Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/07/2016

  • Número del document ENS/1767/2016

  • Número de control 16201030

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16201030-2016

Dades del DOGC
  • Número 7167

  • Data 21/07/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1767/2016, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament.


L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica (DOGC núm. 6966, de 30.9.2015), determina les modalitats d'innovació pedagògica i, entre d'altres, hi inclou els programes d'innovació, que consisteixen en plans d'acció que el Departament d'Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l'evolució social. Amb la mateixa finalitat, també inclou les iniciatives d'altres institucions amb les quals el departament col·labora mitjançant acords o convenis.

L'article 3 de l'ordre esmentada, crea la comissió d'innovació pedagògica amb la finalitat de coordinar i impulsar les actuacions en matèria d'innovació pedagògica del Departament d'Ensenyament.

Atesa la necessitat d'ordenar i de fer públics el programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament, vistos els treballs de la comissió d'innovació pedagògica sobre els programes i plans d'acció d'innovació, i a proposta de las direccions generals d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme,

 

Resolc:

 

-1 Donar publicitat als programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament, que figuren a l'annex 1.

 

-2 El procediment de certificació per al professorat que durant el curs 2015-16 ha participat en aquests programes d'innovació es concreta a l'annex 2 i, d'acord amb l'article 6 de l'ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, es fa mitjançant l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI).

 

-3 El Departament d'Ensenyament ha de difondre i transferir les innovacions pedagògiques que es considerin valuoses per a la millora del sistema educatiu.

 

-4 Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar el desenvolupament dels programes d'innovació en els centres educatius.

 

-5 Els òrgans responsables de cada programa d'innovació han de fer pública la relació dels centres participants abans de l'inici del curs escolar 2016-2017 al Web d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat, al portal de centres del Departament http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres, i al portal de centres d'altres titularitats: http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

Barcelona, 14 de juliol de 2016

 

Antoni Llobet Mercadé

Secretari de Polítiques Educatives

 

 

Annex 1

Programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament

 

1. Impulsats per la Direcció General d'Educació Infantil i Primària:

a) Comunitats d'aprenentatge.

b) Cultura emprenedora a l'escola.

c) Programa Magnet (escoles d'educació infantil i primària).

d) Programa Tàndem (escoles d'educació infantil i primària).

e) Programa SI (Salut Integral).

f) Pràctiques de grau d'educació primària en alternança.

g) Xarxa de competències bàsiques d'infantil i primària.

 

2. Impulsats per la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

a) Programa Magnet (instituts d'educació secundària).

b) Programa Tàndem (instituts d'educació secundària).

c) Xarxa de competències bàsiques d'Educació Secundària Obligatòria.

 

3. Impulsats per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa:

Servei comunitari.

 

4. Impulsats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial:

a) Campionat de Catalunya de la FP i proves tècniques de les olimpíades d'FP Skills.

b) Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea.

c) Programa d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

d) Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals.

e) Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals.

f) Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals.

g) Programa de Qualitat i Millora contínua.

h) Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP.

 

5. Impulsats per la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme:

a) Grup Experimental per al plurilingüisme (GEP).

b) Impuls a la lectura (ILEC).

c) Programa d'intercanvi Catalunya –Quebec.

d) Programa Erasmus +.

 

 

Annex 2

Procediment de certificació de la participació del professorat en els projectes d'innovació

 

Una vegada feta pública la relació dels centres participants en el programa d'innovació, el director o directora del centre educatiu ha de trametre a la direcció general o subdirecció general, segons correspongui, el nom, cognoms i NIF de la persona o les persones coordinadores del programa al centre i del professorat que hi hagi participat, junt amb una memòria justificativa que acrediti la participació, amb evidències de les actuacions realitzades i de la consolidació de la innovació en els plans de treball del centre. La direcció general o subdirecció general, segons correspongui, ha de validar, si escau, la relació de professorat participant i emetre el certificat d'innovació.

Els certificats atorgats a les persones participants com a coordinador/a o participant, segons escaigui, s'han de registrar a l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI), d'acord amb l'article 6 de l'ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre.

La direcció general o subdirecció general, segons correspongui, han de promoure la incorporació de la participació dels centres en els programes d'innovació reconeguts a les bases de dades del Departament d'Ensenyament.

 

Amunt