Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/09/2016

  • Número del document TSF/2386/2016

  • Número de control 16299041

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16299041-2016

Dades del DOGC
  • Número 7235

  • Data 27/10/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2386/2016, de 27 de setembre, de nomenament de membres del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en representació de les organitzacions empresarials més representatives.


Vista la Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de juliol de 2003, pel qual es constitueix el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i se n'aproven els Estatuts;

Atès que l'article 6 preveu la composició del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, els quals seran nomenats i separats lliurement per les entitats a qui representen, per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que puguin ser reelegits per altres períodes successius;

Vista la Resolució de 27 d'octubre de 2015, per la qual es fa públic el Text refós dels Estatuts del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya;

Atesa la Resolució de 21 d'abril de 2016, relativa a l'atribució provisional de les quotes de representativitat de les organitzacions empresarials més representatives, als efectes de la presència en òrgans de participació institucional, en termes de paritat;

Vist l'escrit presentat de forma conjunta per Foment del Treball Nacional i Fepime Catalunya en data 18 de juliol de 2016, en el qual es proposa la representació d'ambdues organitzacions empresarials al Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, sota l'acord d'ambdues organitzacions de coordinar i gestionar de forma compartida la seva representació en els òrgans de participació institucional;

Vist l'escrit presentat per PIMEC en data 17 de maig de 2016;

En ús de les facultats que em són atorgades,

 

Resolc:

 

Article 1

Nomenar com a vocals titulars del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en representació de les organitzacions empresarials, les persones següents:

A proposta conjunta de Foment del Treball Nacional i Fepime Catalunya:

Carol Albaiges Teixidó

Paula Arias Botero

M. Dolors Giner Junquera

Montserrat Llopis Graells

Iris Molina Ávila

Patricia Montserrat Vázquez

Manuel Rosillo López (vocalia rotatòria)

Les organitzacions empresarials, de forma conjunta, podran modificar el titular de la vocalia rotatòria entre els membres nomenats, mitjançant comunicació a la presidenta del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A proposta de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC):

Hèctor Pérez Monlleó

Rosa Bayot i Escardívol

Ricard Coma Montoro

Miquel Camps Font (vocalia rotatòria)

 

Article 2

Nomenar com a vocals suplents del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en representació de les organitzacions empresarials, les persones següents:

A proposta de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC):

Lourdes Esteban Paredes

Josep Cardona Bonsfills

Andreu Llargués i Claverol

 

Article 3

La vocalia rotatòria de les organitzacions empresarials del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya serà ocupada per períodes d'un any pel vocal rotatori de cadascuna de les organitzacions empresarials.

D'acord amb la representativitat de les organitzacions empresarials, els torns per ocupar l'esmentada vocalia, s'estableixen en dos torns per a l'organització conjunta de Foment del Treball Nacional i Fepime Catalunya i un torn per a l'organització Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).

 

 

Disposició final

Queden sense efecte els anteriors nomenaments de vocals titulars i suplents, a proposta de les organitzacions empresarials que han obtingut la condició legal de més representatives, efectuats amb anterioritat a aquesta Resolució, del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de setembre de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Amunt