Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/06/2016

  • Número de control 16182100

  • Organisme emissor Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-16182100-2016

Dades del DOGC
  • Número 7156

  • Data 06/07/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, per la qual s'amplia el termini de finalització de l'execució dels programes de formació per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, convocats per l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.


 

El 20 de juliol de 2015 es va publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6916, l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.

L'article 5 de l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol, preveu que els programes de formació s'han d'executar entre la data de la resolució d'atorgament del programa i el 30 de setembre de 2016, i que la data de finalització podrà ser prorrogada mitjançant resolució de la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, si les circumstàncies concurrents durant el termini d'execució dels programes així ho aconsellen.

D'acord amb l'exposat i tenint en compte que la programació de les accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat requereix d'uns terminis d'execució més amplis, s'ha considerat la necessitat i l'oportunitat d'ampliar el termini de finalització d'execució dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades de Catalunya, amb l'objecte que les entitats beneficiàries disposin d'un període addicional que els permeti realitzar adequadament aquestes accions formatives programades en la convocatòria del 2015, en especial les accions conduents a l'obtenció dels certificats de professionalitat.

Pels motius exposats, atès l'Acord del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, l'informe previ del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides,

 

Resolc:

 

Ampliar el termini de finalització de l'execució dels programes de formació, que preveu l'article 5 de l'Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015, fins el 31 de desembre de 2016.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 27 de juny de 2016

 

 

Mercè Garau i Blanes

Presidenta del Comitè Executiu

 

Amunt