Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/06/2016

  • Número del document JUS/1599/2016

  • Número de control 16179032

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-16179032-2016

Dades del DOGC
  • Número 7154

  • Data 04/07/2016

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1599/2016, de 15 de juny, de declaració d’utilitat pública de diverses associacions.D'acord amb la normativa vigent, poden ser declarades d'utilitat pública, a iniciativa pròpia, les associacions que compleixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Atès que s'han instruït els expedients corresponents a les sol·licituds de declaració d'utilitat pública de diverses associacions competència de la Generalitat de Catalunya, en els quals consten els informes proposta favorables preceptius;

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades;

En virtut de la competència que m'atribueix l'article 15.1.e) de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública,


Resolc:


Declarar d'utilitat pública les associacions inscrites en el Registre d'associacions del Departament de Justícia següents:

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya, núm. d'inscripció 35624, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida - Alumni UdL, núm. d'inscripció 2754, secció 1a, de la demarcació de Lleida.Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant aquest òrgan, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant l'òrgan damunt esmentat.Barcelona, 15 de juny de 2016


P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques


Amunt