Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/05/2016

  • Número del document ENS/1386/2016

  • Número de control 16153038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16153038-2016

Dades del DOGC
  • Número 7134

  • Data 03/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.


La Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, defineix, a l'annex 1, els perfils professionals a partir del curs 2016-2017, i fa públiques la identificació, la descripció i els requisits de cada perfil.

A la descripció del perfil de Competència digital docent, s'ha constatat la conveniència d'afegir dues condicions a les que es relacionen a l'apartat 3.2.b), pel que fa a l'acreditació de l'experiència en l'aplicació de les tecnologies digitals en les activitats docents.

D'altra banda, en el mateix perfil, s'ha constatat també que l'exercici de la docència en un lloc específic amb perfil de competència digital en un centre educatiu públic en el curs 2014-2015 o en el curs 2015-2016, quedava referit únicament a l'apartat 3.2.b) anterior, i no a tots els requisits del perfil.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

-1 Modificar el subapartat 3.2.b) de la descripció del perfil de Competència digital docent inclosa a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, que queda redactat de la manera següent:

“b) Experiència en l'aplicació de les tecnologies digitals en les activitats docents.

S'acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

- Haver exercit la docència un mínim de dos cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre.

- Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i, necessàriament, la descrita en primer lloc, almenys durant dos cursos escolars. En aquest cas, la certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet, ha d'incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs, d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.

- Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d'innovació educativa del Departament d'Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre, d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

- Haver estat coordinador durant un mínim de dos cursos escolars dels seminaris TAC (SATI, SEMPERSE, STAC, STAP, STAS, SAIP, STID, SAS, SAD, SETICPA), gestionats pels centres de recursos educatius.

- Haver exercit un mínim de dos cursos escolars en situació de comissió de serveis en les unitats orgàniques amb funcions de planificació i coordinació dels usos educatius de les tecnologies de la informació i la comunicació, als serveis centrals o territorials del Departament d'Ensenyament.”.

 

-2 Afegir un últim paràgraf a la descripció del perfil de Competència digital docent, que queda redactat de la manera següent:

“També es considerarà que tenen acreditat aquest perfil professional els docents que el curs 2014-2015 i/o el curs 2015-2016 han exercit la docència en un lloc de treball específic amb perfil de competència digital en un centre educatiu públic.”.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant de la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 27 de maig de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

Amunt