Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 22/07/2016

  • Número del document ENS/0201/2016

  • Número de control 16209026

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16209026-2016

Dades del DOGC
  • Número 7173

  • Data 29/07/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/201/2016, de 22 de juliol, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es modifica l'import d'altres.


Mitjançant el Decret 25/2014, de 25 de febrer, es va establir l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

El Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial i s'aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims, va modificar, respecte de la regulació existent, l'estructura dels ensenyaments esportius de grau mitjà, en el sentit que els va organitzar en dos nivells, el cicle inicial i el cicle final, i cada nivell el va estructurar en dos blocs, el comú i l'específic. El bloc específic inclou la formació en centres de treball.

D'altra banda, cal modificar l'import del preu de quatre dels mòduls del bloc específic del cicle final de salvament i socorrisme creats mitjançant l'Ordre ENS/75/2014, de 27 de febrer, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, atès que hi ha una desviació important entre la previsió de despesa i la despesa real.

Per això, d'acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació

Es creen els preus públics per la matriculació en centres dependents del Departament d'Ensenyament, en els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu creades a l'empara del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, que tot seguit s'indiquen:

a) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en atletisme.

b) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en espeleologia.

c) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en judo y defensa personal.

d) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en atletisme.

e) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en espeleologia.

f) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en judo y defensa personal.

g) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en busseig esportiu.

h) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre.

i) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet.

j) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en vela amb aparell fix.

k) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en vela amb aparell lliure.

l) Bloc de formació pràctica del cicle final de totes les especialitats esportives.

 

Article 2

Import

Es fixen, a partir del curs 2016-2017, els següents imports per als preus públics creats:

a) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en atletisme: 48,00 euros.

b) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en espeleologia: 59,00 euros.

c) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle inicial de tècnic esportiu en judo y defensa personal: 44,00 euros.

d) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en atletisme; 29,00 euros.

e) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en espeleologia¸59,00 euros.

f) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en judo y defensa personal: 40,00 euros.

g) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en busseig esportiu: 27,00 euros.

h) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre: 47,00 euros.

i) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet: 47,00 euros.

j) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en vela amb aparell fix: 37,00 euros.

k) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en vela amb aparell lliure: 37,00 euros.

l) Bloc de formació pràctica del cicle final de totes les especialitats esportives: 69,50 euros.

 

Article 3

Es modifica l'import previst a l'article 2, apartat c) de l'Ordre ENS/75/2014, de 27 de febrer, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, en el sentit següent:

“c) Cada 10 hores de durada, o fracció, dels mòduls del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en salvament i socorrisme, següents:

Escola de salvament i socorrisme; 35,00 euros.

Preparació física del socorrista; 18,00 euros.

Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme; 35,00 euros.

Organització d'esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme; 18,00 euros.

Espais aquàtics i materials; 35,00 euros.

Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals; 35,00 euros.”

 

Article 4

Exigibilitat

Els preus públics són exigibles abans de la prestació del servei.

 

Article 5

Bonificació i exempcions

A l'alumnat que es matriculi en aquests ensenyaments se li apliquen, amb la justificació documental prèvia, les bonificacions i exempcions següents:

5.1 Bonificació

Les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50 % del preu públic.

5.2 Exempcions

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

c) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

 

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes d'acord amb aquesta Ordre s'han d'ingressar al compte corrent del centre educatiu i han de ser gestionades en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.

 

Barcelona, 22 de juliol de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt