Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/08/2016

  • Número de control 16239019

  • Organisme emissor Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16239019-2016

Dades del DOGC
  • Número 7194

  • Data 30/08/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2016, per la qual s'obre la convocatòria de 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


Les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, es regulen mitjançant l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Aquesta Resolució convoca els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades de 2016, en els quals poden participar també persones treballadores aturades amb els límits establerts a l'Ordre de bases esmentada.

L'oferta formativa convocada dels programes de formació per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades inclou accions formatives que responen a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social. També es convoca un ampli catàleg de certificats de professionalitat i, per primer cop, una línia d'accions formatives per a l'adquisició de competències clau que permetin l'accés a les persones als certificats de professionalitat.

La convocatòria dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades es regeix pels principis de publicitat, objectivitat i lliure concurrència, i d'acord amb la base 22.1 de l'annex 1 de l'ordre de bases esmentada, la competència per aprovar la resolució de convocatòria és de la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Atesa la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que estableix que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya té la funció de gestionar els programes de formació professional per a l'ocupació i garantir-ne la coordinació amb el sistema de formació i qualificació professional vigent a Catalunya;

Atesa la Resolució de 27 d'octubre de 2015, per la qual es fa públic el Text refós dels Estatuts del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que estableixen que el Consorci té com a principal objectiu el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei general de subvencions, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, d'acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

Atès l'Acord del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya de 19 de juliol de 2016 i l'informe previ del Servei Jurídic del Servei d'Ocupació de Catalunya;

 

Resolc:

 

Article 1. Objecte

1. Obrir la convocatòria per a l'any 2016 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. En aquesta convocatòria també hi poden participar persones aturades en els termes que estableix la base 7.1.e) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

2. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència competitiva.

 

Article 2. Bases reguladores

Les bases que regulen aquesta convocatòria són les que preveu l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, publicada al DOGC el 26 d'agost amb número 7192.

 

Article 3. Aplicació pressupostària i import convocat

1. Els programes subvencionats a l'empara d'aquesta convocatòria es financen, d'acord amb l'estructura econòmica del pressupost del Consorci per al 2016 i les partides pressupostàries seran les següents:

D/460.0001/3310, D/461.0001/3310, D/469.0001/3310, D/470.0001/3310, D/480.0008/3310, D/481.0001/3310, D/482.0001/3310, D/482.0014/3310, D/482.0022/3310, D/482.0023/3310, D/482.0024/3310, D/482.0030/3310, D/482.0031/3310, D/482.0032/3310.

Un cop es resolgui la convocatòria es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament a les entitats beneficiàries de les subvencions, en funció de la seva tipologia, a l'estructura econòmica del pressupost del Consorci per al 2016.

2. L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 18.000.000,00 euros, amb la distribució per línies següents:

2.1. Programes de formació de caràcter transversal: 10.260.000,00 d'euros, amb la distribució dels apartats següents:

a) Accions formatives de caràcter transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores:

Idiomes: 2.690.010,90 d'euros.

Tecnologies de la Informació i la Comunicació: 1.309.527,90 d'euros.

Seguretat i salut laboral: 697.313,70 d'euros.

Habilitats interpersonals o directives: 1.731.521,70 d'euros.

Gestió empresarial, econòmica-financera i recursos humans: 868.142,70 d'euros

Accions formatives específiques del treball autònom: 157.500,00 d'euros.

Accions formatives específiques de l'economia social: 157.500,00 d'euros.

Altres accions formatives de caràcter transversal: 1.566.233,10 d'euros.

Accions formatives per a l'adquisició de competències clau: 56.250,00 d'euros

b) Certificats de professionalitat de caràcter transversal: 1.026.000,00 d'euros.

2.2. Programes de formació de caràcter sectorial: 7.740.000,00 d'euros, amb la distribució dels àmbits sectorials següents:

a) Accions formatives de caràcter sectorial adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores:

Agroalimentària: 218.962,41 d'euros.

Comerç: 838.790,89 d'euros.

Construcció: 321.175,83 d'euros.

Educació i formació: 270.788,93 d'euros.

Metall: 384.287,16 d'euros.

Química: 130.123,58 d'euros.

Sanitat: 280.866,31 d'euros.

Serveis a col·lectius i a les persones: 679.271,09 d'euros.

Serveis financers, administratius i assegurances: 675.788,12 d'euros.

Tèxtil, calçat i pell: 54.705,77 d'euros.

Transports, comunicacions i mar: 277.336,91 d'euros.

Turisme, hostaleria i joc: 393.621,50 d'euros.

Altres serveis i indústries afins: 118.281,50 d'euros.

b) Certificats de professionalitat de caràcter sectorial: 3.096.000,00 d'euros.

3. Aquest import inicialment convocat es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci. L'import previst, inclosa l'ampliació, és de 32.000.000,00 d'euros.

4. La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la LXII reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals que va tenir lloc el dia 18 d'abril de 2016, que va aprovar la distribució de fons en matèria laboral dels Pressupostos Generals de l'Estat, per a la gestió per les Comunitats Autònomes en l'any 2016.

5. En cas que amb els programes que s'aprovin no s'arribi a exhaurir l'import màxim establert per a cada línia de programes de formació que es determinen en el punt 2 d'aquest article, es podrà redistribuir aquest import de la següent manera:

a) En cas que no s'hagi exhaurit l'import convocat en un dels subapartats de l'apartat 2.1.a) d'aquest article, un cop assignat el total de l'import sol·licitat d'aquell apartat, es redistribuirà l'import entre la resta dels subapartats, proporcionalment al pes de cada un d'ells sobre el total.

En cas que amb el procés de redistribució anterior no s'hagi exhaurit l'import d'un dels apartats de la línia de formació transversal, es redistribuirà l'import amb l'altre apartat, és a dir, entre les accions formatives de caràcter transversal i els certificats de professionalitat de caràcter transversal.

b) En cas que no s'hagi exhaurit l'import convocat en un dels àmbits de l'apartat 2.2.a) d'aquest article, un cop assignat el total de l'import sol·licitat d'aquell apartat, es redistribuirà l'import entre la resta dels àmbits sectorials, proporcionalment al pes de cada un d'ells sobre el total.

En cas que amb el procés de redistribució anterior no s'hagi exhaurit l'import convocat d'un dels apartats de la línia de formació sectorial, es redistribuirà l'import amb l'altre apartat, és a dir, entre les accions formatives de caràcter sectorial i els certificats de professionalitat de caràcter sectorial.

c) En cas que no s'hagin exhaurit els importats convocats per a cada línia de programes de formació, es redistribuirà l'import entre ambdues línies.

6. En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria no s'hagi exhaurit l'import màxim destinat, s'hagin produït renúncies i/o revocacions, o bé el Consorci obtingués nous fons, es podran assignar nous atorgaments a programes de formació que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria, segons l'ordre de puntuació obtinguda.

7. L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 4. Entitats beneficiàries

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions destinades al finançament dels programes de formació de les especialitats formatives convocades les que preveu la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

 

Article 5. Sol·licituds i termini de presentació

1. En virtut del que estableix la base 21.2 de l'annex 1 de l'Ordre de bases, l'import màxim de subvenció que pot sol·licitar una entitat està limitat al 100% de la seva xifra de negoci amb un import màxim per sol·licitud del 20% de l'import convocat, per a cada línia de la convocatòria, inclosa l'ampliació d'import prevista, si escau.

2. Als efectes del que determina el punt anterior, es pren com a referència la xifra de negoci dels 5 darrers anys, entesa com el total d'ingressos rebuts per la realització de totes les transaccions econòmiques realitzades durant el període de temps establert, en l'àmbit de la formació o activitats vinculades amb la formació. Consisteix en el valor total del béns venuts i serveis prestats per l'entitat de formació dins la seva activitat en aquest àmbit. Les vendes es comptabilitzen sense incloure l'Impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets.

3. En cas d'agrupacions constituïdes per entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, la xifra de negoci que es tindrà en compte serà la més elevada d'entre les entitats que hi formen part.

4. El termini de presentació de sol·licituds dels programes de formació s'obre el dia següent de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 22 de setembre de 2016 per ambdues línies.

5. Els requisits que han de complir les entitats per presentar sol·licituds són els establerts a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost. En cas d'agrupacions, aquestes han d'estar constituïdes en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció.

6. Pel que fa a les entitats de formació a les que fa referència la base 3.2 i les instal·lacions corresponents que determina la base 10, apartat c), ambdues de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, s'entén que estan inscrites, mitjançant declaració responsable, exclusivament per a aquesta convocatòria.

7. Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans als què fa referència la base 17 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

 

Article 6. Accions formatives i àrees prioritàries

Les accions formatives i les respectives àrees prioritàries dels programes de formació d'aquesta convocatòria són les publicades als annexos 3, 4, 5, i 6 d'aquesta Resolució.

 

Article 7. Procediment i òrgans competents

1. El procediment per a l'atorgament de les subvencions dels programes de formació d'aquesta convocatòria és el que determinen les bases 21 i 22 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

2. L'òrgan competent per instruir el procediment de concessió de les subvencions és la persona titular de la Direcció del Consorci, d'acord amb el procediment de concessió establert a la base 22 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

3. L'òrgan competent per dictar la resolució d'atorgament és la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci, d'acord amb el procediment de concessió establert a la base 22 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

 

Article 8. Criteris de valoració

1. La valoració de les sol·licituds dels programes de formació de la convocatòria de 2016 es realitza d'acord amb el que disposa la base 20 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost i la Metodologia de valoració tècnica que es determina en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. En virtut del que estableix la base 21.2 de l'annex 1 de l'Ordre de bases, l'atorgament mínim per programa de formació és de 12.000 euros i comporta la realització de, com a mínim, 2 accions formatives. A aquests efectes s'atorgaran les dues accions formatives de menor cost amb un mínim de 6 participants per cada grup.

 

Article 9. Resolució d'atorgament i recursos

1. La resolució d'atorgament de les subvencions s'ha de notificar a les entitats beneficiàries mitjançat el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

2. El termini màxim per notificar i emetre resolució és de quatre mesos a comptar de la data de publicació d'aquesta convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3. La resolució d'atorgament o de denegació de la subvenció, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 10. Termini d'execució

1. L'execució dels programes de formació és d'un any a partir del dia següent de la data de notificació de la resolució d'atorgament i s'ha de realitzar segons el que regula la base 27.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

2. La data de finalització podrà ser prorrogada mitjançant resolució de la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci, si les circumstàncies concurrents durant el termini d'execució dels programes així ho aconsellen.

3. L'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de la subvenció al Consorci en el termini màxim de tres mesos després de l'acabament de la última acció formativa, amb la certificació de l'activitat formativa realitzada, així com les despeses generades per l'esmentada activitat, d'acord amb el que disposa la base 35 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, i la Instrucció de justificació de la subvenció que es recull en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

Article 11. Publicitat

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha de realitzar la publicitat de les subvencions atorgades d'acord amb el que regula la base 26 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

 

 

Disposició transitòria única. Oferta formativa i Catàleg d'especialitats.

Les accions formatives previstes als annexos 3 i 5 d'aquesta Resolució no dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat s'inclouen amb caràcter transitori, durant la vigència de la mateixa, al Catàleg d'especialitats formatives.

 

 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor el dia següent de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 d'agost de 2016

 

Mercè Garau i Blanes

Presidenta del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

 

Annex 1. Metodologia de valoració tècnica

En compliment del que determina la base 20 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, la següent metodologia estableix la puntuació dels criteris de valoració tècnica, en la qual es té en compte la capacitat tècnica i de difusió de l'entitat sol·licitant; els aspectes tècnics del programa de formació, la dimensió territorial i la diversitat d'accions formatives, en cada subapartat o àmbit sectorial, que integren el programa de formació, i les prioritats de programació.

a) Capacitat acreditada de l'entitat sol·licitant per desenvolupar el programa de formació presentat (bloc I)

Pes total 40 punts.

Per valorar aquest bloc es té en compte la informació disponible en la memòria justificativa del programa de formació i en la capacitat tècnica de l'entitat sol·licitant.

a.1) En aquest criteri és valora l'experiència prèvia en formació, realitzada per l'entitat sol·licitant en relació a l'execució del programa de formació, en els últims 5 anys (10 punts).

Es valora que l'entitat sol·licitant que ha d'executar el programa de formació, tingui experiència prèvia en formació professional per a l'ocupació, segons:

- Si l'entitat té com a mínim 2 anys d'experiència prèvia, en algun dels últims 5 anys, en gestió i execució d'accions de formació professional per a l'ocupació (2 punts), en el cas que hagi realitzat 1 any de formació d'oferta per a persones ocupades (3 punts)

- Si l'entitat té entre 3 o 4 anys d'experiència prèvia, en algun dels últims 5 anys, en gestió i execució d'accions de formació professional per a l'ocupació (4 punts) en el cas que hagi realitzat 2 anys de formació d'oferta per a persones ocupades (6 punts)

- Si l'entitat té 5 anys o més d'experiència prèvia en gestió i execució d'accions de formació professional per a l'ocupació (7 punts) en el cas que hagi realitzat 3 anys de formació d'oferta per a persones ocupades (10 punts)

En cas d'agrupacions constituïdes per entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, la puntuació serà la corresponent a l'entitat que obtingui la puntuació màxima, amb la limitació de la puntuació total del criteri.

En el cas que una entitat no disposi d'un mínim de 2 anys d'experiència, en els últims 5 anys, en la realització d'accions formatives corresponents a un subapartat o àmbit sectorial, les accions de formació corresponents quedaran anul·lades del programa de formació.

2) El grau de coneixement de l'entitat sol·licitant en relació als treballadors destinataris del programa de formació i als seus sectors productius i àmbits territorials (fins a 5 punts).

3) Els mecanismes de detecció de necessitats descrits per l'entitat en l'establiment del programa de formació, relacionats amb els sectors productius i àmbits territorials (fins a 5 punts).

4) Identificació de les mancances i necessitats formatives detectades en el disseny del programa de formació. Es valora el grau de coherència entre les necessitats formatives detectades i les accions formatives sol·licitades (fins a 5 punts).

a.3) Grau d'execució de la formació realitzada en altres convocatòries. (10 punts)

Es valora el grau d'execució de l'entitat sol·licitant en el conjunt de les iniciatives públiques de formació per a l'ocupació, en les que ha participat.

El grau d'execució s'obté del promig ponderat dels diferents graus d'execució de les convocatòries 2012, 2013 i 2014 en les que ha participat l'entitat. Aquestes dades es consignen, mitjançant declaració responsable, en la memòria de capacitat tècnica de l'entitat, sense perjudici de que el Consorci realitzi les comprovacions que consideri necessàries per a la verificació de les dades.

El resultat del càlcul ponderat es tradueix en un percentatge d'execució al qual se li assigna la puntuació segons els trams de percentatge, de tal manera que a major percentatge s'obtindrà major puntuació en aquest ítem, d'acord amb els intervals de la taula següent:

 

 

Percentatge d'execució

Puntuació

Inferior al 50,00%

0

Entre el 50,01% i el 55,00%

1

Entre el 55,01% i el 60,00%

2

Entre el 60,01% i el 65,00%

3

Entre el 65,01% i el 70,00%

4

Entre el 70,01% i el 75,00%

5

Entre el 75,01% i el 80,00%

6

Entre el 80,01% i el 85,00%

7

Entre el 85,01% i el 90,00%

8

Entre el 90,01% i el 95,00%

9

Superior al 95,01%

10

 

 

La puntuació total d'aquest bloc és de 40 punts. La puntuació mínima que ha d'obtenir una entitat per poder passar a la valoració del programa formatiu és de 20 punts.

b) Aspectes tècnics relatius al programa de formació i a les accions formatives que l'integren (bloc II).

Pes total 35 punts.

El quatre primers criteris d'aquest bloc s'apliquen al conjunt del programa de formació; els dos restants a cada un dels subapartats o àmbits sectorials que composen el programa de formació.

b.1) Descripció de la metodologia d'impartició del programa de formació (5 punts).

- La metodologia del programa de formació ha de ser coherent amb les diferents tipologies de les especialitats sol·licitades i es valora amb 2 o 5 punts excloents, en funció que sigui genèrica (2 punts) o específica de cada tipologia (5 punts)

b.2) Descripció dels mecanismes de seguiment, avaluació i control de l'aprenentatge de les diferents tipologies d'especialitats sol·licitades (5 punts).

- Els mecanismes de seguiment, avaluació i control de l'aprenentatge es valoren amb 1, 3 o 5 punts excloents en funció de que es faci una avaluació generalista (1 punts), una planificació de les activitats d'avaluació (3 punts) o s'especifiqui la temporització i l'actuació avaluadora, conduent a un diploma o certificació (5 punts).

b.3) Descripció dels mecanismes de seguiment i control del programa de formació (5 punts).

- Els mecanismes de seguiment, control i avaluació del programa de formació es valoren amb punts no excloents, en funció de que es fa un seguiment generalista (1 punt), es descriu un sistema de gestió de la qualitat de la formació (2 punts) o s'especifica una avaluació de resultats del programa de formació on es recullen les actuacions de millora (2 punts).

b.4) Recursos humans que es destinen al suport pedagògic i docent del programa de formació (5 punts)

Es valora la qualitat dels recursos humans que es posen a disposició per al suport pedagògic i docent del programa de formació, per part de l'entitat sol·licitant.

- Si l'entitat especifica els perfils i funcions del personal de tutoria, informació i orientació segons modalitat d'impartició (fins a 3 punts).

- Si l'entitat especifica els perfils i funcions del personal assessor en el programa de formació (fins a 2 punts).

b.5) Perfils dels formadors i experts que es destinen a l'execució del programa de formació per a cada subapartat o àmbit sectorial (5 punts).

Es valora que les entitats detallin els perfils i requeriments dels formadors i experts que participen en el programa de formació.

- Si l'entitat especifica els perfils del personal formador segons tipologia d'especialitats i modalitat, per a cada subapartat o àmbit sectorial (fins a 5 punts).

La puntuació total de l'ítem s'obté del promig de cada un dels subapartats o àmbits sectorials.

b.6) Instal·lacions, mitjans didàctics i material previst (10 punts).

Es valora l'adequació, qualitat i innovació de les instal·lacions, mitjans didàctics empleats i del material previst per al desenvolupament de les diferents tipologies d'especialitats, per a cada subapartat o àmbit sectorial.

En cas de la formació presencial:

- Si s'especifiquen les característiques d'instal·lacions de les entitats on es farà la formació per les diferents tipologies d'especialitats (4 punts).

- Si s'especifica i detallen els materials didàctics per de les diferents tipologies d'especialitats (3 punts).

- Si s'especifiquen i detallen els mitjans didàctics de les diferents tipologies d'especialitats (3 punts).

En cas de teleformació:

- Si s'especifica la descripció acurada dels mitjans i característiques de la plataforma per les diferents tipologies d'especialitats (4 punts).

- Si s'especifica la descripció acurada dels recursos formatius, les eines, els elements i serveis de suport, els elements interactius i altres recursos o materials lliurats a l'alumne que condueixen a la construcció de l'aprenentatge, per les diferents tipologies d'especialitats (2 punts).

- Si s'especifica la descripció del sistema tutorial i el temps de resposta especificant com se sistematitza en el temps, mitjans, eines de registre i mesures de foment de la participació, per les diferents tipologies d'especialitats (2 punts).

- Si s'especifiquen els criteris, instruments i sistema de registre de l'avaluació, per tipologia d'accions, segons les diferents tipologies d'especialitats (2 punts).

La puntuació total de l'ítem s'obté del promig de cada un dels subapartats o àmbits sectorials.

La puntuació total d'aquest bloc és de 35 punts. La puntuació mínima que ha d'obtenir una entitat per a poder passar la valoració del programa formatiu és de 20 punts.

c) Adequació i dimensió del programa de formació (bloc III).

Pes total 25 punts.

c.1) Adequació de les accions formatives del programa de formació a les àrees prioritàries establertes a la convocatòria (7 punts)

Per valorar aquest bloc es té en compte la informació disponible en la memòria justificativa del programa de formació i en el catàleg d'especialitats formatives.

Es valora la incorporació al programa de formació d'accions formatives de les àrees prioritàries establertes a la convocatòria:

- Les relatives a la internacionalització de l'empresa, l'emprenedoria, la innovació i el desenvolupament tecnològic dels processos productius.

- Les accions formatives transversals relacionades amb idiomes, ofimàtica i tecnologies de la informació i la comunicació, coneixements financers, jurídics i del funcionament de les administracions públiques .

- Les accions formatives dirigides a l'adquisició de les competències transversals i a anticipar les necessitats de qualificació per a l'adaptació al nou model productiu.

- Els certificats de professionalitat prioritzats en la convocatòria.

- Les que donen lloc a una certificació reconeguda per una norma, llevat dels certificats de professionalitat, prioritzades en la convocatòria.

- Les accions formatives que resultin estratègiques per a cadascun dels àmbits sectorials o sectors que els composen, i per als treballadors del règim d'autònoms i/o de l'economia social.

La puntuació es calcula d'acord als següents trams:

 

Percentatge

Puntuació

Inferior al 10,00% d'accions d'àrees prioritàries en relació al total d'accions formatives del programa.

1

10,01% - 20,00% d'accions d'àrees prioritàries en relació al total d'accions formatives del programa.

2

20,01% - 30,00% d'accions d'àrees prioritàries en relació al total d'accions formatives del programa.

3

30,01% - 40,00% d'accions d'àrees prioritàries en relació al total d'accions formatives del programa.

4

40,01% - 50,00% d'accions d'àrees prioritàries en relació al total d'accions formatives del programa.

5

50,01% - 60,00% d'accions d'àrees prioritàries en relació al total d'accions formatives del programa.

6

Superior al 60,01% d'accions d'àrees prioritàries en relació al total d'accions formatives del programa.

7

 

 

Quan una acció es trobi en més d'una àrea prioritària a efectes de percentatge per a la seva valoració, es comptabilitzarà una sola vegada.

c.2) Abast territorial del programa de formació (8 punts).

En aquest ítem és té en compte l'abast territorial del programa de formació per a la formació presencial, valorant la capacitat de l'entitat sol·licitant de formar persones en diverses comarques de Catalunya. En la valoració s'assignarà fins a 8 punts a l'entitat.

El nombre de comarques consignades haurà de coincidir amb el nombre de comarques que resulti del recompte de la ubicació de les instal·lacions inscrites per l'entitat beneficiària.

 

Nombre de comarques

Puntuació

2 comarques

1

3 comarques

2

4 comarques

3

5 comarques

4

6 comarques

5

7 comarques

6

8 comarques

7

9 o més comarques

8

 

 

En el cas que l'import atorgat sigui inferior al import sol·licitat l'entitat beneficiària haurà de garantir el nombre de comarques en la realització del programa de en el mateix percentatge que correspongui a l'import atorgat en relació a l'import sol·licitat.

c.3) Col·lectius prioritaris (5 punts).

Es valora el percentatge de participants de col·lectius prioritaris compromesos en la sol·licitud, d'acord amb la convocatòria. La puntuació es calcula d'acord als següents trams:

 

Percentatge

Puntuació

Inferior a l'1,00% de participants de col·lectius prioritaris en relació al total de participants del programa.

0

1,01% - 20,00% de participants de col·lectius prioritaris en relació al total de participants del programa.

1

20,01% - 40,00% de participants de col·lectius prioritaris en relació al total de participants del programa.

2

40,01% - 60,00% de participants de col·lectius prioritaris en relació al total de participants del programa.

3

60,01% - 80,00% de participants de col·lectius prioritaris en relació al total de participants del programa.

4

Superior al 80,01% de participants de col·lectius prioritaris en relació al total de participants del programa.

5

 

 

c.4) Es valora l'esforç de l'entitat beneficiària en la programació de certificats de professionalitat. El percentatge es calcula en relació a l'import sol·licitat en accions de certificat de professionalitat sobre el total de la subvenció sol·licitada. (5 punts)

 

Percentatge

Puntuació

Inferior a l'1,00%

0

De l'1,01% al 5,00%

1

Del 5,01% al 10,00%

2

Del 10,01% al 15,00%

3

Del 15,01% al 20,00%

4

Superior al 20,01%

5

 

 

En cas d'agrupacions constituïdes per entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, la puntuació del bloc es calcula sobre el conjunt del programa de formació amb la limitació de la puntuació màxima del criteri.

 

 

Annex 2. Instrucció de justificació

 

1 Documentació que cal presentar

1.1 Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació d'acord amb el que regula la base 35 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, i amb les instruccions i els models normalitzats que estableix aquesta Instrucció:

a) La documentació justificativa de la realització de la formació, amb especificació de cada acció formativa realitzada de la qual s'hagués comunicat el seu inici en el moment oportú.

b) El compte justificatiu, amb l'estructura i l'abast que estableixen aquestes instruccions:

- Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La memòria estarà integrada per la certificació de finalització del programa de formació, per cada acció formativa, els grups executats i el total de participants, així com per les accions d'avaluació dutes a terme, que s'ha de preparar mitjançant els models incorporats a l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat):

· Certificació de finalització del programa de formació (model DS20)

· Certificat de grup finalitzat (model DS15)

- Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats formatives, que ha d'incloure una relació classificada de les despeses subvencionables en que s'hagi incorregut amb motiu de la realització de la formació i la documentació justificativa que acrediti els costos relatius a les accions formatives subvencionades (factures o documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i amb la documentació acreditativa del pagament), que s'ha de preparar mitjançant els models incorporats a l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat) següents:

· Certificat de costos (model CC)

· Justificació dels costos directes (models GPD, GDD, GAD i FD)

· Justificació dels costos indirectes

· Declaració d'altres subvencions o ingressos addicionals (model DM2)

· Altres costos subvencionables (model ACS).

La memòria d'actuació justificativa i la memòria econòmica s'han de presentar mitjançant l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat) i amb signatura electrònica del representant legal.

c) L'acreditació d'haver ingressat l'import corresponent a la diferència entre la quantitat justificada i la rebuda en concepte de bestreta, i, si escau, els rendiments financers no executats.

d) Justificant de la devolució al Consorci de la quantia de la subvenció rebuda no utilitzada i, si escau, dels rendiments financers no aplicats.

e) Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons redacció donada per la disposició final cinquena de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, hagi sol·licitat l'entitat beneficiària quan no resulti d'aplicació el que disposa la disposició addicional cinquena, apartat 2, de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

f) Documentació relativa a les actuacions d'avaluació i control de la qualitat de la formació.

1.2 Els models de justificació estan incorporats a l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat).

 

2 Suport material per presentar la documentació

2.1 La informació relativa als models de certificació i justificació de la subvenció s'ha de presentar mitjançant l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat).

2.2 Els documents de justificació de costos s'han de presentar en suport paper i amb la referència assignada per l'aplicació informàtica per a cada document. L'acreditació de les despeses també es podrà efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per acceptar-les en l'àmbit tributari.

 

3 Entitat responsable de presentar la documentació

3.1 La presentació de la documentació l'ha de realitzar l'entitat sol·licitant de la subvenció, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.2 La certificació de finalització del programa de formació i el certificat de costos han d'estar signats electrònicament pel seu representant legal acreditat.

 

4 Incompliments

4.1 La participació dels col·lectius prioritaris establerts a la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, ha de ser, com a mínim, la que estableixen les resolucions d'atorgament de la subvenció de cada programa de formació.

4.2 En cas d'incompliment del compromís de participació dels col·lectius prioritaris s'aplicarà una minoració sobre l'import justificat per a la totalitat del programa de formació en la proporció que s'indica a la taula següent:

 

Taxa d'incompliment

Interval de minoració

De

a

De

a

5,01

10,00

0,1

2

10,01

20,00

2,01

6

20,01

30,00

6,01

10

30,01

50,00

10,01

18

50,01

75,00

18,01

24

75,01

100,00

24,01

34

 

 

4.3 Dins de cada tram d'incompliment, la minoració es realitzarà de forma proporcional al percentatge d'incompliment del que es tracti.

4.4 La taxa d'incompliment s'obté per la diferència entre la taxa de participació exigida i la taxa de participació obtinguda en la certificació del programa de formació.

4.5 En cas d'incompliment del compromís de les accions formatives del programa de formació a les àrees prioritàries s'aplicarà una minoració sobre l'import justificat d'un 1% per cada interval que s'incompleixi d'acord amb el quadre de valoració de l'apartat c.1) de l'annex 1 d'aquesta resolució.

4.6 En cas d'incompliment de l'abast territorial del programa de formació presencial s'aplicarà una minoració sobre l'import justificat d'un 1% per cada interval que s'incompleixi d'acord amb el quadre de valoració de l'apartat c.2) de l'annex 1 d'aquesta resolució.

4.7 En cas d'incompliment en la programació de certificats de professionalitat s'aplicarà una minoració sobre l'import justificat d'un 1% per cada interval que s'incompleixi d'acord amb el quadre de valoració de l'apartat c.4) de l'annex 1 d'aquesta resolució.

4.8 La suma de tots els imports dels incompliments donarà lloc a la minoració de la subvenció atorgada.

 

5 Certificació

Les dades relatives als grups i als participants de les accions formatives dutes a terme amb càrrec a la subvenció atorgada s'han de certificar mitjançant l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat) en els models de certificació DS20, certificat de finalització del programa de formació, i DS15, certificat de grup finalitzat.

 

6 Model DS20, certificat de finalització del programa de formació

La certificació de la finalització del programa s'ha de formalitzar amb la data i la signatura electrònica del representant legal acreditat.

 

7 Model DS15, comunicació d'acció formativa finalitzada

7.1 Dades del grup.

S'han d'emplenar obligatòriament els camps següents:

- Grup objecte de control: grup que ha estat objecte d'actuacions de control per part de l'entitat beneficiària, d'acord amb el que estableix la base 34 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost. S'ha de emplenar si el grup ha estat objecte d'actuacions de control; i deixar-ho en blanc, si el grup no ha estat objecte d'actuacions de control.

- Formador/tutor: s'ha d'identificar amb el nom, els cognoms i el NIF, i, als efectes de les actuacions de seguiment i control, emplenar les dades del seu telèfon fix i/o mòbil personal.

- Memòria: en cas de complementar la informació del DS15 amb una memòria, indicar el que correspongui (sí o no).

7.2 Dades de les persones participants.

S'han d'emplenar amb les dades recollides a la sol·licitud de participació en l'acció formativa. A la pàgina web del Consorci (www.conforcat.cat) es troba la guia de certificació per l'emplenament correcte d'aquestes dades.

F/A/E: la formalització d'aquest camp és imprescindible per calcular el percentatge d'abandonaments permès. S'ha d'emplenar amb les correspondències següents:

F: participants que han finalitzat l'acció formativa, és a dir, han realitzat, almenys, el 75% de la durada aprovada.

A: participants que han iniciat l'acció formativa i no l'han finalitzada i, per tant, han realitzat menys del 75% de la durada aprovada.

E: participant que ha abandonat l'acció formativa per haver trobat feina i que ha realitzat, al menys, el 25 % de l'acció formativa.

Només es podran comptabilitzar als efectes de certificació:

- Els participants amb totes les dades emplenades.

- Els participants inclosos a la relació inicial d'assistents (model S20).

 

8 Justificació de costos

8.1 L'obligació de l'entitat beneficiària de justificar els costos que hagi sufragat en l'execució de les accions formatives del programa de formació, amb la indicació que aquesta justificació s'ha de realitzar per acció formativa.

8.2 Per facilitar la formalització de les imputacions de les despeses i els suports justificatius, així com les tasques de control i revisió de la documentació per part l'entitat beneficiària i del Consorci, els models de justificació de costos s'han desglossat per grup formatiu.

8.3 L'annex 2 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost delimita els criteris d'imputació de costos finançables (directes, indirectes i altres), i estableix la necessitat que tots els costos es justifiquin mitjançant factures o qualsevol altre document probatori vàlid en dret, que correspongui a despeses efectivament realitzades, pagades, i expressades sempre amb el detall suficient per acreditar l'aplicació correcta dels fons, d'acord amb aquestes instruccions.

Els costos indirectes no poden superar el 10 per cent del cost total de l'activitat formativa realitzada i justificada.

8.4 Ateses les característiques dels costos suportats per a la preparació, l'organització, el seguiment i el tancament del programes de formació, treballs que s'han de dur a terme en gran part abans de la presentació del programa, i després que finalitzin les accions formatives, s'admetrà la seva justificació a partir de la publicació de la convocatòria i fins a la finalització del termini establert per presentar la documentació d'acreditació de la realització i justificació dels costos del programa (tres mesos després de la finalització del programa de formació).

 

9 Costos finançables

Els costos finançables són els que estableix l'annex 2 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, tenint en compte el que disposa l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

10 Compulses i segellament

10.1 Els costos s'han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori, en original o fotocòpia compulsada amb l'estampillat previ de l'original, amb el detall suficient per acreditar l'aplicació correcta dels fons.

10.2 El Consorci té habilitat un servei de validació de còpies a fi que els sol·licitants s'hi puguin adreçar en qualsevol moment, durant tot el termini establert per a la justificació de costos, amb els documents justificatius que han d'aportar.

10.3 Els costos corresponents a les compulses fetes per procediments administratius i notarials són admissibles com a costos associats.

10.4 El model de segell que cal utilitzar ha d'incloure la informació següent: es justifica, amb càrrec a la subvenció atorgada en el marc de la formació per a l'ocupació per a l'expedient (número d'expedient), l'import de (import) euros.

 

11 Acreditació del pagament

11.1 L'article 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que, llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases reguladores de les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada abans de la finalització del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.

11.2 Per tal d'acreditar el pagament, l'entitat beneficiària ha d'adjuntar a cadascun dels suports justificatius el seu corresponent justificant de pagament de la despesa.

 

12 Factures

12.1 Les factures, que han de respondre a costos reals, efectivament realitzats i pagats, han de tenir els requisits formals establerts a l'article 6 del Reial decret 1619/2012, de 30 novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, desenvolupat pel Decret 3/2013, de 24 de gener:

a) Número i, si escau, sèrie.

b) Lloc i data d'expedició.

c) Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de l'operació.

d) Número d'identificació fiscal i domicili, tant de l'expedidor com del destinatari.

e) Descripció de l'operació, de manera que es consignin totes les dades necessàries per determinar la base imposable, així com el tipus tributari i la quota repercutida quan l'operació estigui subjecta i no exempta de l'impost sobre el valor afegit. Si la factura comprèn lliurament de béns o serveis subjectes a tipus impositius diferents d'aquest impost, s'ha de diferenciar la part de l'operació subjecta a cada tipus.

12.2 En cas que el proveïdor no estigui obligat a emetre una factura, pel fet que no sigui empresari o professional, es poden acreditar les operacions pels mitjans de prova admesos en dret, sempre que hi constin la identitat de les dues parts (incloent-hi la raó social i el NIF), la naturalesa de l'operació, el preu, les condicions i la data de realització.

Segons la naturalesa del destinatari dels béns i els serveis, es distingeixen les opcions següents:

a) Si el destinatari és empresari, ha d'emetre factura a l'efecte (autofactura), que ha d'estar signada pel prestador del servei i incloure les dades que s'exigeix que tingui una factura. S'entén per autofactura la factura comercial que genera i envia el client al seu proveïdor. Malgrat això, el sentit fiscal és el mateix que el de qualsevol factura i es considera emissor de la factura el proveïdor, i destinatari, el client.

b) Si el destinatari no és empresari, pels mitjans de prova admesos en dret.

12.3 La rectificació d'una factura o document substitutiu s'admetrà en els termes que estableix la normativa, article 15 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i s'ha de remetre la factura corresponent o el document substitutiu rectificat.

12.4 D'acord amb els termes establerts a l'article 4.1 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, les factures podran ser substituïdes per factures simplificades i còpia d'aquestes en qualsevol dels supòsits següents:

a) Quan l'import no excedeix de 400 euros, IVA inclòs.

b) Quan s'hagi d'expedir una factura rectificativa.

Els empresaris o professionals podran igualment expedir factura simplificada i còpia d'aquesta, quan l'import no excedeixi de 3.000,00 euros, IVA inclòs, en les operacions descrites a l'article 4.2 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

Les factures simplificades han de contenir, al menys, les dades i requisits enumerats a l'article 7 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

 

13 Notes de càrrec

13.1 S'admetrà la justificació mitjançant notes de càrrec d'acord amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

13.2 Les notes de càrrec han de ser emeses a cada entitat beneficiària, han de correspondre a costos reals de l'entitat emissora i s'han d'acompanyar dels documents justificatius que suporten la despesa o les seves imputacions.

13.3 Les notes de càrrec han de reunir, almenys, els requisits formals següents:

a) Número i, si escau, sèrie.

b) Nom i cognoms o denominació social completa, tant de l'emissor com del destinatari de la nota de càrrec.

c) Número d'identificació fiscal i domicili, tant de l'expedidor com del destinatari.

d) Lloc i data d'expedició.

e) Concepte detallat de la prestació.

 

14 Rebuts

14.1 Els rebuts els han d'emetre persones físiques i només s'admetran quan el servei prestat no sigui habitual ni continuat en el temps.

14.2 Els rebuts han de reunir, almenys, els requisits formals següents:

a) Identificació de l'emissor i del destinatari amb el NIF.

b) Signatura del destinatari.

c) Data.

d) Concepte detallat de la prestació.

 

15 Suports justificatius de costos de personal intern

15.1 Els costos del personal intern s'han de justificar amb algun dels justificants retributius següents:

a) Certificat d'havers conjunt pels costos indirectes calculant el promig del cost a tot el programa formatiu, signat per un representant legal de l'entitat, el model estarà disponible a l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat).

b) Certificat d'havers individual amb els requisits següents: signatura original del representant legal, cognoms, nom i NIF de la persona treballadora, retribució bruta anual i Seguretat Social a càrrec de l'empresa, i les hores anuals treballades.

c) Certificats de retenció de l'IRPF.

d) Model 190 o declaració anual de l'IRPF.

e) Justificants retributius.

La documentació dels punts c), d) i e) ha d'estar disponible per a posteriors comprovacions per part del Consorci.

Per justificar despeses de personal propi, s'ha d'adjuntar la temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal propi. En aquesta temporalització s'hi ha de fer constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i ha d'estar signada tant per l'entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual ha de quedar a disposició dels òrgans de control corresponents.

15.2 Els costos del personal laboral amb contracte de durada determinada o temporal s'han de justificar amb les nòmines i el contracte de la persona treballadora, en el qual ha de figurar la informació sobre la seva durada, les hores treballades i l'activitat per a la qual se'l contracta. En cas que es comprovi la contractació exclusiva per a formació dins el programa finançat, s'acceptarà el cost total que suposa la contractació en el període d'execució de les accions en les quals participi.

15.3 Els formadors amb contracte mercantil es consideren personal propi a efectes de subcontractació, però els seus costos s'han de consignar en l'imprès corresponent a facturació (FD). Els costos s'han de justificar amb el contracte entre l'entitat i la persona treballadora i el rebut o la factura amb els requisits que estableixen aquestes instruccions.

 

16 Fulls d'autoliquidació

16.1 Les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament s'han d'acreditar mitjançant fulls d'autoliquidació de despeses dels formadors o dels participants on hi figurin les dades identificatives de l'entitat beneficiària, del receptor de l'import, la signatura del receptor de l'import, el detall dels desplaçaments i la data.

16.2 La documentació que justifica la despesa recollida en el full d'autoliquidació ha d'estar a disposició del Consorci per tal de facilitar la seva comprovació.

16.3 Els imports no excediran els límits fiscals que fixa el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, modificat per la disposició final 3.1 del Reial decret 1804/2008, de 3 de novembre.

 

17 Pòlissa d'assegurança d'accidents

La pòlissa de l'assegurança d'accidents contractada que justifiqui la despesa imputada ha d'identificar el període de cobertura, el nombre de participants assegurats i el tipus d'assegurança. El justificant de pagament s'ha adjuntar a la pòlissa.

 

18 Operacions d'arrendament financer o lísing

El cost imputat en concepte d'arrendament financer o lísing s'ha de justificar amb el contracte corresponent, el seu quadre d'amortització i els rebuts de pagament.

 

19 Amortitzacions

Els costos imputats en concepte d'amortització s'han de justificar amb les factures d'adquisició dels elements a nom de l'entitat beneficiària o l'assentament comptable corresponent. S'ha d'incloure, en tot cas, un estat del càlcul efectuat del cost imputat o suport dels assentaments comptables de l'entitat.

 

20 Requisits del continguts de les factures d'impartició

Les factures d'impartició han d'incloure, almenys, les dades següents:

a) Denominació de l'acció formativa.

b) Descripció del servei prestat.

c) Nombre de grups facturat.

d) Dates d'inici i finalització de cada grup.

e) Nombre d'hores de l'acció formativa facturades.

f) Nombre de participants per grup. Només és obligatori si la facturació es realitza en hores/participant o és individualitzada.

 

21 Lloguer o arrendament financer d'equips didàctics i plataformes tecnològiques

21.1 La documentació acreditativa de les despeses de lloguer o arrendament financer d'equips didàctics (ordinadors, equips informàtics equivalents, software i plataformes tecnològiques), utilitzats en el desenvolupament de l'acció formativa, ha d'indicar la descripció del servei prestat, el nombre d'unitats i el període de lloguer facturat. El cost del lloguer no pot ser superior al cost que hauria suposat la compra de l'equip didàctic i/o la plataforma tecnològica i, en cas que es superi aquest límit, s'ha de justificar mitjançant una memòria explicativa.

21.2 Quan la justificació de la despesa es documenta per mitjà d'una operació d'arrendament financer (lísing), s'ha d'aportar el contracte, inclòs el quadre d'amortització, i els rebuts de pagament, tenint en compte que:

a) La durada del contracte ha de ser, com a mínim, de dos anys quan tingui per objecte béns mobles, i de deu anys quan tingui per objecte béns immobles o establiments industrials.

b) La quota del lloguer ha de desglossar el valor net del bé i les despeses derivades de l'operació d'arrendament financer (lísing), com ara interessos, IVA i costos d'assegurances, els quals no són elegibles. Només és elegible la part del lloguer corresponent a la compra neta del bé.

c) Les quotes d'arrendament financer (lísing) mai poden tenir caràcter decreixent, i només es finançaran ajustades proporcionalment al temps d'utilització de l'element en el programa de formació.

d) L'import màxim elegible no ha de superar el valor comercial net del bé arrendat, i el cost de l'arrendament financer (lísing) no pot ser superior al cost que hauria suposat el seu lloguer material, sempre que hi hagi possibilitat de lloguer.

 

22 Mitjans didàctics, material didàctic i béns consumibles

22.1 Els suports justificatius de les despeses de mitjans didàctics, material didàctic i béns consumibles han de detallar el material i el nombre d'unitats adquirides.

22.2 El suport justificatiu de les despeses de les accions formatives impartides sota la modalitat de teleformació ha de desglossar cadascun dels conceptes inclosos en el servei prestat per mitjà de la plataforma tecnològica.

 

23 Lloguer, arrendament financer de les aules, els tallers i altres locals

23.1 Els suports justificatius de les despeses de lloguer, arrendament financer de les aules, els tallers i altres locals utilitzats en el desenvolupament de la formació han d'indicar la descripció del servei prestat, el període de lloguer facturat i el lloc on es troba l'immoble, que es correspondrà amb el lloc d'impartició de l'acció formativa indicat a la comunicació d'inici de l'acció formativa (S10).

23.2 S'admetran les despeses derivades de l'ús de l'aula en el període de formació dels locals cedits per a la formació sense cost de lloguer per part de l'entitat beneficiària, sempre que es presentin prou justificades.

23.3 Són admissibles les despeses de manteniment dels locals llogats per temps indefinit o locals en usdefruit, durant el període d'utilització. Per justificar aquestes despeses s'ha d'aportar la documentació que acrediti aquesta situació.

 

24 Despeses de transport, manutenció i allotjament

Els suports justificatius de les despeses de transport, manutenció i allotjament per als participants i formadors en les tasques d'impartició han d'incloure el detall suficient per permetre comprovar la vinculació de la despesa imputada a l'acció corresponent.

 

25 Despeses de publicitat i difusió

Els suports justificatius de les despeses de publicitat per a l'organització i difusió de les accions formatives han d'incloure la descripció dels serveis prestats i el detall suficient per permetre comprovar la vinculació de la despesa imputada al programa de formació o a l'acció formativa corresponent.

Les despeses de publicitat no podran superar el 15 per cent de l'activitat formativa, excloent els costos de l'ACS.

 

26 Altres costos finançables

Els suports justificatius dels costos de llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja, vigilància i telefonia, associats directament a l'execució del programa de formació, quedaran en poder de l'entitat beneficiària i han d'estar a disposició del Consorci per tal de facilitar la seva comprovació en cas que siguin requerits. S'admetrà com a suport justificatiu un estat de càlcul corresponent a cadascun dels conceptes imputats.

 

27 Costos d'avaluació de la qualitat de la formació

Els suports justificatius de les despeses d'avaluació i control de la qualitat de la formació han d'incloure la descripció del servei prestat.

 

28 Informació complementària de les factures

Les factures que no incloguin tota la informació exigida respecte al contingut han d'anar acompanyades d'un certificat o annex emès pel proveïdor on es clarifiqui o completi la informació necessària per validar els imports que s'hi reflecteixen.

 

29 Models de justificació de costos

29.1 Els models de justificació de costos, de la mateixa manera que els costos, s'agrupen en tres blocs: directes, indirectes i altres costos subvencionables. Aquesta classificació permet unificar els costos atenent la naturalesa de la despesa i el tipus de justificant aportat. A més d'aquests models, hi ha el certificat de costos (CC) i el model DM2, pels quals cada entitat beneficiària certifica l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

29.2 Els models de justificació de costos, que s'han emplenar mitjançant l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat), són els següents:

a) Models de costos directes:

- Model FD, facturació de costos directes

- Model GPD, despeses de personal propi de costos directes

- Model GDD, despeses per desplaçament de costos directes

- Model GAD, despeses d'amortització de costos directes

b) Models de costos indirectes:

- Model FA, facturació de costos associats

- Model GIA, despeses internes de costos associats

- Model DM20, declaració d'altres costos associats i despeses financeres

c) Models d'altres costos subvencionables:

- Model ACS, altres costos subvencionables

d) Altres models:

- Model CC, certificat de costos

- Model DM2, declaració de percepció d'altres subvencions o ingressos addicionals

 

30 Model FD, facturació de costos directes

30.1 En aquest model s'han d'agrupar les despeses que es justifiquin amb factures, rebuts, etc.

30.2 Els costos imputats s'han de desglossar per acció i, si es considera necessari, per grup, l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat) assignarà una referència a cada document i s'identificarà el NIF de l'entitat beneficiària, el nom o la raó social, el NIF de l'emissor/proveïdor i la data de pagament.

30.3 En el model s'han d'incloure els costos relatius a:

a) Costos d'impartició.

b) Costos de preparació de les classes.

c) Costos de tutories i/o avaluació.

d) Costos d'adquisició de material didàctic i material consumible, incloent-hi el material de protecció i seguretat.

e) Costos de lloguer d'equips i plataformes tecnològiques.

f) Costos de lloguer d'aules, tallers i altres locals utilitzats.

g) Cost d'assegurança d'accidents dels participants.

h) Costos de publicitat per a l'organització i difusió de les accions formatives.

30.4 Les despeses de personal docent extern, entès com a persona física que imparteix la formació, en tasques d'impartició, preparació de les classes, tutories i avaluació dels continguts formatius s'han de presentar degudament desglossats per conceptes, i s'han d'imputar per hores d'activitat.

L'entitat beneficiària ha de disposar dels currículums dels professionals imputats en aquestes tasques.

30.5 Les despeses d'adquisició directa de material didàctic o de material consumible necessari per a la utilització dels mitjans didàctics o en el desenvolupament del curs, així com els costos d'assegurances d'accidents de les persones participants, s'han de presentar degudament desglossats per acció formativa o acció i grup i concepte.

30.6 Les despeses de lloguer d'aules s'han de presentar degudament desglossades per acció formativa o acció i grup i concepte, i s'han d'imputar pel període d'utilització.

30.7 Les despeses de lloguer d'equips i plataformes tecnològiques s'han de presentar degudament desglossades per acció formativa o acció i grup, i s'han d'imputar pel nombre de persones participants en el cas d'ús individual dels equips o plataformes; en un altre supòsit, s'han d'imputar pel període d'utilització.

30.8 Els costos de publicitat per a l'organització i difusió de les accions formatives s'han de presentar desglossats per acció formativa o acció i grup.

 

31 Model GPD, despeses de personal propi de costos directes

31.1 En aquest model s'han d'agrupar costos de personal propi de l'entitat beneficiària en tasques d'impartició, preparació de classes, tutories i avaluació dels continguts formatius, i publicitat i difusió de les accions formatives. L'entitat beneficiària ha de disposar dels currículums dels professionals imputats en aquestes tasques, i posar-los a disposició del Consorci quan es sol·licitin.

31.2 Els costos imputats s'han de desglossar per acció o acció i grup, l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat) assignarà una referència a cada document i s'identificarà en cada especialitat el NIF de l'entitat beneficiària i el nom i els cognoms, el DNI/NIE, el cost anual per a l'empresa, les hores anuals treballades, el cost/hora de cada persona treballadora i la data de pagament. El cost s'ha d'imputar en funció del nombre d'hores d'activitat per a cada concepte.

31.3 En el cost anual per a l'empresa s'han d'incloure: salari brut anual (inclosa la prorrata de pagues extres), les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'entitat, l'aportació a plans de pensions, les dietes i locomoció i els complements a càrrec de l'empresa. Només es comptabilitzaran conceptes de renda irregular en les nòmines on hi apareguin.

31.4 El nombre d'hores anuals treballades el determinaran les hores establertes en el conveni corresponent o en el contracte laboral. En cas que no s'indiquin les hores anuals treballades per persona treballadora al qual s'imputa el cost, s'aplicarà com a regla general 1.750 hores anuals.

31.5 El cost/hora del personal intern és el resultat de dividir el cost anual per a l'empresa per les hores anuals treballades.

31.6 Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per acció formativa o acció i grup i concepte, amb indicació del nombre d'hores imputades per a cada concepte.

 

32 Model GAD, despeses d'amortització de costos directes

32.1 En aquest model s'han d'agrupar les despeses d'amortitzacions d'equips didàctics, plataformes tecnològiques, aules, tallers i altres locals utilitzats en el desenvolupament de la formació.

32.2 Els costos imputats s'han de desglossar per acció o acció i grup i element amortitzable, l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat) assignarà una referència a cada document i s'identificarà en cada especialitat el NIF de l'entitat beneficiària, el nom o la raó social i el NIF del proveïdor, la data d'adquisició de l'element, el preu d'adquisició, la data de pagament, i el percentatge d'amortització anual a aplicar i el nombre de persones participants per acció o acció i grup.

32.3 Les despeses d'amortització d'equips didàctics i plataformes tecnològiques s'han imputar pel nombre de persones participants en el cas d'ús individual; en un altre cas, s'han d'imputar pel període d'utilització.

32.4 Les despeses d'amortització de les aules, els tallers i altres locals utilitzats en el desenvolupament del programa de formació s'han de presentar degudament desglossades per acció formativa i concepte, i s'han d'imputar pel període d'utilització.

 

33 Model FA, facturació de costos indirectes

33.1 En aquest model s'han d'agrupar els costos indirectes a l'activitat formativa, contractats a l'exterior, independentment de la naturalesa de la despesa. Per tant, s'han d'incloure aquí els costos de lloguer permanent d'equips, material, lloguer no inventariable, lloguer permanent de locals utilitzats en el desenvolupament del programa de formació.

33.2 Els costos imputats s'han de desglossar per acció o acció i grup, l'aplicació Conforcat assignarà una referència a cada document i s'identificarà en cada línia el NIF de l'entitat beneficiària i el nom o la raó social, el NIF del proveïdor i la data de pagament.

 

34 Model GIA, despeses internes de costos indirectes

34.1 En aquest model s'han d'agrupar els costos de personal propi de les entitats beneficiàries en tasques de suport a la gestió i execució del programa de formació en el seu conjunt, les despeses en concepte de locomoció, manutenció i estades per desplaçaments, i les despeses d'amortització dels equips no didàctics utilitzats i de locals on s'han dut a terme tasques de gestió, programació, coordinació, seguiment i explotació de resultats associades a l'execució del programa de formació.

34.2 Els costos imputats s'han de desglossar per acció o acció i grup, l'aplicació Conforcat assignarà una referència a cada document, s'ha de registrar la data de pagament, i s'identificarà en cada línia el NIF de l'entitat beneficiària, el nom i els cognoms de la persona treballadora o de l'element amortitzable, el DNI/NIE, el cost anual per a l'empresa de la persona treballadora o el cost anual d'amortització, les hores anuals treballades o d'amortització, i el cost/hora de cada persona treballadora o de l'element amortitzable.

34.3 Pel que fa al cost de personal intern, al cost anual per a l'empresa s'han d'incloure el salari brut anual (inclosa la prorrata de pagues extres), les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'entitat, l'aportació a plans de pensions, les dietes i locomoció i els complements a càrrec de l'empresa. Només s'han de comptabilitzar conceptes de renda irregular en les nòmines on hi apareguin.

34.4 El nombre d'hores anuals treballades el determinen les hores establertes en el conveni corresponent o en el contracte laboral. En cas que no s'indiquin les hores anuals treballades per persona treballadora al qual s'imputa el cost, s'aplicarà com a regla general 1.750 hores anuals.

34.5 El cost/hora del personal intern és el resultat de dividir el cost anual per a l'empresa per les hores anuals treballades.

Atès que es poden imputar costos de l'any 2016 i 2017, el cost/hora de la persona treballadora ha de ser el cost real per a cada període imputat o el cost/hora mitjà resultant del període imputat per a cada any.

34.6 Per tal de facilitar la formalització del model GIA i acreditar els costos salarials dels programes formatius amb un volum elevat d'accions formatives i/o entitats beneficiàries amb personal propi dedicat a la gestió del programa, es podrà utilitzar un mòdul estàndard de cost/hora per a tot el personal intern d'una mateixa entitat, de manera que no calgui gravar en el document GIA cadascuna de les persones imputades per acció formativa o grup.

Així, i una vegada obtingut el cost/hora mitjà a imputar per a cada entitat beneficiària, n'hi haurà prou amb consignar en el GIA les hores de dedicació de l'entitat per a cada una de les accions i multiplicar-les pel cost/hora abans obtingut.

Per realitzar els càlculs esmentats i acreditar costos salarials s'ha d'utilitzar el certificat d'havers conjunt, signat pel representant legal de l'entitat, disponible a la pàgina web del Consorci (www.conforcat.cat).

34.7 Les despeses d'amortització dels equips no didàctics utilitzats i de locals on s'han dut a terme tasques de gestió, programació, coordinació, seguiment i explotació de resultats, associades a l'execució del programa de formació, s'han de desglossar per acció o acció i grup, l'aplicació Conforcat assignarà una referència a cada document i s'identificarà en cada línia el NIF de l'entitat beneficiària, l'element amortitzable, el cost anual d'amortització, les hores anuals d'utilització, el cost/hora de l'element amortitzable, les hores imputades a l'acció o a l'acció grup i, en el camp que pertoqui en funció de l'element amortitzat, el cost imputat a l'amortització de l'equip o local. En tot cas, s'ha d'annexar el detall del càlcul efectuat per l'entitat beneficiària per trobar el cost imputat.

34.8 Les despeses en concepte de locomoció, manutenció i estades per desplaçaments, tant del personal de suport a la gestió com del d'execució del programa de formació, sempre que en l'exercici de la seva activitat s'hagi desplaçat a un lloc diferent del seu centre de treball, s'han de desglossar per concepte, acció o acció i grup, amb indicació de la referència assignada a cada document i identificant en cada línia el NIF de l'entitat beneficiària i el nom, els cognoms i el DNI/NIE de cada persona treballadora.

 

35 Model DM20, declaració d'altres costos indirectes i despeses financeres

35.1 En aquest imprès s'han d'agrupar les despeses relatives a llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja, vigilància i telefonia associades directament a l'execució del programa de formació, i les despeses financeres directament relacionades amb l'activitat subvencionada i que resultin indispensables per a la seva preparació adequada o execució.

35.2 El suport justificatiu de les despeses relatives a llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja, vigilància i telefonia, consistirà en la presentació d'una certificació dels costos pagats per part de cada entitat beneficiària, amb la signatura electrònica del seu representant legal i acompanyada de l'estat del càlcul corresponent a cadascun dels conceptes de cost imputat que es podrà annexar a través de l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat).

35.3 Els costos generals justificats mitjançant notes de càrrec, en els termes que estableix aquesta Instrucció, s'han d'acompanyar del certificat corresponent i del detall del seu càlcul d'imputació, que es podrà annexar a través de l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat).

35.4 Les despeses financeres directament relacionades amb l'activitat subvencionada i que resultin indispensables per a la seva preparació adequada o execució, exclosos els interessos deutors dels comptes bancaris, s'han d'acreditar amb un justificant bancari.

35.5 Els costos generals i despeses financeres declarats en el model DM20 s'han de prorratejar entre totes les accions formatives, utilitzant el mateix mètode per a totes les accions i totes les entitats beneficiàries, segons un dels criteris següents:

a) Hores d'impartició: nombre d'hores per nombre de grups.

b) Hores de formació: nombre d'hores per nombre de persones participants.

c) Costos certificats: nombre de persones participants per nombre d'hores per cost/hora/participant.

Per defecte, el Consorci aplicarà el mètode relatiu a hores de formació.

35.6 Les entitats beneficiàries han d'indicar en el certificat de costos (CC) el mètode escollit per al prorrateig d'aquests costos.

 

36 Model ACS, altres costos subvencionables

36.1 En aquest imprès s'han d'incloure les despeses en concepte de control que s'han de realitzar sobre una mostra representativa d'almenys el 20% dels grups de formació que s'imparteixin, el tractament i l'explotació dels qüestionaris de qualitat, així com les de qualsevol altra actuació que realitzi l'entitat beneficiària per a l'avaluació de la qualitat, d'acord amb el que estableix la base 34 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost

36.2 El suport justificatiu de les despeses imputades en aquest model ha de ser el corresponent a cada concepte de despesa, d'acord amb els criteris i les exigències establerts en aquestes instruccions per a cada tipus de despesa.

36.3 Les despeses s'han d'imputar a l'entitat beneficiària (sol·licitant o agrupada) que assumeix el cost.

 

37 Model CC, certificat de costos

37.1 El model CC és el certificat emès per l'entitat sol·licitant del programa de formació, amb la signatura digital del seu representant legal acreditat, on es resumeixen tots els costos que ha tingut l'entitat. El certificat de costos no té valor sense la resta dels documents justificatius de les despeses (models de costos i suports justificatius). Aquest model és imprescindible per iniciar la validació dels costos que ha sufragat el sol·licitant en l'execució del seu programa de formació.

37.2 El model CC recull els costos per acció formativa i per entitat beneficiària procedents de la resta de models, diferenciant entre costos directes i indirectes. Sobre aquests últims, s'ha d'aplicar el límit establert a l'annex 2 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, que suposa ajustar el total de costos indirectes al 10 % dels costos de l'activitat formativa.

37.3 El model de certificat de costos també recull, procedent de l'imprès ACS, els costos de l'avaluació i el control de la qualitat, limitats al 3'5% de la subvenció atorgada.

37.4 L'entitat sol·licitant ha d'indicar al model CC el mètode de prorrateig pel qual s'imputen els costos generals del programa de formació, tal com es descriu en l'apartat del model DM20, de declaració d'altres costos indirectes i despeses financeres. Aquest mètode s'ha d'aplicar també en el repartiment de la resta de costos indirectes que no estiguin assignats per imputació directa a determinades accions formatives.

37.5 En aquest model CC l'entitat sol·licitant també ha de consignar l'import dels rendiments financers generats pels fons lliurats en concepte de bestreta, que s'han d'aplicar a l'activitat subvencionada.

 

38 Model DM2, declaració de percepció d'altres subvencions o ingressos addicionals

38.1 El model DM2 és la declaració emesa per l'entitat beneficiària sobre la percepció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

38.2 La declaració de percepció d'altres subvencions o ingressos addicionals ha d'anar signada electrònicament pel representant legal de l'entitat beneficiària, i s'hi ha d'indicar la procedència de l'ajut i l'activitat a la qual es destina.

La signatura del model DM2 pel representant legal de cadascuna de les entitats beneficiàries és indispensable per finalitzar la justificació de la subvenció i tancar el procés informàticament.

 

39 Impartició

39.1 S'ha d'imputar per aquest concepte el cost de les hores de personal dedicat a la impartició de cadascuna de les accions. Aquestes hores han de coincidir amb les establertes per a cada acció formativa del Catàleg d'accions formatives de la convocatòria i a les certificades en el DS15.

39.2 S'admetrà la participació de més d'una persona formadora/tutora per grup simultàniament, sempre que se'n justifiqui la necessitat mitjançant una memòria explicativa.

En el cas dels certificats de professionalitat el requisits seran els establerts a la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost i la normativa de referència de cada certificat.

39.3 El cost imputable per a cada tutor o tutora en una acció formativa de modalitat mixta o teleformació ha de correspondre al nombre d'hores de disponibilitat efectiva per a cada acció, amb el màxim d'hores de l'acció formativa. Quan el mateix tutor o tutora es trobi disponible simultàniament per més d'una acció formativa, del mateix o diferent programa de formació, el cost imputable s'ha de repartir entre el nombre d'accions formatives que estigui atenent.

39.4 Si la factura detalla, a més, la relació nominal de les persones participants que generen la despesa, aquests han de correspondre amb els indicats al DS15.

 

40 Preparació dels continguts formatius, tutoria i avaluació

40.1 S'han d'imputar per aquest concepte el cost de les hores de personal docent dedicades a la preparació pedagògica del contingut formatiu de les classes, tutoria i avaluació. El personal al qual s'imputa el cost pels conceptes de preparació, tutoria i avaluació ha de figurar en una memòria annexa amb el detall de les tasques realitzades. L'entitat beneficiària ha de disposar dels currículums dels professionals imputats en aquestes tasques

40.2 S'admetrà en concepte de preparació del contingut formatiu fins al 50% de les hores imputades per cada persona formadora en impartició. Si un persona formadora imparteix més d'un grup de la mateixa acció formativa, s'admetrà la imputació corresponent a un únic grup.

40.3 S'admetrà la imputació en concepte de tutories i avaluació per part del personal fins a un màxim del 10% de les hores de l'acció formativa, calculades en nombre d'hores per nombre de participants. El cost d'aquestes hores serà el cost/hora del personal del qual s'imputa la despesa.

L'entitat beneficiària ha de disposar dels currículums dels professionals imputats en aquestes tasques, per tal que el Consorci pugui comprovar la idoneïtat del currículum amb les tasques realitzades.

40.4 En tot cas, els costos imputats han de correspondre als sistemes de tutories, seguiment i avaluació indicats al programa de formació aprovat, o, si escau, millorar-los; aquesta circumstància s'ha de justificar mitjançant una memòria annexa.

 

41 Elaboració de material didàctic

41.1 S'han d'imputar per aquest concepte els costos derivats de les hores de personal dedicades a l'elaboració del material didàctic.

41.2 El cost d'elaboració del material ha d'estar justificat en funció del material elaborat. L'admissió de l'elaboració de manuals i/o materials existents al mercat s'ha de justificar mitjançant una memòria de l'entitat beneficiària. El cost màxim imputable serà d'1 per cent del cost de l'acció formativa.

 

42 Adquisició de material didàctic

42.1 S'han d'imputar per aquest concepte els costos d'adquisició de materials didàctics, així com les despeses en béns consumibles utilitzats en el desenvolupament de l'acció formativa, inclòs el material de protecció i seguretat. S'admetrà la imputació dels manuals el contingut dels quals estiguin detallats a la sol·licitud de subvenció del programa de formació.

42.2 El nombre d'unitats imputades ha de correspondre al nombre de persones participants certificades en el DS15. Així mateix, el tipus de material fungible i el nombre de consumibles lliurats a les persones participants han de ser raonables en funció dels continguts de l'acció formativa, de la seva durada i del nombre de participants. En cas de l'adquisició de manuals, s'admetrà un 10% més dels participants certificats per acció formativa, a més de les unitats corresponents al personal formador.

 

43 Equips didàctics

43.1 S'han d'imputar per aquest concepte els costos de lloguer, arrendament financer o amortització d'equips didàctics utilitzats en el desenvolupament de l'acció formativa.

43.2 El cost imputable ha de ser el corresponent al període d'execució certificat de cada grup.

 

44 Amortització

44.1 Es consideren elements amortitzables els següents: aplicacions informàtiques, maquinària, utillatge, mobiliari i béns, equips per a processos d'informació, elements de transport, edificis i construccions, i plataformes tecnològiques. Com a regla general, l'adquisició de llicències d'una aplicació informàtica necessàries per desenvolupar l'acció formativa es podrà imputar com a cost directe i s'admetrà el seu cost d'amortització.

44.2 El cost d'amortització imputat s'ha d'ajustar al coeficient d'amortització establert per a cada element amortitzable en les taules oficials de coeficients màxims d'amortització establerts en l'impost de societats.

44.3 El càlcul del temps d'amortització s'ha de realitzar tenint en compte el nombre d'hores de durada de l'acció formativa i el nombre d'hores anuals de treball que estableix el conveni aplicable a l'entitat beneficiària.

44.4 L'amortització anual de l'element s'obté de l'aplicació del percentatge d'amortització al preu d'adquisició del bé. El nombre d'hores anuals treballades estarà fixat per conveni; si no n'hi ha, com a regla general s'aplicarà 1.750 hores.

44.5 El cost d'amortització imputable és el resultat de multiplicar el cost/hora pel nombre d'hores certificades per a l'acció formativa en la qual s'estigui utilitzant l'element.

44.6 El cost imputable d'amortització d'immobles s'ha de calcular en funció de la seva utilització efectiva i dels m² utilitzats.

44.7 En cas de costos de teleformació s'admetrà el cost d'actualitzacions, manteniment, etc., però els conceptes com ara implantació i desenvolupament es consideren elements amortitzables i s'han d'imputar com a tals.

44.8 L'entitat beneficiària ha de disposar d'un document amb els criteris d'imputació en funció de la seva utilització al programa (temps, espai, etc.).

 

45 Lloguer o arrendament financer

45.1 Quan la justificació de la despesa es documenti per mitjà d'una operació d'arrendament financer, el cost imputat no inclourà les despeses corresponents a despeses bancàries, ni impostos, ni superarà el valor comercial net del bé arrendat.

45.2 Així mateix, el cost de l'operació de l'arrendament financer no ha de ser superior al cost que hauria suposat el lloguer d'aquest bé, en cas que hi hagi la possibilitat de lloguer. Aquests límits també són aplicables en els supòsits d'imputació de costos per arrendament financer d'aules i tallers.

 

46 Aules

46.1 S'han d'imputar per aquest concepte els costos de lloguer o d'amortització d'aules, tallers i altres locals utilitzats en el desenvolupament del programa de formació.

46.2 El cost d'amortització imputat s'ha d'ajustar al coeficient d'amortització que estableixen les taules oficials de coeficients màxims d'amortització de l'impost de societats.

46.3 El càlcul del temps d'amortització s'ha de realitzar tenint en compte el nombre d'hores de durada de l'acció i el nombre d'hores anuals d'utilització de l'aula o taller on es desenvolupa la formació.

46.4 El cost imputable ha de ser el corresponent al període d'execució certificat de cada acció.

 

47 Assegurances d'alumnes

47.1 S'ha d'imputar per aquest concepte el cost corresponent a l'assegurança d'accident dels assistents per la seva participació en l'acció formativa.

47.2 La imputació del cost s'ha de realitzar pel nombre de persones participants i pel període d'execució certificat de cada acció. Finalitzada l'execució del programa formatiu s'ha de poder comprovar que tots el participants certificats han estat assegurats durant el període d'execució de les accions formatives en les que han participat.

 

48 Publicitat per a l'organització i la difusió del programa de formació

48.1 S'han d'imputar per aquest concepte els costos de publicitat necessaris per a l'organització i la difusió del programa de formació.

48.2 Quan es tracti de despeses de publicitat i difusió del conjunt del programa de formació, la distribució de les despeses per acció formativa s'ha de realitzar prorratejant els costos.

Quan les despeses de publicitat i difusió s'hagin generat per a accions concretes, la imputació del cost es farà per aquestes accions o accions i grups.

Les despeses de publicitat no podran superar el 15 per cent de l'activitat formativa, excloent l'ACS.

 

49 Desplaçaments

49.1 S'han d'imputar per aquest concepte les despeses de transport, manutenció i allotjament de les persones formadores en les tasques d'impartició i de les persones treballadores certificades a l'acció formativa. S'admetran els desplaçaments de les persones treballadores certificats, raó per la qual s'ha d'adjuntar la relació nominal dels participants dels quals s'imputa la despesa. Així mateix, les persones formadores han de constar en el DS15 corresponent.

49.2 En la imputació de despeses de transport, manutenció i allotjament s'han d'aplicar els límits fiscals que fixa el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, modificat per la disposició final 3.1 del Reial decret 1804/2008, de 3 de novembre.

49.3 Els tiquets, bitllets d'avió, justificants de pàrquing, rebuts de taxi, etc., s'han de presentar acompanyats de la seva nota d'autoliquidació corresponent signada per les persones interessades, on hi constin degudament identificats. No obstant això, quan el suport justificatiu sigui una factura, no cal adjuntar-hi els tiquets, bitllets d'avió, etc.

 

50 Costos indirectes

50.1 L'article 31.9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que l'entitat beneficiària ha d'imputar els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui, d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admesos i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període que efectivament es realitza l'activitat.

50.2 Els costos indirectes s'han de justificar per a cadascuna de les entitats beneficiàries.

50.3 Les despeses de gestió i execució s'han d'imputar a cada acció formativa en la mesura que l'execució de l'acció les hagi ocasionat, de manera que l'entitat beneficiària ha d'estar en condicions de justificar l'import assignat a cada acció formativa, bé per mitjà d'un procediment de prorrateig o bé mitjançant una imputació directa en funció del cost generat per l'acció corresponent.

Altrament, l'entitat beneficiària ha d'estar en condicions de justificar el nombre d'hores de dedicació de cada persona treballadora, o el nombre d'hores d'amortització d'equips i locals, assignats a cada acció formativa. Per justificar la imputació realitzada per aquest concepte, cada entitat beneficiària ha de disposar de documentació que reculli les activitats específiques en les quals ha participat el personal implicat juntament amb el càlcul de les hores dedicades al programa de formació.

Els costos generals (model DM20) s'han de prorratejar entre totes les accions del programa de formació segons el mètode escollit per l'entitat i que s'ha indicat al model de certificació de costos (CC).

50.4 D'acord amb el que disposa l'annex 2 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, la suma dels costos indirectes no poden superar el 10 per cent del cost total de l'activitat formativa realitzada i justificada.

 

51 Costos d'avaluació de la qualitat

51.1 S'han d'imputar per aquest concepte les despeses següents:

a) Costos de les hores de personal relatius a l'avaluació i el control de la qualitat de la formació.

b) Costos del material utilitzat per a l'avaluació de la qualitat.

c) Costos de lloguer, arrendament financer o amortització d'equips.

d) Costos de lloguer o d'amortització dels locals utilitzats en l'avaluació de la qualitat de la formació.

51.2 Els costos de l'avaluació i el control de la qualitat no poden superar el 3,5% de la subvenció atorgada.

 

52 Subcontractació

52.1 Les entitats beneficiàries han de disposar d'instal·lacions i recursos humans suficients que garanteixin la seva solvència tècnica per impartir la formació, tant teòrica com pràctica, així com la seva qualitat. Les instal·lacions i els recursos materials poden ser propis o bé de titularitat d'entitats terceres privades o públiques quan això no impliqui subcontractar l'execució de l'activitat formativa; en aquest cas, cal aportar l'acord o el contracte de disponibilitat corresponents.

52.2 Les entitats beneficiàries no poden subcontractar amb tercers l'execució de l'activitat formativa que se'ls adjudiqui. A aquests efectes, la contractació del personal docent, entès com a persona física que imparteix la formació, no es considera subcontractació.

 

53 Impost sobre el valor afegit (IVA)

53.1 Les entitats que justifiquin que estan exemptes o no subjectes a l'impost sobre el valor afegit podran incloure l'IVA suportat com a cost més elevat del programa:

a) Exempcions per a determinats subjectes, que no requereixen cap demostració, perquè es tracta d'entitats de dret públic o per l'interès públic del servei que presten.

b) Exempcions pel caràcter social del subjecte, l'aplicabilitat de les quals no és automàtica sinó que necessita el reconeixement previ del caràcter social per part de l'Administració Tributària.

c) Exempcions per a subjectes que, sent empresaris o professionals, duen a terme una activitat o operació de les que preveu l'article 20 de la Llei de l'impost sobre el valor afegit.

En aquests casos s'ha d'acreditar suficientment: l'exempció total, o bé la no-subjecció a l'impost, mitjançant un certificat emès per la Delegació de l'Agència Tributària (imprès model 01); l'acreditació de la realització de l'activitat exempta per part de l'entitat beneficiària de la subvenció, mitjançant l'alta en l'impost d'activitats econòmiques a l'epígraf corresponent a l'activitat en qüestió, així com la declaració censal del subjecte on s'indiqui l'activitat exempta.

53.2 L'exempció pot ser compatible amb la realització d'activitats subjectes i no exemptes d'IVA per part de l'entitat subjecta a l'impost, i el sol·licitant estarà obligat a tributar amb dret a una deducció parcial de l'impost suportat (regla de prorrata). En aquests casos, es podrà acreditar mitjançant el resum anual de l'IVA presentat davant l'Administració Tributària abans del 31 de gener de 2017, per conèixer la prorrata aplicable a l'exercici 2016 i a l'exercici 2017.

 

54 Comptabilitat i pagament

54.1 Les entitats beneficiàries han de conservar els justificants de pagament corresponents als costos pagats i declarats al Consorci en la realització de l'acció formativa per tal de facilitar la seva comprovació.

54.2 L'acreditació del pagament s'ha de realitzar mitjançant els extractes bancaris corresponents als justificants presentats i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil per als casos en què els pagaments s'hagin realitzat per caixa.

54.3 Constitueix una obligació de l'entitat beneficiària tenir els llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, amb la identificació en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat de tots els ingressos, inclosos els interessos financers, i despeses d'execució de les accions formatives, amb la referència comuna a tots els de formació contínua a càrrec del Consorci.

54.4 En el cas d'imputació de costos interns per justificar l'acció formativa, no és necessari comptabilitzar-los en un compte comptable diferent de l'utilitzat de manera habitual per l'entitat beneficiària per comptabilitzar les despeses esmentades. No obstant això, l'entitat ha de disposar de la justificació que detalli els costos interns imputats en la seva comptabilització.

 

55 Preus de mercat

55.1 La disposició addicional cinquena de Llei 43/2006, de 26 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació incorpora nous aspectes en relació amb l'aplicació per a la formació professional de l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, i la nova redacció donada per la disposició final cinquena de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableix que quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superi la quantia de 50.000,00 euros, en el cas de cost per execució d'obra, o de 18.000,00 euros en el cas de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, l'entitat beneficiària, ha de sol·licitat amb caràcter previ, tres ofertes de proveïdors diferents, i ha de justificar de manera raonada que l'elecció del proveïdor respon a criteris d'eficàcia i d'economia, tenint en compte les iniciatives de formació a realitzar i l'àmbit en el qual es desenvolupen.

En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de mercat.

55.2 La memòria raonada de l'elecció del proveïdor i les tres ofertes s'han de presentar amb la certificació i la justificació de costos.

55.3 Als efectes de la consideració dels límits esmentats, la determinació del que s'entén per contractació vindrà fixada pel seu objecte.

55.4 L'Administració podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades utilitzant un o diversos dels mitjans següents:

a) Preus de mercat.

b) Cotitzacions en mercats nacionals i estrangers.

c) Estimació per referència als valors que figuren en els registres oficials de caràcter fiscal.

d) Dictamen de perits de l'Administració.

e) Taxació pericial contradictòria.

f) Qualsevol altre mitjà de prova admès en dret.

El valor comprovat per l'Administració servirà de base per calcular la subvenció i es notificarà, degudament motivat i amb indicació dels mitjans i els criteris utilitzats, juntament amb la resolució de l'acte que conté la liquidació de la subvenció.

 

56 Càlcul d'interessos

56.1 El Consorci realitzarà el càlcul dels interessos de demora en el procediment de liquidació.

56.2 A aquests efectes, no s'aplicaran interessos de demora sobre els rendiments financers generats.

 

 

Annex 3. Accions formatives de caràcter transversal

 

SUBAPARTAT

DESCRIPCIO

HORES

ÀREA PRIORITÀRIA

MÒDUL

Idiomes

Català B (intermedi)

120

CER

8,00 €

Català C (suficiència)

120

CER

8,00 €

Anglès A.1.A.

75

INT

8,00 €

Anglès A.1.B.

75

INT

8,00 €

Anglès A.2.A.

75

INT

8,00 €

Anglès A.2.B.

75

INT

8,00 €

Anglès B.1.A.

60

INT

8,00 €

Anglès B.1.B.

60

INT

8,00 €

Anglès B.1.C.

60

INT

8,00 €

Anglès B.1.D.

60

INT

8,00 €

Anglès B.2.A.

60

INT

8,00 €

Anglès B.2.B.

60

INT

8,00 €

Anglès B.2.C.

60

INT

8,00 €

Anglès B.2.D.

60

INT

8,00 €

Anglès C.1.A.

60

INT

8,00 €

Anglès C.1.B.

60

INT

8,00 €

Anglès C.1.C.

60

INT

8,00 €

Anglès C.1.D.

60

INT

8,00 €

Francès A.1.A.

75

INT

8,00 €

Francès A.1.B.

75

INT

8,00 €

Francès A.2.A.

75

INT

8,00 €

Francès A.2.B.

75

INT

8,00 €

Francès B.1.A.

60

INT

8,00 €

Francès B.1.B.

60

INT

8,00 €

Francès B.1.C.

60

INT

8,00 €

Francès B.1.D.

60

INT

8,00 €

Francès B.2.A.

60

INT

8,00 €

Francès B.2.B.

60

INT

8,00 €

Francès B.2.C.

60

INT

8,00 €

Francès B.2.D.

60

INT

8,00 €

Francès C.1.A.

60

 

8,00 €

Francès C.1.B.

60

 

8,00 €

Francès C.1.C.

60

 

8,00 €

Francès C.1.D.

60

 

8,00 €

Alemany A.1.A.

75

INT

8,00 €

Alemany A.1.B.

75

INT

8,00 €

Alemany A.2.A.

75

INT

8,00 €

Alemany A.2.B.

75

INT

8,00 €

Alemany B.1.A.

60

INT

8,00 €

Alemany B.1.B.

60

INT

8,00 €

Alemany B.1.C.

60

INT

8,00 €

Alemany B.1.D.

60

INT

8,00 €

Alemany B.2.A.

60

INT

8,00 €

Alemany B.2.B.

60

INT

8,00 €

Alemany B.2.C.

60

INT

8,00 €

Alemany B.2.D.

60

INT

8,00 €

Alemany C.1.A.

60

 

8,00 €

Alemany C.1.B.

60

 

8,00 €

Alemany C.1.C.

60

 

8,00 €

Alemany C.1.D.

60

 

8,00 €

Rus A.1.A.

75

 

8,00 €

Rus A.1.B.

75

 

8,00 €

Rus A.2.A.

75

 

8,00 €

Rus A.2.B.

75

 

8,00 €

Rus B.1.A.

60

 

8,00 €

Rus B.1.B.

60

 

8,00 €

Rus B.1.C.

60

 

8,00 €

Rus B.1.D.

60

 

8,00 €

Xinès A.1.A.

60

 

8,00 €

Xinès A.1.B.

60

 

8,00 €

Xinès A.2.A.

60

 

8,00 €

Xinès A.2.B.

60

 

8,00 €

Xinès B.1.A.

60

 

8,00 €

Xinès B.1.B.

60

 

8,00 €

Xinès B.1.C.

60

 

8,00 €

Xinès B.1.D.

60

 

8,00 €

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

40

 

8,00 €

Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

30

 

8,00 €

Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana

30

 

8,00 €

Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana

30

 

8,00 €

Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana

30

 

8,00 €

Seguretat i salut laboral

Auditoria ambiental

30

 

8,00 €

Delegats de prevenció

30

 

8,00 €

Ergonomia i higiene postural

30

 

8,00 €

Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials

25

 

8,00 €

Gestió ambiental

60

TRA

8,00 €

Gestió de l’estrés

20

 

8,00 €

Manipulació d'aliments

10

 

8,00 €

Plans d'evacuació

15

 

8,00 €

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)

30

CER

8,00 €

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)

50

CER

8,00 €

Prevenció d'incendis

30

 

8,00 €

Primers auxilis

30

TRA

8,00 €

Salut laboral i malalties professionals

20

TRA

8,00 €

Tècniques de relaxació

20

 

8,00 €

Tractament de residus

30

TRA

8,00 €

Gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa

30

 

8,00 €

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

25

CER

10,00 €

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

60

CER

10,00 €

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

20

TRA

8,00 €

Tecnologies de la informació i comunicació

Adm. Bases de dades ORACLE - ORACLE database: taller de administració + taller d'administració avançada

66

CER

10,00 €

Adm. Bases de dades ORACLE - taller d'ajust de SQL + administració de MYSQL + ajustos de rendiment de MYSQL

80

CER

10,00 €

Administrador de Xarxes CISCO SISTEM. Mòdul 1 CCNA: aspectes bàsics de networking

48

CER

10,00 €

Administrador de Xarxes CISCO SISTEM. Mòdul 2. Concepte i protocols d'enrotament

48

CER

10,00 €

Administrador de Xarxes CISCO SISTEM. Mòdul 3. Xarxes sense fils i comunicació LAN

48

CER

10,00 €

Administrador de Xarxes CISCO SISTEM. Mòdul 4. Acces Wam

48

CER

10,00 €

Autocad 2D i 3D

60

 

10,00 €

Creació i manteniment de pàgines web (avançat)

60

 

8,00 €

Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)

60

 

8,00 €

Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell bàsic

30

 

8,00 €

Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell mitjà

30

 

8,00 €

Desenvolupament d'aplicacions ANDROID

70

INN

10,00 €

Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL

80

CER

10,00 €

Desenvolupament d'aplicacions web JAVA

140

CER

10,00 €

Gestió de projectes amb PROJECT MANAGER

50

INN

10,00 €

Introducció a Administrador SO Linux

60

CER

10,00 €

LINUX LPIC1

60

CER

10,00 €

LINUX LPIC2

60

CER

10,00 €

MCSA SQL SERVER 2012 - administració de Microsoft SQL Server 2012 base de dades

100

CER

10,00 €

MCSA WINDOWS SERVER 2012 - administració de Windows server 2012

80

CER

10,00 €

MCSA WINDOWS SERVER 2012 - instal·lació i configuració de Windows server 2012

80

CER

10,00 €

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): web applications - desenvolupament d'aplicacions web amb ASP.NET MVC 5

100

CER

10,00 €

MOS: Microsoft Office Access

45

CER

8,00 €

MOS: Microsoft Office Excel

45

CER

8,00 €

MOS: Microsoft Office Excel II

30

CER

10,00 €

MOS: Microsoft Office Outlook

35

CER

8,00 €

MOS: Microsoft Office PowerPoint

35

CER

8,00 €

MOS: Microsoft Office Word

45

CER

8,00 €

MOS: Microsoft Office Word II

30

CER

10,00 €

Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3). Nivell bàsic

30

 

8,00 €

Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3). Nivell mitjà

30

 

8,00 €

Presentació de continguts (ACTIC/C8) Nivell avançat

30

 

8,00 €

Presentació de continguts (ACTIC/C8) Nivell mitjà

30

 

8,00 €

Programació orientada a objectes amb JAVA

80

CER

10,00 €

SYSTEMS NETWORK SECURITY

120

CER

10,00 €

Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu (ACTIC/C2). Nivell bàsic

30

 

8,00 €

Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu (ACTIC/C2). Nivell mitjà

30

 

8,00 €

Tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell avançat

30

 

8,00 €

Tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell bàsic

30

 

8,00 €

Tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell mitjà

30

 

8,00 €

Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (ACTIC/C5). Nivell avançat

30

 

8,00 €

Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (ACTIC/C5). Nivell bàsic

30

 

8,00 €

Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (ACTIC/C5). Nivell mitjà

30

 

8,00 €

Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell avançat

30

 

8,00 €

Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell bàsic

30

 

8,00 €

Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell mitjà

30

 

8,00 €

Tractament de les dades (ACTIC/C7) Nivell avançat

30

 

8,00 €

Tractament de les dades (ACTIC/C7) Nivell mitjà

30

 

8,00 €

VMWARE. Virtualització

90

CER

10,00 €

Google analytics I google metatags

30

 

8,00 €

 Introducció a Internet de les Coses

40

 

8,00 €

Java Foundations

60

CER

10,00 €

Oracle Database Foundations

60

CER

10,00 €

Cloudera - Introducció a Hadoop i Big Data

40

 

8,00 €

Cloudera - Desenvolupament amb Spark i Hadoop

40

 

8,00 €

Administració de sistemes Linux Red Hat - RHCSA

80

CER

10,00 €

ITIL Foundation

24

CER

10,00 €

Fonaments de gestió de projectes informatitzats

32

 

8,00 €

Eines google

30

 

8,00 €

Pissarres digitals

30

 

8,00 €

Aplicació de TICs a la formació

30

 

8,00 €

Habilitats interpersonals o directives

Conducció de reunions

20

 

8,00 €

Eines per a la mediació

30

 

8,00 €

Gestió del temps

20

 

8,00 €

Habilitats de comunicació

30

TRA

8,00 €

Habilitats directives

20

TRA

8,00 €

Intel·ligència emocional

30

 

8,00 €

Eines de coaching nivell 1

30

TRA

8,00 €

Lideratge d'equips

30

TRA

8,00 €

Gestió del canvi en la organització

20

TRA

8,00 €

Programació neurolingüística

30

 

8,00 €

Resolució de conflictes

30

TRA

8,00 €

Eines de coaching nivell 2

30

TRA

8,00 €

Tècniques de negociació

30

TRA

8,00 €

Treball en equip

30

 

8,00 €

Com parlar en públic

20

TRA

8,00 €

Mindfulness

30

TRA

8,00 €

Eines de comunicació per intervencions públiques

12

 

10,00 €

Gestió comptable, econòmica i financera i de recursos humans

Atenció al client

30

 

8,00 €

Comptabilitat avançada

60

 

8,00 €

Comptabilitat bàsica

60

TRA

8,00 €

Comptabilitat informatitzada

40

 

8,00 €

Contractació

20

TRA

8,00 €

Control de temps i productivitat

30

TRA

8,00 €

Finances per a no financers

40

 

8,00 €

Fonts de finançament per a les empreses

15

 

8,00 €

Gestió de PIMES SG900

20

EMP

8,00 €

Gestió de recursos humans

60

TRA

8,00 €

Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral

20

TRA

8,00 €

Llei de protecció de dades

15

 

8,00 €

Nòmines i Seguretat Social I

30

TRA

8,00 €

Nòmines i Seguretat Social II

30

TRA

8,00 €

Plans d'igualtat

20

TRA

8,00 €

Qualitat de servei

30

 

8,00 €

Sistemes de gestió de qualitat

30

 

8,00 €

Altres accions formatives de caràcter transversal

Community manager

50

INN

10,00 €

Estratègies de Marketing 2.0

50

INN

8,00 €

Formació de formadors

40

 

8,00 €

Formació programada per les empreses

12

TRA

8,00 €

Funcions del representant legal dels treballadors

24

TRA

8,00 €

Introducció al posicionament web

16

INN

8,00 €

Legislació i normativa relacionada amb el diàleg social

20

TRA

8,00 €

Marc legal de les relacions laborals

30

TRA

8,00 €

Màrqueting

25

 

8,00 €

Introducció a la negociació col·lectiva

24

TRA

8,00 €

Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451

6

CER

10,00 €

Operació de carretons Norma UNE 58451

24

CER

10,00 €

Personal branding

30

INN

8,00 €

Posicionament web SEO/SEM

60

INN

10,00 €

Representació legal a l'empresa

45

TRA

8,00 €

Àmbit jurídic en relacions laborals

30

 

8,00 €

Analítica web i pla de màrqueting digital

30

INN 

8,00 €

Formació bàsica en competència lingüística

30

 

8,00 €

Formació bàsica en competència matemàtica

20

 

8,00 €

Xarxes socials

30

INN

8,00 €

Transpalet : Elèctrica o Apilador , Manual i de Conductor a bord

10

 

8,00 €

Actualització plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP)

8

 

10,00 €

Operador de plataformes mòbils de persona (PEMP)

12

TRA

10,00 €

Assessorament sindical

30

 

8,00 €

L'àmbit jurídic en la negociació col·lectiva

30

TRA

8,00 €

Responsable sindical d'igualtat

15

 

8,00 €

Autònoms

Emprenedoria

30

EMP

8,00 €

Estatut del treballador autònom

30

 

8,00 €

Fiscalitat i altres obligacions per a empresari i autònoms

25

 

8,00 €

Gestió empresarial per a treballadors autònoms

30

EMP

8,00 €

La prestació econòmica per cessament d'activitat dels treballadors autònoms

15

 

8,00 €

L'accident de treball i la IT als treballadors autònoms

30

EMP

8,00 €

Economia social

Com incorporem persones a la cooperativa?

8

TRA

8,00 €

Competències bàsiques dels membres del consell rector

18

 

8,00 €

Directius d'economia social

50

 

8,00 €

Funcions i responsabilitats dels consell rector

20

TRA

8,00 €

Gestió d'empreses d'Economia Social

10

TRA

8,00 €

Gestió laboral i seguretat social cooperativa

30

 

8,00 €

Integració del treballador com a soci

40

 

8,00 €

L'abc de l'Economia Social

10

TRA

8,00 €

Màrqueting per a empreses d'economia social

40

TRA

8,00 €

Règim econòmic fiscal de la cooperativa

30

 

8,00 €

Ser soci d'una cooperativa

12

TRA

8,00 €

La força del socis com a impuls per la cooperativa

6

 

8,00 €

Òrgans de govern de la cooperativa

8

 

8,00 €

Competències clau

Curs preparatori competències clau I SEPE

120

CER

8,00 €

Curs preparatori competències clau II SEPE

120

CER

8,00 €

 

 

Les àrees prioritàries en l'annex 3 estan identificades amb els següents acrònims:

INT: Internacionalització de l'empresa

EMP: Emprenedoria i autònoms

INN: Innovació i els desenvolupament tecnològic dels processos productius

CER: Accions que permeten accedir a una certificació regulada per norma

TRA: Competències transversals

 

 

Annex 4. Certificats de professionalitat de caràcter transversal

 

El mòdul econòmic de les accions formatives relatives als certificats de professionalitat és de 8 euros en modalitat presencial i de 5 euros en modalitat a distància.

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL

CODI

ESPECIALITAT

AREA PRIORITÀRIA

Administració i Gestió

ADGD0108

Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

CP

ADGD0110

Assistència en la gestió dels procediments tributaris

CP

ADGD0208

Gestió integrada de recursos humans

CP

ADGD0210

Creació i gestió de microempreses

CP

ADGD0308

Activitats de gestió administrativa

CP

ADGG0108

Assistència a la direcció

 

ADGG0208

Activitats administratives en la relació amb el client

CP

ADGG0308

Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

 

ADGG0408

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

CP

ADGG0508

Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents

CP

ADGN0108

Finançament d’empreses

CP

Comerç i màrqueting

COML0109

Trànsit de mercaderies per carretera

CP

COML0110

Activitats auxiliars de magatzem

CP

COML0209

Organització del transport i la distribució

CP

COML0210

Gestió i control de l'aprovisionament

 

COML0211

Gestió comercial i financera del transport per carretera

 

COML0309

Organització i gestió de magatzems

CP

COMM0110

Màrqueting i compravenda internacional

CP

COMM0111

Assistència a la investigació de mercats

 

COMM0112

Gestió de màrqueting i comunicació

CP

COMT0110

Atenció al client, consumidor i usuari

 

COMT0210

Gestió administrativa i financera del comerç internacional

CP

COMT0211

Activitats auxiliars de comerç

CP

COMT0311

Control i formació en consum

CP

COMT0411

Gestió comercial de vendes

CP

Informàtica i comunicacions

IFCD0110

Confecció i publicació de pàgines web

CP

IFCD0111

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió

 

IFCD0112

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals

CP

IFCD0210

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web

CP

IFCD0211

Sistemes de gestió d'informació

 

IFCM0110

Operació en sistemes de comunicacions de veu i dades

 

IFCM0310

Gestió de xarxes de veu i dades

CP

IFCM0410

Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions

 

IFCT0108

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

CP

IFCT0109

Seguretat dels sistemes d'informació

 

IFCT0110

Operació de xarxes departamentals

 

IFCT0209

Sistemes microinformàtics

CP

IFCT0210

Operació de sistemes informàtics

 

IFCT0309

Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics

 

IFCT0310

Administració de bases de dades

 

IFCT0409

Implantació i gestió d'elements informàtics en sistemes domòtics/immòtics, de control d'accessos i presència, i de videovigilància

 

IFCT0410

Administració i disseny de xarxes departamentals

CP

IFCT0509

Administració de serveis d’Internet

 

IFCT0510

Gestió de sistemes informàtics

 

IFCT0609

Programació de sistemes informàtics

 

IFCT0610

Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients

CP

Seguretat i medi ambient

SEAD0112

Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

CP

SEAG0108

Gestió de residus urbans i industrials

 

SEAG0109

Interpretació i educació ambiental

CP

SEAG0110

Serveis per al control de plagues

 

SEAG0209

Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials

 

SEAG0210

Operació d'estacions de tractament d'aigües

CP

SEAG0211

Gestió ambiental

CP

SEAG0212

Manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes nocius i la seva disseminació per aerosolització

 

SEAG0309

Control i protecció del medi natural

 

SEAG0311

Gestió de serveis per al control d'organismes nocius

 

Serveis socioculturals i a la comunitat

SSCB0109

Dinamització comunitària

CP

SSCB0110

Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

CP

SSCB0111

Prestació de serveis bibliotecaris

 

SSCE0109

Informació juvenil

CP

SSCE0110

Docència de la formació professional per a l'ocupació

CP

SSCE0212

Promoció per la igualtat efectiva de dones i homes

 

SSCG0209

Mediació comunitària

CP

SSCI0109

Treball domèstic

 

 

 

Les àrees prioritàries en l'annex 4 estan identificades amb els següents acrònims:

CP: Certificats de professionalitat

 

 

Annex 5. Accions formatives de caràcter sectorial

 

ÀMBIT SECTORIAL

DESCRIPCIO

HORES

ÀREA PRIORITÀRIA

MÒDUL

Agroalimentària

Agricultura ecològica

60

CER

10,00 €

Benestar animal

20

CER

10,00 €

Benestar animal: mòdul específic

8

CER

10,00 €

Cultiu de cereals i lleguminoses de gra

30

 

10,00 €

Enologia

40

 

10,00 €

Fleca

20

EST

10,00 €

Jardineria  i floricultura

25

 

10,00 €

Art floral

25

 

10,00 €

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

25

CER

10,00 €

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

60

CER

10,00 €

Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader

25

CER

10,00 €

Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader: mòdul específic

13

CER

10,00 €

Poda d'arbratge

25

 

10,00 €

Producció integrada

45

CER

10,00 €

Legislació alimentaria i d’envasos

8

EST

8,00 €

Rebosteria-pastisseria

40

 

10,00 €

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments

10

EST

8,00 €

Sistemes APPCC

20

EST

8,00 €

Pans amb ferments naturals

10

 

10,00 €

Masses mare natural

10

 

10,00 €

Brioixeria amb Ferments naturals

10

 

10,00 €

Masses fullades

10

 

10,00 €

Productes salats

10

EST

10,00 €

Rebosteria

20

EST

10,00 €

Elaboracions amb xocolata

10

 

10,00 €

Productes de pastisseria per a  diades

10

 

10,00 €

Pastisseria artesana: tècniques de base

20

EST

10,00 €

Altres Serveis i Indústries afins

Adobe ilustrator I

50

EST

8,00 €

Adobe ilustrator II

45

EST

8,00 €

Adobe indesign I

50

EST

8,00 €

Adobe indesign II

45

EST

8,00 €

Adobe photoshop

45

 

8,00 €

Adobe premiere

45

 

8,00 €

Disseny assistit per ordinador  Autocad 2D i 3D

60

 

8,00 €

Disseny i programació d'aplicacions multimèdia

50

 

8,00 €

Fotografia digital i tractament d'imatges

35

 

8,00 €

Publicitat i comunicació externa de l'empresa

20

EST

8,00 €

Tècniques d'edició

50

EST

8,00 €

Construcció

Rehabilitació energètica d'edificis

60

EST

10,00 €

Rehabilitació integral d'edificis

60

EST

10,00 €

Operador de grua torre

230

CER

10,00 €

Muntador de bastides. Adaptació professional al RD. 2177/04

12

 

10,00 €

Operació de maquinària de construcció

50

 

10,00 €

Operador de minicarregadora-miniexcavadora

30

 

10,00 €

Fonaments de la rehabilitació

60

 

8,00 €

Mesures i pressuposts

30

 

8,00 €

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa), específic construcció

60

EST

8,00 €

Mesures preventives en treballs en alçada

16

 

8,00 €

PRL: Targeta professional de la construcció (TPC formació inicial )

8

 

8,00 €

PRL per a directius d'empresa

10

CER

8,00 €

PRL: Comandaments intermedis en empreses de construcció

20

CER

8,00 €

PRL: Responsables d’obra i tècnics d’execució

20

CER

8,00 €

PRL: Delegats de prevenció en construcció

70

CER

8,00 €

PRL: Administratius en empreses de  construcció

20

CER

8,00 €

TPC: Part comú + part específica per ofici

20

CER

8,00 €

TPC: Específica per ofici

6

CER

8,00 €

Actualització plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP)

8

 

10,00 €

Operador de plataformes mòbils de persona (PEMP)

12

 

10,00 €

Muntatge de bastides recolzades

35

EST

10,00 €

PRL en treballs construcció de teulades verdes

6

CER

8,00 €

PRL en treballs construcció de façanes ventilades

6

CER

8,00 €

PRL en treballs de muntador  d'elements de seguretat col·lectiva 

6

CER

8,00 €

Operador de retrocarregadora (mixta)

130

 

10,00 €

Operador de retrocarregadora (mixta). Perfeccionament

40

 

10,00 €

Mesures preventives en treballs d'alçada. Renovació

8

 

8,00 €

Rehabilitació energètica de edificis avançat

30

EST

10,00 €

Nivell basic de prevenció en la construcció

30

 

8,00 €

Fusta constructiva mòdul 1 - fusta: material, propietats, durabilitat, patologies

52

EST

10,00 €

Fusta constructiva. Mòdul 2: fusta estructural - càlcul, unions, reparació

52

EST

10,00 €

Fusta constructiva. Mòdul 3: fusta material constructiu: eficiència energètica, acústica, aïllaments,tancaments, acabats

56

EST

10,00 €

Treball en espais confinats

16

 

8,00 €

Comerç

Aparadorisme

35

EST

10,00 €

Atenció i venda en establiments comercials

40

 

10,00 €

Comerç a través de les xarxes socials

30

INN

10,00 €

Comerç electrònic i botiga virtual

45

INN

10,00 €

Comerç exterior

40

INT

8,00 €

Comunicació i publicitat

30

 

8,00 €

Emmagatzematge, estocs i trameses

25

 

8,00 €

Gestió comercial

20

EST

8,00 €

Gestió de compres i aprovisionaments

40

 

8,00 €

Logística integral

30

 

8,00 €

Màrqueting

25

 

8,00 €

Tècniques de paqueteria

30

 

8,00 €

Tècniques de venda i formació de venedors

40

EST

10,00 €

Posicionament web SEO/SEM

60

INN

10,00 €

Estratègies de Marketing 2.0

50

 

8,00 €

Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial avançada, mercaderies

140

CER

10,00 €

Analítica Web i Pla de Màrqueting Digital

30

INN

8,00 €

Transport per carretera: CAP mercaderies. Formació contínua renovació, mercaderies

35

CER

8,00 €

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

30

 

8,00 €

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès

30

 

8,00 €

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Alemany

30

 

8,00 €

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus

30

 

8,00 €

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Xinès

30

 

8,00 €

Community manager

50

INN

10,00 €

Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451

6

CER

10,00 €

Operació de carretons Norma UNE 58451

24

CER

10,00 €

Educació i formació

Aplicació de TICs a la formació

30

EST

10,00 €

Atenció a la diversitat

30

 

8,00 €

Atenció a la diversitat: autisme

30

EST

8,00 €

Atenció a la diversitat: dislèxia

30

EST

8,00 €

Atenció a la diversitat: TDA

30

EST

8,00 €

Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament

30

EST

8,00 €

Disseny de  programacions didàctiques per a formadors

15

EST

8,00 €

Educació de la veu

30

 

8,00 €

Educació en valors

30

 

8,00 €

Eines Google

30

 

8,00 €

Eines i instruments d'avaluació per a formadors

30

EST

8,00 €

Metodologies didàctiques específiques

30

EST

8,00 €

Motivació dels alumnes a l'aula

30

 

8,00 €

Pissarres digitals

30

 

8,00 €

Plataformes e-learning

30

INN

8,00 €

Recursos didàctics específics

30

EST

8,00 €

Resolució de conflictes i mediació escolar

30

 

8,00 €

Sistemes de formació i qualificació professional

30

EST

8,00 €

Psicomotricitat en l'ensenyament

30

 

8,00 €

Tutories i orientació

30

 

8,00 €

Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola

30

EST

8,00 €

Metodologia CLIL (AICLE)

45

EST

8,00 €

Acompanyament en transport escolar i de menors

6

 

8,00 €

Coeducant en el pati

20

 

8,00 €

Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials

30

 

8,00 €

Metall

Automatització Progamable II

60

EST

10,00 €

Automatització Progamable I

60

EST

10,00 €

CAD aplicat a sistemes elèctrics

40

EST

10,00 €

Disseny industrial

40

EST

10,00 €

Domòtica

60

 

10,00 €

Electricitat industrial

60

 

10,00 €

Homologació en Soldadura

85

CER

10,00 €

Interpretació de plànols

20

 

8,00 €

Manteniment d'equips informàtics

30

 

10,00 €

Manteniment d'instal·lacions

120

EST

10,00 €

Manteniment d'instal·lacions de climatització

50

EST

10,00 €

Manteniment industrial

120

EST

10,00 €

Mecànica d'automoció

30

 

10,00 €

Muntatge i instal·lació de fred industrial

45

EST

10,00 €

Programació de màquines eina i control numèric (CNC)

40

EST

10,00 €

Tecnologia de matrius i estampació

60

EST

10,00 €

Robòtica

60

INN

10,00 €

Soldadura: MIG-MAG

60

EST

10,00 €

Soldadura: TIG

60

EST

10,00 €

Soldadura: Xapes i perfils

60

EST

10,00 €

Tecnologia de l'automoció

30

 

10,00 €

Tecnologia elèctrica i electrònica en automoció

70

 

10,00 €

Tecnologia especifica d’automoció: Software

100

EST

10,00 €

Sistemes d'injecció directa de benzina d'última generació

80

EST

10,00 €

Sistemes d’injecció directa dièsel de 3ª i 4ª generació

100

 

10,00 €

Disseny de joies assistit per ordinador

40

 

10,00 €

Disseny de joies assistit per ordinador. Avançat

40

INN

10,00 €

Esmalts al foc 2nd

40

 

10,00 €

CNC fresador

40

 

10,00 €

CNC torn

40

 

10,00 €

Mesures preventives en treballs en alçada

16

 

8,00 €

Mesures preventives en treballs en alçada. Renovació

8

 

8,00 €

Treball en espais confinats

16

 

8,00 €

Química

Anàlisi i assaigs de laboratori

40

EST

10,00 €

Atmosferes explosives

30

EST

10,00 €

Cromatografia

40

EST

10,00 €

Instrumentació i control

30

EST

10,00 €

Manipulació de productes químics

15

EST

10,00 €

Operacions bàsiques en planta química

50

EST

10,00 €

Riscos mediambientals de la indústria química i farmacèutica: gestió i legislació

45

 

10,00 €

Riscos mediambientals de la indústria química i Farmacéutica: qualitat i millora contínua

20

 

10,00 €

Riscos químics

10

 

10,00 €

Tractament de residus (excepte residus urbans)

30

EST

10,00 €

Sanitat

Gestió del estrés per a professionals sòcio-sanitaris

20

 

8,00 €

Acompanyament durant el procés de dol

20

EST

8,00 €

Atenció al pacient amb accidents vasculars

20

 

8,00 €

Atenció al pacient i qualitat assistencial

20

 

8,00 €

Atenció al pacient ostomitzat

20

 

8,00 €

Atenció al pacient politraumàtic per infermera

20

 

8,00 €

Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt

20

 

8,00 €

Atenció d'infermera al malalt ingressat a cures intensives

24

EST

8,00 €

Atenció d'infermera en un servei d'urgències

24

EST

8,00 €

Cures auxiliars d'infermeria hospitalària

20

EST

8,00 €

Cures auxiliars en geriatria

20

EST

8,00 €

Cures auxiliars en pacients amb risc de lesions cutànies

20

EST

8,00 €

Cures bàsiques per al pacient inestable

20

EST

8,00 €

Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat

20

EST

8,00 €

Gestió administrativa sanitària

20

 

8,00 €

Infeccions nosocomials

20

EST

8,00 €

Introducció a la terminologia sanitària

16

 

8,00 €

La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família

24

 

8,00 €

L'assetjament en l'àmbit sanitari

20

 

8,00 €

Malalts terminals i cures pal·liatives

25

 

8,00 €

Mobilització i trasllat de pacients

25

 

8,00 €

Nutrició i dietètica

30

EST

8,00 €

Tècniques de rehabilitació: fisioteràpia i psicomotricitat

30

EST

8,00 €

Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic

20

EST

8,00 €

Serveis financers, administratius i assegurances

Anàlisi de balanços

50

EST

8,00 €

Anàlisi d'estats financers

32

 

8,00 €

Anàlisi i control de costos

25

EST

8,00 €

Assessorament per a la creació d'empreses

30

EST

8,00 €

Comptabilitat avançada

60

EST

8,00 €

Comptabilitat informatitzada

40

EST

8,00 €

Gestió de tresoreria

40

 

8,00 €

Gestió econòmica i financera en llengua estrangera

20

 

8,00 €

Gestió financera

60

 

8,00 €

Gestió fiscal de l'empresa

40

EST

8,00 €

Impost sobre el valor afegit (IVA)

20

 

8,00 €

Impost sobre la renda de les persones físiques  - IRPF

20

 

8,00 €

Impost sobre societats (IS)

20

 

8,00 €

Nomines i seguretat social nivell avançat

40

EST

8,00 €

Fiscalitat operativa

60

EST

8,00 €

Control de gestió

40

EST

8,00 €

Serveis a col·lectius i a les persones

Actualització i especialització per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats

20

 

10,00 €

Animació sociocultural

25

EST

8,00 €

Aparatologia

20

 

8,00 €

Aspirant a vigilant de seguretat privada

180

CER

10,00 €

Aspirant escorta privat

60

CER

10,00 €

Cap de seguretat

60

CER

10,00 €

Carnet professional de la neteja, nivell bàsic

110

EST

8,00 €

Controlador d'accessos

60

CER

10,00 €

Destacat

15

 

10,00 €

Estilisme

20

 

8,00 €

Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dos especialitats)

20

CER

10,00 €

Guia Caní

30

 

10,00 €

Maquillatge

20

 

8,00 €

Neteja de superfícies

30

EST

8,00 €

Neteja en sec

40

EST

8,00 €

Neteja: prevenció de treballs en alçada

50

 

8,00 €

Perruqueria

20

EST

8,00 €

Planxa

32

EST

10,00 €

Planxa II

28

EST

10,00 €

Serveis assistencials a persones amb dependència

30

EST

8,00 €

Serveis assistencials a víctimes de maltractaments

30

 

8,00 €

Serveis assistencials en salut mental

40

EST

8,00 €

Tècniques de Massatge

20

 

8,00 €

Tintoreria

30

 

10,00 €

Vigilant d'explosius

30

CER

10,00 €

Wet cleaning

20

EST

10,00 €

Especialista en neteja en centres educatius

64

 

8,00 €

Carnet professional de la neteja nivell qualificat

180

 

8,00 €

Especialista en neteja hospitalària

75

 

8,00 €

Neteja: tractament de paviments sense fluosilicats

20

 

8,00 €

Gestor de serveis de neteja

65

 

8,00 €

Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial avançada, mercaderies

140

CER

10,00 €

Transport per carretera: CAP mercaderies. Formació contínua renovació

35

CER

8,00 €

El menjador escolar

30

 

8,00 €

Vetllador/a: Suport  a la Inclusió escolar

40

 

8,00 €

Detecció, eines, i recursos per afrontar l'assetjament entre iguals

25

 

8,00 €

Intervenció socioeducativa en casals gent gran

25

 EST

8,00 €

Atenció centrada en la persona

20

 

8,00 €

Tèxtil, calçat i pell

Coneixement del producte per a la venda de la moda tèxtil

10

EST

10,00 €

Desenvolupament estratègic de col·leccions per a un mercat global

20

EST

8,00 €

Disseny de moda assistit per ordinador: Imatges vectorials I

30

 

10,00 €

Disseny de moda assistit per ordinador: Imatges vectorials II

30

EST

10,00 €

Disseny de moda assistit per ordinador: Retoc d'imatge I

30

 

10,00 €

Disseny de moda assistit per ordinador: Retoc d'imatge II

30

EST

10,00 €

Disseny de moda en tèxtil. Confecció.

20

EST

10,00 €

Escalat: preparació de patrons per a la industrialització

30

 

10,00 €

Marcada i optimització de matèries i peces tèxtils

30

 

10,00 €

Patronatge per ordinador I

40

 

10,00 €

Patronatge per ordinador II

30

 

10,00 €

Personal Shopper

10

EST

8,00 €

Processos productius de les indústries tèxtils, de la pell i el cuir

30

EST

10,00 €

Transformació i elaboració de models

30

EST

10,00 €

Transports, comunicacions i mar

Activitats annexes als transports; activitats d'agències de viatge

60

 

8,00 €

Atenció d'usuaris amb necessitats especials

8

EST

8,00 €

Competència professional per al transport

80

CER

8,00 €

Conducció de vehicles pesats

95

CER

10,00 €

Conducció en transport escolar

8

 

8,00 €

Conducció eficient

8

 

10,00 €

Curs de mariner de pont o màquines

60

 

10,00 €

Formació de formador especialista CAP en conducció racional

140

 

8,00 €

Formació de formador especialista CAP en logística i transport per carretera

80

 

8,00 €

Gestió de tràfic

39

 

10,00 €

Pesca, aqüicultura i activitats dels serveis relacionats amb les mateixes

20

 

10,00 €

Tacògraf i temps de conducció

20

 

10,00 €

Transport per carretera: CAP ampliació

35

CER

8,00 €

Transport per carretera: CAP ampliació + ADR

37

CER

10,00 €

Transport per carretera: CAP. Formació contínua renovació

35

CER

8,00 €

Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada, mercaderies

140

CER

10,00 €

Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada, mercaderies ADR

142

CER

10,00 €

Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada, viatgers

140

CER

10,00 €

Turisme, hostaleria i joc

Cocteleria

20

EST

10,00 €

Cuina

40

EST

10,00 €

Desenvolupament de productes turístics

30

EST

10,00 €

Eines pel guia turístic

30

EST

8,00 €

Gestió d'establiments de restauració

30

EST

8,00 €

Gestió hotelera

50

EST

8,00 €

Presentació de bufets

15

 

10,00 €

Presentació de vins i begudes

15

 

8,00 €

Regidoria de pisos (Governanta)

40

 

8,00 €

Servei de pisos (Cambrer/a de pisos)

45

 

8,00 €

Servei en restaurants i bars

30

EST

8,00 €

Sistemes APPCC

20

 

8,00 €

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès.

30

 

8,00 €

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès.

30

 

8,00 €

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Alemany.

30

 

8,00 €

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus.

30

 

8,00 €

Informació i atenció turística en llengua estrangera: Xinès.

30

 

8,00 €

Intoleràncies  alimentàries en el sector de l’Hostaleria

16

EST

8,00 €

Cuina japonesa

20

EST

10,00 €

Tapes, canapès i pinxos

20

EST

10,00 €

Sumilleria i maridatge

20

EST

10,00 €

 

 

Les àrees prioritàries en l'annex 5 estan identificades amb els següents acrònims:

INT: Internacionalització de l'empresa

INN: Innovació i els desenvolupament tecnològic dels processos productius

CER: Accions que permeten accedir a una certificació regulada per norma

EST: Estratègiques en l'àmbit sectorial

 

 

Annex 6. Certificats de professionalitat de caràcter sectorial

 

El mòdul econòmic de les accions formatives relatives als certificats de professionalitat és de 8 euros en modalitat presencial i de 5 euros en modalitat a distància.

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL

CODI

ESPECIALITAT

AREA PRIORITÀRIA

Administració i Gestió

ADGD0108

Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

CP

ADGD0110

Assistència en la gestió dels procediments tributaris

CP

ADGD0208

Gestió integrada de recursos humans

CP

ADGD0210

Creació i gestió de microempreses

 

ADGD0308

Activitats de gestió administrativa

 

ADGG0108

Assistència a la direcció

 

ADGG0208

Activitats administratives en la relació amb el client

 

ADGG0308

Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

 

ADGG0408

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

 

ADGG0508

Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents

 

ADGN0108

Finançament d’empreses

 

ADGN0110

Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades

CP

ADGN0208

Comercialització i administració de productes i serveis financers

CP

ADGN0210

Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars

CP

Activitats físico - esportives

AFDA0109

Guia per itineraris amb bicicleta

CP

AFDA0110

Condicionament físic en grup amb suport musical

 

AFDA0209

Guia per itineraris eqüestres en medi natural

CP

AFDA0210

Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent

CP

AFDA0211

Animació físico-esportiva i recreativa

 

AFDA0310

Activitats de natació

CP

AFDA0311

Instrucció en ioga

CP

AFDA0511

Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions esportives

 

AFDA0611

Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

 

AFDP0109

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

CP

AFDP0209

Socorrisme en espais aquàtics naturals

CP

AFDP0211

Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics

 

Agrària

AGAF0108

Fructicultura.

 

AGAH0108

Horticultura i floricultura.

 

AGAJ0108

Activitats auxiliars en floristeria

 

AGAJ0110

Activitats de floristeria

 

AGAN0109

Cura i maneig de cavalls

 

AGAN0210

Ferrat d'equins

 

AGAN0312

Cures d'animals salvatges, de zoològics i aquaris

 

AGAO0108

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

CP

AGAO0208

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes.

CP

AGAR0108

Aprofitaments forestals

CP

AGAR0208

Repoblacions forestals i tractaments silvícoles

CP

AGAR0209

Activitats auxiliars en aprofitaments forestals

CP

AGAR0309

Activitats auxiliars en conservació i millora de forests.

 

AGAU0108

Agricultura ecològica

CP

AGAU0110

Producció de llavors i plantes en viver

 

AGAU0111

Maneig i manteniment de maquinària agrària

CP

AGAX0208

Activitats auxiliars en agricultura.

 

Arts gràfiques

ARGC0209

Operacions en trens de cosit

 

ARGG0110

Disseny de productes gràfics

CP

ARGI0109

Impressió òfset

 

ARGI0110

Impressió en flexografia

 

ARGI0209

Impressió digital

CP

ARGI0309

Reprografia

 

ARGI0310

Impressió en serigrafia i tampografia

 

ARGN0109

Producció editorial

 

ARGN0110

Desenvolupament de productes editorials multimèdia

CP

ARGN0210

Assistència a l'edició

 

ARGP0110

Tractament i maquetació d'elements gràfics en preimpressió

CP

ARGP0210

Imposició i obtenció de la forma impressora

 

Comerç i màrqueting

COML0109

Trànsit de mercaderies per carretera

CP

COML0110

Activitats auxiliars de magatzem

CP

COML0111

Tràfic de viatgers per carretera

 

COML0209

Organització del transport i la distribució

CP

COML0210

Gestió i control de l'aprovisionament

 

COML0211

Gestió comercial i financera del transport per carretera

 

COML0309

Organització i gestió de magatzems

CP

COMM0110

Màrqueting i compravenda internacional

 

COMM0111

Assistència a la investigació de mercats

 

COMM0112

Gestió de màrqueting i comunicació

 

COMP0108

Implantació i animació d'espais comercials

CP

COMT0111

Gestió comercial immobiliària

 

COMT0112

Activitats de gestió del petit comerç

CP

COMT0210

Gestió administrativa i financera del comerç internacional

 

COMT0211

Activitats auxiliars de comerç

 

COMT0311

Control i formació en consum

CP

COMT0411

Gestió comercial de vendes

 

COMV0108

Activitats de venda

CP

Electricitat i electrònica

ELEE0108

Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques

 

ELEE0109

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

CP

ELEE0110

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb fins especials

CP

ELEE0210

Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió

 

ELEE0310

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis

 

ELEM0110

Desenvolupament de productes de sistemes d'automatització industrial

CP

ELEM0111

Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i inmòtics

 

ELEM0210

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

 

ELEM0311

Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

 

ELEQ0111

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d´equips elèctrics i electrònics

CP

ELES0108

Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis

CP

ELES0109

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió

 

ELES0208

Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

CP

ELES0209

Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades

CP

ELES0210

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l'entorn d'edificis

 

ELES0211

Muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió

 

Energia i aigua

ENAA0109

Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament

 

ENAC0108

Eficiència energètica d'edificis

CP

ENAE0108

Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

CP

ENAE0111

Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables

CP

ENAE0208

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques

CP

ENAE0308

Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques

 

ENAE0508

Organització i projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques

 

ENAL0210

Gestió del muntatge i manteniment de substacions elèctriques

 

ENAS0108

Muntatge i manteniment de xarxes de gas

 

ENAS0110

Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas

CP

ENAT0108

Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua

CP

Edificació i obra civil

EOCB0108

Fàbriques de maçoneria

 

EOCB0109

Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció

 

EOCB0110

Pintura decorativa en construcció

 

EOCB0208

Operacions auxiliars de paleta d'obra de fàbrica i de cobertes

CP

EOCE0109

Aixecaments i replanteigs

 

EOCJ0109

Muntatge de bastides tubulars

 

EOCJ0311

Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció

 

EOCO0108

Representació de projectes d'edificació

CP

EOCO0109

Control de projectes i obres de construcció

 

EOCO0208

Representació de projectes d’obra civil

CP

Fabricació mecànica

FMEC0108

Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial

 

FMEC0110

Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG

CP

FMEC0208

Disseny de caldereria i estructures metàl·liques

 

FMEC0209

Disseny de canonada industrial

 

FMEC0210

Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG

CP

FMEE0108

Operacions auxiliars de fabricació mecànica

CP

FMEE0208

Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial

 

FMEE0308

Disseny de productes de fabricació mecànica

CP

FMEH0109

Mecanització per arrencament de ferritja

CP

FMEH0209

Mecanització per tall i conformat

 

FMEH0409

Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials

 

FMEM0109

Gestió de la producció en fabricació mecànica

CP

FMEM0209

Producció en mecanització, conformat i muntatge mecànic

 

FMEM0211

Fabricació per mecanització a alta velocitat i alt rendiment

 

FMEM0309

Disseny d'eines de processat de xapa

 

Hostaleria i turisme

HOTA0108

Operacions bàsiques de pisos d'allotjaments

CP

HOTA0208

Gestió de pisos i neteja en allotjaments

 

HOTA0308

Recepció en allotjaments

CP

HOTG0108

Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments

CP

HOTG0208

Venda de serveis i productes turístics

CP

HOTI0108

Promoció turística local i informació al visitant

CP

HOTR0108

Operacions bàsiques de cuina

CP

HOTR0109

Operacions bàsiques de pastisseria

 

HOTR0208

Operacions bàsiques de restaurant i bar

CP

HOTR0209

Sumilleria

CP

HOTR0308

Operacions bàsiques de servei d'àpats (càtering)

CP

HOTR0309

Direcció en restauració

 

HOTR0408

Cuina

CP

HOTR0409

Gestió de processos de serveis en restauració

 

HOTR0508

Serveis de bar i cafeteria

CP

HOTR0509

Rebosteria

 

HOTR0608

Serveis de restaurant

CP

HOTU0109

Allotjament rural

CP

Instal·lació i manteniment

IMAI0108

Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica

CP

IMAQ0108

Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial

CP

IMAQ0208

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció

 

IMAQ0210

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions de manutenció, elevació i transport

 

IMAR0108

Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques

CP

IMAR0109

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

 

IMAR0208

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

CP

IMAR0408

Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques

 

IMAR0508

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques

 

Imatge personal

IMPE0108

Serveis auxiliars d’estètica

CP

IMPE0109

Bronzejat, maquillatge i depilació avançada

 

IMPE0110

Massatges estètics i tècniques sensorials associades

 

IMPE0111

Assessoria integral d'imatge personal

 

IMPE0209

Maquillatge integral

 

IMPE0210

Tractaments estètics

 

IMPP0108

Cures estètiques de mans i peus

CP

IMPP0208

Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge

 

IMPP0308

Hidrotermal

CP

IMPQ0108

Serveis auxiliars de perruqueria

CP

IMPQ0109

Perruqueria tecnicoartística

 

IMPQ0208

Perruqueria

CP

IMPQ0308

Tractaments capil·lars estètics

 

Imatge i so

IMSD0108

Assistència a la realització en televisió

 

IMST0109

Producció fotogràfica

 

IMSV0208

Assistència a la producció en televisió

 

IMSV0209

Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius

CP

IMSV0308

Càmera cinematogràfica, vídeo i televisió

 

IMSV0408

Assistència a la direcció cinematogràfica i d'obres audiovisuals

CP

Indústries alimentàries

INAD0108

Operacions auxiliars d'elaboració a la indústria alimentària

CP

INAD0310

Fabricació de productes de torrat i de aperitius extrusionats

 

INAE0109

Formatgeria

 

INAF0108

Fleca i brioixeria

CP

INAF0109

Pastisseria i confiteria

CP

INAH0109

Elaboració de vins i licors

CP

INAH0110

Indústries derivades del raïm i del vi

 

INAH0209

Enotècnia

 

INAI0108

Carnisseria i elaboració de productes carnis

CP

INAI0208

Sacrifici, preparació de la canal i especejament d'animals

 

INAJ0109

Peixateria i elaboració de productes de la pesca i l'aqüicultura

CP

INAQ0108

Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària

 

INAV0109

Fabricació de conserves vegetals

 

Fusta, moble i suro

MAMD0110

Organització i gestió de la producció en indústries del moble i de fusteria

 

MAMD0209

Treballs de fusteria i moble

CP

MAMR0108

Muntatge de mobles i elements de fusteria

CP

MAMR0208

Acabats de fusteria i moble

 

MAMR0308

Mecanització de fusta i derivats

 

MAMR0408

Instal·lació de mobles

CP

MAMS0108

Instal·lació d'elements de fusteria

CP

Marítim-pesquera

MAPN0109

Activitats auxiliars i de suport al buc en port

 

MAPN0310

Amarratge de port i monoboies

 

Química

QUIA0108

Assaigs físics i fisicoquímics

CP

QUIA0208

Assaigs microbiològics i biotecnològics

 

QUIB0108

Gestió i  control de planta química

CP

QUIE0108

Operacions bàsiques en planta química

CP

QUIE0308

Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics

CP

QUIL0108

Anàlisi química

 

QUIM0109

Elaboració de productes farmacèutics i afins

CP

QUIM0110

Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics i afins

CP

QUIM0309

Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins

 

Sanitat

SANP0108

Tanatopràxia

 

SANT0108

Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes

CP

SANT0208

Transport sanitari

CP

Seguretat i mediambient

SEAD0112

Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

CP

SEAG0209

Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials

CP

Serveis socioculturals i a la comunitat

SSCB0109

Dinamització comunitària

CP

SSCB0110

Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

CP

SSCB0111

Prestació de serveis bibliotecaris

 

SSCB0209

Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

CP

SSCB0211

Direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

CP

SSCE0109

Informació juvenil

 

SSCE0110

Docència de la formació professional per a l'ocupació

CP

SSCE0111

Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

CP

SSCE0112

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius

 

SSCE0212

Promoció per la igualtat efectiva de dones i homes

 

SSCG0109

Inserció laboral de persones amb discapacitat

 

SSCG0111

Gestió de trucades de teleassistència

CP

SSCG0209

Mediació comunitària

CP

SSCI0109

Treball domèstic

 

SSCI0412

Operacions en serveis funeraris

 

SSCM0108

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

 

SSCS0108

Atenció sociosanitària a persones al domicili

CP

SSCS0208

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

CP

Tèxtil, calçat i pell

TCPF0109

Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell

CP

TCPP0110

Operacions auxiliars de processos tèxtils

 

Transports i manteniment de vehicles

TMVG0109

Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

CP

TMVG0110

Planificació i control de l'àrea d'electromecànica

CP

TMVG0209

Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

CP

TMVG0309

Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

 

TMVG0409

Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars

CP

TMVI0108

Conducció d'autobusos

CP

TMVI0208

Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera

CP

TMVL0109

Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles

CP

TMVL0209

Manteniment d'elements no estructurals de carrosseria de vehicles

CP

TMVL0309

Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles

 

TMVL0409

Embelliment i decoració de superfícies de vehicles

 

TMVL0509

Pintura de vehicles

CP

TMVO0109

Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic

 

TMVU0110

Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo

CP

TMVU0210

Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo

 

 

 

Les àrees prioritàries en l'annex 6 estan identificades amb els següents acrònims:

CP: Certificats de professionalitat

 

Amunt