Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 31/05/2016

  • Número del document GOV/0070/2016

  • Número de control 16152082

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16152082-2016

Dades del DOGC
  • Número 7133

  • Data 02/06/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament.


Mitjançant l'Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, signat el 17 de novembre de 2005 i aprovat pel Govern el 22 de desembre de 2005, es van acordar, entre d'altres mesures, les condicions específiques de l'horari setmanal per als majors de 55 anys, així com el cobrament dels mesos d'estiu per al personal interí que no formava part de l'acord de garanties de continuïtat.

Posteriorment, davant la situació d'excepcionalitat en matèria econòmica, mitjançant l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l'Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, es van adoptar mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015. En aquests acords es van establir, en relació amb les mesures esmentades en el paràgraf anterior, d'una banda, la modificació del punt 1.3.d) referent al calendari d'aplicació de la reducció de la jornada lectiva per als majors de 55 anys, que implicava que la reducció de la jornada lectiva fos només dels 59 fins als 64 anys, i no a partir dels 55 anys i que entre els 55 i els 58 anys, la reducció de jornada docent afectés les activitats complementàries de presència al centre. De l'altra, també es va establir la suspensió temporal fins al 31 d'agost de 2015 del punt 5.3 de l'Acord del 17 de novembre de 2005, referent al nomenament complementari corresponent al mes de juliol, que rebien els substituts que havien treballat un mínim de 6 mesos al llarg de tot el curs escolar.

L'evolució de la piràmide d'edat del col·lectiu docent des de l'any 2005 comporta un nombre creixent de docents compresos entre els 55 i els 64 anys. Aquesta circumstància no fa sostenible el manteniment de la reducció de la jornada lectiva dels més grans de 55 anys en el context econòmic i financer actual de la Generalitat, i més encara si es té en compte que aquesta mesura comporta, en la majoria dels casos, pèrdua d'hores d'atenció lectiva a l'alumnat en la mesura que no és possible compensar amb recursos addicionals de plantilla la totalitat d'hores lectives no impartides pels docents que gaudeixen d'aquesta llicència.

Pel mateix motiu, no és possible aplicar el nomenament complementari del mes de juliol als substituts amb 6 mesos de serveis prestats durant el curs 2015-2016, per l'elevat cost que comporta l'aplicació d'aquesta mesura i tenint present que aquest professorat no fa una activitat docent al mes de juliol i que cobra de la Seguretat Social la part corresponent de l'atur.

Al mateix temps, els indicadors de resultats educatius dels centres, que actualitza anualment el Departament d'Ensenyament, posen en evidència la necessitat d'incrementar el suport als centres considerats de màxima complexitat, per tal que l'alumnat d'entorns socials més desafavorits disposi de recursos addicionals de professorat, amb la finalitat de millorar l'èxit escolar i la cohesió social.

Així, doncs, en el context pressupostari actual de la Generalitat de Catalunya i amb la finalitat de garantir la millor qualitat del servei educatiu i optimitzar els recursos materials i personals disponibles, cal adoptar mesures en l'àmbit del personal docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les mesures que s'adopten, que tenen caràcter temporal, no impliquen suprimir els recursos existents el curs 2015-2016, sinó la seva reassignació, amb la finalitat d'incrementar les dotacions de les plantilles en centres docents públics que tenen la consideració de màxima complexitat perquè es troben en entorns socials i econòmics desafavorits i evitar la pèrdua d'hores lectives destinades a l'alumnat dels centres públics. Al marge de l'increment de la plantilla pressupostària docent generat per l'augment de l'escolarització a l'ensenyament secundari i a nivells postobligatoris, el Departament d'Ensenyament també té previst incrementar, progressivament, a partir del curs 2016-2017, els recursos de plantilla docent en centres i serveis educatius per millorar l'atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials en el marc de l'escola inclusiva.

En conseqüència, aquest Acord modifica el punt 1.3 i deixa en suspens l'aplicació del punt 5.3 de l'Acord de la Mesa sectorial del personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, signat el 17 de novembre de 2005 i aprovat pel Govern el 22 de desembre de 2005.

En aquest Acord també es dóna compliment a la disposició transitòria cinquena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que estableix l'homologació de les retribucions de tots els professionals docents que exerceixen funcions en llocs de treball dels serveis educatius i que afecta personal docent destinat en els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social.

D'altra banda, també s'acorda procedir al reconeixement del quart i cinquè estadi al personal interí docent i, amb el tràmit previ davant el Comitè Intercentres, al professorat de religió.

Finalment, també s'adopten mesures relatives a la millora de la cobertura de les substitucions; la formació permanent del professorat i la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

S'ha efectuat el tràmit previst a l'article 38.10 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, d'informar les organitzacions sindicals de les causes de la modificació o suspensió de l'Acord esmentat.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, del Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i de la consellera de Governació, d'Administracions Públiques i Habitatge, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Millorar l'assignació de la plantilla docent en centres educatius públics que tenen la consideració de centres de màxima complexitat:

1.1 A partir del curs 2016-2017, a les escoles que tenen la consideració de centres de màxima complexitat i complementen l'horari lectiu amb una hora diària per a tots els alumnes, se'ls aplicaran els mateixos criteris de càlcul de la plantilla docent que els emprats per determinar la plantilla docent de les escoles que tenien la consideració de centres d'atenció educativa preferent (CAEP) en la data de publicació de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

A partir del curs 2016-2017, a les escoles que tenen la consideració de centres de màxima complexitat i programen unes hores de suport escolar personalitzat (SEP) se'ls incrementarà la seva plantilla docent a raó de 3 hores lectives per cada grup d'escolarització.

1.2 A partir del curs 2016-2017, als instituts que tenen la consideració de centres de màxima complexitat i, a efectes de càlcul de la plantilla docent, tenen assignada una “tipologia alta” pel que fa al nombre d'hores lectives en concepte de millora d'atenció dels alumnes d'ESO, se'ls incrementarà el nombre d'hores lectives de professorat per cada grup d'ESO i se'ls assignarà plantilla docent amb càlcul de “tipologia molt alta”.

 

-2 Modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, l'aplicació del punt 1.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l'horari setmanal per al professorat entre 55 i 64 anys.

En aquest període, el professorat comprès entre els 55 i els 64 anys té l'horari setmanal lectiu d'atenció directa a l'alumnat previst amb caràcter general per al personal docent, que és el següent:

- 25 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària.

- 22 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.

- 20 hores setmanals lectives per als professors que imparteixen la resta d'ensenyaments de règim general i especial.

Durant el període esmentat, aquest professorat, prèvia sol·licitud i autorització, pot tenir una reducció de 2 hores d'activitats complementàries corresponents a l'horari fix de permanència al centre i no sotmès necessàriament a l'horari fix setmanal.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d'activitats complementàries s'incorporen a l'horari setmanal que no s'ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

 

-3 Deixar en suspens, fins al 31 d'agost de 2018, l'aplicació del punt 5.3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d'estiu per al personal interí que no formi part de l'Acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d'Ensenyament no pot efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponent al mes de juliol amb independència dels serveis prestats en centres públics durant el corresponent curs escolar.

 

-4 Millorar la cobertura de substitucions en els centres educatius públics a partir de l'1 de gener del 2016 en determinats supòsits establerts pel Departament d'Ensenyament i a partir del curs 2016-2017, en la cobertura de les substitucions abans de l'inici de les activitats lectives del curs escolar.

 

-5 Reconèixer el quart i cinquè estadi de promoció docent al personal funcionari en pràctiques, interí i, amb el tràmit previ davant el Comitè Intercentres, al professorat de religió, amb els mateixos requisits i condicions aplicables al personal docent funcionari de carrera.

L'aplicació d'aquesta mesura tindrà efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2016.

 

-6 Recuperar l'assignació de recursos destinats a la formació permanent del professorat, amb el corresponent increment progressiu a partir del curs 2016-2017.

El Departament d'Ensenyament fomentarà la subscripció de convenis amb les universitats catalanes que facilitin la incorporació, a jornada total o parcial, als departaments universitaris del professorat funcionari docent dependent del Departament.

 

-7 Homologar les retribucions del personal docent destinat en equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELICS) amb efectes del dia 1 de gener de 2013 per tal d'equiparar-les a les de la resta de personal docent dels serveis educatius.

 

-8 El Departament d'Ensenyament es compromet a fer, abans del 31 de juliol de 2017, la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent corresponent a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2015 i 2016, d'acord amb les previsions contingudes en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del nombre de vacants de llocs docents ocupats per personal interí i de les programacions d'oferta educativa per nivells educatius previstes per als propers cursos escolars.

 

-9 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 31 de maig de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt