Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 16/06/2016

  • Número del document ENS/0162/2016

  • Número de control 16173034

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16173034-2016

Dades del DOGC
  • Número 7148

  • Data 23/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/162/2016, de 16 de juny, per la qual es crea el preu públic per la utilització del servei d'allotjament i/o manutenció als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament.


El Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, estableix que els camps d'aprenentatge ofereixen a l'alumnat dels centres docents no universitaris la possibilitat de desenvolupar aspectes del currículum escolar que requereixen un treball fora de l'aula, en un medi singular de Catalunya, natural o cultural, fent atenció als continguts de l'educació ambiental.

Les estades en els camps d'aprenentatge poden ser d'una durada superior a una jornada i, en conseqüència, requereixen serveis d'allotjament i manutenció que s'obtenen utilitzant les instal·lacions de la xarxa d'albergs de joventut, altres equipaments d'entitats amb les quals existeixi conveni regulador i, en alguns casos, instal·lacions pròpies del Departament d'Ensenyament, actualment el Complex Educatiu de Tarragona.

D'altra banda, l'article 13.2 del Decret 155/1994, de 28 de juny, esmentat, estableix que els camps d'aprenentatge, en èpoques concretes de l'any, poden oferir estades als universitaris i als mestres i professors en actiu, amb la finalitat de col·laborar en la formació inicial i permanent del professorat en relació amb les àrees curriculars que desenvolupen continguts referits al medi natural i social.

Mitjançant l'Ordre de 4 de novembre de 1999, es van crear els preus públics per la utilització del servei d'allotjament i manutenció dels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament, tanmateix no es van establir per als supòsits d'ús del servei per part dels universitaris, mestres i professors en actiu.

Així, atès que és necessari crear el preu públic aplicable als col·lectius indicats i que convé actualitzar l'import del que afecta als escolars, i tenint en compte que l'Ordre de 4 de novembre ha quedat pràcticament obsoleta, s'ha optat per aprovar una norma que contingui tots els preus públics aplicables al mateix servei i als diversos subjectes, i deixar sense efectes la de l'any 1999.

Per això, d'acord amb el que estableix el Capítol III del Títol I del Text refós de la Llei de Taxes i Preus Públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i a proposta de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació

Es crea el preu públic per la utilització del servei d'allotjament i/o manutenció per part de l'alumnat dels centres educatius no universitaris, mestres, professorat en actiu, i universitaris, que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament.

 

Article 2

Import

En funció del col·lectiu al qual afecta, l'import del preu públic creat és, a partir del curs escolar 2016-2017, el següent:

Alumnat:

Servei de manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat: 8,00 euros.

Servei d'allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia: 25,90 euros.

Mestres, professorat en actiu i universitaris:

Servei de manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat: 10,00 euros.

Servei d'allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia: 30,00 euros.

 

Article 3

Exigibilitat

Els preus públics són exigibles en iniciar-se la prestació del servei.

 

Article 4

Exempcions i bonificacions

A les persones que utilitzin els serveis d'allotjament i/o manutenció, se'ls apliquen les següents exempcions i bonificacions:

4.1 Bonificacions:

Tenen dret a una bonificació del 50% de l'import del preu públic, els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental.

4.2 Exempcions:

a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Els membres de famílies víctimes de violència de gènere.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles.

 

 

Disposició addicional

Les quanties obtingudes s'han d'ingressar al compte corrent del servei educatiu i han de ser gestionades en el marc del que preveuen els capítols II i III del Títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre de 4 de novembre de 1999, per la qual es crea el preu públic i se'n fixa l'import per a la utilització del servei d'allotjament i manutenció pels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 16 de juny de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt