Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/07/2016

  • Número del document GAH/1792/2016

  • Número de control 16202044

  • Organisme emissor Escola d'Administració Pública de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16202044-2016

Dades del DOGC
  • Número 7168

  • Data 22/07/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/1792/2016, de 12 de juliol, per la qual es fa públic un conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.


En data 27 de juny de 2016 es va signar el Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del Pla de formació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant l'any 2016.

D'acord amb l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,


Resolc:


Donar publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que es transcriu en l'annex d'aquesta Resolució.


Barcelona, 12 de juliol de 2016


Agustí Colomines i Companys

Director

 

 

Barcelona, 27 de juny de 2016

 

REUNITS

 

D'una part, el senyor Agustí Colomines i Companys, en qualitat de director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (d'ara endavant EAPC), en virtut del Decret 158/2016, de 2 de febrer, i d'acord amb les funcions previstes a l'article 12 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'EAPC, sens perjudici de comunicar-ho al Consell Rector.

 

De l'altra, el senyor Gabriel Capilla Vidal, director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (en endavant CEJFE), amb NIF Q-5850018-B, en virtut del Decret 247/2016, de 3 de maig, en representació d'aquest organisme, i de conformitat amb allò que preveu l'article 9, apartat 2, lletra h) de la Llei 18/1990, de 15 de novembre, reguladora del CEJFE, segons la qual correspon al director signar convenis amb altres institucions que, per llur naturalesa, no han d'ésser signats pel president del consell rector. Sens perjudici de dona compte d'aquesta signatura al consell rector, el qual ha de donar la seva aprovació, d'acord amb l'article 7, apartat 2, lletra e) de la Llei citada.

 

 

EXPOSEN

 

Primer.- La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública li atribueix les competències vinculades al seu paper d'institució bàsica a Catalunya de formació, selecció i estudi en matèria d'Administració pública.

 

Segon.- El CEJFE, és l'organisme autònom administratiu, adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 18/1990, de 15 de novembre, amb la funció de portar a terme la formació especialitzada, inicial i permanent del personal que depèn del Departament de Justícia.

 

Tercer.- El Fons de formació contínua és un fons de caràcter finalista, que prové de les cotitzacions a la Seguretat Social en concepte de formació. L'Instituto Nacional de Administración Pública és l'organisme autònom adscrit al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que gestiona la part del fons que correspon a la formació contínua dels empleats públics, i a aquest efecte, transfereix els fons de formació contínua que corresponen a la comunitat autònoma de Catalunya a la Generalitat de Catalunya. La gestió d'aquest fons és competència de l'Escola d'Administració Pública.


Quart.- L'article 15 de la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans idonis per a dur-la a terme.


Cinquè.- A causa del volum d'activitats a realitzar i dels fons a gestionar i per assolir una més gran eficàcia, anualment es realitza un encàrrec de gestió entre l'EAPC i el CEJFE, per tal que el CEJFE gestioni de manera descentralitzada els fons de formació que li han estat assignats. Aquest conveni té un caràcter recurrent i se signa anualment des de l'any 2005, sense que s'hagin produït diferències substantives en el seu contingut.

 

En virtut de l'exposat les parts acorden la signatura d'aquest encàrrec de gestió, que s'ajustarà a les següents

 

 

CLÀUSULES

 

1. Objecte de l'acord

Aquest acord té per objecte encarregar al CEJFE la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del pla de formació de la Generalitat, corresponent a l'exercici actual.

Les activitats objecte de l'encàrrec de gestió, són les aprovades pel Consell de Direcció del CEJFE; Per dur a terme aquestes activitats el CEJFE assumeix les funcions següents:

a) El disseny, l'execució i l'avaluació del pla de formació anual.

b) La contractació del personal docent i dels mitjans materials necessaris per a dur a terme els cursos inclosos al pla de formació, d'acord amb el barem de preus vigent per a activitats de l'EAPC.

c) L'expedició dels certificats d'assistència i/o d'aprofitament dels assistents als cursos, els quals han d'incorporar les dades mínimes establertes a l'Annex 1.

 

2. Finançament de les activitats de formació

2.1. Segons la informació del Banc de Dades d'Ocupació Pública de gener de 2015, el nombre d'efectius del Departament de Justícia és de 13.264 efectius. El personal que es té en compte és el personal estructural actiu en la data de referència.

D'acord amb aquest nombre d'efectius i atès que la distribució per efectiu dels fons de formació contínua per al 2016 és de 21,37 € per efectiu, la quantitat assignada al Departament de Justícia és de 283.436,97 €. El CEJFE, com a organisme autònom instrumental en matèria de formació en l'àmbit del Departament de Justícia, gestiona la formació d'aquest Departament.

2.2 L'EAPC transferirà al CEJFE 283.436,97 €, corresponents al cost de les activitats formatives finançades amb els fons de formació contínua durant l'exercici vigent, a càrrec de la partida pressupostària D/227001400/1221/2015, sens perjudici que puguin ser ajustats per raó d'acords de la Generalitat o per modificacions dels fons de l'Estat que els financin.

2.3. La tramitació del pagament de l'import de l'acord es farà fraccionadament d'acord amb els percentatges següents:

- El 65% del Fons a la signatura de l'acord.

- El 35% restant, un cop efectuada la primera justificació de les activitats del primer. semestre, que es detalla al primer apartat de la clàusula tercera d'aquest Conveni i la llista d'activitats efectuades durant el primer semestre.


3. Justificació de les activitats de formació

3.1 El CEJFE justificarà, mitjançant certificat de l'òrgan responsable de la contractació, l'estat de l'execució de les activitats, detallant l'import contractat i l'import executat. Aquesta justificació es presentarà davant de l'Escola d'Administració Pública en dos terminis:

- Abans del 30 de juny, incloent totes les activitats del primer semestre

- Abans del 15 de novembre, incloent les activitats de tot l'any

S'adjunta com a Annex 2 un model de certificació.

3.2 Així mateix, amb anterioritat al dia 28 de febrer de 2017, el CEJFE presentarà la certificació de l'òrgan responsable de la contractació on s'acrediti la liquidació dels fons que li han estat assignats i un llistat de les activitats executades amb aquests fons, indicant l'import de les despeses de cadascuna d'aquestes. Les certificacions hauran d'anar acompanyats del vistiplau de la intervenció delegada i s'hauran de presentar segons el model de l'Annex 3.

3.3 La liquidació del fons constarà de la certificació de l'execució dels fons, així com el retorn de la quantitat no executada a 31 de desembre. Si és el cas, aquest ingrés es farà efectiu en el compte corrent de l'EAPC núm. ES91 2100 3000 1325 0003 7076.

Així mateix, aquest ingrés efectiu es podrà substituir, en cas de pròrroga o de subscripció d'un nou acord per a l'exercici següent, per un descompte en el primer pagament, igual a la quantitat no justificada de l'exercici anterior.


4. Dades estadístiques

Amb la finalitat de donar compliment a la sol·licitud de dades estadístiques que l'Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) demana anualment a l'Escola, el CEJFE haurà de recollir la informació necessària per completar les dades que consten en l'Annex 4, que haurà d'acompanyar al document de liquidació que es lliura un cop tancat l'exercici.


5. Seguiment i control de les actuacions

5.1 El CEJFE facilitarà a l'EAPC tota aquella informació que se li sol·liciti en relació amb el desenvolupament i contractació dels cursos.

5.2 L'EAPC es reserva com a gestor dels fons de formació contínua la potestat d'avaluar i dur a terme els controls de gestió i de qualitat de l'execució del pla de formació, ja sigui directament o amb la contractació d'auditories específiques.

5.3 Es constitueix una comissió de seguiment per vetllar pel compliment i per l'execució dels acords que són objecte d'aquest encàrrec de gestió que estarà integrada per dos representants de cadascuna de les parts signants.

Per part de l'Escola, hi haurà un membre de Servei de Formació Contínua i Suport a la Selecció i un membre del Servei de Gestió Administrativa i de Règim Interior i per part del CEJFE, un responsable de gestió de la formació i un responsable de gestió econòmica. Una vegada efectuada la designació dels membres es comunicarà per mitjans telemàtics a l'altre part.


6. Vigència de l'acord de col·laboració

Aquest acord te caràcter anual i serà vigent des del dia de la seva signatura fins al 28 de febrer de 2017, però la despesa de les activitats de formació es produirà exclusivament durant l'any 2016.

Aquest acord es pot prorrogar per acord explícit de les parts, i en el document de pròrroga s'haurà de determinar el contingut del punt 2; Les pròrrogues tindran caràcter anual.


7. Causes de resolució

Aquest acord es pot resoldre:

- Pel transcurs de la vigència.

- Pel mutu acord de les parts manifestat per escrit.

- Per l' incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a les clàusules de l'acord.

- Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que en constitueixen l'objecte.

- Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d'aplicació.

En el cas de resolució, el CEJFE retornarà a l'EAPC les quantitats no justificades.


8. Règim jurídic i mecanismes de resolució de controvèrsies

8.1. Aquest acord té naturalesa administrativa i es regeix per l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i pels articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

8.2. El CEJFE i l'EAPC es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la interpretació i l'execució d'aquest acord.


9. Publicació al DOGC

D'acord amb l'article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest acord haurà de ser publicat al DOGC per tal que tingui eficàcia.


I en prova de conformitat, les parts signen aquest acord, per duplicat, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament


Agustí Colomines i Companys

Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya


Gabriel Capilla Vidal

Director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació EspecialitzadaANNEX 1

CONTINGUT MÍNIM DELS CERTIFICATS D'ASSISTÈNCIA I/O APROFITAMENT


1. Identificació de l'òrgan que certifica, indicant nom, cognoms i càrrec

2. Identificació amb nom i cognoms de la persona certificada

3. Identificació de l'activitat, explicitant la seva durada en hores

4. Tipus de certificat (assistència i/o aprofitament)

5. Llegenda en què es faci constar que és una activitat finançada pel fons de formació contínua, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

6. Data de certificació

7. Número de registreANNEX 2

MODEL DE JUSTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS


CEJFE


JUSTIFICACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ DE L'EXERCICI 2016


Fons de formació contínua assignat: XXXXXXXX €


- Import compromès a 30 de juny

         

- Import contractat a 30 de juny

 

- Import executat a 30 de juny

 

Romanent a 30 de juny

 

- Import compromès a 15 de novembre

 

- Import contractat a 15 de novembre

 

- Import executat a 15 de novembre

 

Romanent a 15 de novembre

 


(Signatura)

(Nom, cognoms i càrrec de l'òrgan responsable de la contractació)


(Data)ANNEX 3

CERTIFICAT DE TANCAMENT


NIF: XXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX, (càrrec) de (institució/departament),


CERTIFICO: Que l'estat de les despeses de les activitats finançades amb el Fons de formació contínua del pla de formació de (institució/departament) per a l'any NNNN, derivat de l'acord de col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, és el següent:

- Fons de formació contínua total: XXXXXXX

- Import de les obligacions reconegudes: XXXXXXX

- Sobrant: XXXXXXX

 

I, perquè així consti, signo el present document.

 

(localitat), XX de XXXXXX de XXXXX

Vist-i-plau

 

Intervenció delegada

 

 

ANNEX 4

 

(Vegeu la imatge al final del document)Amunt