Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/04/2016

  • Número del document ENS/1004/2016

  • Número de control 16111038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16111038-2016

Dades del DOGC
  • Número 7105

  • Data 22/04/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.


 

La Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer (DOGC núm. 7073, de 7.3.2016), va aprovar les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2016-2017.

De conformitat amb el que disposa l'apartat 1.3 de l'esmentada Resolució ENS/505/2016 i les normes reguladores dels ensenyaments objecte d'aquesta Resolució i per tal de regular els processos d'admissió d'alumnes als centres per al curs 2016-2017,

 

Resolc:

 

—1 Als annexos que es detallen a continuació s'estableix el calendari per al curs 2016-2017 i es regulen els aspectes específics dels ensenyaments següents:

Annex 1: batxillerat.

Annex 2: cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.

Annex 3: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior.

Annex 4: ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals).

Annex 5: ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes.

Annex 6: ensenyaments esportius.

Annex 7: ensenyaments impartits en centres i aules de formació d'adults.

Annex 8: cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i grau superior.

Annex 9: programes de formació i inserció.

Annex 10: títols propis de la Generalitat (animació en circ i tècniques d'actuació teatral).

 

—2 El sorteig previst al punt 7 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, es durà a terme mitjançant el procediment manual que hi és descrit o alternativament mitjançant un procediment informàtic.

 

 

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 18 d'abril de 2016

 

Jordi Miró Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Batxillerat

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

- Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'educació secundària obligatòria.

- Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat.

- Per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts.

- Per accedir al batxillerat si es prové d'una secció d'institut. En el cas de demanar plaça a l'institut al qual està adscrita la secció les sol·licituds d'aquests alumnes seran preferents a l'hora de ser admesos al batxillerat de modalitats diferents de la d'arts.

Per poder cursar els ensenyaments de batxillerat cal tenir el graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

Els centres que tenen autoritzats i en funcionament ensenyaments de batxillerat en règim nocturn han d'ajustar les condicions d'inscripció al que preveu la normativa que els regula. Només es poden matricular en règim nocturn persones que tinguin 18 anys o més i les d'edat compresa entre 16 i 18 anys que acreditin la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn per motius laborals. L'acreditació d'aquesta circumstància es fa presentant el document d'afiliació a la Seguretat Social o, si no té obligació d'estar afiliat, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals. El consell escolar del centre pot valorar, si no, altres motius d'admissibilitat. En aquest cas, aquesta circumstància es farà constar, degudament raonada, a l'acta de la sessió corresponent.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, un cop enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la dins el termini establert al centre de primera opció.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Per a l'accés a qualsevol modalitat del batxillerat.

- Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de maig de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 27 de maig de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.

- Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.

- Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2016, a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 17 de juny de 2016.

- Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 4 de juliol de 2016.

- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 5 al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

- Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 9 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

3.2 Per a l'accés als estudis de doble titulació de batxillerat i baccalauréat

- Publicació al web del Departament d'Ensenyament de la relació de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 15 d'abril de 2016.

- Publicació a cada centre de l'oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 22 d'abril de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds al centre: del 4 al 6 de maig de 2016.

- Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos: 12 de maig de 2016.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne si se'n disposa.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

4.2 Criteris específics de prioritat.

a) Adscripció de centre, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer.

- Documentació acreditativa:

L'adscripció entre centres no s'ha d'acreditar amb cap document.

Als efectes únics i exclusius d'aplicar el criteri d'adscripció en l'accés als ensenyaments de batxillerat, els alumnes procedents de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell o procedents de l'Escolania de Montserrat que fan sol·licitud de preinscripció tindran les mateixes prioritats d'adscripció que els alumnes del centre on van estudiar immediatament abans d'incorporar-se a l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell o a l'Escolania de Montserrat.

b) Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música o dansa, o alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment.

Tenen prioritat, encara que no provinguin d'un centre adscrit, per accedir a les places de batxillerat en els centres que figuren en l'apartat 8 d'aquest annex 1, els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els que segueixen programes esportius d'alt rendiment d'acord amb el que estableixen el Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l'alt rendiment esportiu (DOGC núm. 3787, 23.12.2002) i el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE núm. 177, 25.7.2007).

- Documentació acreditativa:

S'acredita la simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o dansa amb una declaració juntament amb la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, cal acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d'espera, perdrà l'assignació i se li oferirà plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l'aplicació d'aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas d'alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclou tant els esportistes integrats en la tecnificació esportiva com els esportistes d'alt nivell o alt rendiment), l'acreditació d'aquesta condició pot ser:

- Amb un certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l'etapa de tecnificació esportiva.

- Amb un certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d'Esport, per als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.

- Amb la relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt nivell.

4.3 Criteris generals de prioritat.

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

- Barem: 40 punts.

S'entén que un alumne té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o mare o tutor o tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora (disposició addicional divuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació). Només a efectes d'aplicació d'aquest criteri, té la consideració de centre únic d'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, una escola pública d'infantil i primària i l'institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquell institut.

La puntuació també s'aplica quan entre dos centres s'ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

- Documentació acreditativa:

Quan un germà està escolaritzat al centre, o un pare o mare o tutor o tutora legal hi treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s'al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l'alumne si és major d'edat:

- Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

- En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.

- Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

d) Discapacitat de l'alumne, pare o mare o germans.

Quan l'alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, o un germà de l'alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

-Barem: 10 punts.

-Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

e) Expedient acadèmic: punts corresponents a la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.

Documentació acreditativa:

- Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés. En el cas dels alumnes que hagin completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, si es tracta d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica en l'apartat 5.1 de l'annex 2. La qualificació mitjana s'ha d'expressar amb dos decimals.

4.4 Criteris complementaris.

a) Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental.

- Barem: 15 punts.

- Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

b) Pel fet que l'alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa:

Informe emès per un metge del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s'indiqui expressament que l'alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

c) Pel fet que el pare o mare, el tutor o tutora o els germans hagin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

- Barem: 5 punts.

Es consideren ensenyaments gratuïts i universals el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els PQPI i els cicles de formació professional de grau mitjà. Els ensenyaments equivalents a aquests en plans d'estudis anteriors són el parvulari, l'EGB o els ensenyaments primaris, el 1r i el 2n curs de BUP o el batxillerat elemental o el batxillerat superior i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.

- Documentació acreditativa:

El pare o mare, el tutor o tutora o els germans que han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud han de facilitar al centre les seves dades perquè el centre pugui fer-ne la comprovació.

4.5. Altres situacions previstes en la norma

En cas que s'hagi al·legat trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere, caldrà presentar la documentació acreditativa de la circumstància, que serà valorada pel centre i la comissió de garanties d'admissió.

 

5. Assignació

Quan l'oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds de plaça, l'assignació es fa d'acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer.

L'admissió al batxillerat, llevat de la modalitat d'arts, es fa en un centre. Un cop l'alumne ha estat admès en el centre, s'adscriu a la llengua estrangera triada i a la modalitat de batxillerat elegida, segons les preferències manifestades a la sol·licitud i d'acord amb l'ordre del barem.

Als efectes d'admissió en els ensenyaments en règim nocturn només es tenen en compte les sol·licituds de curs sencer.

 

6. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l'apartat 3 d'aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Per formalitzar la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent. En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

- El DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Els alumnes de primer de batxillerat, llevat del batxillerat de la modalitat d'arts, que hagin participat en el procés de preinscripció del batxillerat, tinguin plaça assignada i estiguin pendents dels resultats de l'avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula ordinari establert en l'apartat 3 d'aquest annex, la seva voluntat de mantenir la plaça a l'espera dels resultats de l'avaluació de setembre. Un cop feta aquesta avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer dins el període extraordinari de matrícula de setembre establert en l'apartat 3 d'aquest annex o perden la plaça assignada.

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció del batxillerat de la modalitat d'arts i que no compleixin els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3 d'aquest annex, no se'ls mantindrà la plaça assignada.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

 

7. Admissió a diferents especialitats dels ensenyaments de batxillerat

7.1 Currículum mixt que possibilita l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat

a) Els centres autoritzats a impartir aquest currículum mixt de doble titulació poden reservar places en el primer curs de batxillerat per a alumnes que sol·liciten seguir aquest currículum mixt.

b) Els alumnes que vulguin cursar el currículum mixt han d'acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.

c) Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s'han de formalitzar mitjançant l'imprès disponible al web del Departament d'Ensenyament i d'acord amb el calendari detallat a l'apartat 3.2 d'aquest annex. L'admissió d'alumnes en aquestes places reservades, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s'efectua per ordre de qualificació mitjana d'educació secundària obligatòria, o dels tres primers cursos en cas que s'estigui cursant quart d'ESO. El càlcul de la qualificació es farà d'acord amb el que es recull al punt 5 de l'annex 2.

d) El Departament d'Ensenyament farà pública la relació de centres que impartiran el currículum mixt abans de l'inici del procés de preinscripció.

7.2 Els centres que tinguin establerta una organització flexible del batxillerat en tres cursos i hagin comunicat el preceptiu projecte organitzatiu a la direcció dels Serveis Territorials corresponents o a l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, poden reservar un nombre de places en el primer curs de batxillerat per a alumnes que sol·licitin explícitament fer el batxillerat en tres cursos. Aquests alumnes, davant la possibilitat de no ser admesos en aquests centres i en el cas de no voler o poder continuar els estudis en els centres on estan escolaritzats, cal que presentin, en el mateix període, una segona sol·licitud on demanin plaça per cursar el batxillerat en dos anys. En aquest cas no es considera que hi ha duplicitat de sol·licituds.

7.3 Els centres que disposen de beques per a programes de mecenatge reconeguts pel Departament d'Ensenyament per afavorir el conreu del talent en determinades matèries, poden reservar places en el primer curs de batxillerat per a alumnes a qui s'hagi atorgat alguna d'aquestes beques.

7.4 La relació de centres que impartiran el currículum mixt que possibilita l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat i dels centres que tenen establerta una organització flexible del batxillerat en tres cursos, per al curs 2016-2017, es farà pública abans de l'inici del període de preinscripció del batxillerat i del baccalauréat establert en l'apartat 3 d'aquest annex.

 

8. Simultaneïtat per cursar ensenyaments professionals de música o dansa o per seguir programes d'alt rendiment esportiu

 

a) Centres amb horari adaptat als ensenyaments de música o dansa de grau professional

 

Ciutat de Barcelona

Segons el que ha determinat el Consorci d'Educació de Barcelona:

Institut Jaume Balmes (08013111) i Institut Josep Serrat i Bonastre (08014188).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques

Badalona: Institut Isaac Albéniz (08001431).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental

Bellaterra: Institut Pere Calders (08043504).

Sabadell: Institut del Vallès (08042020).

Sant Cugat del Vallès: Institut Angeleta Ferrer i Sensat (08046670).

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011) i Institut Investigador Blanxart (08030340)

Viladecavalls: Institut de Viladecavalls (08053261)

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

Granollers: Institut Escola del Treball (08017852).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central

Manresa: Institut Lluís de Peguera (08020474).

Vic: Institut Callís (08031034), Institut de Vic (08031022), Institut La Plana (08062870) i Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic (08035003).

Igualada: Institut Pere Vives Vich (08019630) i Institut Joan Mercader (08047364).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona

Girona: Institut Jaume Vicens Vives (17001723) i Institut Santiago Sobrequés (17004530).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

Lleida: Institut Samuel Gili i Gaya (25002684) i Institut Lladonosa (25006495).

Cervera: Institut Antoni Torroja (25001311).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

Tarragona: Institut Pont d'Icart (43003732) i Institut Antoni de Martí i Franquès (43003641).

Vila-seca: Institut Ramon Barbat i Miracle (43005972) i Institut Vila-seca II (43008523).

Reus: Institut Salvador Vilaseca (43002582).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

Tortosa: Institut Joaquim Bau (43004438) i Institut Cristòfol Despuig (43011170).

Amposta: Institut Ramon Berenguer IV (43000329).

 

b) Centres amb horari adaptat als alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment

 

Ciutat de Barcelona

Segons el que ha determinat el Consorci d'Educació de Barcelona:

Barcelona: Institut Ferran Tallada (08014115)

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

Granollers: Institut Carles Vallbona (08043644).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central:

Vic: Institut Jaume Callís (08031034)

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental

Ripollet: Institut Lluís Companys (08037206).

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011),

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat: Institut Miquel Martí i Pol (08035143).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona

Banyoles: Institut Pere Alsius i Torrent (17000305), Institut Josep Brugulat (17000330) i Institut Pla de l'Estany (17006666).

Blanes: Institut Serrallarga (17005662).

Ribes de Freser: SES Joan Triadú (17006794).

Ripoll: Institut Abat Oliba (17005704).

Puigcerdà: Institut Pere Borrell (17005741).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

La Seu d'Urgell: Institut Joan Brudieu (25004188).

Lleida: Institut Màrius Torres (25002696).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

Salou: Institut Jaume I (43007543).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

Amposta: Institut de Tecnificació (43010888).

 

 

Annex 2

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o de grau superior, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.

Per poder cursar cicles formatius de formació professional cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària, així com els alumnes que per a l'accés a cicles de grau superior al·leguin exclusivament el títol de tècnic de grau mitjà, han de participar al segon període de preinscripció que es durà a terme el mes de setembre i que es detalla al punt 8 d'aquest annex.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, un cop enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la en el termini establert al centre de primera opció.

Les qualificacions de les proves d'accés als cicles formatius, del curs de formació específic per a l'accés o d'altres opcions que donen dret a l'accés, s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s'estableix en els apartats 3.1 i 3.2 d'aquest annex segons l'ensenyament que correspongui.

Si no es presenta la qualificació dintre d'aquests terminis, la sol·licitud no s'assigna.

Les persones que hagin superat les proves d'accés convocades per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no caldrà que aportin la certificació de superació. La qualificació s'obtindrà d'acord amb el que es recull als punts 4.2.1 i 4.2.2 d'aquest annex.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Cicles formatius de grau mitjà de formació professional, primer període

- Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de maig de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 27 de maig de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.

- Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.

- Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2016, a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 17 de juny de 2016.

- Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 4 de juliol de 2016.

- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 5 al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

3.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional, primer període

- Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l'1 de juny de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 3 de juny de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 10 de juny de 2016

- Termini per presentar reclamacions: del 13 al 15 de juny de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juny de 2016.

- Sorteig del número de desempat: 21 de juny de 2016, a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2016.

- Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.

- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 4 de juliol de 2016.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 5 al 12 de juliol de 2016 (ambdós inclosos).

3.3 Segon període de preinscripció i matrícula per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional.

El calendari es publicarà la primera setmana de juliol al web del Departament d'Ensenyament: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne, si se'n disposa.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

4.2 Criteris específics de prioritat.

4.2.1 Cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

- Qualificació mitjana dels estudis o curs que en permeten l'accés o qualificació de la prova d'accés.

Documentació acreditativa:

- Certificació de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l'accés. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obtindrà de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es podrà acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s'estableix en l'apartat 3.1 d'aquest annex.

En el cas dels alumnes que hagin completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, en el cas d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica en l'apartat 5.1 d'aquest annex. En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers s'actua d'acord amb l'apartat 5.2 d'aquest annex.

En el cas que s'al·legui el curs d'orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP), la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert en la Resolució d'11 d'abril de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient acadèmic de l'alumnat de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d'abril de 2008).

En el cas que s'al·legui un títol de tècnic auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert en la Resolució de 4 de juny de 2001, de la Direcció General d'Universitats, per la qual s'estableixen normes per al càlcul de la nota mitjana en l'expedient acadèmic dels alumnes que accedeixen als ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials des de la formació professional (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2001).

Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés la nota mitjana és qualitativa, s'aplica la taula de conversió que es detalla al punt 5.1 d'aquest annex.

En el cas dels alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys en l'any actual, cal presentar la còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. En el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova.

Les persones que siguin exemptes de la prova d'accés a aquests ensenyaments per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d'acreditar amb el certificat de superació d'aquesta prova. En aquest cas, en ser exempts de la prova d'accés a cicles formatius la nota que es comptabilitza és un 5.

4.2.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional.

- Qualificació mitjana dels estudis o curs que permeten accedir-hi o qualificació de la prova d'accés.

Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents, o al cicle formatiu de grau mitjà, o a altres estudis o cursos que permeten accedir-hi o, si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obtindrà de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es podrà acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que s'estableix en l'apartat 3.2 d'aquest annex.

En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers, s'actua d'acord amb l'apartat 5.2 d'aquest annex.

En el cas d'alumnes que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys en l'any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.

Les persones que siguin exemptes de la prova d'accés a aquests ensenyaments per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d'acreditar amb el certificat de superació d'aquesta prova. En aquest cas, en ser exempts de la prova d'accés a cicles formatius la nota que es comptabilitza és un 5.

En el cas que s'al·legui per accedir el curs d'orientació universitària (COU), la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert en la Resolució d'11 d'abril de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient acadèmic de l'alumnat de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d'abril de 2008).

En el cas que s'al·legui un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis d'acord amb l'establert en la Resolució de 4 de juny de 2001, de la Direcció General d'Universitats, per la qual s'estableixen normes per al càlcul de la nota mitjana en l'expedient acadèmic dels alumnes que accedeixen als ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials des de la formació professional (BOE núm. 140, de 12 de juny de 2001).

Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l'accés la nota mitjana és qualitativa, s'aplicarà la taula de conversió que es detalla al punt 5.1 d'aquest annex.

4.3 Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell:

Còpia del BOE on es publica la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l'Esport que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne, o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

 

5. Càlcul de la qualificació mitjana per a alumnes que no han finalitzat l'ESO o procedents d'estudis estrangers no universitaris

5.1 El càlcul de la qualificació mitjana (Q) dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria es fa seguint la fórmula següent:

 

(q1+q2+q3)/3=Q

 

en què:

q1 = qualificació mitjana del primer curs d'ESO.

q2 = qualificació mitjana del segon curs d'ESO.

q3 = qualificació mitjana del tercer curs d'ESO.

Q es calcula amb dos decimals.

 

Per calcular la qualificació mitjana d'un curs de l'etapa d'ESO:

En el cas de cursos LOGSE es calcula la mitjana aritmètica de les àrees comunes, sense tenir en compte l'àrea de religió ni el crèdit de síntesi, amb arrodoniment científic a nombre sencer. Els crèdits variables estan avaluats dins l'àrea comuna corresponent. En el cas de recuperacions de matèries pendents, la nota que es té en compte és un 5.

En el cas de cursos LOE es calcula la mitjana aritmètica de les matèries comunes i el global optatiu amb arrodoniment científic a un decimal. La nota del global optatiu s'obté calculant la mitjana aritmètica, amb arrodoniment científic a nombre enter, de la nota del treball de síntesi i de la mitjana de les matèries optatives.

En cap dels dos casos no es té en compte la nota de religió per calcular la mitjana.

En el cas que en algun curs no hi hagi qualificacions numèriques, cal utilitzar les equivalències següents: insuficient: 3; suficient: 5,5; bé: 6,5; notable: 8; excel·lent: 10.

Per als casos d'incorporació tardana al sistema educatiu, d'educació d'adults per a l'obtenció del títol d'educació secundària o altres situacions no estàndards, a la pàgina web http://educacio.gencat.cat/portaldecentre o http://educacio.gencat.cat/gestiocentre hi ha instruccions per calcular la nota mitjana corresponent.

5.2 Qualificació mitjana en estudis estrangers no universitaris

Si a la credencial d'homologació hi consta la qualificació mitjana, es considera aquesta qualificació i s'acredita amb una fotocòpia compulsada de la credencial.

Si a la credencial d'homologació no hi consta la qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar-ne el càlcul a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de termini, es considera que és un 5.

Si la persona interessada té pendent la resolució de l'homologació pot demanar que en fer la resolució també es faci el càlcul de la qualificació mitjana. Si no ho fa o no se li pot calcular dins de termini, es considera que és un 5.

- Terminis per calcular la qualificació mitjana d'estudis estrangers no universitaris

En els casos que es presenta la credencial d'homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim d'un mes des que s'ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet el càlcul.

Si el que es presenta és la sol·licitud d'homologació, la qualificació mitjana es calcula en el termini màxim de tres mesos des que s'ha presentat la sol·licitud de càlcul i la documentació completa que permet l'homologació o convalidació i el càlcul de la qualificació mitjana.

En ambdós casos els expedients es resolen per ordre d'entrada de les sol·licituds o, si escau, de la documentació complementària en els registres d'entrada del Departament d'Ensenyament.

 

6. Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn.

6.1 Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Les peticions s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle. Per a alumnes que hi accedeixin per la via d'ESO o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 60%. Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels PQPI, es fa una reserva de places del 20%. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica. Per a alumnes que hi accedeixen via prova d'accés o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, curs específic d'accés o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer.

6.2 Cicles formatius de grau superior de formació professional

Les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

- Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

- Per a alumnes que hi accedeixen per la via del curs específic d'accés hi ha una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària.

En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària.

En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària.

En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària.

- Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d'accés, o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional.

Les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no hagin cursat el curs d'accés ni superat la prova d'accés poden participar al procés de preinscripció d'acord amb el que estableix l'apartat 8 d'aquest annex.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates detallades a l'apartat 3 d'aquest annex. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada.

En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional, cal fer efectiu l'import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa que es compleixen els requisits d'accés.

Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent.

En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà de formació professional i que no tenen els requisits acadèmics per matricular-s'hi durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3 d'aquest annex, no se'ls manté la plaça assignada.

Quan, després del període ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. Si no hi ha llista d'espera, les comissions de garanties d'admissió corresponents poden establir mecanismes d'orientació i oferta d'aquestes places a participants en el procés de preinscripció que no hagin obtingut plaça.

La gestió d'aquestes vacants i la matrícula que correspongui i la vigència i gestió de la llista d'espera es durà a terme fins al 26 de juliol de 2016.

Per als centres i cicles que, finalitzats els processos anteriors, tinguin places vacants, s'estableix un segon període de preinscripció i matrícula d'acord amb el calendari de l'apartat 3.3 i el procediment de l'apartat 8 d'aquest annex.

Quan, després d'aquests processos de matrícula, en un crèdit, mòdul o unitat formativa d'un cicle de formació professional restin vacants, el centre ha d'admetre matrícula parcial en aquest crèdit, mòdul o unitat formativa de persones que compleixen les condicions d'accés al cicle corresponent.

En el cas que hi hagi més sol·licitants de matrícula parcial que vacants, s'apliquen els criteris de prioritat previstos al Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

 

8. Segon període d'admissió als cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior

En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior, s'estableix un segon període d'admissió el setembre un cop finalitzat el primer procés d'admissió i matrícula.

En el calendari que es publicarà la primera setmana de juliol al web del Departament d'Ensenyament http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ s'indicarà la data en què es farà pública la relació de centres i cicles amb vacants.

Podran participar en aquest procés les persones que van participar en el procés ordinari i no van obtenir plaça o, en el cas dels cicles mitjans, que van obtenir plaça i no van poder matricular-se per no haver superat l'avaluació de juny de l'educació secundària obligatòria, i les persones que no van participar en la convocatòria ordinària.

També poden participar en aquest procés les persones que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior i que com a titulació per a l'accés al·leguin únicament el títol de tècnic de grau mitjà. El cicle al qual vulguin accedir ha d'estar dins la mateixa opció del cicle de grau mitjà cursat, segons el quadre d'opcions de l'apartat 10 d'aquest annex.

Les indicacions per a la presentació de sol·licituds, així com per a la resta d'accions a dur a terme en aquest segon període d'admissió, es faran públiques la primera setmana de juliol al web del Departament d'Ensenyament http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Els participants acreditaran els requisits d'accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l'accés, amb la documentació establerta en l'apartat 4 d'aquest annex. L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari pot fer-se amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

El centre assignarà les places amb l'ordre següent:

- Primer. Les persones que van participar al procés ordinari i no van obtenir plaça. En el cas de grau mitjà, també les que tot i que van obtenir plaça no es van poder matricular perquè estaven pendents de la nota de setembre de l'ESO.

En el cas dels cicles de grau mitjà, s'assignaran les places tenint en compte la nota al·legada. En cas d'empat es prioritzaran les sol·licituds de qui complia els requisits acadèmics en la convocatòria ordinària, i si encara persisteix l'empat i no havien aportat la nota global de l'ESO, s'utilitzarà aquesta nota.

En el cas dels cicles de grau superior, es tindrà en compte, primer la prioritat de la modalitat del batxillerat per al cicle que es demana i, en segon lloc, la nota al·legada en el procés ordinari.

- Segon. Les persones que no van participar al procés ordinari i disposen del títol de batxillerat, o tenen títol de tècnic de grau mitjà i han superat la prova d'accés a grau superior o tenen títol de tècnic de grau mitjà i han superat el curs d'accés a cicles de grau superior. S'hi inclouen les persones que han obtingut el batxillerat a la prova extraordinària del mes de juny.

En el cas dels cicles de grau mitjà, s'assignaran les places tenint en compte la nota del requisit acadèmic al·legat. En cas d'empat es prioritzaran les sol·licituds de qui complia els requisits acadèmics en la convocatòria ordinària, i si encara persisteix l'empat i no havien aportat la nota global de l'ESO, s'utilitzarà aquesta nota.

En el cas dels cicles de grau superior, es tindrà en compte, primer la prioritat de la modalitat del batxillerat per al cicle que es demana i, en segon lloc, la nota del requisit acadèmic al·legat.

- Tercer. Les persones que vulguin accedir a un cicle de grau superior i al·leguin el títol de tècnic exclusivament, de la mateixa opció del cicle o família a la qual vol accedir, segons les opcions especificades a l'apartat 10 d'aquest annex, ordenades per nota.

 

9. Situacions específiques que impliquen reserva de plaça

Els centres del Complex Educatiu de Tarragona poden reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per a alumnes que en la convocatòria corresponent obtinguin plaça a la residència del Complex.

L'Institut Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i l'Institut Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat poden reservar places en el primer curs dels cicles formatius de formació professional per a alumnes esportistes becats al Centre d'Alt Rendiment i a la Residència Blume, respectivament.

Per a esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment que acreditin els requisits d'accés corresponents, es fa una reserva en l'oferta de places de cicles formatius. En el moment de presentar la documentació de la preinscripció, s'haurà d'acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent que s'estableix en l'apartat 4.3 d'aquest annex.

 

10. Opcions d'accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat per a l'accés

 

 

Famílies professionals Opcions

 

    A    

    B    

    C    

Activitats físiques i esportives

-

X

-

Administració i gestió

-

-

X

Agrària

-

X

-

Arts gràfiques

X

-

-

Comerç i màrqueting

-

-

X

Edificació i obra civil

X

-

-

Electricitat i electrònica

X

-

-

Energia i aigua

X

-

-

Fabricació mecànica

X

-

-

Fusta, moble i suro

X

-

-

Hoteleria i turisme

-

-

X

Imatge i so

X

-

-

Imatge personal

-

X

-

Indústries alimentàries

-

X

-

Indústries extractives

X

-

-

Informàtica i comunicacions

X

-

X

Instal·lació i manteniment

X

-

-

Maritimopesquera

X

-

-

Química

-

X

-

Sanitat

-

X

-

Seguretat i medi ambient

-

X

X

Serveis socioculturals a la comunitat

-

X

X

Tèxtil, confecció i pell

X

-

-

Transport i manteniment de vehicles

X

-

-

Vidre i ceràmica

X

-

-

Prevenció de riscos professionals

X

X

X

 

 

 

Annex 3

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció totes les persones que volen cursar un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà o de grau superior.

- Per accedir als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat en educació secundària o equivalent a efectes acadèmics, una titulació superior o haver superat el curs específic d'accés, i superar la prova específica d'accés o ser-ne exempt.

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés o se n'està exempt, a partir de l'any que es compleixen els 17 anys d'edat.

- Per accedir als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, una titulació superior o haver superat el curs específic d'accés, i superar la prova específica d'accés o ser-ne exempt.

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés corresponent o se n'està exempt, a partir de l'any que es compleixen els 19 anys d'edat, o els 18 si s'acredita que es té un títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir.

Poden accedir a cicles de grau mitjà o de grau superior i sense fer la prova específica d'accés, les persones que poden acreditar que es troben en una de les situacions establertes en l'apartat 7 d'aquest annex.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i una per a cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior; s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, un cop enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la dins el termini establert al centre de primera opció.

Les qualificacions de les proves d'accés a aquests ensenyaments, del curs de formació específic per a l'accés o d'altres opcions que donen dret a l'accés, s'han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al final del període per presentar una reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s'estableix en els apartats 3.1 i 3.2 d'aquest annex segons l'ensenyament que correspongui.

Si no es presenta la qualificació dintre d'aquests terminis, la sol·licitud no s'assigna.

En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat de superació de la prova. La qualificació s'obtindrà d'acord amb el que es recull al punt 4.2. d'aquest annex.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària però sí a la convocatòria extraordinària poden presentar sol·licitud de preinscripció en el termini extraordinari de preinscripció i matrícula que els centres ofereixin en cas que els quedin vacants i segons el procediment indicat a l'apartat 6 d'aquest annex. Les sol·licituds es presentaran en paper al centre on es vulgui accedir i només es podrà demanar plaça en aquest centre. L'assignació de places es farà seguint els mateixos criteris que en la preinscripció ordinària.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

- Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de maig de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 27 de maig de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2016.

- Termini per presentar reclamacions: del 7 al 9 de juny de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.

- Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2016, a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 17 de juny de 2016.

- Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.

- Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 4 de juliol de 2016.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 5 al 12 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

3.2 Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

- Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l'1 de juny de 2016, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 3 de juny de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 10 de juny de 2016.

- Termini per presentar reclamacions: del 13 al 15 de juny de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juny de 2016.

- Sorteig del número de desempat: 21 de juny de 2016, a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2016.

- Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2016.

- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 4 de juliol de 2016.

- Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 5 al 12 de juliol de 2016 (ambdós inclosos).

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1. Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne si se'n disposa.

Les persones més grans de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o bé d'una assegurança equivalent a la cobertura de l'assegurança escolar, que ha de subscriure l'alumne.

Si l'alumne és menor d'edat també cal presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

4.2 Criteris específics de prioritat.

Qualificació de la prova d'accés o qualificació mitjana dels estudis que donen dret a l'accés directe.

Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o de la mitjana dels estudis.

En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obtindrà de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es podrà acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d'aquest annex segons l'ensenyament que correspongui.

En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers, s'actua d'acord amb l'apartat 5.2 de l'annex 2.

4.3 Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell:

Còpia del BOE on es publica la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o de 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o certificat del Consell Català de l'Esport on s'acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne; o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

 

5. Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés, la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés, o l'accés directe seguint els criteris exposats en l'apartat 7 d'aquest annex.

Així mateix, es reserva el 20% de les places dels cicles de grau mitjà i el 33% de les places dels cicles de grau superior per a qui accedeix sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d'accés.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació dels criteris, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer.

Si per a una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l'altra via.

 

6. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l'apartat 3 d'aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

En el cas dels cicles formatius de grau superior, els alumnes fan efectiu l'import del preu públic corresponent en formalitzar la matrícula.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa que es compleixen els requisits d'accés.

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent. En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Als alumnes que hagin participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà, i que no compleixin els requisits acadèmics per matricular-s'hi durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3.1 d'aquest annex, no se'ls mantindrà la plaça assignada.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants al procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera.

Si queden vacants després de l'actuació establerta en el paràgraf anterior, el centre podrà establir, d'acord amb la convocatòria extraordinària de la prova d'accés específica, un termini extraordinari de preinscripció i matrícula. Les sol·licituds es presentaran en paper al centre on es vulgui accedir i només es podrà demanar plaça en aquest centre. L'assignació de places es farà seguint els mateixos criteris que en la preinscripció ordinària.

Quan, després d'aquests dos processos de matrícula, en un crèdit, mòdul o unitat formativa d'un cicle restin vacants, el centre pot admetre matrícula parcial en aquest crèdit, mòdul o unitat formativa de persones que compleixen les condicions d'accés al cicle corresponent.

En el cas que hi hagi més sol·licitants de matrícula parcial que vacants, s'aplica el criteri de prioritat específic de l'ensenyament.

 

7. Accés directe

7.1 A cicles de grau mitjà:

a) Tenir el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny o certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.

b) Tenir el títol de tècnic de formació professional d'una família equivalent a efectes de la prova d'accés. Les equivalències entre famílies de cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, només a efectes de la prova d'accés, són les de la taula de l'apartat de l'accés directe a grau superior.

c) Tenir un dels títols que donen accés directe a cicles de grau superior detallats a l'apartat de l'accés directe a grau superior.

d) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial obtinguda per acreditar experiència laboral (la qualificació a efectes de barem ha de ser 5).

7.2 A cicles de grau superior:

a) Tenir el títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental o batxillerat d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.

b) Tenir el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny.

c) Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; el Reial decret 799/1984, de 28 de març, i el Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

d) Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés, d'acord amb la taula següent:

Famílies d'arts plàstiques i disseny / famílies de formació professional:

Arts aplicades al llibre / arts gràfiques

Arts aplicades a la indumentària / tèxtil, confecció i pell; imatge personal

Art floral / activitats agràries

Ceràmica artística / vidre i ceràmica

Disseny d'interiors / edificació i obra civil

Disseny gràfic / arts gràfiques; comunicació, imatge i so

Disseny industrial / fabricació mecànica; fusta i moble

Tèxtils artístics / tèxtil, confecció i pell.

e) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d'accés.

f) Tenir el títol d'enginyeria tècnica en disseny industrial, d'arquitecte o de llicenciat en belles arts o títol declarat equivalent o certificat de superació de la prova d'accés.

g) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Quan la resolució d'exempció s'ha donat per acreditar experiència laboral, la qualificació a efectes de barem és 5.

 

8. Reserva de plaça per a esportistes d'alt nivell o alt rendiment

Per als esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment que acrediten els requisits acadèmics corresponents i superen la prova específica, hi ha una reserva en l'oferta de places de cicles d'arts plàstiques i disseny. En el moment d'adjuntar la documentació de la preinscripció, cal acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent tal com estableix l'apartat 4.3 d'aquest annex.

 

 

Annex 4

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals)

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals.

Per accedir-hi cal tenir el títol de batxiller o ensenyaments equivalents o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i superar una prova específica d'accés. Els majors de 19 anys que no compleixen els requisits acadèmics esmentats podran accedir-hi mitjançant la superació, a més, d'una altra prova en la qual s'ha d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat.

Pot accedir directament als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals o de disseny sense haver de fer la prova d'accés qui tingui un títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny.

 

2. Presentació de sol·licituds

Amb la sol·licitud per fer la prova específica d'accés a aquests ensenyaments en un centre es formalitza la sol·licitud de preinscripció a aquest centre per al curs acadèmic que s'inicia l'any en què es fa la prova. En la sol·licitud es fa constar el centre o seu al qual es vol accedir i per al qual es fa la prova d'accés, i les especialitats, àmbits, itineraris o modalitats a què es vol accedir per ordre de preferència.

Les persones que tenen accés directe també han de presentar la sol·licitud d'inscripció a les proves a efectes de sol·licitud de preinscripció a aquests ensenyaments.

Aquestes sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, s'han de presentar en el centre on es fa la prova i es demana accés en els terminis establerts.

La preinscripció a l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP) es fa de forma telemàtica per mitjà del seu web.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

Cada centre que imparteix algun d'aquests ensenyaments publicarà al seu tauler d'anuncis i al web, no més tard del 2 de maig de 2016, el calendari d'actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre. El calendari detalla l'oferta de places, el període de presentació de sol·licituds, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s'utilitza als serveis centrals del Departament d'Ensenyament que es detalla en el punt 7 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació que s'ha de presentar i criteris de prioritat

5.1 Documentació

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

5.2 Criteri específic de prioritat que s'aplica: qualificació de la prova d'accés.

5.3 Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell:

Còpia del BOE on es publica la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o de 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l'Esport on s'acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne; o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableixi.

 

6. Assignació

6.1 Admissió per a les persones que han superat la prova d'accés.

L'admissió als centres superiors d'ensenyaments artístics per a les persones que han superat la prova d'accés es fa per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d'accés, amb prioritat per a les persones que l'hagin fet al centre on volen cursar els estudis. En cas d'empat les places s'adjudiquen per sorteig, tal com s'indica en l'apartat 4 d'aquest annex.

En els centres que ofereixin places de primer curs per especialitat, àmbit, modalitat o itinerari, l'admissió es fa de manera individualitzada per a cada especialitat, àmbit, modalitat i/o itinerari, en funció de la prova realitzada.

Si s'ha superat la prova específica d'accés per a més d'una especialitat, àmbit, modalitat o itinerari només es farà assignació a una plaça per centre d'acord amb l'ordre de preferència indicat en la sol·licitud de preinscripció.

No obstant això, si en algun àmbit, modalitat o itinerari han quedat places vacants, el centre pot oferir-les a les persones que hagin realitzat la prova d'un altre àmbit, modalitat o itinerari, igualment per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova d'accés, amb prioritat per les que han fet la prova per a àmbits, modalitats o itineraris més afins. En cas que el centre ofereixi aquesta possibilitat, ho indicarà al seu web i al seu tauler d'anuncis juntament amb la prelació d'àmbits, modalitats o itineraris, en el moment de publicació de l'oferta de places.

En cas que els centres tinguin diverses seus faran l'admissió a cadascuna de les seus per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes i d'acord amb l'ordre de preferència manifestat per l'aspirant.

6.2. Admissió en cas d'accés directe.

En els ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i de disseny es fa una reserva de dues places per grup per a alumnes que tenen el títol de tècnic superior en arts plàstiques i disseny o un títol declarat equivalent que, d'acord amb l'article 5.7 del Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals o l'article 5.7 del Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de disseny.

El criteri per a l'adjudicació de places d'accés directe és la millor qualificació del cicle de formació específica de grau superior cursat, i en cas d'empat es farà per sorteig. En el cas del títol equivalent de graduat en arts aplicades i oficis artístics, mitjançant la millor qualificació de revàlida. En cas d'empat es resoldrà per sorteig.

Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, aquestes s'ocupen pels alumnes excedents de l'altra via, si escau.

6.3. Admissió corresponent a la convocatòria extraordinària.

En el cas que hi hagi una convocatòria extraordinària per a aquests ensenyaments i en el cas de les places vacants de la convocatòria ordinària, aquestes places s'assignaran seguint l'ordre decreixent de les puntuacions obtingudes. En el cas de places no ofertes en la convocatòria ordinària, en primer lloc, s'assigna directament la plaça als alumnes que s'hagin presentat a la convocatòria ordinària del mateix any, l'hagin superat i no hagin obtingut plaça, seguint l'ordre decreixent de les puntuacions obtingudes, i en segon lloc, a la resta d'alumnes, també seguint l'ordre decreixent de les puntuacions obtingudes.

Abans de la convocatòria extraordinària, el centre fa públic l'acreixement de places entre els àmbits, modalitats i/o itineraris que consideri adients per tal de poder redistribuir les possibles vacants un cop feta aquesta convocatòria. Aquestes vacants, una vegada feta la redistribució, s'assignaran seguint els mateixos criteris amb què en la convocatòria extraordinària s'assignen les places no ofertes en la convocatòria ordinària.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula que el centre ha fet públic.

 

8. Reserva de plaça per a esportistes d'alt nivell o alt rendiment

Per als esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment que acreditin els requisits acadèmics corresponents i superin la prova específica, hi ha una reserva en l'oferta de places d'ensenyaments artístics superiors. En el moment d'adjuntar la documentació de la preinscripció, s'haurà d'acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment amb la documentació acreditativa corresponent tal com s'estableix en l'apartat 5.3 d'aquest annex.

 

 

Annex 5

Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes

 

a) Admissió als cursos d'actualització i especialització del nivell C1 d'alemany, d'anglès, de francès i d'italià.

 

1. Requisits d'accés

1.1 Per accedir als cursos d'actualització i especialització del nivell C1 d'alemany, d'anglès, de francès i d'italià, cal haver obtingut el certificat de nivell avançat de l'idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.

1.2 Qui ha obtingut el certificat de nivell avançat en convocatòries diferents de les de febrer o juny del mateix any o bé disposa d'un certificat equivalent al nivell B2 ha de fer una prova d'ordre d'accés el resultat de la qual determina l'ordre per a l'assignació de places.

 

2. Preinscripció

2.1 Els candidats que compleixen el requisit d'accés del punt 1 d'aquest annex s'han de preinscriure a l'aplicació informàtica de preinscripció en el termini establert. Es poden fer un màxim de dues preinscripcions per idioma a dos centres diferents i fins a quatre horaris.

2.2 Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. El número de la preinscripció és vàlid tant per al sorteig per fer la prova d'ordre d'accés, si escau, com per al sorteig d'assignació de places en cas que hi hagi un empat de nota.

2.3 En els idiomes i centres on la demanda per fer la prova d'ordre d'accés supera l'oferta de places, es fa un sorteig per assignar plaça per a la prova.

2.4 Els alumnes oficials del mateix centre del curs escolar immediatament anterior que repeteixen curs o que tenen una situació de no presentat, no qualificat o renúncia de matrícula han de preinscriure's per poder accedir a la llista d'ordre de matrícula. Aquests alumnes tenen la continuïtat garantida, però no l'horari per al nou curs.

 

3. Calendari

- Publicació de l'oferta i dels horaris als webs dels centres: a inicis de juliol de 2016.

- Publicació de l'oferta de places: 29 de juliol de 2016.

- Presentació telemàtica de sol·licituds dels candidats que compleixen el requisit d'accés de l'apartat 1: de l'1 de setembre fins a les 14.00 hores del 5 de setembre de 2016.

- Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2016, fins a les 13.00 hores.

- Sorteig per fer la prova d'ordre: 6 de setembre de 2016, a les 10.00 hores, als serveis centrals del

Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18.00 hores, a l'aplicació informàtica de la preinscripció.

- Prova d'ordre d'accés: el 7 de setembre de 2016 (cal consultar el dia i l'hora al web de cada centre).

- Sorteig per a l'assignació de places: 12 de setembre de 2016, a les 10.00 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona). Consulta pública de l'ordre de matrícula a partir de les 18.00 hores, a l'aplicació informàtica de la preinscripció.

- Període de matriculació en línia: del 13 al 15 de setembre de 2016.

 

4. Ordre de matrícula i criteris de prioritat

4.1 Els candidats, un cop preinscrits, s'ordenen en una llista segons la puntuació obtinguda al certificat de nivell avançat, sempre que l'hagin aprovat en les convocatòries de febrer o juny del curs escolar immediatament anterior, o segons el resultat numèric de la prova d'ordre d'accés.

4.2 Els criteris de prioritat en l'admissió de nou alumnat són els següents:

En primer lloc, els candidats ordenats segons la nota obtinguda al certificat de nivell avançat o a la prova d'ordre d'accés. L'ordre de les notes és en sentit decreixent.

En segon lloc, els alumnes repetidors del mateix centre seguint l'ordre establert a partir del resultat del sorteig.

En tercer lloc, els alumnes oficials del mateix centre amb una situació de no presentat, no qualificat o que han fet renúncia de matrícula seguint l'ordre establert a partir del resultat del sorteig.

 

5. Sorteig públic

En les dates establertes al calendari, es fa un sorteig públic per determinar el número a partir del qual es desempaten les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació o l'ordre de matrícula dels alumnes del curs escolar immediatament anterior que tenen la situació de no aptes, no presentats, no qualificats o han fet renúncia.

 

 

b) Admissió a la resta d'ensenyaments d'idiomes

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin cursar ensenyaments d'idiomes a escoles oficials d'idiomes, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que s'està cursant actualment.

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria.

 

2. Presentació de sol·licituds

Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions, a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

En fer la preinscripció es pot demanar accedir a primer curs o a un curs superior al primer.

Per accedir a primer curs no s'ha de fer el test de nivell, llevat d'espanyol per a estrangers i català per a no catalanoparlants, on s'ha de fer test de nivell en tots els casos independentment del curs on es vol accedir.

Per accedir a un curs superior al primer hi ha dues opcions:

- Fer la preinscripció al curs demanat sense fer el test de nivell sempre que es disposi de la certificació o documentació acreditativa del nivell assolit corresponent, que es podrà consultar al web del Departament d'Ensenyament.

- Fer la preinscripció demanant fer el test de nivell.

En els idiomes i centres on la demanda per fer el test de nivell supera l'oferta de places per fer-lo, es fa un sorteig per assignar plaça per al test de nivell.

Les persones que hagin fet la petició de test de nivell per a un curs superior al primer i no obtinguin plaça per fer-lo queden excloses del procés i no participen en l'assignació de plaça.

La preinscripció, unificada per a totes les escoles oficials d'idiomes de Catalunya, es fa de forma telemàtica.

Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. El número de la preinscripció és vàlid tant per al sorteig per fer el test de nivell, quan s'escaigui, com per al sorteig d'assignació de places.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Preinscripció i matrícula de cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats, primer període:

- Publicació de l'oferta dels idiomes i horaris, que es pot consultar als webs dels centres: al començament de juliol de 2016.

- Publicació de l'oferta de places: 29 de juliol de 2016.

- Presentació telemàtica de sol·licituds: de l'1 de setembre fins a les 14.00 hores del 5 de setembre de 2016.

- Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2016, fins a les 13.00 hores

- Sorteig per obtenir plaça per fer el test de nivell: 6 de setembre de 2016, a les 10 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 h, a l'aplicació de la preinscripció.

- Test de nivell: del 7 al 13 de setembre de 2016.

- Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): 14 i 15 de setembre de 2016.

- Sorteig per a l'assignació de places: 16 de setembre de 2016, a les 10 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les 18 h, a l'aplicació de la preinscripció.

- Període de matriculació en línia d'alumnes nous: del 17 al 21 de setembre de 2016.

- Lliurament de certificats del nivell assolit, a l'EOI assignada, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: 19 de setembre.

3.2 Preinscripció i matrícula de cursos intensius i flexibilitzats, segon període:

Es publicarà al web del Departament d'Ensenyament no més tard del 15 de desembre del 2016.

 

4. Informació del procés que han de fer pública les EOI

Cada escola oficial fa públic al tauler d'anuncis del centre i al seu web el calendari d'actuacions.

El dia del sorteig per obtenir plaça per fer el test de nivell, cada EOI publica, a partir de les 18 h, al seu web, la informació dels dies i les hores en què es faran els tests de nivell per a cada idioma.

El dia del sorteig per a l'assignació de places, cada EOI publica, a partir de les 18 h, al seu web, la llista de sol·licituds admeses, la llista d'espera i els dies i hores en què en cas de places vacants es formalitzarà la matrícula de les persones en llista d'espera per a cada idioma i nivell.

 

5. Assignació

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció per a un determinat idioma i curs sigui superior al nombre de vacants ofertes, l'ordre d'admissions s'estableix per sorteig públic d'acord amb el que preveuen els articles 16.1 i 16.2 del Decret 75/2007 i el punt 6 de l'apartat b) d'aquest annex.

L'assignació es fa, per a cada idioma, a partir del número que ha sortit en el sorteig tenint en compte les places ofertes per a cada idioma i nivell.

 

6. Sorteig

Per al sorteig s'utilitza una aplicació informàtica que, per a cada idioma, genera un número aleatori comprès entre els números més baix i més alt assignats en la preinscripció d'aquell idioma.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula telemàticament en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.

Els candidats de la llista d'espera han de presentar-se a l'escola oficial d'idiomes el dia i l'hora establerts per l'escola.

En cas de no poder fer el tràmit personalment, els candidats poden delegar-lo en una altra persona sempre que aporti la documentació necessària.

Les escoles oficials d'idiomes fan pública, al tauler d'anuncis i al seu web, la documentació que cal aportar per formalitzar la matrícula i la manera com fer-la arribar a l'escola. Per formalitzar la matrícula els alumnes han de fer efectiu l'import de la taxa o preu públic.

 

8. Reserva de places

Les escoles oficials que imparteixen ensenyaments d'idiomes de nivell avançat poden reservar places en el primer curs d'aquest nivell per a alumnes que hagin superat el nivell intermedi i provinguin d'escoles oficials d'idiomes que només imparteixin els nivells bàsic i intermedi de l'idioma corresponent. La reserva s'estableix segons les instruccions del director o directora dels serveis territorials.

 

 

Annex 6

Ensenyaments esportius

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir als ensenyaments esportius.

Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà cal superar la prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat, en els casos que s'estableixi, i tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs específic d'accés.

En el cas de no complir el requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones que superin la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius i compleixin la resta de requisits d'accés. Per accedir al grau mitjà dels cicles d'ensenyaments esportius mitjançant la prova general d'accés cal tenir 17 anys o complir-los l'any de realització de la prova.

Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà cal haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva i una prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents, en els casos que s'estableixi.

Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el curs específic d'accés i, en els casos que s'estableixi, superar la prova de caràcter específic o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat.

En el cas de no complir el requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones que superin la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius i compleixin la resta de requisits d'accés. Per accedir al grau superior mitjançant la prova general d'accés cal tenir 19 anys o complir-los l'any de la realització de la prova, o bé tenir 18 anys o complir-los l'any de realització de la prova i tenir un títol de tècnic relacionat amb el títol al qual es vol accedir.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini de presentació de sol·licituds. Es podrà presentar més d'una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits solts i aquests no siguin coincidents.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

3.1 Primer període:

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 9 de maig de 2016.

Les dates de presentació de sol·licitud en aquest període seran del 18 al 25 de maig del 2016.

El procés s'haurà d'haver completat abans del dia 5 de setembre de 2016.

3.2 Segon període:

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 5 de setembre de 2016. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 5 de setembre de 2016, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'haurà d'haver completat abans del dia 24 d'octubre de 2016.

3.3 Tercer període:

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 9 de desembre de 2016. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 9 de desembre de 2016, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'haurà d'haver completat abans del dia 20 de febrer de 2017.

3.4 Quart període:

Els centres faran públic el calendari del procés de preinscripció i matrícula abans del dia 28 de febrer de 2017. El procés no podrà iniciar-se abans del dia 28 de febrer de 2017, inclourà un període de presentació de sol·licituds de preinscripció d'un mínim de 15 dies i s'haurà d'haver completat abans del dia 15 d'abril de 2017.

3.5 El calendari del procés de preinscripció i matrícula de cada període detallarà: l'oferta de places, el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, la data, l'hora i el lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, la data de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini de reclamacions, la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la data de publicació de la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s'utilitza als serveis centrals del Departament d'Ensenyament i que es detalla a l'apartat 7 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

5.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

5.2 Criteris específics de prioritat.

- Qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a aquests ensenyaments. En el grau superior, la qualificació a considerar és la mitjana entre la del títol de tècnic esportiu i la de l'altre requisit acadèmic d'accés al·legat.

Documentació acreditativa:

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés. En el cas dels alumnes que han completat l'etapa d'educació secundària obligatòria, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa, o bé, si es tracta d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

Si l'alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica en l'apartat 5.1 de l'annex 2. En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers, s'actua d'acord amb l'apartat 5.2 de l'annex 2.

- Si el domicili de la persona sol·licitant està a l'àrea d'influència del centre: 2 punts.

En el cas dels cicles d'ensenyaments esportius, l'àrea d'influència dels centres que els imparteixen és tot Catalunya.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

- Si s'ha fet la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya: 1 punt.

Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent o certificat d'acreditació dels requisits esportius en qualsevol de les convocatòries del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

5.3 Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell:

Còpia del BOE on es publica la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne, i que en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o de 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l'Esport on s'acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne, o altra documentació acreditativa que la normativa de la matèria estableixi.

 

6. Assignació

Per assignar les sol·licituds s'ordenen de manera descendent d'acord amb la puntuació obtinguda en sumar a la qualificació mitjana del requisit d'accés la puntuació dels altres criteris al·legats i acreditats.

Si es produeix un empat, s'aplica el sorteig que es preveu en el punt 4 d'aquest annex.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula, i fer efectiu l'import del preu públic corresponent.

Quan, després del procés ordinari de matrícula als cicles d'ensenyaments esportius restin vacants en un o més crèdits, el centre ha d'admetre la matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d'accés a aquests ensenyaments. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s'apliquen els criteris de prioritat que estableix l'apartat 5.2 d'aquest annex.

 

8. Situacions específiques que impliquen reserva de plaça

Reserva del 5% de les places per a qui acrediti algun grau de discapacitat.

Reserva del 10% de les places per a esportistes d'alt rendiment.

Reserva del 10% de les places per a qui accedeix per prova d'accés que substitueix els requisits acadèmics d'accés (títol d'educació secundària obligatòria i títol de batxillerat).

Reserva del 10% de les places per a qui acrediti l'homologació del diploma federatiu o la correspondència establerta en la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 de octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Els centres del Complex Educatiu de Tarragona poden reservar places en els cicles d'ensenyaments esportius per a alumnes que en la convocatòria corresponent obtinguin plaça a la residència del Complex.

L'Institut Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat pot reservar places en els cicles d'ensenyaments esportius per a alumnes esportistes becats al Centre d'Alt Rendiment.

L'Institut de Tecnificació d'Amposta pot reservar places en els cicles d'ensenyaments esportius per als alumnes esportistes becats al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre.

 

 

Annex 7

Ensenyaments impartits en centres i aules de formació d'adults

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a centres i aules de formació d'adults.

Amb caràcter general poden accedir a l'educació d'adults les persones que hagin complert 18 anys o bé els compleixin durant l'any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació, si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari, si es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball, si són esportistes d'alt rendiment, si cursen o han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o un programa de formació i inserció, si volen cursar la formació per a proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o si participen al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'ocupació”.

Excepcionalment, el director dels Serveis Territorials corresponents o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona a la ciutat de Barcelona, pot autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors previ informe de la Inspecció d'educació.

Per accedir als cursos de formació per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, als ensenyaments de llengües estrangeres i als cursos de Competic cal participar en el procés d'informació i orientació del centre que es demana en primera opció per cursar aquells ensenyaments, que ha d'evidenciar que la persona té les competències i els coneixements necessaris per cursar aquests ensenyaments amb èxit.

En el cas del curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir-hi les persones que tinguin 17 anys en l'any d'inici del curs. Aquest curs segueix el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts amb caràcter general per als ensenyaments de formació d'adults.

L'alumne que hagi obtingut qualificació positiva en la preparació per a les proves d'accés però no superi la prova i vulgui tornar a fer el curs, no podrà ser considerat antic alumne a efectes de preinscripció i matrícula, però podrà fer novament el curs en el supòsit que el centre o aula disposi de places lliures i després de prioritzar els alumnes que hi accedeixen per primera vegada.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primer lloc, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

Per a tots els ensenyaments:

- Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 23 de maig de 2016.

- Publicació de l'oferta de places: 16 de juny de 2016.

- Període preferent d'informació i orientació de l'alumnat nou: durant el mes de juny de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds: del 20 al 28 de juny de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juliol de 2016.

- Sorteig: 6 de juliol del 2016 a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Termini per presentar una reclamació: del 5 al 7 de juliol de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 8 de juliol de 2016.

- Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 13 de juliol de 2016.

- Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

- Matrícula de l'alumnat de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2016.

Els centres podran establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert, i que hauran de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1. Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Els alumnes amb contracte laboral han de presentar el document acreditatiu d'afiliació a la Seguretat Social o, si no té obligació d'estar afiliat, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals.

- Els alumnes que estan en procés d'obtenció d'un permís de treball han de presentar la documentació acreditativa corresponent.

- Els alumnes que són esportistes d'alt rendiment i comparteixen ensenyaments han de presentar el certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.

- Els alumnes que cursen els programes de formació i inserció han de presentar un certificat en què consti que estan cursant el programa.

- Els alumnes que participen al programa "Joves per l'ocupació", han de presentar la documentació acreditativa expedida per l'entitat on estan o han desenvolupat el programa.

De manera extraordinària, les dades d'identificació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o la documentació alternativa del país d'origen que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

4.2 Criteris específics.

Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

a) Qui visqui o treballi en el mateix municipi on està situat el centre o l'aula.

b) Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.

c) Qui cursi o hagi cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o un programa de formació i inserció. S'acredita amb un certificat del centre on s'han cursat o es cursen aquests ensenyaments.

d) Qui participi en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l'ocupació”. S'acredita amb un certificat del programa.

 

5. Assignació

Quan l'oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds, l'assignació de places es fa d'acord amb els criteris de prioritat específics esmentats al punt anterior.

 

6. Matrícula

6.1 Matrícula dels alumnes propis: segons el calendari que estableixi i difongui cada centre o aula. Aquest calendari no pot començar abans de l'1 de juliol de 2016 ni finalitzar més tard del 15 de juliol de 2016, sens perjudici que el centre que ho consideri necessari pugui condicionar la matrícula al fet que la persona afectada confirmi, durant un període del mes de setembre anunciat en el calendari de matrícula, que manté el seu interès per ocupar la plaça reservada.

6.2 Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l'apartat 3 d'aquest annex.

6.3 Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre oferirà aquestes places als participants en el procés de preinscripció que consten a la llista d'espera, respectant l'ordre obtingut. Exhaurida la llista d'espera o si no n'hi ha, es podrà matricular les persones que ho sol·licitin.

6.4 Per a les activitats que s'ofereixin de nou al llarg del curs, cada centre o aula anunciarà al seu tauler d'anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l'inici del procés, el corresponent calendari d'actuacions i el procediment d'admissió, que haurà d'explicar com s'actuarà en el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles.

 

7. Situacions específiques de reserva de places

El centre o aula reservarà plaça per a alumnes que repeteixen o promocionen al nivell següent. Els alumnes només tindran dret a reserva de plaça per repetició una única vegada per ensenyament i nivell.

 

 

Annex 8

Cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i grau superior

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i grau superior.

Per accedir al curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir-hi les persones que no compleixen els requisits d'accés als cicles formatius de grau mitjà i, com a mínim, tenen 17 anys l'any d'inici d'aquest curs.

Per accedir al curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que es cursin altres ensenyaments al mateix centre. Poden accedir-hi les persones que tenen el títol de tècnic.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex. La presentació de més d'una sol·licitud a centres diferents no implica duplicitat.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 8 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

Abans del 23 de juny de 2016, cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula, que haurà de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils.

 

4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s'utilitza als serveis centrals del Departament d'Ensenyament que es detalla en el punt 7 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

5. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

5.1 Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

5.2 Criteris específics de prioritat.

Curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional

- Qualificació obtinguda dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria

- Documentació acreditativa:

Certificació de la qualificació mitjana obtinguda dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria, calculada d'acord amb l'apartat 5.1 de l'annex 2.

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior

- Qualificació obtinguda en el títol de tècnic.

- Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de la qualificació del títol de tècnic.

 

6. Assignació

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

Les sol·licituds s'ordenen seguint l'ordre decreixent de la qualificació obtinguda dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria. Es podrà determinar una reserva de places, no superior al 20% per a les persones procedents de plans d'estudi anteriors a l'educació secundària obligatòria. Quan es produeixi empat es resoldrà per sorteig organitzat pel centre.

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior

Les sol·licituds s'ordenen seguint l'ordre decreixent de la qualificació obtinguda en el títol de tècnic i, en cas d'empat, es resol per sorteig organitzat pel centre.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula que els centres faran públic.

 

8. Cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà impartits en centres i aules de formació d'adults

Aquests cursos segueixen el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts per als ensenyaments de formació d'adults a l'annex 7.

 

 

Annex 9

Programes de formació i inserció

 

1. Participació en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir a programes de formació i inserció

Poden participar-hi els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació i vulguin accedir a un programa de formació i inserció.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex.

La sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i especialitats, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Publicació de l'oferta inicial: 13 de maig de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds: del 17 al 27 de maig de 2016, ambdós inclosos.

- Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del 17 de maig al 6 de juny de 2016, segons convocatòria individual feta pel centre.

- Sorteig del número de desempat: 8 de juny de 2016, a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).

- Publicació de les relacions baremades: 7 de juny de 2016.

- Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: del 8 al 10 de juny de 2016.

- Publicació de les relacions baremades un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2016.

- Publicació de l'oferta final: 1 de juliol de 2016.

- Publicació de les relacions d'alumnat admès: 1 de juliol de 2016.

- Període de matrícula: de l'1 al 9 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

 

4. Criteris de prioritat i documentació a presentar.

4.1 Documentació que cal presentar en tots els casos

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) vigent.

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària i a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat.

4.2 Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc de realització del programa, d'acord amb les àrees d'influència que per a cada un dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i per al Consorci d'Educació de Barcelona determinarà, per resolució, el seu director:

- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts.

- Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre, però no en la seva àrea d'influència 1: 15 punts.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

b) Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents

Quan la persona que sol·licita no ha cursat un PQPI, ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Documentació acreditativa:

- L'acreditació de no haver cursat ni un programa de qualificació professional inicial, ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

c) Anys d'escolarització a l'ESO.

Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts.

Documentació acreditativa:

- Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

d) Últim curs fet a l'ESO.

Si l'últim curs fet és 4rt d'ESO: 20 punts.

Si l'últim curs fet és 3r d'ESO: 10 punts.

Si l'últim curs fet és 2n d'ESO: 5 punts.

Documentació acreditativa:

- Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

e) Entrevista per valorar l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com la seva manca d'experiència laboral.

Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne i a la manca d'experiència laboral: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

 

5. Assignació

Per ordenar les sol·licituds d'admissió als programes de formació i inserció i per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat establerts en el punt 4.2 d'aquest annex.

Per desfer les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris de prioritat, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 7 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer.

La falsedat o frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

6. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el punt 3 d'aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

 

 

Annex 10

tols propis de la Generalitat (animació en circ i tècniques d'actuació teatral)

 

1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un cicle formatiu de grau mitjà d'animació en circ o de grau superior de tècniques d'actuació teatral.

- Per accedir als cicles formatius de grau mitjà d'animació en circ cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent, i superar la prova específica d'accés.

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés a partir de l'any que es compleixen els 17 anys d'edat.

- Per accedir als cicles formatius de grau superior de tècniques d'actuació teatral cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa corresponent i superar la prova específica d'accés.

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés corresponent a partir de l'any que es compleixen els 19 anys d'edat.

 

2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini que cada centre especificarà, d'acord amb el que indica l'apartat 3 d'aquest annex, al centre docent on es vulguin cursar els ensenyaments.

Els alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual i no aproven a la convocatòria ordinària poden presentar sol·licitud de preinscripció al cicle de tècniques d'actuació teatral de grau superior. Si aquests alumnes aproven el batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten la qualificació obtinguda en el termini establert pel centre, d'acord amb el que indica l'apartat 3 d'aquest annex, s'assignaran a les places que hagin quedat vacants després d'assignar les sol·licituds dels aprovats anteriorment.

 

3. Calendari de preinscripció i matrícula

Cada centre que imparteix algun d'aquests ensenyaments publicarà al seu tauler d'anuncis i al web, abans de l'1 de maig de 2016, el calendari d'actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre. El calendari detalla l'oferta de places, el període de presentació de sol·licituds, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula.

 

4. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

4.1. Documentació que cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne, si se'n disposa.

Les persones més grans de 28 anys han d'acreditar que disposen de la targeta sanitària o bé d'una assegurança equivalent a la cobertura de l'assegurança escolar, que ha de subscriure l'alumne.

Si l'alumne és menor d'edat també cal presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

4.2 Criteris específics de prioritat.

Qualificació de la prova d'accés.

 

5. Assignació

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés. Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació dels criteris, s'aplica el resultat del sorteig que es preveu en el punt 6 d'aquest annex.

 

6. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s'utilitza als serveis centrals del Departament d'Ensenyament i que es detalla a l'apartat 7 de la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari publicat pels centres. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar:

- Documentació acreditativa que es compleixen els requisits d'accés.

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent. En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació, i la matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o convalidació.

Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre oferirà aquestes places als participants al procés de preinscripció que no hagin estat assignats respectant l'ordre de la llista d'espera.

Si queden vacants després de l'actuació establerta en el paràgraf anterior, el centre podrà establir, d'acord amb la convocatòria extraordinària de la prova d'accés específica, un termini extraordinari de preinscripció i matrícula. L'assignació de places es farà seguint els mateixos criteris que en la preinscripció ordinària.

 

Amunt