Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/03/2016

  • Número del document ENS/0687/2016

  • Número de control 16077030

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16077030-2016

Dades del DOGC
  • Número 7083

  • Data 21/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/687/2016, de 14 de març, de modificació de la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2016.


La Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer, va convocar les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7070, de 2.3.2016).

Atès que, per motius de calendari, és necessari modificar la data de realització de la part específica de les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny,

 

Resolc:

 

Modificar la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer, en el sentit que la part específica de la prova d'accés a grau mitjà dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, prevista a l'apartat 13.1 de l'annex 2, es realitzarà el 3 de maig de 2016.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 14 de març de 2016

 

Jordi Miró i Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

Amunt