Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/08/2016

  • Número del document ENS/1992/2016

  • Número de control 16242019

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16242019-2016

Dades del DOGC
  • Número 7195

  • Data 31/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1992/2016, de 24 d'agost, per la qual s'adjudiquen beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.


Per Ordre ENS/144/2016, de 2 de juny, es van aprovar les bases reguladores del procediment de concessió de les beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació de Sistema Educatiu (DOGC núm. 7138, de 9.6.2016).

Per Resolució ENS/1458/2016, de 9 de juny, es va obrir convocatòria pública per a la concessió de les beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (DOGC núm. 7142, de 15.6.2016).

Vista l'acta de la comissió de selecció i la proposta d'adjudicació del seu president, de 27 de juliol de 2016, i d'acord amb la base 9 i el punt 6 de la convocatòria,

 

Resolc:

 

-1 Adjudicar les beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, convocades per la Resolució ENS/1458/2016, de 9 de juny, a les persones següents:

Aina Pi, que ha obtingut 95 punts.

Jesús Manchado, que ha obtingut 91 punts.

 

-2 Designar la persona suplent següent, per al cas de revocació o renúncia a la beca:

Adrià Paredes, que ha obtingut 83 punts.

 

-3 Indicar les persones aspirants següents, que han quedat excloses del procés:

Berta Contreras

Irene Millán

Marc Combis

Joan Carles Bastons

Andrea Granell

Mireya Menchen

 

-4 L'import total màxim que es destina a la concessió de les beques és de 10.920,00 euros, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, i es farà efectiu amb càrrec a la partida pressupostària D/480000100/4210/0000 de l'òrgan gestor EN01, del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l'any 2015, prorrogat per al 2016.

Les beques tenen una dotació econòmica de 1.330,00 euros bruts mensuals per a una dedicació de 35 hores setmanals.

 

-5 Ordenar la notificació d'aquesta Resolució a les persones adjudicatàries, i la publicació al DOGC i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 24 d'agost de 2016

 

P. d. (Ordre ENS/144/2016, DOGC de 9.6.2019)

M. Jesús Mier i Albert

Secretària general

 

Amunt