Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 23/08/2016

  • Número del document TSF/0223/2016

  • Número de control 16236023

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-16236023-2016

Dades del DOGC
  • Número 7192

  • Data 26/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


L'Estratègia Europea 2020 va establir com a prioritats un creixement sobre la base del coneixement que fos sostenible i integrador. Aquesta darrera prioritat inclou una major cohesió social i territorial i un alt nivell d'ocupació. Dins de les mesures proposades és clau habilitar les persones per adquirir noves qualificacions i adaptar-se a les noves condicions i als canvis potencials de la seva carrera professional.

Així mateix, el III Pla general de formació professional a Catalunya i el Pla general d'ocupació de Catalunya - Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020, estableixen els criteris, les directrius i les prioritats de la política de formació i d'ocupació de Catalunya, i tenen, com a objectiu central, millorar l'ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses catalanes.

El 10 de setembre de 2015 es va publicar la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. La Disposició transitòria primera d'aquesta Llei estableix un règim transitori, on conviuran determinades previsions establertes en aquesta Llei amb les del Reial decret 395/2007, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació i la seva normativa de desenvolupament.

A data de publicació d'aquesta Ordre encara no s'ha produït l'esmentat desplegament i, per tant, aquesta Ordre s'ha desenvolupat d'acord amb la transitorietat prevista per a la Llei, pendent del futur desenvolupament normatiu bàsic, que ha de permetre dissenyar i implementar un model propi de formació contínua a Catalunya.

El sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral té com a finalitat impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral i estigui orientada a la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores i la competitivitat empresarial. En aquest sentit, les iniciatives de formació professional per a l'ocupació han d'estar adreçades a l'adquisició, millora i actualització permanent de les competències i qualificacions professionals, per tal d'afavorir la formació al llarg de tota la vida de la població activa i conjugar les necessitats de les persones, les empreses, els territoris i els sectors productius.

L'oferta formativa per a persones treballadores ocupades, en concret, té per objecte oferir una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores, de manera que les capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

Aquesta oferta formativa es desenvolupa de manera complementària a la formació programada per les empreses, mitjançant programes de formació que inclouen accions formatives que responen a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social. També, ha de facilitar l'obtenció dels certificats de professionalitat de les persones treballadores ocupades.

L'oferta formativa i el seu finançament estan alineats amb els objectius establerts en l'Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020 i el Pla anual de polítiques d'ocupació.

La convocatòria dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades es regeix pels principis de publicitat, objectivitat i lliure concurrència.

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que estableix que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya té la funció de gestionar els programes de formació professional per a l'ocupació i garantir-ne la coordinació amb el sistema de formació i qualificació professional vigent a Catalunya;

Vista la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals que articula un sistema de formació i qualificació professionals adaptat a les necessitats de les persones i de les empreses;

Atesa la Resolució de 27 d'octubre de 2015, per la qual es fa públic el Text refós dels Estatuts del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que estableixen que el Consorci té com a principal objectiu el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació;

A aquestes bases li són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei general de subvencions, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa l'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores en situació d'atur i empreses establert en matèria de formació d'oferta (DOGC núm. 5176, de 18.7.2008), modificada per l'Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre (DOGC núm. 5463, de 14.9.2009);

Atesa la Resolució TRE/2667/2009, de 14 de setembre, per la qual es publica el qüestionari d'avaluació de la qualitat en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades (DOGC núm. 5477 , de 5.10.2009);

Atès el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (BOE núm. 27, de 31.1.2008), modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre (BOE núm. 318, de 31.12.2010) i el Reial decret 189/2013, de 15 de març (BOE núm. 69, de 21.3.2013);

Atesa l'Ordre ESS/1897/2013 de 10 d'octubre, per la qual es se desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació (BOE núm. 249, de 17.10.2013);

Atès l'Acord de GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre. (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016);

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atès l'Acord del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya de 19 de juliol de 2016 i l'informe previ de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, contingudes a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional

Aquesta Ordre s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa concreta d'aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

 

Disposició transitòria

Els procediments de concessió de subvencions en matèria de formació d'oferta iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre es regiran per la normativa anterior que els sigui d'aplicació.

 

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Barcelona, 23 d'agost de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1. Bases reguladores

 

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, en els quals podran participar també persones aturades en els termes que estableix la base 7.1 e) de l'annex 1 d'aquesta Ordre, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 

2. Finalitats i principis

2.1. L'oferta formativa té per finalitat oferir a les persones treballadores ocupades una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

2.2. L'oferta formativa ha d'atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s'ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social. També, ha de facilitar l'obtenció dels certificats de professionalitat de les persones treballadores ocupades.

2.3. La concessió de les subvencions es realitza en règim de concurrència competitiva, respectant els principis d'objectivitat, igualtat, transparència i publicitat.

 

3. Entitats beneficiàries

3.1. Poden sol·licitar les subvencions destinades al finançament dels programes de formació de les especialitats formatives convocades:

a) Les entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

b) Les agrupacions constituïdes per entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Els requisits sobre la data de constitució de les agrupacions s'estableixen en la resolució de convocatòria.

Cadascuna de les entitats de formació de l'agrupació té la consideració de beneficiària i ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l'agrupació amb poder suficients per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació. Aquestes agrupacions no es poden dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.2. Tenen la consideració d'entitat de formació inscrita en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, aquelles que presentin una declaració responsable, d'acord amb el model disponible a l'aplicació Conforcat del Consorci (www.conforcat.cat).

La presentació de la declaració responsable habilitarà per a l'inici de l'activitat des del moment de la seva presentació i l'Administració inscriurà d'ofici l'entitat de formació en el Registre sobre la base de l'esmentada declaració responsable, sense perjudici de supervisió posterior del compliment del requisits. Per mantenir la inscripció, qualsevol canvi de titularitat o de forma jurídica de l'entitat s'ha de comunicar a l'administració competent.

3.3. La inexactitud o falsejament del document o de les dades de caràcter essencial, que s'hagin acompanyat o incorporat a la declaració responsable donarà com a resultat la impossibilitat de continuar amb l'activitat d'impartició de les accions formatives, amb la corresponent comunicació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya als efectes de les possibles conseqüències en el Registre de Centres, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n derivin, d'acord amb el que estableix l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

4. Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

4.1. Les entitats sol·licitants, incloses les entitats de formació que formen part d'una agrupació prevista a la base 3.1.b) de l'annex 1 d'aquesta Ordre, han de complir els requisits següents:

a) En cas de les entitats sol·licitants amb 50 persones treballadores o més, donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb disminució sobre el nombre total de persones treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3.12.2013), el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 04.06.2015).

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquesta obligació s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment, en el moment de presentació de sol·licitud, previ a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d'entitat beneficiària, previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, 2.5.2008). Aquest requisit només és aplicable en cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) No haver estat sancionada, amb resolució ferma, per cometre una infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb disminució o molt greu en matèria social o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

h) Acreditar que disposen d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), modificat pels Reial decret 780/1998, de 30 de abril (BOE núm. 104, de 1.5.1998), Reial decret 688/2005, de 10 de juny (BOE núm. 139, de 11.7.2005), Reial decreto 604/2006, de 19 de maig (BOE» núm. 127, de 29.05.2006), Reial Decret 298/2009, de 6 de març (BOE núm. 57, de 7.3.2009), Reial decret 337/2010, de 19 de març (BOE núm. 71, de 23.3.2010), i Reial decret 598/2015, de 3 de juliol (BOE núm. 159, de 4.7.2015).

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En cas de les empreses de més de 250 persones treballadores, aquestes hauran d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Presentar una declaració responsable manifestant el compliment del que estableix la llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

j) Les entitats de formació han d'estar inscrites o acreditades en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en les especialitats formatives convocades abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

k) Disposar d'instal·lacions i recursos humans suficients que garanteixin la seva solvència tècnica per impartir la formació, tant teòrica com pràctica, així com la seva qualitat. Les instal·lacions i els recursos materials poden ser propis o bé de titularitat d'entitats terceres privades o públiques quan això no impliqui subcontractar l'execució de l'activitat formativa; en aquest cas, cal aportar l'acord o el contracte de disponibilitat corresponents. A aquests efectes han d'acreditar:

- Capacitat econòmica i financera suficient, segons els criteris que determina la convocatòria.

- Instal·lacions pròpies de l'entitat que es destinaran a l'execució del programa de formació.

- Recursos humans propis de l'entitat que es destinaran a la gestió del programa de formació. A aquests efectes l'entitat ha de disposar, com a mínim, d'una persona contractada per compte aliè des d'un any abans de la publicació de la convocatòria.

l) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar a aquesta Ordre.

4.2. El compliment d'aquests requisits s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de la subvenció i l'aportació de la documentació requerida. L'entitat sol·licitant ha de tenir a disposició dels òrgans de concessió i control de la subvenció la documentació que acrediti la veracitat de les dades contingudes en la declaració.

 

5. Principis ètics i regles de conducta de les entitats beneficiàries

5.1. Les entitats beneficiàries han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

5.2. Amb caràcter general, les entitats beneficiàries, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics corresponents a l'activitat objecte de subvenció.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es poden presentar en les convocatòries de les subvencions dictades a l'empara d'aquesta Ordre, o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

5.3. En particular, les entitats beneficiàries assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar, immediatament, a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que el Consorci per a la Formació Contínua requereixi per tal de complir amb el que disposa la normativa vigent de transparència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

5.4. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajust públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

6. Obligacions de les entitats beneficiàries

Sens perjudici de les obligacions establertes en el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, constitueixen, així mateix, obligacions de les entitats beneficiàries:

a) Realitzar l'activitat formativa que fonamenta la concessió de la subvenció, d'acord amb les condicions i requisits formals i materials d'aquesta Ordre, i les condicions d'aprovació que van servir de base per determinar la valoració tècnica i la subvenció atorgada, inclosa l'obligació d'impartir la formació en els espais i amb els mitjans formatius acreditats i/o inscrits per aquesta finalitat.

b) Aportar la informació i documentació que es requereixi durant les fases d'instrucció del procediment, execució, justificació de la subvenció, seguiment i control de la subvenció, així com tenir a disposició dels òrgans de control competents els documents acreditatius de l'assistència de les persones participants a les accions formatives, degudament signats per aquestes i segons els requisits mínims que s'estableixin.

c) Subscriure, amb caràcter previ a la resolució d'atorgament, un compromís verificable de qualitat en la gestió, la transparència i l'eficiència en l'ús de recursos públics, d'acord amb el document d'acceptació de les condicions per al finançament dels programes de formació. Aquest compromís ha d'estar referit al seguiment de la impartició i l'assistència de totes les persones participants, i a la seva satisfacció amb l'execució de l'acció formativa, els continguts, els resultats, la qualitat del professorat i les modalitats d'impartició.

d) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció, així com, de la realització i dels costos de l'activitat que fonamenta la concessió, en la forma i termini que s'estableix a la base 35 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en aquesta Ordre.

e) Conservar els justificants originals i electrònics, i l'altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys des de la presentació de la justificació.

f) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar, prèviament i per escrit, a l'òrgan instructor, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

g) Sotmetre's a les actuacions de control i auditoria de qualitat que corresponguin al Consorci i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els hi sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

h) Comunicar al Consorci altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

j) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

k) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin en la corresponent resolució de revocació.

l) Identificar, expressament, en la seva comptabilitat, les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses.

m) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquell material escrit producte de l'actuació subvencionada. En tot cas, l'entitat beneficiària ha d'incloure en les activitats d'informació de les accions formatives, publicacions, material didàctic i certificacions als participants, el distintiu del Consorci i el logotip del Servei Públic d'Ocupació Estatal, i complir amb les mesures de publicitat contingudes a la base 28 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

n) Subscriure una pòlissa d'assegurança d'accident, amb caràcter previ a l'inici de l'acció formativa, que s'ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l'acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les despeses d'accident in itinere, els riscos derivats de les visites de l'alumnat a empreses o altres establiments que s'organitzin per donar suport al desenvolupament de les accions formatives. L'assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats de professionalitat, si escau.

L'entitat beneficiària ha d'acreditar, abans de l'inici de les actuacions subvencionades, mitjançant una declaració responsable, que figura en el document d'acceptació de les condicions de subvenció, la subscripció de la pòlissa d'assegurança d'accidents que cobreixi per a cadascuna de les persones participants en les accions un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa.

o) Facilitar i coresponsabilitzar-se en el seguiment de la participació dels participants, l'aprenentatge i l'avaluació.

p) Mantenir les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, d'equipament i de mitjans humans que s'han tingut en compte per acreditar o inscriure l'especialitat.

q) Informar a les persones participants, en cas d'accions formatives conduents a certificats de professionalitat, sobre la normativa de referència relacionada amb el certificat de professionalitat corresponent i el procediment per a l'obtenció de l'acreditació oficial.

r) Tramitar els ajuts i beques a les persones treballadores desocupades d'acord amb la normativa específica.

s) Garantir l'obligatorietat de la gratuïtat per als/les participants de les accions formatives compreses en els programes de formació.

t) Lliurar a cada participant un certificat o diploma de la realització de l'acció formativa, en els termes previstos a la base 15 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

u) Estar connectat i utilitzar l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat) per a la gestió dels expedients i fins a la liquidació d'aquests pel Consorci.

v) Complir amb les indicacions que determinin les guies i les instruccions que s'esmenten i desenvolupin aquesta Ordre, pels diferents àmbits de gestió i que es publiquin a la pàgina web del Consorci (www.conforcat.cat).

w) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les entitats que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, sempre que la subvenció concedida superi l'import de 10.000 euros.

x) Complir amb les obligacions de transparència a les que fa referència el títol II de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.

y) D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en cas que les persones de l'entitat beneficiària que participen en el programa subvencionat puguin tenir contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, l'entitat beneficiària ha de complir amb l'obligació d'acreditar mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

 

7. Persones destinatàries

7.1. Poden participar en les accions de formació previstes en aquesta Ordre, i en els termes i condicions que s'hi determinen:

a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.

c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliena incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i a aquells/es altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

e) Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La consideració de persona desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació. Aquestes persones poden ser beneficiàries de les beques i ajuts previstos a l'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, modificada per l'Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre.

7.2. El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, amb el límit màxim del 10 % del total de participants de cada programa formatiu.

7.3. La participació de les persones treballadores ocupades en les accions formatives ha de ser almenys del 60% respecte del total de persones formades en el conjunt del programa de formació, i la participació de les persones desocupades pot ser de fins a un 40%, en relació amb el total de participants que iniciïn la formació en el programa.

7.4. Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries dels programes de formació regulat en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquesta gestioni fins a un límit del 10 per cent del total de participants sense superar, en cap cas, el límit del 10 per cent del total de les seves persones treballadores en plantilla.

7.5. Les persones treballadores no poden participar dues o més vegades en la mateixa acció formativa.

7.6. Les persones treballadores han de sol·licitar la participació en les accions formatives mitjançant el model de sol·licitud que està disponible a la pàgina web del Consorci (www.conforcat.cat). Les entitats beneficiàries de les subvencions han de custodiar les sol·licituds de participació i tenir-les a disposició dels òrgans d'avaluació, control i seguiment.

7.7.Les entitats beneficiàries han de realitzar la selecció de les persones treballadores que participen en les accions formatives, atenent les prioritats i requeriments del programa de formació, i als criteris d'igualtat i objectivitat.

 

8. Col·lectius prioritaris

8.1. Per tal de garantir l'accés a la formació de les persones treballadores amb major dificultat d'inserció o de manteniment del lloc de treball, tenen prioritat per participar en els programes de formació regulats en aquesta Ordre:

a) Les persones treballadores ocupades pertanyents als col·lectius següents: persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.

b) Les persones aturades pertanyents als col·lectius següents: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de 45 anys i persones amb risc d'exclusió social, d'acord amb el previst en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia europea d'ocupació.

c) Les persones cuidadores no professionals que atenen a les persones en situació de dependència, a què fa referència la base 7.1.e) de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

8.2. S'entén per persones treballadores de baixa qualificació als efectes d'aquesta Ordre, les persones que en el moment de l'inici de l'acció formativa estiguin incloses en un dels grups de cotització següents: 06, 07, 09 o 10. També tenen aquesta consideració les persones en situació d'atur o les persones treballadores autònomes que no tinguin un carnet professional, un certificat de professionalitat de nivell 2 o 3, un títol de formació professional o una titulació universitària.

8.3. En cas dels certificats de professionalitat, poden tenir prioritat a l'accés de la formació aquelles persones que hagin superat un o diversos mòduls o unitats formatives del mateix certificat.

 

9. Programes de formació

9.1. Els programes de formació estan integrats per més d'una acció formativa. Les accions formatives, els objectius i els continguts a desenvolupar es fixen en el catàleg d'accions formatives que es publiquen a la pàgina web del Consorci (www.conforcat.cat ).

9.2. Són finançables les accions formatives dels programes de formació, d'acord amb l'establert a l'annex 1, d'aquesta Ordre, sobre costos finançables i criteris d'imputació, a partir de l'acte d'atorgament de la subvenció corresponent.

9.3. Els termini d'execució i finalització de les accions formatives dels programes de formació són els que s'estableixen per a cada convocatòria.

 

10. Contingut dels programes de formació i instal·lacions.

Els programes de formació han de contenir, almenys, la següent informació:

a) Experiència i capacitat tècnica en accions formatives relacionades amb el programa de formació.

b) Programa de formació amb el desenvolupament, metodologia, seguiment del programa, avaluació i certificació de la formació i àrees prioritàries.

c) Instal·lacions i mitjans previstos per impartir les accions formatives.

d) Abastament del programa de formació.

 

11. Accions formatives

11.1. S'entén per acció formativa l'adreçada a l'adquisició de competències professionals, teòriques i/o pràctiques, estructurades en una unitat pedagògica amb objectius, continguts i durada propis comuns per a tots els participants.

11.2. Les accions formatives poden ser de caràcter transversal, de caràcter sectorial, específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social, i certificats de professionalitat.

11.3. El contingut i la durada de les accions formatives s'ha d'ajustar a la durada establerta per a cada acció del catàleg d'accions formatives de cada convocatòria. En cap cas, la participació en accions formatives pot superar una durada de 8 hores diàries i 40 setmanals.

11.4. Una acció formativa es pot impartir en un o diversos grups.

 

12. Àrees formatives prioritàries

12.1. Són àrees formatives prioritàries dels programes de formació les següents:

a) Les relatives a la internacionalització de l'empresa, l'emprenedoria, la innovació i els desenvolupament tecnològic dels processos productius.

b) Les relacionades amb idiomes, ofimàtica i tecnologies de la informació i la comunicació, coneixements financers, jurídics i del funcionament de les administracions públiques.

c) Els certificats de professionalitat.

d) Les que donen lloc a una certificació reconeguda per la norma.

d) Les accions formatives dirigides a l'adquisició de les competències transversals i a anticipar les necessitats de qualificació per a l'adaptació al nou model productiu.

e) Les accions formatives que resultin estratègiques per a cadascun dels àmbits sectorials o sectors que els composen, i per als/les treballadors/ores del règim d'autònoms i/o de l'economia social.

f) Aquelles que s'estableixin en cada convocatòria.

12.2. Les accions formatives de les àrees formatives prioritàries s'establiran en el catàleg d'accions formatives de cada convocatòria.

 

13. Impartició de la formació

13.1. Les accions formatives poden ser presencials, en teleformació o mixtes. La modalitat de teleformació s'entén aplicada quan el procés d'aprenentatge de les accions formatives es desenvolupi amb el suport de tecnologies de la informació i comunicació en línia.

13.2. Les accions formatives presencials es poden organitzar en grups amb un màxim de 25 participants, llevat de les dirigides a l'obtenció d'un certificat de professionalitat, en les que aquest nombre està determinat pel nombre de participants pels quals estan acreditades les instal·lacions on s'imparteix l'acció formativa; segons el que determina la normativa de referència de cada certificat.

13.3. En cas de les accions formatives presencials no adreçades a certificats de professionalitat, les entitats beneficiàries han de especificar, a la declaració responsable a la que es refereix la base 3.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, que compleixin els següents requisits:

a) En relació amb els espais formatius: que compten amb un espai mínim de 2m2 per alumne/a, i que cada espai està equipat amb el mobiliari docent adequat al nombre d'alumnes.

b) En relació amb les instal·lacions i equipament: que s'adeqüen a l'especialitat formativa segons el programa formatiu del catàleg d'especialitats formatives, i que compleixen amb la normativa industrial i higiènica sanitària corresponent i a les mesures d'accessibilitat universal i seguretat de les persones participants.

c) En relació amb el material necessari per al desenvolupament de l'acció formativa: que s'adequa als continguts i a les activitats requerides pel programa formatiu.

13.4. Les accions de formació, no conduents a certificats de professionalitat, en la modalitat de teleformació han de disposar, com a mínim, d'un tutor per cada 80 participants. Les accions mixtes han de respectar els esmentats límits, segons la respectiva modalitat formativa.

Les accions de teleformació conduents a certificats de professionalitat han de complir els requisits que s'estableixen en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, i l'Ordre ESS/1897/2013 de 10 d'octubre, de desenvolupament.

13.5.Quan la formació es desenvolupi en tot o en part mitjançant teleformació, aquesta s'ha de realitzar a través d'una plataforma virtual d'aprenentatge que asseguri la gestió dels continguts, un procés d'aprenentatge sistematitzat per als/les participants i el seu seguiment i avaluació. La impartició ha de comptar amb una metodologia apropiada per a aquesta modalitat i complementada amb assistència tutorial. Els requisits d'accessibilitat i disseny de la plataforma digital, així com els requisits que han de complir el personal tutor-formador, es publiquen a la pàgina web del Consorci (www.conforcat.cat ) en el moment de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

14. Certificats de professionalitat

14.1. Els certificats de professionalitat s'han de programar de manera desagregada per mòduls o unitats formatives dels mòduls formatius associats a cadascuna de les unitats de competència incloses en el certificat de professionalitat, garantint la unitat mínima acreditable.

Aquestes accions han de complir tots els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, modificat pels Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els reials decrets que regulen cada certificat de professionalitat.

Les persones que finalitzen les accions formatives amb avaluació positiva poden sol·licitar el certificat de professionalitat o l'acreditació parcial dels mòduls formatius realitzats, d'acord amb el procediment establert pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

14.2. Les entitats que realitzin accions formatives dirigides a l'obtenció d'un certificat de professionalitat han d'estar degudament acreditades per l'administració competent.

14.3. L'entitat que programi tots els mòduls formatius corresponents a un certificat de professionalitat ha de programar obligatòriament amb aquests el mòdul de formació pràctica en empreses.

14.4. El desenvolupament del mòdul de formació pràctica en empreses s'ha de realitzar un cop superats la resta dels mòduls formatius del certificat de professionalitat, si bé podrà desenvolupar-se simultàniament a la realització d'aquells. En cap cas no es pot programar de forma independent.

Les entitats que sol·licitin la subvenció per a la realització d'aquest mòdul han de subscriure un conveni de col·laboració entre el centre de formació i l'empresa on s'efectuen les pràctiques d'acord amb el protocol que està disponible a l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat ). Les empreses que acullin participants en pràctiques han d'informar a la representació legal de les persones treballadores dels convenis signats.

L'entitat de formació i l'empresa on es realitzin les pràctiques han de designar, cadascuna, una persona tutora entre el seu personal que serà la responsable d'establir i acordar el programa de pràctiques, supervisarà, donarà suport tècnic i realitzarà el seguiment i avaluació de les persones participants.

La durada, el contingut i els criteris d'avaluació de les pràctiques realitzades en aquest mòdul s'han d'ajustar a allò previst en el reial decret que regula el certificat de professionalitat corresponent.

La gestió del mòdul de pràctiques es realitzarà a través de l'aplicació qBID (http://soc.empresaiformacio.org/)

14.5. Les persones que acreditin una experiència laboral mínima de 3 mesos, que es correspongui amb les capacitats recollides en el mòdul de formació pràctica als centres de treball, poden sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya una certificació d'exempció. La sol·licitud del certificat d'exempció s'ha de fer d'acord amb les instruccions que determini el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

14.6. La subvenció del mòdul de formació pràctica en empresa és el que es fixa en l'annex 2 d'aquesta Ordre. Aquesta subvenció ha d'anar destinada al finançament dels costos de l'activitat del personal tutor de l'entitat de formació. No s'estableix un nombre mínim d'alumnes participants en aquest mòdul, ja que aquest està condicionat al nombre d'alumnes que estiguin exempts de fer-lo.

14.7. Les empreses o els centres de treball on es realitzin les pràctiques relatives a aquest mòdul poden tramitar un ajut d'acord l'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria de formació d'oferta, modificada per l'Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre.

14.8. El mòdul de formació pràctica no es pot iniciar més enllà de 4 mesos des de la finalització de l'últim mòdul formatiu i, en tot cas, la data límit de finalització és el darrer dia d'execució dels programes de formació regulats en aquesta Ordre.

14.9. Els certificats de professionalitat impartits en la modalitat de teleformació s'han de realitzar a través d'una plataforma virtual d'aprenentatge acreditada, segons el que estableix l'annex II de l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre.

L'avaluació dels certificats de professionalitat en aquesta modalitat s'ha de realitzar mitjançant un seguiment del procés d'aprenentatge i una prova d'avaluació final de caràcter presencial.

14.10. Les persones tutores formadores que imparteixen certificats de professionalitat en la modalitat de teleformació, a més dels requisits establerts al Reial decret 34/2008, de 18 de gener, modificat pel Reial decret 189/2013, de 15 de març, han d'acreditar una formació de, al menys, 30 hores de formació o experiència en aquesta modalitat i en la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.

En la planificació de l'acció formativa s'ha d'establir un mínim de dedicació del personal tutor-formador de 10 hores setmanals per cada 20 alumnes, incloent-hi les activitats presencials.

 

15. Diplomes i certificats

15.1. Les entitats beneficiàries que imparteixin la formació han de lliurar a cada participant que hagi finalitzat la formació un diploma acreditatiu d'haver realitzat l'acció formativa, en que ha de constar, com a mínim, l'expedient, la denominació de l'acció, l'acció i el grup, la modalitat d'impartició, els continguts formatius, els dies en que s'ha desenvolupat, les hores de formació rebudes, amb especificació, si s'escau, de les hores presencials i de teleformació, l'entitat de formació que ha impartit l'acció i l'entitat sol·licitant del programa de formació.

15.2. Quan la formació a impartir condueixi a l'obtenció certificats de professionalitat, la certificació d'aquesta formació s'ha de realitzar segons els requisits que es determinen al Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, modificat pels Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els reials decrets que regulen cada certificat de professionalitat. En tot cas, el diploma acreditatiu ha d'identificar clarament que es tracta d'una formació conduent a l'adquisició d'un certificat de professionalitat, la normativa de referència i la qualificació obtinguda en el procés d'avaluació.

15.3. Els diplomes acreditatius han d'incloure el distintiu del Consorci i el logotip del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Els models dels diplomes es troben a la pàgina web del Consorci (www.conforcat.cat ).

15.4. Els diplomes acreditatius s'han lliurar o trametre a les persones participants en el termini màxim de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització de l'acció formativa en la qual hagin participat. Les entitats beneficiàries han de conservar l'acreditació del lliurament dels diplomes de formació a les persones participants.

 

16. Subcontractacions

Les entitats beneficiàries no poden subcontractar amb tercers l'execució de l'activitat formativa que se'ls adjudiqui. A aquests efectes, la contractació del personal docent, entès com a persona física que imparteix la formació, no es considera subcontractació.

 

17. Sol·licitud

17.1. El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquesta Ordre s'inicia d'ofici mitjançant convocatòria de la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci, que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com la publicació del seu extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.2. Les sol·licituds s'han de presentar de forma electrònica i signades electrònicament, mitjançant, la pàgina web de Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/ ) dins del termini establert en la convocatòria. Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

17.3. A la sol·licitud s'ha de fer constar el número d'expedient facilitat per l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat) un cop gravada la memòria de l'entitat i el programa de formació. Així mateix s'ha d'adjuntar el document “Annex dades específiques de la sol·licitud de subvenció” que també facilita l'aplicació Conforcat.

17.4. Seran d'aplicació les signatures electròniques admeses per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, pel qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

17.5. Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia seu electrònica. En el supòsit que l'import total de la subvenció adjudicada superi un total de 60.000€, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i signatura electrònica, per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé, en el tràmit de justificació.

17.6. En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

17.7. Una entitat de formació només pot presentar-se individualment o, bé, participar en una de les agrupacions previstes a la base 3.1.b) de l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'incompliment d'aquest límit comporta l'admissió a tràmit de la sol·licitud presentada per l'entitat de formació en darrer lloc i/o l'anul·lació d'aquesta entitat de formació de l'agrupació de la qual formi part. Si les sol·licituds tenen la mateixa data de presentació, no s'admeten a tràmit aquelles en les quals hi participin un nombre menor de persones.

17.8. Tanmateix, una entitat de formació únicament pot participar en una de les agrupacions previstes a la base 3.1.b de l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'incompliment d'aquest límit comporta l'anul·lació d'aquesta entitat de formació de la sol·licitud o sol·licituds presentades per l'agrupació o agrupacions de la qual formi part, excepte de la presentada en darrer lloc. Si les sol·licituds tenen la mateixa data de presentació, no s'admeten a tràmit aquelles en les quals hi participin un nombre menor de persones.

17.9. En les sol·licituds de les agrupacions previstes a la base 3.1.b) de l'annex 1 d'aquesta Ordre, s'ha de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en la resolució o en l'acord d'atorgament, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun en la seva condició de beneficiaris.

17.10. Les entitats sol·licitants no poden sol·licitar, en concepte de subvenció, per al finançament del programa de formació que presentin, una quantia que superi l'import màxim fixat per a cadascuna de les línees de subvenció establertes a la convocatòria.

 

18. Contingut de les sol·licituds

18.1. A l'expedient de sol·licitud per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels programes de formació regulats per aquesta Ordre s'ha de fer constar, almenys, les dades següents:

a) Raó social del sol·licitant i NIF.

b) Poders de representació per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant, en cas que aquest no es pugui consultar en un registre públic.

c) Import sol·licitat.

18.2. La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència les bases 4 i 6 w) de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

b) Existència, o no, d'altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del programa, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i inscripció dels seus estatuts en el Registre Mercantil o en el registre corresponent.

d) Disposar de facultats de representació de l'empresa, d'acord amb la corresponent escriptura notarial inscrita en el Registre Mercantil o en el registre corresponent, si escau.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.

f) Mantenir un sistema de comptabilitat separada o un codi comptable adequat en relació a les transaccions relacionades amb les actuacions.

18.3. Les declaracions responsables que estan recollides en el document “Annex dades específiques de la sol·licitud de subvenció” que s'adjunta a la sol·licitud.

18.4. La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s'aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

18.5. La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Consorci i a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) per fer les comprovacions telemàtiques d'ofici en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, DNI del representant legal, NIF de l'entitat sol·licitant i altres dades que constin a la sol·licitud i, si és pertinent, el Consorci pot demanar la documentació complementària que estimi necessària per tal de comprovar les dades comunicades per l'entitat.

18.6. Les sol·licituds presentades han de comptar amb l'expedient corresponent a l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat), en que ha de constar la informació referent a:

a) Memòria justificativa de la capacitat tècnica de l'entitat sol·licitant per a la gestió del programa de formació que sol·licita, en els termes que determinen les bases 4.1.k) i 9 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, i en la qual s'ha de proporcionar, almenys, la informació relativa a l'experiència en el desenvolupament d'accions de formació similars i altres activitats formatives, i indicació dels recursos tècnics de què disposa l'entitat sol·licitant.

b) Programa de formació que ha d'executar l'entitat sol·licitant i que ha de contenir, almenys, la informació assenyalada en la base 10 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

18.7. En cas que la documentació anteriorment esmentada ja es trobi en poder de qualsevol òrgan o dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l'entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació.

En cas que s'haguessin produït modificacions en la documentació presentada, n'hagi prescrit el període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

18.8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquest article, el Consorci o la OGE han de requerir a l'entitat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, prèvia resolució, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener.

Quan el requeriment afecti alguna o algunes de les accions formatives i l'entitat no esmeni els defectes o aporti la documentació requerida, aquestes s'exclouen del programa de formació. La resta del programa s'ha de tramitar si es mantenen les condicions i requisits que així ho permetin.

 

19. Inadmissió i desistiment

19.1. L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta Ordre comporta la inadmissió de la sol·licitud.

19.2. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen les bases 17 i 18 de l'annex 1 d'aquesta Ordre o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud. El requeriment es notifica individualment a les entitats de formació sol·licitants.

19.3. Les entitats sol·licitants poden desistir de la seva sol·licitud per escrit, abans de l'atorgament, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar emetent la resolució corresponent.

19.4. Prèviament a la concessió de les subvencions, la persona titular de la Direcció del Consorci ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de l'Acord de GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

19.5. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar de la publicació o notificació.

 

20. Criteris de valoració

20.1. La valoració de les sol·licituds dels programes de formació es realitza d'acord amb la metodologia i la puntuació de valoració tècnica que es determina en cada convocatòria i té per objectiu l'anàlisi i la determinació de la qualitat dels diferents programes presentats, així com, l'adequació a les prioritats establertes.

20.2. La metodologia de valoració tècnica té en consideració els criteris següents:

a) Bloc I. Capacitat acreditada de l'entitat sol·licitant per desenvolupar el programa de formació presentat (40 punts).

b) Bloc II. Aspectes tècnics relatius al programa de formació i a les accions formatives que l'integren (35 punts).

c) Bloc III. Adequació i dimensió del programa de formació (25 punts).

20.3. La puntuació màxima que pot assolir un programa de formació és de 100 punts.

20.4. Per accedir al finançament dels programes de formació cal assolir una puntuació mínima de 60 punts en el còmput global de la puntuació obtinguda d'acord amb la metodologia de valoració.

 

21. Subvenció dels programes formatius

21.1. Les sol·licituds que han estat acceptades a tràmit i han superat la puntuació de 60 punts en la valoració tècnica són objecte de finançament amb un import màxim subvencionable, condicionat a l'import convocat per a cadascun dels tipus de programes de formació.

21.2. Els límits de subvenció dels programes de formació es fixaran en cada convocatòria.

21.3. El càlcul de la subvenció de cada programa es determina d'acord amb els criteris següents:

a) El pressupost convocat per a cadascuna de les línees de subvenció establertes a la convocatòria i, si escau, els límits màxims establerts a la sol·licitud.

b) La valoració tècnica obtinguda de cada programa de formació segons el previst a la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i a la resolució de convocatòria.

c) El nombre de sol·licituds que compleixen els requisits per obtenir subvenció, per a cada una de les línees convocades.

d) Els límits establerts pels mòduls econòmics màxims fixats en l'annex 2 d'aquesta Ordre per a cada acció formativa.

21.4. L'import ajustat és l'import de sol·licitud acceptat a una entitat, un cop superada la puntuació de 60 punts de valoració tècnica i es determina per cada acció formativa aprovada mitjançant el producte del nombre d'hores de l'acció formativa pel nombre d'alumnes i per l'import del mòdul econòmic corresponent.

21.5. Per a determinar l'import de subvenció, els expedients s'ordenen de major a menor segons la puntuació obtinguda per a cada una de les línies convocades. Una vegada ordenats s'obté un coeficient, resultant d'aplicar la diferencia de cada una de les valoracions en relació a la de l'expedient que ha obtingut menor valoració. Un cop normalitzat, aquest coeficient és el percentatge de finançament, sobre l'import màxim ajustat, per a cada expedient.

21.6. Es financen els expedients segons l'ordre de major a menor, fins esgotar l'import convocat i tenint en compte els imports fixats per a cada apartat i subapartat, en cas dels programes de formació transversal, i de cada àmbit sectorial, en cas dels programes sectorials. En cas que es produeixin romanents entre l'import convocat i la suma dels imports dels expedients finançats, es repartirà de manera proporcional entre aquests. Quan el romanent sigui inferior, en euros, al nombre d'expedients finançats, l'import s'adjudicarà a l'expedient amb major puntuació. En cas que, un cop redistribuïts els romanents, la suma de l'import atorgat sigui superior en 1 euro en relació amb l'import màxim de convocatòria, la diferència es detraurà de l'expedient finançat amb menor valoració.

21.7. Quan la quantia de finançament que li correspon a una entitat no compleixi els requisits del punt 2 d'aquesta base, aquesta quantia s'incorporarà a l'import de finançament i es procedirà segons es determina en el punt anterior.

21.8. En cas que es produeixi un empat entre l'últim expedient finançat i el següent, a igual puntuació, es finança aquella sol·licitud que obtingui major puntuació en la valoració tècnica de l'apartat b) de la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. En cas que aquesta puntuació també fos coincident, es finança la sol·licitud que tingui major puntuació a l'apartat a) de la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. En cas que aquesta puntuació també fos coincident, es finança la sol·licitud que tingui major puntuació a l'apartat c) de la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. En cas que tinguin la mateixa puntuació en aquest últim apartat, es financen els programes de formació en proporció a la subvenció sol·licitada i els fons disponibles que resten per assignar.

21.9. La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans de que es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

22. Procediment de concessió

22.1. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el de concurrència competitiva, i s'inicia d'ofici mitjançant convocatòria de la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

22.2. L'òrgan competent per instruir el procediment de concessió de les subvencions previstes en aquesta Ordre és la persona titular de la Direcció del Consorci, que ha de realitzar d'ofici totes les actuacions i sol·licitar els informes que estimi necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

22.3. L'òrgan instructor ha de formular una proposta d'acord al Comitè Executiu del Consorci, mitjançant un informe amb els resultats de la valoració de les sol·licituds i la determinació de la quantia de la subvenció. En base a aquest acord l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional.

22.4 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida, així com la llista de denegacions. En el supòsit que alguna de les entitats proposades per ser beneficiàries no accepti la subvenció o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a l'entitat sol·licitant de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació, prèvia aportació de la documentació a què es refereix l'apartat 6 d'aquesta base i de l'acceptació de la subvenció, si escau.

22.5. La proposta de resolució provisional s'ha de notificar a les entitats sol·licitants mitjançat el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

22.6. Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, dins el termini de 10 dies hàbils, el document d'acceptació de la subvenció, segons model normalitzat, i ajustar el programa de formació a la quantitat establerta en l'acord, amb caràcter previ a la resolució d'atorgament, ampliant o reduint el nombre de participants previstos per a cadascuna de les accions formatives amb el límit o condició que s'indiqui en la proposta de resolució provisional. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment del document d'acceptació de la subvenció i de la reformulació del programa de formació. A través del document d'acceptació, les entitats proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció, d'acord amb el que s'estableix a la base 19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

22.7 Dins del mateix termini les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre. La proposta de resolució provisional s'ha de sotmetre al tràmit d'audiència de les entitats sol·licitants per a que en el termini màxim de 10 dies puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Si l'entitat beneficiària no presenta l'acceptació del programa de formació ajustat dins del termini establert, s'entén que desisteix de la sol·licitud de subvenció.

22.8. L'òrgan instructor ha de formular la proposta definitiva de concessió de les subvencions a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries proposades, de les acceptacions i de les comprovacions realitzades d'ofici, i l'ha d'elevar a l'òrgan competent per dictar la resolució d'atorgament.

 

23. Resolució i notificació

23.1. L'òrgan competent per dictar la resolució d'atorgament és la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci.

23.2. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de 6 mesos, a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat que s'estableixi un termini menor a la resolució de convocatòria.

23.3. La resolució definitiva s'atorga sobre el pressupost acceptat, ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació de les entitats sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, la puntuació, l'import i, en cas que s'autoritzin bestretes, la justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció, la forma i la quantia de les garanties que, si s'escau, ha de presentar l'entitat beneficiària, i la llista de reserves.

23.4. La resolució de denegació ha de contenir, com a mínim, la llista d'entitats amb la puntuació obtinguda i el motiu de denegació.

23.5. La resolució d'atorgament de les subvencions s'ha de notificar a les entitats beneficiàries mitjançat el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

23.6. En cas que l'òrgan concedent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 6 mesos, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

23.7. La resolució d'atorgament o de denegació de la subvenció, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d'altres subvencions en exercicis futurs.

23.8. Les entitats beneficiàries de la subvenció han d'aportar un vegada notificada la resolució d'atorgament, el full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda que està disponible a la pàgina web del Consorci (www.conforcat.cat ). Només s'ha d'aportar el full de domiciliació bancària en cas de canvi de dades o si és el primer cop que es sol·licita un ajut o una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o al Consorci.

23.9. Les entitats beneficiàries poden accedir al detall dels programes de formació aprovats, a través de l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat).

 

24. Pagament

24.1. Una vegada dictada la resolució d'atorgament i amb caràcter previ a l'inici de l'activitat formativa, es podrà fer una bestreta que, en cap cas, podrà superar el límit màxim del 25 per cent de l'import concedit. Igualment, es podrà fer el pagament d'una nova bestreta de fins a un 35 per cent addicional, un cop acreditat l'inici de l'acció formativa. El 40 per cent restant de l'import concedit s'ha de fer efectiu una vegada finalitzada i justificada l'activitat formativa subvencionada. El pagament es farà mitjançant una transferència bancària, al compte corrent comunicat per l'entitat beneficiària i de la qual sigui titular.

El pagament de la subvenció queda condicionat al fet que les entitats beneficiàries estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, llevat que s'acrediti que els esmentats deutes es troben ajornats, fraccionats o quan s'hagués acordat la seva suspensió. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la entitat beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

24.2. En cap cas es poden realitzar pagaments anticipats a les entitats beneficiàries en els supòsits previstos a l'article 34.4, paràgraf tercer, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, no es pot realitzar el pagament de la subvenció quan l'entitat sigui deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament.

24.3. Quan l'òrgan concedent ho consideri oportú, la resolució d'atorgament de la subvenció pot establir, de forma motivada, la prestació d'una garantia, per poder procedir al pagament de la bestreta.

En aquest supòsit, i amb caràcter previ al pagament de la bestreta, s'ha d'acreditar haver dipositat a la Caixa General de Dipòsits la corresponent garantia financera a disposició del Consorci i per l'import total de la bestreta, d'acord amb el que disposa el Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i s'unifica el règim de les garanties que davant seu es poden presentar.

La garantia s'ha de retornar a l'entitat beneficiària quan aquesta hagi justificat la subvenció concedida, s'hagi emès la resolució definitiva de liquidació i, si s'escau, hagi reintegrat la subvenció rebuda no utilitzada, els corresponents interessos de demora i els rendiments financers no aplicats. En cas contrari, un cop instruït el procediment de revocació corresponent, s'ha d'executar l'aval.

 

25. Revisió i variacions de la subvenció

25.1. Les subvencions atorgades poden ser revisades i modificar-ne la resolució d'atorgament en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

25.2. D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, fora dels casos permesos en les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució d'atorgament, en els termes establerts en la normativa reguladora de la subvenció.

25.3. L'entitat beneficiària ha de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha d'ésser expressament autoritzat per l'òrgan concedent, en els termes de l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

25.4. Aquesta modificació s'ha de fonamentar en circumstàncies sobrevingudes durant el període d'execució de l'activitat subvencionada i formalitzar-se amb caràcter immediat al seu esdeveniment i, en tot cas, abans de la finalització del termini d'execució. En tot cas, la modificació només es pot autoritzar si no vulnera el procediment de concurrència competitiva, ni perjudica drets de tercers.

A les modificacions que afectin exclusivament el nombre de participants a les accions formatives no els és aplicable el que disposa aquest apartat, sempre que no suposi minoració de la valoració tècnica obtinguda en la sol·licitud de subvenció.

25.5. Les sol·licituds de modificació s'han de sotmetre a l'òrgan instructor. L'òrgan concedent, a proposta de l'òrgan instructor, ha de dictar resolució acceptant o denegant la modificació proposada en el termini d'un mes des de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-ne notificat resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre desestimada. Les resolucions poden retrotraure els seus efectes, com a màxim, al moment de la presentació de la sol·licitud de modificació.

 

26. Publicitat

26.1. D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l'import de les subvencions atorgades, individualment considerades, és igual o superior a 3.000 euros, l'òrgan concedent en donarà publicitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Consorci, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, l'entitat beneficiària, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000 euros, no escaurà la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta informació també es farà pública al portal de la transparència (http://transparencia.gencat.cat/).

26.2. Així mateix, un cop finalitzat el procediment de concessió, el Consorci ha de donar publicitat a la seva pàgina web (www.conforcat.cat) de la llista d'entitats beneficiàries amb especificació del tipus o línies de programa, la puntuació tècnica i el finançament obtinguts, d'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

 

27. Execució dels programes de formació

27.1. L'execució del programa de formació s'ha d'iniciar dins de l'any d'atorgament de la subvenció i s'ha de dur a terme d'acord amb el que estableixen aquesta Ordre, la resolució d'atorgament de la subvenció i el programa de formació aprovat.

27.2. Durant l'execució del programa de formació no es poden incloure accions formatives no aprovades, ni modificar la durada ni la modalitat d'aquestes, llevat les modificacions previstes a la base 25 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i de la resolució corresponent de l'òrgan concedent.

27.3. L'execució de les accions formatives conduents a certificats de professionalitat s'ha de realitzar segons els requisits establerts en la normativa que regula aquest tipus de formació i les instruccions específiques que pugui determinar el Consorci en aplicació d'aquesta normativa.

27.4. En cas que durant el desenvolupament del programa de formació no es compleixin les condicions d'execució declarades per l'entitat en els criteris de valoració tècnica, en la liquidació del programa s'aplicaran les taxes d'incompliments corresponents que es determinen en les instruccions de justificació de cada convocatòria.

 

28. Publicitat de les accions formatives

28.1. L'entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa i de l'activitat objecte de subvenció segons el que s'estableix a la base 6 apartat m) de l'annex 1 d'aquesta Ordre, sobre les obligacions de les entitats beneficiàries, i d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

28.2. L'entitat beneficiària ha de comunicar al Consorci els grups previstos amb un mes d'antelació als efectes de publicitat de les accions formatives en el cercador de cursos de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

 

29. Comunicació de les accions formatives

29.1. Les entitats beneficiàries han de comunicar l'inici i l'acabament dels grups de les accions formatives, així com qualsevol modificació posterior. Les comunicacions esmentades s'han de realitzar telemàticament a través de l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat), respecte de tots els grups de les accions formatives que s'iniciïn a partir de la data de notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció.

La falta de comunicació en els terminis establerts implicarà que la corresponent acció formativa o grup de participants es consideri no realitzada a efectes de justificació de la subvenció, excepte en cas que la no comunicació en termini sigui per causes imprevistes, degudament justificades i comunicades en el moment en què es produeixin.

29.2. L'inici de cadascun dels grups de les accions formatives, el lloc, la data i l'horari, s'ha de comunicar almenys tres dies naturals abans de la seva realització en cas dels grups d'accions formatives que tinguin una durada igual o inferior a deu dies naturals. En la resta de casos aquesta comunicació es pot realitzar el mateix dia d'inici del curs.

Qualsevol modificació o cancel·lació d'un grup notificat s'ha de realitzar, almenys, amb un dia d'antelació sobre la data d'inici notificada prèviament.

29.3. Així mateix, i fins a completar el 25% d'hores del grup, s'ha de comunicar la relació de les persones participants a través de l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat). Excepcionalment, en cas que el 25% d'hores de l'acció formativa coincideixi amb la primera sessió formativa, aquesta comunicació es pot realitzar en la sessió formativa següent.

En cas d'accions formatives vinculades a certificats de professionalitat, la comunicació s'ha de produir durant els 5 primers dies lectius des de l'inici de l'acció formativa, sempre que no s'hagi superat el percentatge esmentat del 25%.

29.4. El Consorci pot suspendre cautelarment un grup o una acció formativa quan s'observin circumstàncies que repercuteixin en el desenvolupament normal de la impartició de la formació.

29.5. Als efectes de determinar la subvenció, un cop executada la formació, es considera que una persona participant ha finalitzat la formació quan hagi assistit, almenys, al 75% de la durada de l'acció formativa. En cas de les persones aturades, també es considera que han finalitzat la acció formativa aquelles persones que l'han d'abandonar per haver trobat feina, sempre que hagin realitzat, almenys, el 25% de l'acció formativa.

29.6. Si es produeixen abandonaments de persones participants durant el primer 25% de la durada de l'acció formativa, es poden incorporar altres persones en el seu lloc. En cas d'accions formatives vinculades a certificats de professionalitat, les incorporacions s'han de produir durant els 5 primers dies lectius des de l'inici de l'acció formativa, sempre que no s'hagi superat el percentatge esmentat del 25%.

29.7. Les accions formatives han de contemplar l'avaluació com una activitat de la pròpia acció i disposar dels instruments adients. Un cop finalitzada l'acció formativa, l'entitat beneficiària ha d'informar del resultat de l'avaluació de cada participant a l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat).

29.8. A efectes estadístics i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 1 d'aquesta base, l'entitat beneficiària ha de comunicar la certificació provisional de cada grup en el termini de 2 mesos a partir de la data d'acabament. La comunicació s'ha de realitzar telemàticament a través de l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat).

 

30. Pla de seguiment i control

30.1. El Consorci ha d'elaborar un pla de seguiment i control per aquesta convocatòria. Les actuacions de seguiment i control del pla es realitzen mitjançant les actuacions de les comissions mixtes de seguiment i les actuacions assenyalades a la base 32 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, i cobreixen una mostra representativa dels recursos públics destinats a cada convocatòria, sens perjudici de les actuacions que poden realitzar els òrgans de fiscalització i de control a què es refereix l'article 38.2 del Reial decret 395/2007, de 23 de març.

30.2. Les entitats beneficiàries de les subvencions i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seva justificació s'han de sotmetre a les actuacions de seguiment i control que el Consorci realitzi i a les de control financer que corresponguin, d'acord amb el que preveuen els articles 97 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

31. Comissió Mixta de Seguiment

31.1. Per a cada programa de formació s'ha de constituir una Comissió Mixta de Seguiment que ha d'estar integrada, almenys, per dos membres del Consorci i per dos membres de l'entitat beneficiària. La Presidència de la Comissió l'ha d'exercir un dels membres designats pel Consorci.

31.2. La Comissió Mixta de Seguiment s'ha de convocar quan ho sol·liciti qualsevol de les parts. Dels acords d'aquestes reunions se n'ha d'informar al Comitè Executiu del Consorci.

31.3. Les funcions d'aquesta Comissió són:

a) Analitzar, valorar i fer un seguiment del desenvolupament del programa de formació i conèixer les modificacions que es produeixin durant la seva execució.

b) Si s'escau, formular una proposta de modificacions relatives a aspectes tècnics o formals de les accions formatives aprovades. Quan la modificació afecti al nombre de participants que es preveu formar a cada acció formativa, l'esmentada modificació s'ha de realitzar d'acord amb el que determina la base 25.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'adopció d'aquestes propostes requereix, en qualsevol cas, el vot favorable dels membres designats pel Consorci.

c) Analitzar els resultats obtinguts en l'execució i l'avaluació de les accions formatives.

d) Resoldre els dubtes que puguin sorgir en l'execució i la justificació del programa de formació.

31.4. Les sessions i deliberacions de la Comissió Mixta de Seguiment s'han de realitzar d'acord amb el que preveu el capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, que regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats.

 

32. Actuacions de seguiment i control

32.1. Actuacions in situ. Comprenen el seguiment de l'activitat formativa al lloc de la seva impartició i durant la realització d'aquesta, a través d'evidències físiques i testimonis obtinguts mitjançant entrevistes a les persones responsables de la formació, l'alumnat i al personal formador, a fi de realitzar una comprovació sobre l'execució de l'activitat formativa, els continguts d'aquesta, el nombre real de persones participants, les instal·lacions i els mitjans pedagògics. En el marc d'aquestes actuacions es poden realitzar requeriments per a l'esmena de les incidències detectades.

32.2. Actuacions ex post. S'han de realitzar un cop finalitzada i justificada l'execució del programa de formació subvencionat a través d'evidències físiques i testimonials a fi de comprovar, entre d'altres, els següents extrems:

a) Execució de les accions formatives.

b) Nombre real de persones participants.

c) Lliurament a les persones participants del diploma o certificat de formació segons el que determina la base 15 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

d) Documentació justificativa dels costos de formació, la seva comptabilització, així com de la materialització del pagament anterior a la justificació de la subvenció, d'acord amb els requisits establerts per la normativa.

32.3. Per a les accions formatives conduents a certificats de professionalitat, el Consorci ha de comprovar que en les condicions de realització de l'acció formativa es compleixi el que estableixen les diferents normes que regulen aquest tipus de formació, segons el protocol específic de control per a aquestes accions, contingut en el pla de seguiment.

32.4. El Consorci pot realitzar altres actuacions de seguiment i control que consideri necessàries en l'àmbit de les seves competències.

32.5. Així mateix, el Consorci podrà realitzar actuacions específiques de seguiment i de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o d'irregularitats en l'execució de l'activitat formativa finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

 

33. Qualitat i avaluació de la formació

33.1. El Consorci promou la qualitat de les ofertes de formació per a l'ocupació i duu a terme el seguiment i l'avaluació de les accions formatives per tal d'assegurar la seva eficàcia i adequació permanent a les necessitats del mercat de treball.

33.2. Així mateix, el Consorci fomenta la implantació de sistemes i dispositius de millora contínua de la qualitat en les entitats de formació que imparteixin les accions formatives a través de l'avaluació de la qualitat. Per mesurar la qualitat el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya fixa criteris i indicadors d'acord amb el qüestionari d'avaluació de qualitat de les accions formatives, publicat a la Resolució TRE/2667/2009, de 14 de setembre, per la qual es publica el qüestionari d'avaluació de la qualitat en matèria de formació d'oferta.

33.3. Les entitats beneficiàries dels programes de formació per a treballadors ocupats han de subscriure, amb caràcter previ a la percepció de finançament públic, el compromís verificable de qualitat en la gestió que s'estableix a la base 6.c) de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

33.4. Les entitats beneficiàries dels programes de formació han de col·laborar en l'avaluació de la formació que realitzen.

 

34. Actuacions d'avaluació i de control de les entitats beneficiàries

34.1. Les entitats beneficiàries dels programes de formació han de realitzar l'avaluació i el control de la qualitat de la formació que executen. La mostra seleccionada per a les actuacions d'avaluació i de control subvencionades ha de cobrir almenys el 20% dels grups comunicats.

34.2. Les actuacions a realitzar són, entre d'altres, les següents:

a) Actuacions de control.

Verificació in situ del correcte desenvolupament de la formació en aspectes com les instal·lacions, el professorat, l'horari, l'adequació al programa i altres aspectes de l'acció formativa i de la normativa reguladora, si escau.

Comprovació documental del compliment de les seves obligacions en relació amb les condicions d'impartició de la formació i, si escau, amb les instruccions publicades, la inexistència de subcontractació, el control d'assistència, la gratuïtat de la formació, i la publicitat del Consorci i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Control intern a les instal·lacions on s'organitza o es gestiona el programa de formació respecte del compliment dels tràmits i les comunicacions a realitzar davant el Consorci.

Qualsevol altra actuació complementària de les anteriors a través d'altres mitjans, com ara requeriments telefònics, circularitzacions o d'altres mitjans.

b) Actuacions d'avaluació.

En compliment del compromís establert les entitats beneficiàries han de realitzar les actuacions d'avaluació que es considerin adequades per garantir l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat dels programes de formació.

c) Memòria d'avaluació i control.

Dins de la memòria d'actuació justificativa prevista a la base 36 de l'annex 1 d'aquesta Ordre s'ha de presentar un informe de resultats, que ha d'incloure:

- Descripció de les actuacions que es realitzen en l'àmbit de l'avaluació i el control.

- Relació dels recursos materials, tècnics i humans utilitzats per al desenvolupament d'aquestes actuacions.

- Presentar les principals conclusions i recomanacions obtingudes de les actuacions d'avaluació i de control realitzades.

34.3. Les entitats beneficiàries han de col·laborar en les activitats de distribució, gravació i custòdia del qüestionari sobre la qualitat de les accions formatives, publicat a la Resolució TRE/2667/2009, de 14 de setembre, per la qual es publica el qüestionari d'avaluació de la qualitat en matèria de formació d'oferta.

L'entitat beneficiària ha de presentar la gravació dels qüestionaris juntament amb la memòria de l'avaluació i la documentació de justificació, d'acord amb el que s'estableix a la Instrucció de justificació de la subvenció, de cada convocatòria.

 

35. Justificació de la subvenció

35.1. La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de les accions formatives del programa de formació.

35.2. L'entitat beneficiària de la subvenció ha de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, així com els costos finançables i els criteris d'imputació establerts a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

35.3. La justificació de la subvenció s'ha de realitzar mitjançant compte justificatiu, de conformitat amb la base 36 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i la Instrucció de justificació de la subvenció de cada convocatòria.

35.4. L'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de la subvenció al Consorci en el termini màxim de tres mesos després de l'acabament de la darrera acció formativa mitjançant la certificació de l'activitat formativa realitzada, així com les despeses generades per l'esmentada activitat.

35.5. Transcorregut el termini establert per a la justificació de la subvenció sense que l'entitat beneficiària hagi presentat la documentació a què es refereix aquesta base, l'òrgan competent ha de requerir a l'entitat beneficiària per tal que, en el termini improrrogable de 15 dies, l'aporti. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat comporta la revocació i, en el seu cas, l'exigència del reintegrament, previst a la base 38 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, i altres responsabilitats establertes en la legislació aplicable en matèria de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximeix al beneficiari de les sancions que, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, corresponguin.

35.6. Quan la documentació presentada sigui insuficient per considerar correctament justificada la subvenció atorgada, el Consorci ha de notificar a l'entitat beneficiària les insuficiències observades per a què, en el termini de 10 dies, siguin esmenades.

35.7. Una vegada presentada la documentació assenyalada en aquesta base, el Consorci ha de realitzar una verificació tecnicoeconòmica de la justificació.

Si com a resultat de l'esmentada verificació es deduís que el cost subvencionable ha estat inferior a la subvenció atorgada o que s'han incomplert, de manera total o parcial, els requisits establerts en la normativa aplicable per a la justificació de la subvenció o la finalitat per a la qual va ser atorgada, s'ha de comunicar aquesta circumstància a l'entitat beneficiària, juntament amb els resultats de la verificació tecnicoeconòmica, i s'ha d'iniciar el procediment per declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció o, si s'escau, el procediment de reintegrament total o parcial de la subvenció previst a la base 38 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

36. Compte justificatiu

36.1. Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació de la subvenció mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, d'acord amb la Llei general de subvencions, i el que es determina en aquesta Ordre.

36.2. El compte justificatiu s'ha de presentar mitjançant l'aplicació Conforcat (www.conforcat.cat) i ha d'incloure la documentació següent:

a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La memòria està integrada per la certificació d'acabament del programa de formació, els grups executats i el total de persones participants i amb independència del moment en què es produeixi l'abandonament, s'admeten desviacions per acció fins a un 15 % del nombre de persones participants que les haguessin iniciat, així com per les accions d'avaluació dutes a terme.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats formatives, que conté:

- Relació classificada de les despeses subvencionables en què s'hagi d'incórrer amb motiu de la realització de la formació.

- Documentació justificativa que acrediti els costos relatius a les accions formatives subvencionades.

Els costos s'han de justificar amb factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i amb la documentació acreditativa del pagament.

Les factures s'han d'emetre especificant el detall dels serveis o conceptes a què es refereixen. En cas dels justificants relatius a costos directes, s'hi ha de fer constar el número d'expedient a què s'imputen els costos facturats. La dada esmentada pot ser incorporada per l'entitat beneficiària mitjançant estampillat sobre l'original de la factura si no ha estat inclosa en la seva expedició pel proveïdor corresponent. La documentació a què es refereix aquest apartat s'ha de presentar en exemplar original, estampillat, o còpia compulsada.

- Justificant de la devolució al Consorci de la quantia de la subvenció rebuda no utilitzada i, si s'escau, dels rendiments financers no aplicats.

- Certificat d'altres ingressos que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència, quan n'hi hagués.

c) Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons redacció donada per la disposició final cinquena de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, ha d'haver sol·licitat l'entitat beneficiària, quan no resulti aplicable el que disposa la disposició addicional cinquena, apartat dos, de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

d) Les entitats beneficiàries han de sol·licitar a l'òrgan concedent una autorització prèvia per concertar les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades al beneficiari, en el termes establerts a l'article 29.7.d) de la Llei 38/2003, general de subvencions, i quan l'activitat concertada en tercers superi els límits fixats a l'article 29.3 de l'esmentada Llei general de subvencions.

36.3. Així mateix, les entitats beneficiàries han de presentar la documentació relativa a les actuacions d'avaluació de la qualitat de la formació a què fa referència la base 34 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. A aquesta finalitat, poden destinar fins el 3,5% de l'import de la subvenció atorgada.

36.4. Les entitats beneficiàries de la subvenció estan obligades a conservar els justificants de la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, així com de l'aplicació dels fons rebuts. El termini de 5 anys, establert a la base 6.e) de l'annex 1 d'aquesta Ordre, es computa a partir del moment en què finalitzi el període establert per presentar la justificació per part de la entitat beneficiària. Les entitats beneficiàries que decideixin suspendre la seva activitat o dissoldre's sense haver transcorregut el període de 5 anys, han de remetre còpia de l'esmentada documentació a l'òrgan competent.

 

37. Incompliments

37.1. L'incompliment dels requisits i de les condicions establerts en aquesta Ordre i altres normes aplicables, així com, de les condicions que s'hagin establert en la resolució d'atorgament, dóna lloc a la pèrdua total o parcial del dret al cobrament de la subvenció o, previ l'oportú procediment de reintegrament, a l'obligació de retornar total o parcialment la subvenció percebuda i els interessos de demora corresponents.

37.2. Així mateix, són causa de revocació de la subvenció les previstes a l'article 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

37.3. La graduació dels possibles incompliments a què es fa referència en els apartats 1 i 2 d'aquesta base, es determina d'acord amb els criteris següents:

a) L'incompliment total de la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció o de l'obligació de la seva justificació dóna lloc al reintegrament del 100 % de la subvenció atorgada. Igualment es considera incompliment total si la realització de l'activitat subvencionada no assoleix el 35% dels seus objectius, mesurats amb l'indicador de nombre d'hores de formació multiplicat per nombre d'alumnes formats.

b) L'incompliment parcial de la finalitat per la qual es va atorgar la subvenció o de l'obligació de la seva justificació dóna lloc al reintegrament parcial de la subvenció atorgada. Quan l'execució de l'indicador esmentat en el paràgraf anterior estigui compresa entre el 35% i el 100% la subvenció concedida, s'ha de minorar en el percentatge que hagi deixat de complir, sempre que les despeses hagin estat degudament justificades.

37.4. Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de verificació o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida han d'instar l'inici del corresponent procediment, d'acord amb el que preveu la secció quarta del Capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecia algun motiu d'infracció han d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena del Capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

 

38. Revocacions i reintegraments

38.1. La persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci ha d'iniciar el procediment de revocació i de reintegrament en el moment que s'apreciï l'existència d'alguns dels supòsits de reintegrament previstos en la base 37 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

38.2. La iniciació del procediment de revocació o de reintegrament s'ha de notificar a l'entitat beneficiària de la subvenció perquè en el termini de 15 dies formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi els mitjans de prova que estimi oportuns.

38.3. Transcorregut el termini esmentat, la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci, a proposta de la persona titular de la Direcció del Consorci, ha d'emetre la resolució corresponent i ha de reclamar el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament amb els interessos que corresponguin, d'acord amb la normativa d'aplicació. En tot cas, l'incompliment de l'obligació de reintegrament pot originar, si n'hi hagués, l'execució de les garanties prestades.

38.4. D'acord amb l'article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'entitat beneficiària pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició, davant la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

38.5. Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic, resultant d'aplicació per al seu cobrament el que preveu l'article 100 del Decret legislatiu 3/2000, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

39. Renúncia

Les entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, total o parcialment, a les subvencions atorgades i, a aquest efecte, l'òrgan concedent ha de dictar la resolució corresponent.

 

40. Reintegrament voluntari de la subvenció

40.1. Les entitats beneficiàries poden realitzar, sense requeriment previ de l'administració, el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada, mitjançant una transferència al compte ES 80 2100 3000 16 2201736713 de “CaixaBank”, a nom del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en concepte de devolució, amb indicació del número d'expedient de la subvenció i la raó social de l'entitat beneficiària, d'acord amb el que estableix l'article 90 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

40.2. Una vegada realitzada la transferència del reintegrament, l'entitat beneficiària ha de comunicar l'ingrés al Consorci.

 

41. Incompatibilitats i concurrència

41.1. Les subvencions regulades en aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l'entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del programa de formació i s'hagi definit de manera precisa en la petició de l'ajut la part subvencionada pel Consorci i la part finançada amb càrrec a altres fons.

41.2. L'import de les subvencions concedides, en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.

 

42. Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveu aquesta Ordre, és aplicable el règim d'infraccions i de sancions que estableixen els Capítols 1 i 2 del Títol 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció. Així mateix, es aplicable el que preveu el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual es regula el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

 

43. Causes d'invalidesa

Són causa de nul·litat i d'anul·labilitat les establertes a l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i s'ha de procedir d'acord amb el que disposa aquell article.

 

44. Normativa aplicable

En tot el que no preveu expressament aquesta Ordre, són d'aplicació els preceptes continguts al Capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com, el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del present exercici i la resta de la normativa aplicable.

La Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals (DOGC núm. 6899, de 25.6.2015).

El Decret 182/2010, de 23 de novembre, d'ordenació de la formació professional per a l'ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5764, de 26.11.2010).

La Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 217, de 10.9.2015).

El Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació (BOE núm. 87, d'11.4.2007).

L'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (BOE núm. 67, de 18.3.2008), modificada per l'Ordre ESS/1726/212, de 2 d'agost (BOE núm. 186, de 4.4.2012).

L'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores en situació d'atur i empreses establert en matèria de formació d'oferta (DOGC núm. 5176, de 18.7.2008), modificada per l'Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre (DOGC núm. 5463, de 14.9.2009).

La Resolució TRE/2667/2009, de 14 de setembre, per la qual es publica el qüestionari d'avaluació de la qualitat en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades (DOGC núm. 5477 , de 5.10.2009).

El Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (BOE núm. 27, de 31.1.2008), modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre (BOE núm. 318, de 31.12.2010) i el Reial decret 189/2013, de 15 de març (BOE núm. 69, de 21.3.2013).

L'Ordre ESS/1897/2013 de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, per el qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació (BOE núm. 249, de 17.10.2013).

L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOCG núm. 6890, de 11.6.2015).

L'Acord de GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

 

45. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció i les que les persones participants emplenin en la sol·licitud de participació, que està disponible a la pàgina web del Consorci (www.conforcat.cat), s'inclouen en el fitxer de contractes programa i convenis per a la formació contínua, regulat a l'Ordre TRE/65/2009, de 9 de febrer, de creació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Treball. La seva finalitat és la gestió de les diferents convocatòries de subvencions dels contractes programa i convenis per a la formació professional contínua que gestiona el Consorci. Els usos previstos són fer el seguiment, control i liquidació econòmica d'aquests programes, així com l'explotació estadística, estudis i informes de gènere. El seu responsable és la persona titular de la Direcció del Consorci. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant escrit adreçat a Administració i Serveis Generals del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, carrer Llull, núm. 297-307, 4a. planta, 08019 Barcelona, o l'adreça de correu electrònic lopd@conforcat.cat.

Les dades de caràcter personal recollides a través de l'Oficina de Gestió Empresarial, són tractades de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i normativa concordant. Aquestes dades no seran venudes ni cedides a tercers ni utilitzades amb finalitats comercials. Les persones afectades poden exercir els seus drets dirigint un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona, o mitjançant l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.

Les dades de caràcter personal de les entitats i de l'alumnat en pràctiques, que són recollides a través de la Cambra de Comerç de Catalunya mitjançant l'aplicació informàtic Qbid, són tractades de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i normativa concordant. Aquestes dades no seran venudes ni cedides a tercers ni utilitzades amb finalitats comercials. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat enviant un e-mail a Cambres de Comerç de Catalunya (http://www.cambrescat.es/).

D'acord amb l'article 5.1.d) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal els interessats als quals se'ls sol·licitin dades personals han de ser prèviament informats de forma expressa, precisa i inequívoca de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Les entitats beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquesta Ordre. En especial s'adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

46. Informació a la pàgina web del Consorci

El Consorci ha de publicar a la seva pàgina web (www.conforcat.cat) el model de sol·licitud de participació en accions formatives, el catàleg d'accions formatives de la convocatòria, la instrucció tècnica del qüestionari d'avaluació i altres documents que puguin resultar d'interès general per als sol·licitants o per a les entitats beneficiàries de les subvencions.

 

 

Annex 2. Costos finançables i criteris d'imputació

 

1. Costos directes de l'activitat formativa:

a) Les retribucions del personal formador intern i extern. Podent incloure's salaris, assegurances socials, dietes i despeses de locomoció i, en general, tots els costos imputables al personal formador en l'exercici de les activitats de preparació, impartició, tutoria i avaluació a les persones participants de les accions formatives.

Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per hores dedicades a l'activitat que s'imputin.

b) Les despeses d'amortització d'equips didàctics i plataformes tecnològiques, calculades amb criteris d'amortització acceptats en les normes de comptabilitat, així com el lloguer o arrendament financer dels mateixos, exclosos els seus interessos, suportats en l'execució de les accions formatives.

Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per acció formativa i s'han d'imputar pel nombre de persones participants en cas d'ús individual dels equips o plataformes.

c) Despeses de mitjans didàctics i/o adquisició de materials didàctics, així com les despeses en béns consumibles utilitzats en la realització de les accions formatives, incloent el material de protecció i seguretat.

Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per acció formativa i s'han d'imputar pel nombre de persones participants en el cas d'ús individual dels equips o plataformes.

d) Les despeses de lloguer, arrendament financer, exclosos els seus interessos, o amortització de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament de la formació.

Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per acció formativa i s'han d'imputar pel període de durada de l'acció.

Les despeses d'amortització s'han de calcular segons normes de comptabilitat generalment acceptades, sent aplicable el mètode d'amortització segons les taules aprovades pel Reglament de l'impost de societats.

e) Despeses d'assegurança d'accidents de les persones participants.

Aquestes despeses s'han de presentar desglossades per acció formativa i la seva imputació es farà pel nombre de persones participants.

f) Despeses de transport, manutenció i allotjament per a les persones treballadores ocupades que participin en les accions formatives, amb els límits fixats en l'Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre, per la qual es revisa la quantia de les despeses de locomoció i de les dietes segons estableix el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, modificat per la disposició final 3.1 del Reial decret 1804/2008, de 3 de novembre.

Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per acció formativa i la seva imputació s'ha de fer pel nombre de persones participants.

g) Les despeses de publicitat per a l'organització i difusió de les accions formatives.

Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per acció formativa.

 

2. Costos indirectes de l'activitat formativa:

a) Els costos de personal intern de suport en la gestió del programa formatiu i tots els necessaris per a la gestió i execució de l'activitat formativa.

b) Les despeses financeres directament relacionades amb l'activitat subvencionada i que resultin indispensables per a l'adequada preparació o la seva execució. No són subvencionables els interessos deutors dels comptes bancaris.

c) Altres costos: llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja i vigilància, associats directament a l'execució de l'activitat formativa.

De conformitat amb l'article 31, apartat 9, de a Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aquests costos han de ser imputats, per l'entitat beneficiària, a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que els costos corresponguin al període en què efectivament es realitza l'activitat.

Els costos indirectes no poden superar el 10 per cent del cost total de l'activitat formativa realitzada i justificada.

Als efectes de l'establert en aquest apartat, els costos indirectes s'entendran referits al programa de formació en el seu conjunt, amb exclusió dels costos previstos en l'apartat 3 d'aquest annex.

 

3. Altres costos subvencionables:

Els costos d'avaluació i control de la qualitat de la formació, segons el previst a la base 35 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

En tot cas, els costos subvencionables previstos en aquest annex han de respondre a costos reals, efectivament realitzats, pagats i justificats mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent.

 

 

Annex 3. Import i mòduls econòmics màxims

 

1. Els mòduls econòmics màxims (cost per persona participant i hora de formació) aplicables a efectes de la determinació i justificació de les subvencions destinades al finançament dels programes de formació per a treballadors ocupats són els que a continuació s'estableixen, en funció de la modalitat d'impartició i el nivell de la formació:

 

Modalitat d’impartició

Nivell de formació

Bàsic

Superior

Presencial

8 euros

10 euros

Teleformació

5 euros

Mixta

S’apliquen els mòduls anteriors en funció de les hores de formació presencial o teleformació que tingui l’acció formativa.

Mòdul de pràctiques professionals no laborals

3 euros

 

 

2. En la modalitat d'impartició presencial, el mòdul de nivell bàsic, que capacita per desenvolupar competències i qualificacions bàsiques, s'ha d'aplicar quan s'imparteixi formació en matèries transversals o genèriques; mentre que el mòdul de nivell superior s'ha d'aplicar quan la formació incorpori matèries que impliquin especialització o capaciti per desenvolupar competències de programació o direcció.

 

Amunt