Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 12/07/2016

  • Número del document 273/2016

  • Número de control 16194100

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-16194100-2016

Dades del DOGC
  • Número 7162

  • Data 14/07/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu la competència i el deure de la Generalitat en el desenvolupament de programes de cooperació amb els ens locals del nostre territori encaminats al progrés i l'equilibri territorial, per la qual cosa el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) esdevé l'eina principal de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per assolir la construcció d'equipaments i serveis que eviten la despoblació i fomenten l'equilibri territorial.

En aquest sentit, mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, es van aprovar les bases reguladores i d'execució del PUOSC destinades a subvencionar inversions dels ens locals, però també, i per primera vegada, a subvencionar les despeses corrents de reparacions, manteniment i conservació, previstes en la classificació econòmica de l'estructura dels pressupostos locals amb un triple objectiu: contribuir a l'impuls econòmic local i promoure accions de suport en el sector de la construcció; alliberar despesa corrent dels ens locals per destinar-la a altres accions que garanteixin l'estat del benestar, i fomentar la cultura del manteniment de les inversions fetes abans de l'inici de noves obres.

Aquest Decret va ser modificat pel Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d'execució de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació. Aquesta modificació va consistir a ajornar fins a l'any 2014 l'inici de l'execució del Pla i a ampliar-ne l'abast temporal fins a l'anualitat 2017.

Mitjançant el Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, es va aprovar la concessió de les subvencions de la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per als anys 2014 i 2015.

Per tal de mantenir la continuïtat de la cooperació econòmica amb els ens locals, i amb els mateixos objectius de la primera programació del període 2014-2015, el Govern de la Generalitat vol aprovar la convocatòria del PUOSC per a les anualitats 2016 i 2017 de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació. Mitjançant aquest Decret s'aproven les bases reguladores de les subvencions i s'obre la convocatòria per a aquest període.

D'acord amb l'article 2 de la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi, el PUOSC es finança amb les aportacions consignades en els pressupostos de les diputacions provincials en el concepte de cooperació econòmica per finançar inversions en obres i serveis de competència municipal.

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist l'Acord del Govern de 12 de juliol de 2016, pel qual s'autoritza el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs, per un import de 25.735.911,68 euros, per al finançament del programa d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al bienni 2016-2017;

Atès que s'ha seguit el procediment legalment establert i la proposta favorable formulada per la Comissió de Cooperació Local de Catalunya;

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'orbes i serveis de Catalunya (en endavant, PUOSC) per al període 2016-2017, que consten en els annexos d'aquest Decret.

 

Article 2

Obertura de la convocatòria

Obrir la convocatòria del PUOSC del període 2016-2017 per a línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació, adreçat als municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades.

 

Article 3

Finançament de la convocatòria

3.1 El PUOSC del període 2016-2017 es finança amb:

a) Les aportacions de la Generalitat de Catalunya.

b) Les aportacions de les diputacions provincials de Catalunya.

3.2 La quantia màxima destinada a l'atorgament d'aquestes subvencions és de seixanta milions d'euros (60.000.000,00 €).

3.3 El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya destina al PUOSC 2016-2017 la quantitat de vint-i-cinc milions set-cents trenta-cinc mil nou-cents onze euros amb seixanta-vuit cèntims (25.735.911,68 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària GO03D/464000100 o equivalent dels pressupostos de la Generalitat.

3.4 La participació de les diputacions provincials s'instrumenta mitjançant la subscripció d'un conveni amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en el qual es determinen, en relació amb cada diputació, les previsions de les aportacions per a les anualitats 2016-2017, per un total de trenta-quatre milions dos-cents seixanta-quatre mil vuitanta-vuit euros amb trenta-dos cèntims (34.264,088,32 €).

3.5 Les aportacions de les diputacions s'han de lliurar a la Generalitat, que les integrarà en els seus pressupostos anuals de despeses, i restaran afectades al finançament de les actuacions incloses en el PUOSC per a la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació de l'àmbit territorial corresponent a cadascuna de les diputacions.

3.6 Aquesta convocatòria té caràcter pluriennal, ja que comprèn els exercicis 2016 i 2017 i 2018.

 

Article 4

Sol·licituds i termini

4.1 L'òrgan competent de l'ens local ha d'aprovar les sol·licituds, que s'han de formalitzar i trametre pel secretari o secretària, a través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça http://www.eacat.cat.

4.2 El formulari de sol·licitud i les instruccions per emplenar-lo i per trametre'l per mitjans telemàtics estarà a disposició dels ens sol·licitants a l'extranet abans esmentada.

4.3 Per sol·licitar les subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, els ens locals interessats han de presentar, juntament amb el model de sol·licitud, una memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció.

4.4 El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquest Decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 12 de setembre de 2016.

 

Article 5

Concessió de les subvencions

5.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

5.2 La concessió de les subvencions per a les dues anualitats es durà a terme, d'acord amb la proposta elaborada per la Direcció General d'Administració Local, en col·laboració amb els serveis territorials de Cooperació Local, amb la formulació prèvia del projecte per a les dues anualitats de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, mitjançant una única resolució de la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que s'ha de publicar en el DOGC a efectes de notificació.

5.3 Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de concurrència simple, és a dir, que s'atorgaran amb la presentació de la sol·licitud i el compliment de tots els requisits continguts en les bases. La subvenció que s'atorga a cada ens local sol·licitant es calcula en funció de les fórmules establertes en l'annex 2.

5.4 D'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Administració pública ha de fer pública la informació relativa a l'atorgament de les subvencions i els ajuts públics i, d'acord amb l'article 15.1.c) d'aquesta mateixa Llei, aquesta informació ha d'incloure l'import, l'objecte de la subvenció i els beneficiaris.

 

 

Disposició addicional única

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge promourà les actuacions necessàries per tal que la tramitació de la documentació del procediment de concessió i execució del PUOSC 2016-2017 es faci exclusivament per mitjans electrònics.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Autoritzar la persona titular del departament competent en matèria d'Administració local a dur a terme les accions que calguin per a l'execució d'aquest Decret, així com per a futures adaptacions que siguin necessàries, com a conseqüència de la modificació de la normativa de règim i finances locals.

 

Segona

Delegar la competència per iniciar, tramitar i resoldre tots els procediments referents a les subvencions a la persona titular de la Direcció General d'Administració Local.

 

Tercera

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquest Decret els ens locals poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra l'acte de convocatòria, els ens locals poden formular un requeriment previ davant el Govern, en el termini de dos mesos a comptar de la data de publicació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 12 de juliol de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President del Govern

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex 1

Bases reguladores que regeixen les subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017.

 

—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions de la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2016-2017, adreçat als municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades.

 

—2 Entitats destinatàries

Poden sol·licitar la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació:

a) Els municipis de Catalunya.

b) Les entitats municipals descentralitzades.

c) Les comarques.

 

—3 Requisits de les actuacions

3.1 Són subvencionables les despeses de reparació, manteniment i conservació d'actuacions realitzades, que s'apliquin a l'article pressupostari 21 de l'annex 3 de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals], i que es duguin a terme dins el període d'execució.

3.2 Les despeses justificades pels ens locals han de ser realitzades en béns dels quals se n'acrediti la titularitat o la disponibilitat en el període d'execució.

3.3 No tenen caràcter subvencionable les despeses que s'hagin d'imputar al capítol 1, de despeses de personal, ni a la resta d'articles del capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, de l'annex 3 esmentat.

 

—4 Execució i justificació

4.1 Les actuacions subvencionades de l'anualitat 2016 s'han de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, i les subvencions de l'anualitat 2017 s'hauran de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

4.2 Els ens locals beneficiaris han de presentar la documentació justificativa a través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça http://www.eacat.cat, fins al 31 de març de 2017 per a la despesa executada de l'anualitat 2016, i fins al 31 de març de 2018 per a la despesa executada de l'anualitat 2017.

4.3 Els ens locals, en estar sotmesos a la Llei 118/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i a la fiscalització prèvia d'acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d'aprovació del Text refós de la Llei d'hisendes locals, han de presentar:

–Un model normalitzat de compte justificatiu simplificat, que contingui una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb indicació del creditor i del document, l'import i la data d'emissió, amb el detall d'ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, i amb indicació de l'import i la procedència, signada per l'interventor/a o el secretari/ària interventor/a.

–El certificat de l'interventor/a de l'entitat que acrediti que les despeses corresponen a accions correctament realitzades i a despeses subvencionables i justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor probatori equivalent, amb el vistiplau de l'alcalde.

–Una memòria justificativa del compliment de les condicions establertes en les bases, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

 

—5 Tramitació del pagament

5.1 D'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es podran atorgar d'ofici bestretes de fins al 50% de la subvenció atorgada per a cada anualitat, sense l'exigència de prestació de garantia. En el cas que s'atorgui una bestreta, la part restant es tramitarà un cop els ens locals beneficiaris hagin presentat la justificació de la totalitat de les despeses de l'actuació subvencionada.

5.2 El pagament de l'import total de la subvenció, o la part restant en el cas que s'hagi atorgat una bestreta, es tramitarà a partir del venciment del termini per executar les actuacions subvencionades.

5.3 S'abonarà fins al 100% de les despeses justificades, sense necessitat que l'ens local beneficiari acrediti que les despeses subvencionades estan efectivament abonades. En el cas que l'ens local beneficiari justifiqui unes despeses inferiors a la subvenció atribuïda, la subvenció es reduirà fins a l'import justificat, sempre que es doni compliment a la finalitat subvencionada.

 

—6 Actuacions de comprovació

6.1 El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, mitjançant els serveis territorials, pot dur a terme actuacions de comprovació sobre la correcta execució de l'actuació i la gestió de la subvenció.

6.2 Si, com a conseqüència d'aquestes actuacions de comprovació, es detecta un incompliment de les bases en la tramitació de l'expedient, es requerirà l'ens beneficiari perquè presenti la documentació corresponent.

 

—7 Revocació, reintegrament i infraccions administratives

7.1 En el cas que es produeixi un incompliment de les bases i/o de la convocatòria, la persona titular de la Direcció General d'Administració Local, a proposta dels serveis territorials, iniciarà l'expedient corresponent de revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, demanarà el reintegrament de les subvencions amb els interessos legals corresponents.

7.2 Sens perjudici del que estableix el punt anterior, els esmentats incompliments poden ser constitutius d'una infracció administrativa en matèria de subvencions i poden donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent.

 

—8 Obligacions dels ens locals beneficiaris

Els ens locals beneficiaris, en tot el que no estigui regulat de manera específica per aquestes bases, han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions i, en concret:

a) S'han de regir per la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de règim local de Catalunya per a la contractació i l'execució de les actuacions subvencionades.

b) Han de destinar la subvenció atorgada a la finalitat prevista en aquestes bases i en la convocatòria.

c) Han de dur a terme l'actuació objecte de la subvenció.

d) Han de justificar la subvenció en els termes que s'indiquen en aquestes bases.

e) Han de comunicar als serveis territorials del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge l'obtenció de subvencions per a la mateixa actuació procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

f) S'han de sotmetre a les actuacions de comprovació i aportar tota la documentació que els sigui requerida pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent. Per aquest motiu, les entitats beneficiàries han de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, en els termes previstos per la legislació vigent.

g) Han de complir amb l'obligació legal de trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge la documentació economicofinancera establerta en l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes, així com l'obligació de trametre a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals, tal com estableix la normativa específica d'aquesta institució.

h) No poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït a favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a l'acabament de l'activitat subvencionada, d'acord amb l'article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

i) Els ens locals que hagin de contractar operacions de crèdit per al finançament d'actuacions incloses en el Pla necessiten l'autorització del departament competent en matèria de tutela financera dels ens locals, quan hi concorrin els supòsits establerts per la legislació d'hisendes locals. En qualsevol cas, s'ha d'aplicar el que estableix l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals o la normativa que la substitueixi.

j) S'han d'adherir al codi ètic regulat en l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

k) Han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

l) Han de donar compliment al que disposa l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

—9 Protecció de dades

Les dades personals consignades en la documentació aportada per cada ens local beneficiari s'incorporen en el fitxer Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), que és titularitat del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, regulat per l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a les finalitats de gestió i seguiment de les sol·licituds i la tramitació de les actuacions incloses en aquest Pla.

En qualsevol cas, poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita al Servei de Cooperació Econòmica Local de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (Via Laietana, 26, 08003 Barcelona).

 

—10 Règim jurídic

La gestió i l'execució de les subvencions del PUOSC del període 2016-2017 es regeixen per aquest Decret, pel Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la resta de normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

 

Annex 2

Fórmules de repartiment

 

a) Ponderació municipal (PM):

 

formula

 

 

on,

N1 = nombre de nuclis habitats fora de l'entitat capital del municipi de menys de 100 habitants.

N2 = nombre de nuclis fora de l'entitat capital del municipi entre 100 i 1.000 habitants.

N3 = nombre de nuclis fora de l'entitat capital del municipi de més de 1.000 habitants.

P = població total del municipi, amb un màxim de 20.000 habitants.

P1 = població dels nuclis fora de l'entitat capital del municipi.

H = nombre d'habitatges, amb un màxim de 10.000.

Km = superfície del municipi.

DTotal = dotació total per als municipis de la línia de subvencions per a manteniment.

El primer terme de la suma té un màxim de 180.000 euros.

El segon terme de la suma té un màxim de 400.000 euros.

El tercer terme de la suma té un màxim de 160.000 euros.

El màxim total dels tres primers termes de la fórmula no pot ser superior a 500.000 euros.

El quart terme té un màxim de 50.000 euros.

 

b) Subvencions per a les entitats municipals descentralitzades:

3.000 euros anuals per a les entitats municipals descentralitzades de població fins a 100 habitants.

5.000 euros anuals per a les entitats municipals descentralitzades de població entre 101 i 500 habitants.

10.000 euros anuals per a les entitats municipals descentralitzades de població entre 501 i 1.000 habitants.

20.000 euros anuals per a les entitats municipals descentralitzades de població entre 1.001 i 5.000 habitants.

30.000 euros anuals per a les entitats municipals descentralitzades de població superior a 5.000 habitants.

 

c) Subvencions per als consells comarcals:

El repartiment de la subvenció total assignada als consells comarcals en la línia de subvencions de despeses de reparacions, manteniment i conservació es du a terme d'acord amb els criteris establerts per al repartiment del Fons de cooperació local de Catalunya destinat als consells comarcals en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

 

Amunt