INSTITUT CAPARRELLA

Lleida

LLEIDA

25008352

INSTITUT DE LA POBLA DE SEGUR

La Pobla de Segur

LLEIDA

25006720

INSTITUT D'HOTELERIA I TURISME

Lleida

LLEIDA

25006148

INSTITUT D'OSTALARIA DE LES-VAL D'ARAN

Les

LLEIDA

25006240

INSTITUT EL PONT DE SUERT

El Pont de Suert

LLEIDA

25005442

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL

Lleida

LLEIDA

25004188

INSTITUT JOAN BRUDIEU

La Seu d'Urgell

LLEIDA

25003202

INSTITUT MOLLERUSSA

Mollerussa

LLEIDA

25006771

INSTITUT RONDA

Lleida

LLEIDA

25006732

INSTITUT TORREVICENS

Lleida

LLEIDA

25003184

LA SALLE

Mollerussa

LLEIDA

25004152

LA SALLE

La Seu d'Urgell

LLEIDA

08021107

ESCOLA PIA DE MATARÓ

Mataró

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

08035787

FRETA

Calella

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

08043644

INSTITUT CARLES VALLBONA

Granollers

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

08072255

INSTITUT DE PREMIÀ DE MAR

PREMIÀ DE MAR

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

08054034

INSTITUT GALLECS

Mollet del Vallès

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

08020826

INSTITUT MAREMAR

El Masnou

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

08062729

INSTITUT PLA MARCELL

Cardedeu

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

08046748

INSTITUT THOS I CODINA

Mataró

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

43004803

INSTITUT ANDREU NIN

El Vendrell

TARRAGONA

43002594

INSTITUT BAIX CAMP

Reus

TARRAGONA

43009722

INSTITUT CAL·LÍPOLIS

Tarragona

TARRAGONA

43003653

INSTITUT COMTE DE RIUS

Tarragona

TARRAGONA

43007038

INSTITUT ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME

Cambrils

TARRAGONA

43004611

INSTITUT JAUME HUGUET

Valls

TARRAGONA

43007166

INSTITUT LLUÍS DOMENÈCH I MONTANER

Reus

TARRAGONA

43006630

INSTITUT PERE MARTELL

Tarragona

TARRAGONA

43006691

INSTITUT PRIORAT

Falset

TARRAGONA

43000330

ESCOLA AGRÀRIA D'AMPOSTA

Amposta

TERRES DE L'EBRE

43007221

INSTITUT ELS ALFACS

Sant Carles de la Ràpita

TERRES DE L'EBRE

43006101

INSTITUT MONTSIÀ

Amposta

TERRES DE L'EBRE

08044041

EA EDRA

Rubí

VALLÈS OCCIDENTAL

08017840

EDUCEM

Granollers

VALLÈS OCCIDENTAL

08024893

INSTITUT CASTELLARNAU

Sabadell

VALLÈS OCCIDENTAL

08046694

INSTITUT CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU

Sant Cugat del Vallès

VALLÈS OCCIDENTAL

08044715

INSTITUT JAUME MIMÓ

Cerdanyola del Vallès

VALLÈS OCCIDENTAL

08044533

INSTITUT LA FERRERIA

Montcada i Reixac

VALLÈS OCCIDENTAL

08046724

INSTITUT MONTSERRAT ROIG

Terrassa

VALLÈS OCCIDENTAL

08034059

INSTITUT NICOLAU COPÈRNIC

Terrassa

VALLÈS OCCIDENTAL

08035295

INSTITUT PALAU AUSIT

Ripollet

VALLÈS OCCIDENTAL

08046669

INSTITUT RIBOT I SERRA

Sabadell

VALLÈS OCCIDENTAL

08043516

INSTITUT SANTA EULÀLIA

Terrassa

VALLÈS OCCIDENTAL

08035805

JAUME VILADOMS

Sabadell

VALLÈS OCCIDENTAL

 

 

Amunt