Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 31/08/2016

  • Número de control 16244011

  • Organisme emissor Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16244011-2016

Dades del DOGC
  • Número 7196

  • Data 01/09/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 7194, de 30.8.2016).


Havent observat una errada en la publicació de l'esmentada Resolució al DOGC núm. 7194, de 30.8.2016, se'n detalla l'oportuna correcció:

A l'annex 1, metodologia de valoració tècnica, a l'apartat a.1), on diu:

“En cas d'agrupacions constituïdes per entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, la puntuació serà la corresponent a l'entitat que obtingui la puntuació màxima, amb la limitació de la puntuació total del criteri ”,

ha de dir:

“En cas d'agrupacions constituïdes per entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, la puntuació serà la corresponent a l'entitat que obtingui la puntuació màxima, amb la limitació de la puntuació total del criteri.

a.2) Adequació del programa de formació sol·licitat a l'entorn productiu al que s'adreça (20 punts).

En aquest criteri l'entitat sol·licitant ha de descriure detalladament la relació d'accions formatives anteriors, el grau de coneixement de les entitats en relació als treballadors destinataris del programa de formació i als seus sectors productius i àmbits territorials, els mecanismes de prospecció utilitzats per realitzar la detecció de necessitats formatives i la coherència del programa de formació.

Es valorarà amb la màxima puntuació el grau de concreció en la descripció de:

1) Relació de les accions formatives realitzades anteriorment en relació a cada subapartat o àmbit sectorial. En aquest cas l'entitat ha de relacionar les accions formatives dels anys anteriors identificant el nom de l'acció, durada, participants, any d'execució i convocatòria pública, si escau. (fins a 5 punts).

La puntuació total de l'ítem s'obté realitzant la mitjana aritmètica en relació a la puntuació dels subapartats o àmbits sectorials del programa de formació presentat per l'entitat.”.

 

Barcelona, 31 d'agost de 2016

 

Rosa Pérez i Robles

Cap de l'Àrea de Publicació Oficial de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

 

Amunt