Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/07/2016

  • Número del document GAH/1794/2016

  • Número de control 16202042

  • Organisme emissor Escola d'Administració Pública de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16202042-2016

Dades del DOGC
  • Número 7168

  • Data 22/07/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GAH/1794/2016, de 12 de juliol, per la qual es fa públic un conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Institut Català de la Salut.


En data 6 de maig de 2016 es va signar el conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Institut Català de la Salut per a la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del Pla de formació de l'Institut Català de la Salut durant l'any 2016.

D'acord amb l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Resolc:

 

Donar publicitat al conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Institut Català de la Salut, que es transcriu en l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 12 de juliol de 2016

 

Agustí Colomines i Companys

Director

 

 

Annex

 

Barcelona, 6 de maig de 2016

 

REUNITS

 

D'una part, el senyor Agustí Colomines i Companys, en qualitat de director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (d'ara endavant EAPC), en virtut del Decret 158/2016, de 2 de febrer, i d'acord amb les funcions previstes a l'article 12 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'EAPC, sens perjudici de comunicar-ho al Consell Rector.

 

De l'altra, la senyora Candela Calle i Rodríguez, directora gerent de l'Institut Català de la Salut (en endavant, ICS), amb NIF Q-5855029D; que actua en nom i representació d'aquesta institució, en virtut de nomenament per l'Acord GOV/35/2016, de 15 de març, i en ús de les facultats que li són conferides pel Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'ICS, en relació amb la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'ICS.

 

 

EXPOSEN

 

Primer.- La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública li atribueix les competències vinculades al seu paper d'institució bàsica a Catalunya de formació, selecció i estudi en matèria d'Administració pública.

 

Segon.- L'ICS, regulat per la Llei 8/2007, de 30 de juliol, és l'entitat de dret públic, adscrita al Departament de Salut, amb la funció de desenvolupar una organització assistencial de la Generalitat de Catalunya que sigui referent i model de la provisió de serveis de salut de Catalunya.

 

Tercer.- El Fons de formació contínua és un fons de caràcter finalista, que prové de les cotitzacions a la Seguretat Social en concepte de formació. L'Instituto Nacional de Administración Pública és l'organisme autònom adscrit al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que gestiona la part del fons que correspon a la formació contínua dels empleats públics, i a aquest efecte, transfereix els fons de formació contínua que corresponen a la comunitat autònoma de Catalunya a la Generalitat de Catalunya. La gestió d'aquest fons és competència de l'Escola d'Administració Pública.

 

Quart.- L'article 15 de la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans idonis per a dur-la a terme.

 

Cinquè.- A causa del volum d'activitats a realitzar i dels fons a gestionar i per assolir una més gran eficàcia, anualment es realitza un encàrrec de gestió entre l'EAPC i l'ICS, per tal que l'ICS gestioni de manera descentralitzada els fons de formació que li han estat assignats. Aquest conveni té un caràcter recurrent i se signa anualment des de l'any 2007, sense que s'hagin produït diferències substantives en el seu contingut.

 

En virtut de l'exposat les parts acorden la signatura d'aquest conveni, que s'ajustarà a les següents

 

 

CLÀUSULES

 

1. Objecte del conveni de col·laboració

Aquest conveni té per objecte encarregar a l'ICS la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del pla de formació de la Generalitat, corresponent a l'exercici actual.

Les activitats objecte de l'encàrrec de gestió, són les aprovades pel Comitè Executiu de l'ICS; Per dur a terme aquestes activitats l'ICS assumeix les funcions següents:

   a) El disseny, l'execució i l'avaluació del pla de formació anual.

   b) La contractació del personal docent i dels mitjans materials necessaris per a dur a terme els cursos inclosos al pla de formació, d'acord amb el barem de preus vigent per a activitats de l'EAPC.

   c) L'expedició dels certificats d'assistència i/o d'aprofitament dels assistents als cursos, els quals han d'incorporar les dades mínimes establertes a l'Annex 1.

 

2. Finançament de les activitats de formació

2.1. Segons la informació del banc de dades d'ocupació pública de gener de 2015, el col·lectiu professional del Departament de Salut que pot rebre formació a càrrec del fons de formació contínua és de 38.408 efectius. El personal que es té en compte és el personal estructural actiu en la data de referència i la plantilla equivalent, pel que fa a personal de substitució i reforços.

D'acord amb aquest nombre d'efectius i atès que la distribució per efectiu dels fons de formació contínua per a 2016 és de 21,37 € per efectiu, la quantitat assignada al Departament de Salut és de 874.094,49 €. Amb els mateixos criteris que aplica l'Escola, el Departament de Salut ha assignat a l'ICS l'import de 820.736,37 €.

2.2 L'EAPC transferirà a l'ICS l'import de 820.736,37 €, corresponents al cost de les activitats formatives finançades amb els fons de formació contínua durant l'exercici vigent, a càrrec de la partida pressupostària D/227001400/1220/0000, al número de compte d'ingrés del centre corporatiu ES96 2100 3000 1325 00056192, sens perjudici que puguin ser ajustats per raó d'acords de la Generalitat o per modificacions dels fons de l'Estat que els financin.

2.3. La tramitació del pagament de l'import del conveni es farà fraccionadament d'acord amb els percentatges següents:

   - El 65% del fons a la signatura del conveni

   - El 35% restant, un cop efectuada la primera justificació de les activitats del primer semestre, que es detalla al primer apartat de la clàusula tercera d'aquest Conveni.

2.4. L'EAPC i l'ICS van subscriure, en data 2 d'abril de 2015, el conveni de col·laboració entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'ICS per a la gestió de les activitats finançades amb els Fons de Formació Contínua del pla de formació de l'ICS. D'acord amb allò establert a la clàusula 3 de l'esmentat conveni, L'ICS ha certificat en data 17 de febrer de 2016, que no ha executat 3.247,82 € Aquesta quantitat, d'acord amb el conveni esmentat, serà compensada en el primer pagament.

 

3. Justificació de les activitats de formació

3.1 L'ICS justificarà, mitjançant certificat de l'òrgan responsable de la contractació, l'estat de l'execució de les activitats, detallant l'import contractat i l'import executat. Aquesta justificació es presentarà davant de l'Escola d'Administració Pública en dos terminis:

   - Abans del 30 de juny, incloent totes les activitats del primer semestre

   - Abans del 15 de novembre, incloent les activitats de tot l'any

Juntament amb la certificació de la contractació efectuada en el primer semestre, l'ICS enviarà una relació de les activitats efectuades en aquest període.

S'adjunta com a Annex 2 un model de certificació.

3.2 Així mateix, amb anterioritat al dia 28 de febrer de 2017, l'ICS presentarà la certificació de l'òrgan responsable de la contractació on s'acrediti la liquidació dels fons que li han estat assignats i un llistat de les activitats executades amb aquests fons, indicant l'import de les despeses de cadascuna d'aquestes. Les certificacions s'hauran de presentar segons el model de l'Annex 3.

3.3 La liquidació del fons constarà de la certificació de l'execució dels fons, així com el retorn de la quantitat no executada a 31 de desembre. Si és el cas, aquest ingrés es farà efectiu en el compte corrent de l'EAPC núm. ES96 2100 3000 1325 00056192.

Així mateix, aquest ingrés efectiu es podrà substituir, en cas de pròrroga o de subscripció d'un nou Conveni per a l'exercici següent, per un descompte en el primer pagament, igual a la quantitat no justificada de l'exercici anterior.

 

4. Dades estadístiques

Amb la finalitat de donar compliment a la sol·licitud de dades estadístiques que l'Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) demana anualment a l'Escola, l'ICS haurà de recollir la informació necessària per completar les dades que consten en l'Annex 4, que haurà d'acompanyar al document de liquidació que es lliura un cop tancat l'exercici.

 

5. Seguiment i control de les actuacions

5.1 L'ICS facilitarà a l'EAPC tota aquella informació que se li sol·liciti en relació amb el desenvolupament i contractació dels cursos.

5.2 L'EAPC es reserva com a gestor dels fons de formació contínua la potestat d'avaluar i dur a terme els controls de gestió i de qualitat de l'execució del pla de formació, ja sigui directament o amb la contractació d'auditories específiques.

5.3 Es constitueix una comissió de seguiment per vetllar pel compliment i per l'execució dels acords que són objecte d'aquest conveni que estarà integrada per dos representants de cadascuna de les parts signants.

Per part de l'Escola, hi haurà un membre de Servei de Formació Contínua i Suport a la Selecció i un membre del Servei de Gestió Administrativa i de Règim Interior i per part de l'ICS, un responsable de gestió de la formació i un responsable de gestió econòmica. Una vegada efectuada la designació dels membres es comunicarà per mitjans telemàtics a l'altre part.

 

6. Vigència del Conveni

Aquest conveni te caràcter anual i serà vigent des del dia de la seva signatura fins al 28 de febrer de 2017, però la despesa de les activitats de formació es produirà exclusivament durant l'any 2016.

Aquest acord es pot prorrogar per acord explícit de les parts, i en el document de pròrroga s'haurà de determinar el contingut del punt 2. Les pròrrogues tindran caràcter anual.

 

7. Causes de resolució

Aquest conveni es pot resoldre:

   - Pel transcurs de la vigència.

   - Pel mutu acord de les parts manifestat per escrit.

   - Per l' incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a les clàusules del conveni.

   - Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que en constitueixen l'objecte.

   - Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d'aplicació.

En el cas de resolució del conveni, l'ICS retornarà a l'EAPC les quantitats no justificades.

 

8. Règim jurídic i mecanismes de resolució de controvèrsies

8.1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i pels articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

8.2. L'ICS i l'EAPC es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la interpretació i l'execució d'aquest conveni. En cas que sorgeixin qüestions litigioses derivades de l'aplicació d'aquest conveni, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest acord, per duplicat, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament

 

Agustí Colomines i Companys

Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Candela Calle i Rodríguez

Directora gerent de l'Institut Català de la Salut

 

 

ANNEX 1. CONTINGUT MÍNIM DELS CERTIFICATS D'ASSISTÈNCIA I/O APROFITAMENT

 

   1. Identificació de l'òrgan que certifica, indicant nom, cognoms i càrrec

   2. Identificació amb nom i cognoms de la persona certificada

   3. Identificació de l'activitat, explicitant la seva durada en hores

   4. Tipus de certificat (assistència i/o aprofitament)

   5. Llegenda en la que es faci constar que és una activitat finançada pel fons de formació contínua, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

   6. Data de certificació

   7. Número de registre

 

 

ANNEX 2. MODEL DE JUSTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

 

ICS

 

JUSTIFICACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ DE L'EXERCICI 2016

 

Fons de formació contínua assignat:

 

- Import compromès a 30 de juny

            

- Import contractat a 30 de juny

 

- Import executat a 30 de juny

 

Romanent a 30 de juny

 

- Import compromès a 15 de novembre

 

- Import contractat a 15 de novembre

 

- Import executat a 15 de novembre

 

Romanent a 15 de novembre

 

 

(Signatura)

(Nom, cognoms i càrrec de l'òrgan responsable de la contractació)

 

(Data)

 

 

ANNEX 3. CERTIFICAT DE TANCAMENT

 

NIF: XXXXXXXXX

 

XXXXXXXXXXXXX, (càrrec) de (institució/departament),

 

CERTIFICO: Que l'estat de les despeses de les activitats finançades amb el Fons de formació contínua del pla de formació de (institució/departament) per a l'any XXXX, derivat del conveni de col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, és el següent:

   - Fons de formació contínua total: XXXXXXX

   - Import de les obligacions reconegudes: XXXXXXX

   - Sobrant: XXXXXXX

 

I, perquè així consti, signo el present document.

 

(localitat), XX de XXXXXX de XXXXX

 

 

 

ANNEX 4

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

Amunt